Съдебна практика: съдии по вписванията и служители на Агенцията по вписванията

Начало на блога

Обратно към Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама или обратно към всички Информативни материали

 

Дата на първа публикация: 22.04.2024. Посл. актуализация: 15.07.2024   

.  

Публикуваната тук съдебна практика е за най-различни случаи на вписвания, отбелязвания и заличавания. Темата ме заинтересува покрай перипетиите по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба.

.

ПОДРЕДЕНИ ТЕМАТИЧНО

Без данни за праводателя не може да се проследи прехвърлянето на собствеността от един собственик към следващия  В нашия случай ръководителят на съдиите по вписванията към РС-Плевен твърди, че в никакъв случай не трябва да се оповестяват данните за нашата праводателка и единствен предишен собственик на наследствените ни имоти - майка ни Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. на 15.03.2017.

.

Бъркотията с разясненията на съдилищата за законовата регулация на вписванията Тук са публикувани съдебни актове, в които се разяснява законовата регулация на вписванията по най-различен начин, често противоречив. Съдиите не са виновни. Просто законодателството, касаещо вписванията, е толкова объркано, че дори и върховните съдии не могат да се ориентират. Това е отразено и в Доклада за последваща оценка на въздействието на ЗКИР 2015-2020, като в таблица на стр. 30 са посочени няколко съдебни акта, съгл. които "Изправянето на грешки при вписванията в имотния регистър се поправят по реда на чл.89 от ЗКИР от съдията по вписванията, а не по исков ред." и още няколко, съгл. които "Съдът приема разпоредбата на чл. 89 ЗКИР за неприложима, поради липсата на въведен имотен регистър."

.

Вписванията, отбелязванията и заличаванията върху несъществуващи в правния мир имоти не произвеждат правно действие  В нашия случай съдиите по вписванията към РС-Плевен са разпоредили заличаване тежести на КПКОНПИ върху несъществуващ в правния мир имот. Несъществуващият имот е наша наследствена нива с площ 43,8 дка, разделена на две с вписан на 10.05.2021 договор за делба между нас с брат ми, с кадастрален идентификатор 68607.213.1, който не съществува от 10.05.2021 насам, когато на новите два имота са дадени кадастр. идентификатори, производни от този, и с имотна партида 21374, закрита на 10.05.2021 при разделянето на имота, като същия ден са открити две нови партиди за новообразуваните два имота.

.

Дисциплинарни производства срещу съдии по вписванията Оскъдна съдебна практика, особено след ТР 7/12 от 25.04.2013, с което правомощията им бяха сериозно орязани (т.6 - обхват на проверката) - вж пример № 10 и пример № 11.

.

Купувачът придобива имота, дори длъжникът да не е бил собственик - чл. 239, ал. 2 ДОПК Тази тема е индиректно свързана с вписванията чрез ТР 6/2013 от 14.03.2014 на ОСГТК-ВКС

.

Отговорност за вреди от грешки при вписванията Понастоящем е прието, че отговорност за вреди от грешки при вписванията на имоти (не  става дума за грешки в Търговския регистър!) се търси по чл. 49 ЗЗД вр. чл. 45 ЗЗД, а не по ЗОДОВ, но това невинаги е било така.

.

Отстраняване на технически грешки - чл. 33в ПВп Ако е заведено дело за отстраняване на техническа грешка, то се прекратява и материалите се изпращат на АВп за поправяне на грешката по реда на чл. 33в ПВп.

.

Признаване на наследствено правоприемство по съдебен ред  Делата са предимно по спорове за наследяване по завещание, но има и за ревандикация на наследствени имоти, какъвто е нашият случай. Всички те показват, че наследникът - по закон или по завещание - встъпва в правото си на собственост в деня на смъртта на наследодателя си, респ. на завещателя си, а не чак когато влиза в сила съдебното решение, с което се признава наследственото правоприемство. 

.

Съдебни произнасяния, застрашаващи правната сигурност Тук има съдебни актове, в които произнасянето на съда по въпросите, свързани с вписването, директно или индиректно застрашава правната сигурност.

.

Хаос в организацията на дейността по вписванията. "Фактът, че службите по вписванията са към Агенцията по вписванията, а съдиите по вписванията - към районен съд, създава висок риск от злоупотреби, измами и невъзможност да се потърси ефективна отговорност при нарушени права на собствениците. Базата данни е неточна. Все още няма не само Имотен регистър за определен съдебен район, но и нито една имотна партида, съгласно закона." (цитатът е от Решение от 23.03.2022 по дело номер 619/2022 на Админ. съд - София град, потв. на 05.04.2023 от ВАС)

 .

ПОДРЕДЕНИ ХРОНОЛОГИЧНО

Тълкувателно решение № 148 от 10.XII.1986 г., ОСГК, докладчик Соломон Розанис

Върховният съд, ОСГК, за да се произнесе, съобрази:
1. Според чл. 48 ЗН наследството се придобива с приемането му. Приемането произвежда действие от откриване на наследството независимо от начина и от момента на приемането. При всички случаи приелият наследството е наследник от датата на откриване на наследството.

          В нашия случай, с брат ми сме собственици на ревандикираните си по съдебен ред наследствени имоти от датата на смъртта на майка ни Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135 - 15.03.2017 г., а не от датата на влизане в сила на решението или от датата на отбелязването му по вписаната искова молба, както се опитват да ме убедят АВп,  РС-Плевен и други "капацитети". Консултирала съм се с множество адвокати и трима нотариуси. Всички се заблуждават от недостоверните справки за нашите наследствени имоти, публично достъпни в ЕПЗЕУ. Ето например една такава консултация: Онлайн консултация с адвокат. (бел. блогър, 08.06.2024)

.

Актове от 2003 до 2008

.

Решение от 21.11.2003 по гр.д. № 81/2003 на ВКС Ищцата не е длъжна да знае правото, тя може да не прави разлика между различните форми на недействителността: абсолютна нищожност, унищожаемост, относителна недействителност и висяща недействителност.

.

Решение № 1081 от 10.07.2008 г. на ВКС., V г.о. Това решение е за приемане на наследство преди налагане на възбрана - точно като в нашия случай. Ние с брат ми сме приели наследството от майка ни през 2017 г., а КПКОНПИ е наложил възбрана и предявил иск през 2019. Следователно нашите наследствени имоти са чисти от тежести на КПКОНПИ.
 
.

Актове от 2009 и 2010

.

