March 2016 Archives

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо съдържа изброяване по точки на множеството грешки и пропуски в документацията и действията на нотариус Иванов №007 на 18.03.2013 при изповядване на покупко-продажба на около 50 дка земеделска територия. Изпратено е на 23.06.2015 до г-жа Кузманова от Инспектората на Министерство на правосъдието като продължение на наша кореспонденция от ноември 2014. Какво направи г-жа Кузманова, като го получи? Излезе в летен отпуск, а като се върна, вече беше забравила за него. За щастие, на 01.09.2015 г-жа Плачкова от канцеларията на МП го препрати на ВКП по компетентност. ВКП го изпрати на ВАП по компетентност - това беше грешка (изглежда объркаха понятията "нотариален акт" и "нормативен акт", както преди това се беше случило в Нотариалната камара). ВАП на свой ред го изпрати в РП-Плевен по компетентност. След отвод на няколко районни прокурора, на 09.12.2015 сигналът е бил възложен на прокурор Фердинандов, а на 29.12.2015 г. той е възложил на ОДМВР-Плевен извършване на проверка.

Оттук нататък следите на сигнала се губят.

На 11.01.2016 ми се обадиха от ОДМВР-Плевен и ми казаха, че им е възложена проверка по друг сигнал. В момента, в който публикувам това, на 30.03.2016, все още нямам отговор на сигнала от 23.06.2015 г. до Инспектората на МП.

СИГНАЛЪТ В PDF


ДО: Г-ЖА ЛИЛЯНА КУЗМАНОВА, ИНСПЕКТОРАТ НА МП - СОФИЯ
Копие до: г-жа Калинка Плачкова, директор на Д "Канцелария" в МП - София
Копие до: г-н нотариус Иван Иванов №007 - Плевен


От: РЕНЕТА СТОЯНОВА, дъщеря на Йорданка Найденова, пострадала от имотна измама с участието - може би неволно - на г-н нотариус Иван Иванов №007


Отн.: Молба за извършване на проверка по чл. 372 от ЗСВ на нотар. дело №61 от 18.03.2013 г. (приложени доказателства)


23.06.2015 г.

гр. Варна

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КУЗМАНОВА,

      След като на 11.06.2015 г. Ви изпратих за компетентно становище няколко копия от документи по нотариално дело №58 от 14.03.2013 г., сега Ви изпращам още няколко копия от документи - този път от нотариално дело №61, образувано на 18.03.2013 г. (приложени) с молба да се изкажете компетентно по тях - Вие или някой друг служител от МП. Отново Ви уверявам, че не искам да налагате дисциплинарно наказание на г-н нотариус Иванов, а просто да бъдете така добри да обърнете внимание на посочените моменти от нотариалната сделка от 18.03.2013 г. и да ги коментирате. Становището на Инспектората на МП е важно за благоприятното решение на възникналия имотен проблем (имотна измама) с участието - може би неволно - на г-н нотариус Иванов 007.


	НОТАРИАЛНО ДЕЛО №61, 18.03.2013 г.:

I. Собствеността върху около 50 дка земеделска земя е била „удостоверена" с „препис" (приложен), в който:

1. Липсва печат „Вярно с оригинала". Всеки препис трябва да съдържа такъв печат.

2. Названието на службата-издател на оригиналния документ е променено. През 1994 г. не е имало "Общинска служба по земеделие", а „Поземлена комисия". Върху оригинала, който се съхранява от майка ми, издателят е Поземлената комисия на гр. Долна Митрополия. При това майка ми е собственик, който се легитимира с нотариален акт от 1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК, а този препис е имитация!

3. С променен състав на комисията, постановила Решението за възстановяване правото на собственост. Преписът съдържа пет имена на служители от 2013 г., представени като членове, заседавали на 30.11.1994 г. Под имената им стои чистосърдечна "Забележка: Към 30.11.1994 г. състава на ОСЗ/ПК е бил друг."