Решение от 10.11.2009 г. по гр. д. № 2053/2008 на ВКС Тук ВКС се произнася по въпроса, защо не е налице противоречие между чл. 239, ал. 2 ДОПК (купувачът придобива имота, дори длъжникът да не е бил собственик) и чл. 17, ал. 3 от Конституцията (частната собственост е неприкосновена)

Решение № 5666 от 30.04.2010 на ВАС по адм. д. № 2038/2010  - налагат дисциплинарно наказание на СдВп заради твърде кратко и неясно разпореждане. .

Решение № 45 от 20.04.2010 г. на ВКС по т. д. № 516/2009 г. "правната квалификация на предявения иск е задължение на сезирания съд." (а не на ищеца)

Определение № 194 от 10.05.2010 г. по ч. гр.д. № 95/2010 на ВКС  Потвърждават немотивиран отказ на съдия по вписванията. Цитират подробно законовата уредба относно постановяването на актове от съдиите по вписваниятя, по-скоро липсата на такава. Тук пише, че чл. 254, ал. 2 от ГПК е неприложим за съдиите по вписванията. Има мои бележки и лично мнение в синьо. Има мои бележки и лично мнение в синьо. Тук има и образец на определение на съдия по вписванията, издадено по друг случай - хубаво, подробно, мотивирано определение, отменено от съда.
.

Определение от 13.07.2010 по ч.т.д. № 383/2010 на ВКС  "действията на съдията по вписванията са под режима на Част VІ-та ГПК" (Част шеста от ГПК: ОХРАНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА от чл. 530 до чл. 607 вкл.; от чл. 595 до чл. 607 вкл. са за вписване само на юридически лица; в ГПК няма разпоредби за вписвания, свързани с имоти, б.м.).

Определение № 458/16.07.2010 г. по т.д. № 928/2009 г. на ВКС  През 2007 г. фирма разделя собствен парцел от 2 дка на два по един. След разделянето му е наложена възбрана върху целия парцел от 2 дка. През 2008 фирмата-собственик на двата парцела се снабдява с чисто УВТ и продава единия на друга фирма. Впоследствие, ЧСИ обявява за продан целия имот от 2 дка. Фирмата, закупила единия от новообразуваните парцели, предявява иск на осн. чл.440 ал.1 вр. с чл.124 ал.1 ГПК. Съдът трябва да реши, дали продаденият имот е възбранен.
         1-ва инстанция, РС-Трявна: възбранен е
         2-ра инстанция, ОС-Габрово: не е възбранен.
        ВКС: и двата новообразувани имота не са възбранени: „За да бъде противопоставима вписаната възбрана на взискателя в хипотезата на два недвижими имота, образувани чрез разделяне на недвижим имот с различни номера, площ и граници, е необходимо възбраната да е вписана върху новообразуваните недвижими имоти." (аналогично, в нашия случай - за да бъде валидно заличена възбраната, е необходимо да се отбележи по двата недвижими имота, образувани от разделения, бел. блогър)

 

Решение от 10/18/2010 (18 окт. 2010) по адм. дело № 5595/2010 на ВАС Отхвърлят иск по ЗОДОВ срещу АВп за щети поради непълно и неточно УВТ с аргумента за липса на пряка причинна връзка (гражданинът първо купил, после поискал УВТ)

.

Определение № 449 от 12.11.2010 по гр. д. № 373/2010 на ВКС  Смесват персоналната и реалната система на вписване.

 .

Решение от 22.11.2010 по адм.дело № 1537/2010 год. на Пловдивския административен съд (окончателно) Съдът отменя постановление на НАП за налагане на възбрана върху имот, закупен с н.а. под условие за отложено плащане. Плащането било извършено след налагане на възбраната и НАП решили, че имат право да изнесат имота на търг, обаче съдът казва - не, нямате право, защото купувачът е станал собственик още при подписването на н.а., а не чак когато е платил и значи вие смятате да изнесете на търг имот, който не е на длъжника.
     И в нашия случай съдиите по вписванията към РС-Плевен и служителите от СлВп-Плевен смятат - също като НАП в цитираното тук решение - че възбраната на КПКОНПИ, наложена през 2019 по партидите на Бировски, е и наша възбрана, моя и на брат ми, понеже решението е влязло в сила през 2020, тоест след налагане на възбраната. Обаче, подобно на н.а. с отложено плащане, и нашето съдебно решение решение има обратно действие. То гласи, че с брат ми сме признати за собственици в равни дялове по наследство от майка ни Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. на 15.03.2017 г.  Следователни ние сме собственици още от 2017, две години преди налагане на възбраната. (темата за н.а. под условие е много интересна per se; тук, в блога, е представена накратко в раздела за нотариалното прс-тво под заглавие Стоян Ставру: Нотариален акт под условие?)
.

Актове от 2011

.

Определение от 31.01.2011 по ч. търг. д. № 943/2010 на ВКС Съдия по вписванията отказва да впише прекратяване на вписан договор за аренда, т.к. в ПВп липсва разпоредба за такива случаи. Окръжният съд потвърждава отказа, като се аргументира с чл. 537, ал. 2 ГПК и чл. 90 ЗКИР. ВКС оставя без разглеждане частната жалба, понеже в чл.90, ал.3 от ЗКИР е предвидено, че определението на окръжния съд е окончателно. Тук интересното е, че и окръжният съд, и ВКС са единодушни, че ЗКИР се прилага, макар че министърът на правосъдието и до ден днешен още не е издал заповед по чл. 73 ЗКИР за въвеждане на имотния регистър. (б.м., 18.06.2024) Иначе въпросът с вписването на прекратяването на арендните договори вече е уреден с ТР 2/15 от 20.07.2017 на ОСГТК-ВКС (в ПВп обаче продължава да липсва разпоредба за прекратяване на вписан договор за аренда).

.

Определение от 11.02.2011 по ч. гр. д.№ 496/2010 на ВКС Съдия по вписванията отказва да заличи несъществуващо обстоятелство на осн. чл. 90 ЗКИР. Несъществуващото обстоятелство, според ищеца, е повторно вписана ипотека след заличаването ѝ поради погасяване. Не представя обаче доказателства за погасяването. Окръжният съд потвърждава отказа с думите "с предявяване на искане за признаване вписване на несъществуващо обстоятелство се цели заобикаляне на исковия процес за установяване правата по ипотеката, като по този начин бъдат постигнати последиците на чл. 179 ЗЗД - заличаване на ипотеката, но не по предвидения в закона ред." (и на мен така ми се струва, б.м.). ВКС не допуска, като изтъква, че "На първо място следва да се отбележи, че няма данни в съдебния район на[населено място] да е въведен имотен регистър по реда на чл. 73 ЗКИР, поради което вписванията се извършват по досегашния ред на Правилника за вписванията - чл. 74 ЗКИР." Този казус ми е интересен с това, че окръжният съд приема, че ЗКИР може да се прилага и без имотен регистър, а ВКС - че не може. 

Определение от 17.02.2011 по адм. д. № 2/2011 на ВАС и ВКС - смесен петчленен състав ВКС и ВАС в един глас: Издаването на справки по книгите за вписванията е административна услуга, извършвана от съдията по вписванията

 

Решение от 30.03.2011 по гр.д.№ 1934/2009 на ВКС, 3-то гр. отд.  Уважават иск по чл. 88 ЗКИР вр. чл. 90 ЗКИР за заличаване вписването на ИМ в персонални партиди поради неспазване на чл. 12 ПВп (смесват персоналната и реалната система на вписване). С мои бележки в синьо.

.

 

Решение от 09.03.2011 по адм. дело № 5960/2010 на ВАС Жена плаща 105 000 лв. по предварителен договор за апартамент "на зелено", но строителят отказва да сключи окончателен договор. Тя внася искова молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД (за обявяване на предварителния договор за окончателен). Деловодителите в СлВп-Разлог забавят с два дена вписването на исковата ѝ молба и точно в този промеждутък фирмата-строител продава апартамента на друг. Жената предявява иск по ЗОДОВ. АВп е осъдена да ѝ плати 105-те хил. лв. Има връзка със статията "Съдят Агенцията по вписванията за имотна далавера" (в тази статия е описан аналогичен случай в Банско)

.

Определение oт 29.04.2011 по т.д. №29/11 на ВКС, ТК, 2-ro отд. Сключен договор за учредяване на ипотека върху недвижим имот, който не принадлежи към датата на учредяването й на ипотекарния длъжник, не води сам по себе си до нищожност на самото действие по вписване на ипотеката в имотния регистър. С мои бележки в синьо.

.
 
Определение от 19.07.2011 по т.д. № 954/2010 на ВКС, 1-во търг. отд. Предявен иск по чл.576 ГПК за обявяване недействителност на вписването на два договора за покупко-продажба на недвижими имоти от съдията по вписвания. Отхвърлен. С мои бележки в синьо.

.

Решение от 12.12.2011 по адм. дело № 7825/2011 на ВАС - потвърждават заповед за дисциплинарно наказание на съдия по вписванията. Това решение е отменено с РЕШЕНИЕ от 15.06.2012 по адм. дело № 1556/2012 на ВАС (окончателно)

.

Актове от 2012

.

Определение от 04.01.2012 по ч. гр. д. № 585/2011 на ВКС   Окръжен съд постановява „спиране на изпълнението" по изп. дело, но в СлВп вписват „налагане на възбрана" върху недвижими имоти (типичен случай на грешка от служителите поради липса на ясно разпореждане от СдВп - можело е да се оправи с молба за поправка на техническа грешка по чл. 33в ПВп, б.м.). Длъжникът иска заличаване на вписаното обстоятелство на осн.чл. 90 ЗКИР. СдВп отказва. Окр. съд потвърждава отказа. ВКС оставя в сила определението на Окр. съд, като се позовава на свое решение от 30.03.2011 г. по гр. д. № 1934/09 г.

.

Решение от 24.02.2012 по гр. д.№ 845/2011 на ВКС  Купувач губи имота, т.к. го е купил от продавач, осъден по ревандикационен иск (чл. 108 ЗС), обаче нито ИМ е била вписана, нито съдебното решението, с което искът по чл. 108 ЗС е бил уважен, така че човекът просто не е имало как да знае, че продавачът не е собственик.

.

Решение от 15.06.2012 по адм. дело № 1556/2012 на ВАС (окончателно)  Отменят заповед за дисциплинарно наказание на съдия по вписванията с неубедителни аргументи.  Има връзка с Решение от 12.12.2011 по адм. дело № 7825/2011 на ВАС

.

Определение от 28.06.2012 по ч.гр. дело № 219/2012 на ВКС: "Удостоверение за наличие или липса на тежести за определен недвижим имот се издава на основание чл. 45 б."б" от П[равилника за вписванията]. В това удостоверение, съобразно уредбата , следва да бъдат точно посочени данните за лицето , за която се отнася справката, изчерпателно посочени в чл. 6 ал.1 б."а'от П., точно описание на имота, съгласно чл. 46 и 47 от П[равилника за вписванията]. Удостоверението от съдията по вписванията се издава все още след справка в книгите за вписванията за един недвижим имот по персоналната партидата на посоченото лице при липса на имотен регистър. Справка по партидата на имота може да бъде извършена само ако в съответния регион има имотният регистър и реалната система е факт. С Удостоверението по чл. 45 от П[равилника за вписванията], при уважаване на молбата, молителят получава исканата в рамките на нотариалното /като вид охранително / производство информация за вписани или липса на тежести, с цел да бъде налице яснота за състоянието на конкретния недвижим имот и за лицето, което е посочил [като собственик, бел. моя] и неговите преки праводатели, т.е. само за онези лица от които се черпят права за конкретния недвижим имот." (само за онези лица, от които собственикът черпи права - майка ни в случая, а не за несобствениците Бировски и техните псевдо-праводатели, както е в отразено в приложените към становището на г-жа Константинова от 28.08.2023 недостоверни справки, бел. моя)

.

РЕШЕНИЕ № 13 от 13 октомври 2012 г. по конституционно дело № 6/2012 г., (Обн., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.) Тук Конституционният съд казва: "Идеята за правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията предполага законовите норми да не си противоречат, да създават единна система от ясни правила, да не създават несигурност сред адресатите си с възможността да бъдат различно интерпретирани и съответно - прилагани.(изпълнителното производство по ГПК и ДОПК е противоречиво, особено в частта за публичната продан - по ГПК, ако длъжникът не е собственик, и купувачът не става, а по ДОПК купувачът придобива имота, дори длъжникът да не е бил собственик)

.

Решение от 24.10.2012 по гр.д. № 279/2012 на ВКС Отлично решение - по справедливост, а не по буквата на закона. През 2007 раково болен "продава" 10 дни преди смъртта си голям апартамент в Ямбол на някаква мед. сестра, която го гледала. Синът на раково болния, негов единствен законен наследник, завежда дело по чл. 108 ЗС срещу медсестрата и го печели с влязло в сила през 2010 г. решение. През 2011 медсестрата "намира" завещание от раково болния и завежда дело срещу сина на раково болния, но го губи, т.к. делото по чл. 108 има СПН. Интересното е, че 1-ва и 2-ра инстанция са го решавали  противоречиво - 1-вата в полза на сина, а 2-рата -  в полза на медсестрата с аргумента, че щом по делото на сина имотът се е върнал в патримониума на раково болния, значи към датата на смъртта му той е бил собственик - оттам извеждат заключението, че завещанието е произвело действието си, обаче ВКС обезсилва и прекратява делото с думите, че решението по чл. 108 ЗС има СПН и съдиите не е трябвало въобще да разглеждат иск срещу сина.