4. Липсват подписите на издателите на оригиналния документ - нито са описани подписите на петимата членове на комисията от 1994 г., нито сегашните петима служители са се подписали. По телефона г-жа Диана Якимова, н-к ОСЗ-Д. Митрополия, ми обясни, че не могат да се подпишат, защото ще възникне нов документ, който ще подлежи на обжалване пред Районен съд-Плевен в 14-дневен срок. Съгласна съм, че сегашните служители (от 2013 г.) не могат да се подпишат, но това не решава проблема с липсата на подписи, както и с липсата на каквото и да е обозначение, че оригиналният документ изобщо някога е бил подписван. Документ без подпис е проекто-документ без удостоверителна сила - така пише в съдебни решения, извадка от които прилагам.

5. С променени имена на съседи и номера на имоти (актуализирани). Такава актуализация се дава в скиците - затова и се наричат „актуални скици", защото представят актуалното състояние на имотите (местоположение, граници, съседи, площ, собственик и документ, с който се легитимира собственикът). В случая скиците са с невярно съдържание по отношение собственика и най-вече по отношение документа за собственост, с който се легитимира като собственик, но г-н нотариус Иванов и това не е установил. А не го е установил, защото е забравил да изпълни разпоредбата на чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решението на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."

6. Без дата на заверката на „преписа"

7. Без печат „Влязло в сила", а съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 13а, ал.5 от ЗВСВГЗГФ само влязлото в сила решение удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. Върху оригинала, който се съхранява от майка ми, е поставен печат „Решението е влязло в законна сила. Дата: 13.10.1999 г. (подпис: не се чете, печат на ПК-Д. Митрополия)". При това, напомням отново, майка ми е собственик, който се легитимира с нотариален акт от 20.12.1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК!

Заключение: Този „препис" е имитация на документ за собственост и няма никаква удостоверителна сила (вж. приложена извадка от съдебни решения за неистинност, несъществуване в правния мир и т. н. на такива „преписи").

II. Уверявате ме, че г-н нотариус Иванов бил сравнил преписите с оригиналните документи за собственост, след което бил върнал оригиналите. Не ги е сравнявал. Може да е сънувал, че ги сравнява. Аз ги сравних и Ви изпращам резултата в табличен вид, както и приложени копия лично да се уверите. Освен това при покупко-продажба не се прави сравнение и не се връща оригиналният документ на приносителя, а се прилагат оригиналните документи или заверени преписи от тях (но истински заверени, а не като гореописания!)

Сравнителна таблица между оригиналното решение №7000/1994 (приложено) и "преписа" му, направен на неизвестна дата (предполага се през 2013 г., съдейки от имената на "членовете" и на "заверителя" (приложен)

Издател: Поземлена комисия

Издател: ОС "Земеделие"

Членове на комисията:

Председател: Бистра Янкова Мацева

Секретар: Пепа Василева Герашка

Членове: Гина Дерманска, Живка Петрова и Галина Стоянова

Членове на комисията:

Началник: Диана Антонова Якимова

Главен експерт: инж. Малинка Гецова (експерт по издаване на скици с невярно съдържание, заб. моя, Р.С.)

Членове: инж. Ваня Георгиева, Цветелина Дамянова и Здравка Стефанова

Имена на съседи и номера на имоти - множество различия (не ми се изброяват, виждат се в приложенията, заб. моя, Р.С.)

Площ на нива №213001: 43,801 дка

Площ на нива №213001: 43,800 дка (и сгрешена площ, сякаш е малко всичко останало!)

Подписи: пет подписа и печат на ПК

Подписи: няма, няма и печат на ПК

Печат "Решението е влязло в законна сила. Дата 13.10.1999 г. Подпис, печат на ПК"

Няма печат, че решението е влязло в сила

Заб. моя, Р.С. Приложеното оригинално решение носи и нотариална заверка за верността на преписа, снет от оригинала на 20.12.1999 г. - датата на съставяне на нотариалния акт, към който е приложен самият оригинал на решението.

Заключение: Нотариус Иванов №007 не е сравнявал преписите с оригинала.