.

Актове от 2013

.

Определение от 27.06.2013 год. по ч.гр.д.№ 2821/2013 год., I г.о. Предявен е иск по чл. 90 ЗКИР за установяване нищожност, недопустимост или несъществуване на подлежащо на вписване обстоятелство - постановление за възлагане на ответника от АДВ на водоем, сондаж и помпена станция. (ВКС потвърждава прекратяването на делото поради липса на правен интерес)

.

Решение от 11.09.2013 по гр.д. № 65/2011 на ВКС Живеещ в общинско жилище го продава. Естествено продажбата не произвежда вещно-прехвърлителен ефект, т.к. към датата на продажбата той не е бил собственик. Месец след това жилището постъпва в имуществената му сфера (вероятно го е продал в очакване на решение от общината, без да изчака документа). След смъртта му неговата сестра - единственият законен наследник, завежда дело по чл. 108 ЗС срещу наследниците на купувача и го печели. 

                 Това решение е много интересно. То е за ревандикация на наследствен имот - точно като в нашия случай! Само че в нашия случай съдът не се произнесе, че майка ни не е била собственик, когато е "продавала", а прогласи нищожност на упълномощителната сделка, с която мним представител на майка ни е продавал всичките ѝ земи в плевенско през 2013, оттам - окончателна недействителност на договора за покупко-продажба от нейно име към Райна Толева, оттам - още няколко действителни договора за покупко-продажба в прав и обратен ред без вещно-прехвърлителен ефект (продажби от несобственици) и оттам - липса на вещно-прехвърлителен ефект на последния договор по веригата от прехвърляния от несобственик към несобственик - това е договорът от 2014, с който Бировски уж купува от Райна Толева на 19.02.2014 (в СИО), но нищо не придобива, и оттам - ние предявяваме ревандикационен иск срещу Ивайло и Жулиета Бировски и печелим делото на три инстанции - съдът се произнася, че майка ни абсолютно нищо не е продавала , ние сме я наследили на 15.03.2017 (датата на смъртта ѝ), и осъжда Бировски да ни върнат владението върху наследствените ни ниви. Обаче в СлВп-Плевен смятат, че Бировски са нашите преки праводатели (sic!) и като такива, са ни прехвърлили тежестите, наложени от КПКОНПИ през 2019, по време на делото ни (Комисията не е виновна, че е възбранила имотите ни, като ги е счела за собственост на Бировски, т.к. делото ни още не беше завършило). Най-големият ни проблем в момента са съдиите по вписванията към РС-Плевен и контролните им органи, които не могат да разберат, че ние сме наследили майка си през 2017, а всячески се опитват да ни убедят, че Бировски са били собственици от 2014 до 2020; и понеже не мога да изляза на глава с тях, си водя този блог като отдушник)    

  
.

Актове от 2014

.

Решение от 10.02.2014 по адм. дело № 4816/2013 на ВАС  Осъждат АВп да плати 2 000 лв. неимуществени вреди за това, че служителите не са отразили постановление на държавния съдебен изпълнител за възлагане на недвижим имот по персоналната партида на бившия собственик.

.

ТР 6/2013 от 14.03.2014 на ОСГТК-ВКС, т. 5: възбраната върху чужд имот не поражда правно действие спрямо действителния собственик  Съдиите от ВКС много добре са обяснили, че "в обезпечителното производство е безпредметно да се изследва собствеността на имота, върху който се иска налагане на възбрана", но не са се сетили за три досадни, да ги наречем, подробности.

.

Определение № 691 от 26.09.2014 по гр.д. № 4416/2014 на ВКС Смесват персоналната и реалната система на вписване

.

Актове от 2015

Oпределение № 154/20.03.2015 год. по ч.т.д.№119/2015 год. , II г.о.  Арендатор иска заличаване на вписано прекратяване на аренден договор. В обясненията си ВКС смесва персоналната система на вписване по ПВп и реалната по ЗКИР, като добавя към това чл. 600 ГПК и чл. 604 ГПК, които пък са за вписване и заличаване на ЮЛ по регистрите към окръжните съдилища. 

Определение от 27.04.2015 по гр.дело № 1509/2015 на ВКС  Завещателката е починала на 31.07.2005. Приживе е съставила две саморъчни завещания - през 1993 (оставя всичко на мъжа си К.Я.М.) и през 2003 (оставя своята 1/2 ид.ч. на ищеца Р.Д.Йорданов). Първото завещание е вписано още 2005 г., а второто - чак през 2011. Няколко месеца след загубата на съпругата си, К.Я.М. продава на ищеца целия апартамент, като се легитимира със завещанието от 1993. На следващата година, 2006, ищецът продава обратно апартамента на К.Я.М. (не можах да разбера защо) През 2008 К. Я. М. съставя саморъчно завещание в полза на племенника си П. С. К. Това завещание е обявено на 03.07.2009г. (няколко дни след смъртта на К.Я.М. на 27.06.2009). Ищецът твърди, че през 2011 бил намерил завещанието от 2005, вписал го и сега претендира половината апартамент. Съдът обаче казва, че през 2006, когато е продал обратно на К.Я.М. апартамента, ищецът се е разпоредил със завещаната си част и сега вече няма нищо, т.к. завещанието поражда действие от датата на смъртта на завещателя, а не от датата на намирането му, респ. вписването му.

.

Тълкувателно постановление № 2/2014 от 19 май 2015 год. на ВКС и ВАС - дерогирано още на следващата година То не е за съдиите по вписванията, но го публикувам тук по две причини:

           1. Тук съдиите са сметнали, че и длъжностните лица по регистрацията, които са служители на АВп, извършват нотариално-охранителна дейност, подобно на съдиите по вписванията (нищо чудно, че е станало объркване, общо взето работата им е подобна)

          2. По закон, изискванията за назначаване на работа на длъжностно лице по регистрацията са по-високи от тези за назначаване на съдия по вписванията (факт, който лично мен силно ме изненада и донякъде озадачи, т.к. очаквах да е обратното)

.

Решение № 292 от 22.12.2015 по гр.д. № 1159/2015 на ВКС  погрешно изписани цифри в единния граждански номер и в номера на възбранения апартамент са поправени  по реда на чл. 33в ПВп (техническа грешка)

.

Актове от 2016


Определение 20.01.2016 год. по ч.гр.д.№ 6168/2015 на ВКС, IV г.о. Това определение се цитира в определение от 18.03.2019 по в.ч.гр.д.№ 104/2019 на ОС-Добрич Тук ВКС смесват персоналната и реалната системи на вписване. Цитират Решение от 30.03.2011 по гр.д.№ 1934/2009 на ВКС, 3-то гр. отд.  Казусът по делото е много интересен.

.

Определение от 21.04.2016 по ч.гр.д. № 1467/2016 на ВКС  Банка иска да поднови или впише наново заличена ипотека. СдВп постановява отказ, т.к. ипотеката е била заличена и вече не може нито да се подновява (чл. 172 ЗЗД), нито да се вписва наново (чл. 179 ЗЗД). Окр. съд потвърждава отказа. ВКС го отменя.

Решение от 12.05.2016 по гр.дело 6307 /2015 на ВКС: "Производството за вписване е строго формално и се извършва по императивните правила на Правилника по вписванията. Нашето право е възприело и все още действа персоналната система. Справка за това дали имота, с който се разпорежда лицето е ипотекиран (или обременен с тежести на КПКОНПИ, бел. моя) се извършва чрез проследяване на прехвърлянията назад във времето и проверка по партидата на всеки прехвърлител.(справката се извършва чрез проследяване на прехвърлянията назад във времето и проверка по партидата на всеки прехвърлител! Затова в писмо от 25.09.2023 до Предс. на РС-Плевен зададох въпроса „Кога и как Бировски са прехвърлили имотите на нас с брат ми, заедно с тежестите на КПКОНПИ?" Ясно е, че никога и никак, но е важно да има официално потвърждение, бел. моя)

               Бележка блогър, 07.07.2024. Все още няма официално становище. По персоналните ни партиди продължават да липсват данни за праводателката ни и единствена собственичка на наследствените ни имоти - майка ни Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, поч. на 15.03.2017 г. Недостоверните справки продължават да стоят в ЕПЗЕУ, бел. моя)

.

Решение от 18.07.2016 по възз. гр. дело №261/2016 на ОС-Ямбол (окончателно)  Жалбата на третото лице Д.П. е процесуално недопустима (понеже не е било във владение в деня на налагане на възбраната. Въобще не разглеждат дали третото лице е собственик. Направо го отрязват. Ей-това ни гласят и на нас!

.

Определение от 26.07.2016 по ч. гр. дело № 2544/2016 на ВКС  Потвърждават отказ на СдВп да издаде УВТ понеже молителката не е индивидуализирала прекия праводател на имота и се произнасят, че издаването на УВТ е охранително производство, а не административно.

.

РЕШЕНИЕ № 12/13.10.2016 г. по конституционно дело № 13/2015 г. (обн., ДВ, бр. 83/2016 г.) Тук Конституционният съд казва: "Върховенството на правото е най-значимото и влиятелно постижение на конституционната мисъл. Както смисълът така и структурата на основните закони на демократичните държави въплъщават този принцип. Върховенството на правото е основополагащата концепция, върху която се изгражда и крепи зданието на политическата и правната система у нас. Чл.4, ал. 1 от Конституцията изрично прогласява правовата държава, като проявление на върховенството на правото, за един от основните конституционни принципи. Неговият смисъл се отразява в общото разбиране, че всички - и управляващи и управлявани - са еднакво подчинени на правото и са равни пред закона." (следователно е неприемливо държавата да има право да си събира дълговете чрез продажба на чужд имот - чл. 239, ал. 2 ДОПК)

.

Определение № 30 от 28.10.2016 по гр.д. № 17/2016 г. на ВАС и ВКС - смесен петчленен състав  ВКС и ВАС в един глас: Издаването на справки по книгите за вписванията е административна услуга, извършвана от съдията по вписванията (същото твърдение като в Определение от 17.02.2011 по адм. д. № 2/2011 на ВАС и ВКС - смесен петчленен състав)

.

Определение от 17.11.2016г. по в.гр.д.№ 1989/2016 на ОС-Варна Съдебно решение по бракоразводно дело е било вписано само по персоналната партида на жената. Съдът оставя без разглеждане жалбата ѝ срещу отказ на съдия по вписванията да поправи техническата грешка, като впише съдебното решение и по партидата на бившия ѝ съпруг: "Нотариалните удостоверявания са изброени в разпоредбата на чл.569 от ГПК, сред които несъмнено не е отстраняването на техническа грешка. Какво е техническа грешка и реда за нейното поправяне са разписани в чл.33в от Правилника за вписванията. В контекста на настоящия казус е достатъчно да се посочи, че поправянето на техническа грешка се извършва по разпореждане на ръководителя на Агенцията по вписванията или определено от него лице. Следователно, искането на жалбоподателката не съставлява такова по извършване на нотариално удостоверяване, а техническа дейност, която не е от компетенцията на съдията по вписванията. А след като това е така, то и последният не може да постанови отказ по смисъла на чл.577, ал.1 от ГПК."

.

Актове от 2017

Определение от 14.07.2017 по ч. гр.д.№ 2400/2017 на ВКС  НАП иска да впише възбрана върху несъществуващо право на строеж, съдията по вписванията отказва, ОС-Пловдив потвърждава отказа, ВКС не допуска: "Съдът е приел, че предмет на постановлението по чл. 121, ал.1 ДОПК е налагане на възбрана върху право на строеж, каквото, видно от твърденията на самия жалбоподател ТД на НАП, не съществува в правния мир, тъй като не е учредено от собственика на процесния имот. Прието е, че съдията по вписванията не може да проверява материалната законосъобразност на актовете, подлежащи на вписване, както и принадлежността на имуществото, предмет на обезпечението, към патримониума на длъжника, но от това не следва, че може да се вписват актове за несъществуващи права или права върху несъществуващи имоти. [...] индивидуализацията на имота следва да отговаря на действителното, фактически съществуващото положение към момента на вписването на възбраната, за да е ясно за взискателя и третите лица точно кой имот е възбранен, тъй като възбраната обезпечава, както интересите на взискателя, така и сигурността на гражданския оборот. " (аналогично, в нашия случай - имот 213001 с площ 43,8 дка и кадастр. идентификатор 68607.213.1 не съществува в правния мир към момента на искането за заличаване на тежестите на КПКОНПИ по него; индивидуализацията на имота следва да отговаря на действителното, фактически съществуващото положение към момента на заличаване на тежестите, за да е ясно за третите лица и най-вече за публичния изпълнител в бъдеще, кой точно имот е освободен от тежестите, тъй като освобождаването от тежести обезпечава не само интересите на действителните собственици, но и сигурността на гражданския оборот, бел. блогър)

.

Решение № 8384 от 12.12.2017 г. на СГС по в. гр. д. № 14928/2017 Съдът отказва да приема справката за имот, извлечена от регистрите на службата по вписванията като писмено доказателствено средство. Споменава се в Доклад за последваща оценка на въздействието на ЗКИР 2015-2020

.