III. НОТАРИАЛНИЯТ АКТ, съставен от г-н нотариус Иванов №007 на 18.03.2013 за тези земеделски земи (приложен):

1. Номерът на заверката на съдържанието на пълномощното от с. Гороцвет, Разградско НЕ е №3, а №2-А. В нотариалния акт г-н Иванов №007 го е променил (преправил). Оправдава се с техн. грешка на секретарката си, сякаш не е наясно, че с поставяне на подписа си поема цялата персонална отговорност за преправката. Преправеният номер на заверката на съдържанието на пълномощното съвпада с номера на заверката на декларацията по ЗННД - също №3. Декларацията по ЗННД, чийто номер съвпада с преправения, липсва в нотариалното дело, 23 листа от което ми бяха предоставени от г-н Иванов №007 с надпис "Делото съдържа 23 - двадесет и три номерирани листа. Вярно с оригиналите към Н.Д. №61/2014 год." (в годината е допусната техн. грешка от г-н Иванов, да се чете: 2013) Към Н.Д. №61/2013 г. е приложено копие от пълномощното, долният край на което е отрязан при копирането така, че номерът на кметската "заверка" на съдържанието не се вижда (това е преправеният номер). Може да е случайно, но не смятам, че е редно при документи за прехвърляне на собственост да липсва или да бъде скрит (отрязан от копирен апарат) важен реквизит, който служи за идентифициране на документа, легитимиращ представителната власт на пълномощника. Още повече, че е отрязан точно преправеният номер (това навежда на умишленост, но аз не съм съдия да тълкувам, затова излагам само фактите).

2. Названието на ОСЗ НЕ е ОСЗГ. В нотар. акт от 18.03.2013 г. г-н Иванов е писал, че за съставяне на акта са му представени Решения №7000/1994 на ОСЗГ-Д. Митрополия. Няма такива документи (не съществуват решения на ОСЗГ, към делото са приложени само псевдо-преписите, но те не са издадени от ОСЗГ-Д.Митрополия, а от ОСЗ-Д.Митрополия, без буквата „Г"; оригиналните решения пък не са издадени нито от ОСЗГ, нито от ОСЗ, а от ПК-Д.Митрополия). От описанието на документа за собственост в нотар. акт човек може да се заблуди, че сделката е изповядана с оригинален документ за поземлена собственост. Не смятам, е изискването на чл. 580 т. 5 от ГПК за „кратко обозначаване на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 586, ал. 1" означава „невярно, с грешки и подвеждащо обозначаване".
3. Двете големи ниви (№071022 и №213001 с обща площ към 49 дка) НЕ са "по плана за земеразделяне", както погрешно е записано в съставения от г-н Иванов нот. акт, а "по картата на землището". Само двете малки ниви са по плана за земеразделяне. В "преписа", който г-н Иванов е получил, правилно е записано, че двете ниви са по едно, а другите две - по друго, но г-н Иванов не е забелязал, че има разлика и е писал всички ниви "по плана за земеразделяне". А разликата между двете категории е голяма. "По картата" са земите, възстановени там, където реално са били при внасянето им в ТКЗС (на старите си места), а "по плана за земеразделяне" на собствениците се дават равни по площ имоти на нови места (нещо като компенсация). Напомням, че майка ми съхранява в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век и в документите й ясно се проследява коя нива къде се е намирала.
4. Номерът на една от съседните ниви НЕ е 071031 (нива на Тодорка Стефанова Неновска, съседен имот на имота от 5 дка в решението), а 071021. И в „преписа", и в скиците, които г-н Иванов е получил, този номер е записан правилно, грешката е на г-н Иванов.
5. Към делото г-н Иванов е приложил нотариално заверена в Разград декларация от кмета (вече бивш, осъден за над 100 неприсъствени нотариални удостоверявания), която нищо друго не доказва, освен, че кметът е правно неграмотен. Декларирал е, че е извършил заверка само на пълномощно с рег. №2 от 12.02.2013 (това е заверката на подписа на майка ми), без да споменава никаква заверка на съдържанието, нито дали подписалата се е присъствала на заверката, нито дали е видял някакви документи за собственост. Датата на тази декларация е 24.04.2013 г. - повече от месец след изповядване на двете сделки с кметското пълномощно и броени дни след като наш адвокат е посетил кантората на г-н Иванов в средата на април и е видял пълномощното.
6. Г-н нотариус Иванов №007 НЕ е изпълнил задължението си по чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решението на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." В писмо до майка ми по е-поща от негово име се казва: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК". Опитен нотариус, член на Нотариалната камара, да НЕ е запознат с текста на чл. 586 ал. 4 от ГПК?!
7. Г-н Иванов НЕ прави разлика между последен (актуален) документ за собственост и предходен такъв, доколкото в същия отговор, който получи майка ми от негово име по е-поща, се твърди, че "и двете са титул за собственост". Това е все едно г-н Иванов да приеме паспорт от соц време за документ за самоличност, равностоен на актуалната лична карта, с която човек се легитимира. Напомням отново, че майка ми се легитимира с нотариален акт на свое име за земеделските си земи, издаден през 1999 г. на нейно име въз основа на оригиналното, влязло в сила Решение №7000/1994 г. на ПК-Д.Митрополия, а не с решението на ПК от 1994 г. Решението на ПК е неин предходен документ. Съхранява в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век.

      Очаквам становището на Инспектората на МП. Не търся наказание за г-н нотариус Иванов, а компетентно съдействие и от него, и от Вас, и от където е възможно, с цел благоприятно решение на имотния проблем - "продажба" на около 50 дка земи в плевенско - горски и земеделски - с предходни документи за собственост - измама, която от години е в полезрението на компетентните органи, видно от видно от сайта на БАСВ: http://www.basv.free.bg/, където можете да прочетете, че "В дейността ни като съдии по вписванията констатираме случаи на извършване на прехвърляния на имоти със стари актове -предходни, като по този начин лицата успешно се снабдяват и с удост. за данъчни оценки, скици и др." С имоти от кадастъра е почти невъзможно да се осъществи подобна измама, но със земи е много лесно, тъй като повечето са извън кадастъра.

Благодаря предварително. Оставам в очакване на компетентно становище.


С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова (подпис)
образование: полувисше (медицина, 1978), висше (английска филология, 2004)
ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
Ренета Стоянова
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
е-поща: rennie@softisbg.com


ПРИЛOЖЕНИЯ
1. Препис от Решение №7000/1994 г., неподписан и твърде различен от оригинала
2. Оригинално решение №7000/1994 г. - решението е издадено в два броя с един и същ номер и дата, защото две от нивите са върнати на старите им места (общо около 49 дка), а за другите две е дадена същата площ по плана за земеразделяне (общо около 2 дка). Единия брой: лице на документа и гръб на документа. Другия брой: лице на на документа и гръб на документа
3. Извадка от съдебни решения, постановяващи неистинност, несъществуване в правния мир и т.н. на такива „преписи"
4. Нотариален акт от 18.03.2013, съставен в нарушение на закона: лице и гръб
5. Истински нотариален акт от 1999 г., за който г-н Иванов не разбрал, че съществува
6. Декларация на кмета от 24.04.2013 (лице и гръб) - (правно-неграмотна)
7. Копие от пълномощното на кмета с нечетлив номер на заверката на съдържанието: лице и гръб

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това е сигнал за ново обстоятелство по ДП №2924/2013 на РП-Плевен, за който първо съобщих на ОП-Плевен, а оттам ме посъветваха да го изпратя в РП-Плевен за прилагане към образуваното в районната прокуратура през 2013 г. ДП №2924/2013 с наблюдаващ прокурор г-жа Ивета Маркович. Така и направих. Но вместо да бъде приложен към ДП №2924/2013 г., където му е мястото, през декември 2015 сигналът за новото обстоятелство по ДП №2924/2013 се озовал при пр. Фердинандов от РП-Плевен (и друг път се е случвало; деловодството им е пълен хаос). Пр. Фердинандов пък, вместо да го върне на пр. Маркович с думите: "Колега, това е по Вашето ДП, заповядайте!", го изпратил в ОДМВР-Плевен за извършване на проверка. Такива проверки се извършват с цел подпомагане на прокурорите при вземане на трудното решение дали да образуват ДП (досъдебно производство) или да постановят отказ от образуване на такова. Към момента, в който публикувам това, на 30.03.2016, всеки момент се очаква постановлението на пр. Фердинандов. Според мен, ще постанови отказ с мотива, че вече е образувано ДП по случая - то си е ясно от самото заглавие на сигнала "ново обстоятелство по ДП №2924/2013".

-

Update, 23.11.2016. Пр. Фердинандов постанови отказ, както и очаквах, но по други причини, а "новото обстоятелство" потъна някъде в хаоса на РП-Плевен, както и много други материали преди и след него, изпратени в помощ на рзследването -  вж Пример № 29 и Мълчанието на прокурорите.