Актове от 2018

.

Актове от 2019

 .

Определение от 11.02.2019 по въззивно гр.д. № 101/2019 на ОС-Варна, в сила от 13.03.2019 Потвърждават отказ на СдВп да разпореди частично заличаване поради липса на идентификация на имотите в определението на съда. Това определение е уникално, т.к. според ВКС съдиите по вписванията нямат право да отказват вписване на съдебен акт и въпреки това СдВп е отказал - ТР 7/12 от 25.04.2023 на ВКС: "В никакъв аспект не може да се проверява редовността на акт, който изхожда от съда или чието вписване е наредено от съда." Източник: "Клуб на съдиите по вписванията"

.

Определение от 18.03.2019 по в.ч.гр.д.№ 104/2019 на ОС-Добрич  Смесват персоналната и реалната системи на вписване. Цитират съдебна практика на ВКС (ВКС също ги смесва)

.

Определение № 37 от 22.05.2019 г. на ОС - Видин по гр. д. № 62/2019 г. Искове по чл. 537ал.2 вр. чл. 124 от ГПК, вр.чл. 89, 88 чл.89 и чл. 90 от ЗКИР. ОС-Видин счита, че ЗКИР е приложим, цитира две определения на ВКС, в които и върховните съдии също считат, че ЗКИР е приложим - Определение № 282 от 29.04.2011 г. на ВКС по т. д. № 29/2011 г., II т. о. ТК,   Определение № 561 от 19.07.2011 г. на ВКС по т. д. № 954/2010 г., I т. о., ТК. Тук за мен най-интересното е, че парцел от 62 дка е разделян два пъти - първо на 43.283 дка и 18.719 дка, а после на 28 499 кв.м. и 33 521 кв.м. Независимо обаче от различното описание на площите в различните съдебни актове, по имотните партиди безпроблемно са вписвани възбрана и заличаването ѝ, искова молба и заличаването ѝ, плюс влязло в сила съдебно решение, докато в нашия случай твърдят, че заличаването на тежестите на КПКОНПИ върху еднократно разделения имот с КИД 68607.213.1 (стар номер 213001) не можело да се впише по двете имотни партиди на новообразуваните - технически проблем било имало (вж перипетиите по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба)

.

Определение № 52 от 21.06.2019 г. на ОС - Видин по гр. д. № 63/2019 г. Почти съвсем същото като Определение № 37 от 22.05.2019 г. на ОС - Видин по гр. д. № 62/2019 г., и двете - цитирани на стр. 30 от Доклада

 .

Определение от 28.06.2019 по Гр.дело № 515/2018 на РС-Каварна
Смесват персоналната и реалната системи на вписване по указания на ОС-Добрич, дадени с определение от 18.03.2019 по в.ч.гр.д.№ 104/2019

.

Определение от 18 юли 2019г. по в.гр.д. №196/2019г. на ОС-Шумен, в сила от 24.10.2019 г. Възбранен имот от около 15 дка е разделен на два, след което е наложена нова възбрана върху двата новообразувани имота. "Именно поради разделянето на възбранения имот, впоследствие е била наложена нова възбрана върху двата новообразувани имота, която формално да отрази тежащата възбрана върху новите имоти /доколкото предходната върху имота преди разделянето му не е била заличавана/." (и в нашия случай предходната възбрана върху имота преди разделянето също не е била заличена, но официално не е била налагана нова възбрана върху новообразуваните, само софтуерно е пренесена по партидите на новообразуваните имоти, без никой от СлВп-Плевен да уведоми кредитора КПКОНПИ, бел. блогър)

.

Определение от 20.09.2019 по дело №583/2019 на Софийски окръжен съд Съдът обезсилва отказ на съдия по вписванията "с определение от 06.08.2019 год. да извърши „корекция и попълване на техническа грешка и непълнота" на вписванията по индивидуалната партида на „А.С." АД, ***, представлявано от управителя С. Б.  [...] Техническа грешка е несъответствие между съдържанието на вписания акт и нанесените данни от него в съответните партиди, като твърдение за такава грешка не се прави от молителя, независимо от непрецизната формулировка в този смисъл в молбата от 06.08.2019 год. Освен това техническите грешки при вписванията се поправят по друг процесуален ред  - по разпореждане на ръководителя на Агенцията по вписванията или определено от него лице /чл. 33в от Правилника за вписванията/ (а не по исков ред, бел. блогър). ВРЪЩА делото на съдията по вписвания при Служба по вписвания към РС-гр. Сливница за произнасяне по направеното искане."

.

Определение от 23.10.2019 по г.д. № 34/2019 на ВКС и ВАС - смесен петчленен състав  Райфайзенбанк претендира вреди на стойност над 280 000 лв заради заличаване изцяло, вместо частично, на ипотека. Води се спор за подсъдност.

.

Определение от 06.11.2019 по ч. гр. дело № 3479/2019 на ВКС Тук ВКС казва, че отговорност за вреди, настъпили от действия на съдия по вписванията, се търси по общия исков ред. А накрая определението завършва с "Ето защо отговорността за незаконосъобразни действия [на] служител на Агенцията по вписванията при осъществяване на дейност по извършване на вписване в имотния регистър следва да се реализира по общия исков ред." (а пък СдВп не е служител на АгВп!) Това определение е представено на сайта на Висшия адвокатски съвет под заглавие "Отговорност за вреди от действия на съдията по вписванията се търси по общия исков ред" без никакъв коментар. И на адвокатите изглежда не им прави впечатление, че определението започва с вреди от СдВп, а завършва с обратното - вреди от служител на АгВп.

               Има го и в лекс бг - "ВКС разясни как се търси отговорност за вреди от съдия по вписванията" на дата 08.11.2019. И пак никой не забелязва, че определението започва с с вреди от СдВп, а завършва с обратното - вреди от служител на АгВп. Голям майтап!

 .

Определение от 13.11.2019 по гр.д. № 787/2019 на ОС-Бургас, потв. от Апел. съд Бургас, недопуснато до касация от ВКС!  Цитирано на стр. 30 от Доклада за последваща оценка на въздействието на ЗКИР 2015-2020 "Изправянето на грешки при вписванията в имотния регистър се поправят по реда на чл. 89 от ЗКИР от съдията по вписванията, а не по исков ред  (точно така, при това за приложението на чл. 89, ал. 2 не е необходима заповед по чл. 70 ЗКИР! грешките в помощните имотни партиди се поправят от съдиите по вписванията, а не като в нашия случай да пишат, че грешките в имотните партиди били извън компетентността им - вж становищата им ТУКТУКТУКТУК , ТУК  и ТУК)"

 

 

Актове от 2020

.

Определение от 14.02.2020 по ч.гр.д.№563/2020 на СГС  Учредено вещно право на ползване върху 1/6 идеална част от имота и за срок от три години е било вписано върху целия имот и безсрочно (такива грешки стават, когато съдииите по вписванията разпореждат съвсем накратко "да се впише" и оставят служителите сами да се оправят по-нататък, а те нямат юридическо образование и невинаги успяват да преценят какви данни от акта да нанесат по партидите). Съдията по вписванията отказва поправка по чл. 89 ЗКИР. Следва обжалване на отказа му. Съдът се произнася, че жалбата е неоснователна, т.к. ЗКИР е неприложим поради липсата на имотен регистър. Насочват към поправка на техническа грешка по см. на чл. 33в ПВп.

.

Определение №58 от 18.2.2020 по гр. дело №2585/2019 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС Фирма губи терен от 20 дка, понеже не разбрала, че имотът ѝ е бил възбранен и продаден на търг без нейно знание, затова не е предявила иск в едногодишния срок по по чл. 239, ал. 2 ДОПК. Тук пише, че ТР № 2 от 26.02.2015 г. по тълк.д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС и на ТР № 4 от 11.03.2019 г. по тълк.д. № 4/2017 г. на ОСГТК на ВКС, са само за публичната продан по ГПК. Само ПП по ГПК е деривативен способ за придобиване на право на собственост (следователно цитираните тълк. решения са подвеждащи)

.

Определение от 12.03.2020 по гр.д. № 3247 /2019 на ВКС , І-во гр. отд. (не допуска) Нищожно завещание, уж съставено от раково болна. Законният наследник З.К.К. е признат за собственик по наследство от баща си, който е завел делото, но е починал в хода му, а бащата е законен наследник на сестра си К.М.Кирова, починалата псевдо-завещателка.

.

Решение от 05.07.2021 по гр. дело № 2385/2020 на ВКС  (с мой коментар в синьо) На 15.03.2018 г.страните сключили предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Купувачът заплатил в брой на продавача капаро /задатък/ в размер на 7 000 лева. Продавачът декларирал, че имотът не е обременен с вещни тежести, ипотеки, възбрани, учредени и ограничени вещни права или други права на трети лица, освен една искова молба от 17.02.2015 г., която продавачът се задължил да заличи до окончателното изповядване на сделката пред нотариус, в противен случай дължи на купувача капарото в двоен размер, плюс обезщетение за всички други претърпени вреди. Понеже продавачът не успял да заличи ИМ в първоначалния срок, купувачът му отпуснал още месец, но прoдавачът пак не успял, защото ИМ не подлежала на заличаване - вж чл. 13 ПрВп (съд. решение не било отбелязано по нея в 6-мес. срок по чл. 115 ЗС и така ИМ изгубила действието си). Купувачът не бил убеден, че ИМ не е тежест, а и по договор продавачът бил поел ангажимет да я заличи, затова си поискал капарото от 7 000 лв. - само капарото, нито в двоен размер, нито обезщетение. Продавачът нагло отказал и си намерил друг купувач. Първият завел дело да си върне капарото. Спечелил го на 1-ва и 2-ра инстанция, но го загубил на ВКС - окончателно. .

 .

Определение от 17.12.2020 по ч. гр. д. № 989/2020 на СГС   Това определение се споменава на стр. 29 от Доклада за последваща оценка на ЗКИР 2015-2020 като единствен пример за съдебен акт по приложението на чл. 65, ал. 4 ЗКИР.

.

 

Актове от 2021

.

Решение от 24.03.2021 по в.гр.д. 7/2021 на Апел. съд Варна Тук Апел. съд Варна смело смесва персоналната и реалната система на вписване, като обяснява, че вписванията се извършват по ЗКИР, Наредба № 2 от 2005 и Правилника за вписванията

.

Определение от 29.10.2021 по адм. дело № 37/2021 на ВАС и ВКС - смесен петчленен състав  Върховните съдии бъркат съдията по вписванията с ДЛР от Търговския регистър.

.

Решение от 07.12.2021 по гр.д.№ 1393 от 2021 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение Голям хаос с вписванията по една малка нива (да беше само с нея! бел. блогър - вж перипетиите) и то в СлВп-Благоевград, за която още през 2006 е издадена заповед по чл. 70 ЗКИР, но и до ден днешен няма заповед по чл. 73 ЗКИР! Тук ВКС твърдо застъпва становището, че единствено валиден е ПВп. Никакъв ЗКИР! Това решение се коментира в статията от 17.12.2021, lex.bg Значението на помощните партиди (нямат никакво значение, бел. блогър) за валидността на вписването или как ВКС спаси имот след двойна грешка и двойна продажба!

.

 

Актове от 2022

.

Решение от 07.01.2022 по д. №6494/2021 на СГС Осъждат АВп за невярно УВТ (тук са решенията и на 2-ра инст., и на ВКС). Казус. Апартамент в София е купен от Г.В.В. (жена, починала 2015) през 1983 г. с договор по някакъв указ от соц-време. Такива договори не са се вписвали. През 1993 вероятно е станала имотна измама по схемата, приложена за къщата в Лозенец, защото е бил предявен иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД (за обявяване на предварителен договор за окончателен), след което апартаментът е бил препродаван няколко пъти, но нито един от новите собственици не се е появявал. Явно са чакали пострадалата от измамата да почине. На 14.02.2018 наследникът продава апартамента, като се легитимира с договора от 1983 и у-ние за наследници. От СлВп-София му издават абсолютно чисто УВТ - няма никакви вписвания, отбелязвания и заличавания за имота..

Решение от 11.02.2022 по дело №2746/2021 на Административен съд - Бургас, в сила от 10 март 2022 г. (това решение не е за вписванията в имотния регистър, но е много показателно, че щом имотът не съществува, даже в данъчното отказват да го обработват) Съдът потвърждава отказ на старши експерт да открие данъчна партида за недвижим имот с проектен кадастрален идентификатор поради това, че имотът все още не съществува в правния мир, а тепърва предстои да възникне. „В случая по делото се установи и не се спори, че по отношение на описания в декларацията по чл.14 от ЗМДТ от 29.09.2021г. имот, същият все още не съществува в правния мир. Налице е проект за обособяването му, като процедурата е останала незавършена. Щом като декларираният пред Община Бургас имот не съществува в правния мир, то правилно и само на това основание е следвало да бъде постановен отказ за обработка на декларацията, както е сторило и длъжностното лице."

.

Определение от 09.03.2022 по дело №8791/2021 на Софийски градски съд  Mножество грешки при нанасяне на данните от вписани актове - сбъркани имена, погрешно ЕГН, дублирани имотни партиди и т.н. Обезсилват отказа на съдията по вписванията и изпращат на АВп: "Съгласно правилото на чл. 33в от ПВ техническа грешка е всяко несъответствие между съдържанието на вписания акт и нанесените данни от него в съответните партиди. Техническите грешки се установяват по искане на заинтересованото лице или нотариус, както и служебно от служител в службата по вписванията. За установената техническа грешка съответният служител съставя констативен протокол, който се подписва от него и се представя на ръководителя от Агенцията по вписванията или определено от него лице. Поправянето на техническа грешка се извършва по разпореждане на ръководителя от Агенцията по вписванията или определено от него лице. Молбата на жалбоподателя попада в приложното поле на посочената норма, като искането е следвало да се разгледа по предвидения законов ред. В случая обаче СВ е констатирал липсата на компетентност, но не е препратил молбата на компетентния орган, а се е произнесъл по същество, като е оставил молбата без уважение, съгласно приетото от САС. Това налага извода за недопустимост на произнасянето, налагащо обезсилване на обжалваното определение. [...] Обезсилва Определение без номер от 14.06.2021 г. по преписка Вх. № 39971/14.06.2021 г. по описа на служба по вписванията - гр. София в частта, с която е отказана поправка на очевидна фактическа грешка по имотните партиди и по персоналните поименни файлови партиди, като заявлението да се изпрати на ръководителя от Агенцията по вписванията."

.

Решение от 11.03.2022 по дело №2950/2021 на Районен съд - Велико Търново
(първа инстанция; не можах да намеря обжалвания) Наследници на части от двор и къща се съдят по чл. 108 ЗС, т.к. едните си направили констативка за целия имот. Решението е подобно на нашето - признават ги за собственици по наследствено правоприемство от майка им, починала на 26.07.2006. Няма как да проверя дали решението е оповестено с данните за наследодателката, но съдът изрично е посочил, че те са собственици от 26.07.2006:  "В тази връзка след откриване на наследството на Е. К.а на 26.07.2006г. /нейната смърт, всеки от ищците е получил дял съответстващ на наследствените му права.
"

.
Решение от 23.03.2022 по дело номер 619/2022 на Админ. съд - София град, потв. на 05.04.2023 от ВАС  КЗЛД глобява АгВп. Прави подробни констатации за множество нередности в организацията на работата: "съществен проблем произтича от факта, че Службите повписванията са част от структурата на Агенцията, а съдиите по вписванията, които създават Имотния регистър, са на подчинение на председателя насъответния Районен съд. Тази дуалност на взаимоотношенията ограничававъзможностите на АВ ефективно да организира работата по създаването и поддържането на ИР. Агенцията е лишена от възможност да въздейства на съдиите по вписванията, което води до неизпълнение на част от задълженията им и негативна практика. Това създава висок риск от злоупотреби, измами и невъзможност да се потърси ефективна отговорност при нарушени права на собствениците." (точно като случая с нашите Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба)

 .
Определение от 30.06.2022 по гр. д.№ 1129/2022 на ВКС: "Производството за вписване е строго формално и се извършва по императивните правила на Правилника по вписванията. Нашето право е възприело и все още действа персоналната система. Справка за това дали имота, с който се разпорежда лицето е ипотекиран се извършва чрез проследяване на прехвърлянията назад във времето и проверка по партидата на всеки прехвърлител."

.

Решение от 23.06.2022 по гр.д.№ 2805/2021 на ВКС АВп е осъдена да плати към 185 000 лв заради невярно УВТ (вписали възбрана само по персоналната партида на продавача като ЕТ, но не и по тази за него като физическо лице). За този казус е статията Невярно удостоверение за тежести излезе на Агенцията по вписванията 185 000 лв

Решение от 07.09.2022 по ВГД № 343/2020 на СГС (произнасяне след връщане от ВКС, където е било решено на 07.01.2020 г по ГД № 3439/2018 г ) Иск по чл. 440 ГПК от купувач на ателие в сграда, върху правото на стоеж на която е била наложена възбрана. ВКС се произнася, че „на поставения конкретно в случая правен въпрос за [...] валидното правно действие на наложени възбрани върху право на строеж на сграда, в която се намира процесния недвижим имот (ателие В7) към датата на отчуждаването му - 08.12.2009 година в полза на ищеца - приобретател, по време когато правото на строеж е реализирано и тези възбрани запазват ли автоматично действието си върху самостоятелните обекти в сградата след трансформирането на правото на строеж в право на собственост [...]следва да се отговори в смисъл, че [...] възбраната е наложена на обект , който не съществува към момента на вписването и [...] налагат връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд , друг състав "
        СГС - при новото разглеждане в друг състав: "с оглед разясненията, дадени с Решение № 133 от 07.01.2020 г., постановено по ГД №3439 по описа за 2018 г. на ВКС, след като възбраните от 2007 г. не отговарят на изискванията по чл. 26, вр. чл. 24, вр. чл. 6, ал. 1, б. „в" от ПВп, същите не са валидно наложени, респективно не са породили правните последици, към които са насочени, а именно да запазят недвижимия имот (Ателие В7) на длъжника в неговия патримониум" (аналогично в нашия случай - след като заличаването на възбраната е върху имот, който не съществува към момента на заличаването, то не може да породи правните последници, към които е насочено, а именно да освободи недвижимия имот от вещната тежест, бел. блогър)

.

 

Актове от 2023

.

Решение от 16.02.2023 г.по адм. дело № 5789/2022 г. на ВАС (окончателно) Гражданин неуспешно се опитва да осъди АВ за отменен отказ на съдия по вписванията. 

Определение от 07.03.2023 по ч. нак. дело №1828/2023 на Софийски районен съд   Отменят постановление за прекратяване на досъдебно. Страшна измама с плащане "на зелено" за скъп имот в София. Голям хаос в Агенцията по вписванията - два пъти издавали "чисто" удостоверение за тежести на обременен имот, водели три персонални партиди на едно и също лице. Направо тръпки да те побият!


.

 

Актове от 2024

.

Определение от 21.02.2024 по гр д. № 3211 от 2023 на ВКС Ненадлежно заличена възбрана е прогласена за нищожна и имотът - продаден на търг! През 2024 г. Министерство на правосъдието окончателно е осъдено, като работодател на съдията по вписванията, да плати на ищеца към 100 000 лв. щети за изгубения двустаен апартамент в София, който по актуални цени струва към 200 000 евро!

-

Начало на блога

Обратно към Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама или обратно към всички Информативни материали 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2723

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.