----------------------------

СИГНАЛЪТ "Ново обстоятелство по ДП №2924/2013" в PDF

Уважаеми служители от РП-Плевен,

По съвет на ОП-Плевен Ви изпращам информация относно ново обстоятелство по ДП №Д-2924/2013 на РП-Плевен. Моля предайте, където е необходимо.

С уважение,
Ренета Стоянова, гр. ВарнаНОВО ОБСТОЯТЕЛСТВО по ДП №Д-2924/2013 на РП-Плевен - оказа се, че има две решения №С100/2000 на ПК-Д.Митрополия

Пояснение
Оказа се, че зем. служба в Д. Митрополия е издала две решения за един същ имот №551024 (гора от около 3 дка). Едното решение се съхранява в оригинал в архива на майка ми (Приложение 1: стр. 1 и стр. 2), а другото - в архива на ОСЗ гр. Д. Митрополия. От второто е издаван препис два пъти - незаверен през 2012 (Приложение 2: стр. 1 и стр. 2) и заверен през 2013 (Приложение 3: стр. 1 и стр. 2), криво-ляво заверен, де - без дата на заверката. Незаверения ми го изпрати по пощата инж.-лесовъд Валентин Кожухаров, брат на Станимир, заедно с цялото досие по сечта от 2012 г., а заверения ми го предостави нотариус Иванов заедно с всички документи по двете нотариални дела от 2013.

Наскоро изчетох бавно и успоредно двете решения ред по ред и открих разликата. Тя не е голяма -
само от няколко думи, добавени във версията, съхранявана в ОСЗ - Д.Митрополия. Да, но и една-единствена дума да е различна, това вече са два отделни (самостоятелни, различни, неидентични) документа за собственост върху един и същ имот. Втората "оригинална" версия вероятно е издадена съвсем скоро след първата, защото имената на членовете на ПК са същите, подписите им са същите, всичко е като в първата, с изключение на добавените няколко думи. Считам, че версията на зем. служба е втора по ред, тъй като добавените думи касаят публикация в ДВ от 11.07.2000 г. (юли месец), а датата върху решението е 29.06.2000 г. (юни месец). Фактически втората версия е фалшификат, тъй като няма как в документ от месец юни да се цитира публикация в ДВ от следващия месец, месец юли, същата година. 

ЛЮБОПИТНО! Стенограма от НС 1999 - ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СЛУЖБИ МАСОВО ИЗДАВАТ ПО НЯКОЛКО РЕШЕНИЯ ЗА ЕДИН И СЪЩ ИМОТ:


СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Целта на вписването не е само да регистрира транслативната сделка, а първата основна цел на вписването е да създаде правна сигурност. Аз ви казах, господин Трендафилов го каза и именно затова го репликирам, че
маса комисии са издавали за едни и същи имоти по няколко решения. Ако ние с всяко едно от тези решения сега започнем да продаваме тези имоти, може да си представите какъв невъобразим хаос ще се получи.

Затова аз държа решението да има значение на констативен акт за собственост само ако бъде вписано. Това няма да създаде никакви затруднения, защото тоя, който няма намерение да продаде или да ипотекира имота си, той няма да отиде да го впише. Той ще отиде да го впише само тогава, когато има намерение да го продаде или да го ипотекира. А той, за да го продаде или ипотекира, пак трябва да отиде при съдията по вписванията, пак трябва да се занимае със съдебното ведомство. Така че това нещо няма да направи никакви затруднения, но в края на краищата ще създаде една правна сигурност, за да може да се избегне анархистичното разпореждане по няколко пъти с един имот, което прави дори самите актове не надеждни.

Ако аз съм един банкер и идвате при мен да ми ипотекирате имот само въз основа на едно решение, аз няма да ви приема ипотеката, защото не съм сигурен дали наистина ипотекирате моя имот или всеки един друг може да дойде да се намеси. Аз даже ако купувам един имот само въз основа на решение, ако съм добросъвестен, много ще се замисля дали да го купя, защото много ще се замисля дали това е надежден документ за собственост. Недейте се увлича от желание за някакви си скорозрелки, които ще създадат само невъобразим хаос.

Моля ви, приемете това, което съм предложил - вписването да бъде задължителен елемент, за да може решението да има характер на констативен нотариален акт. Благодаря ви. (Председателството се поема от заместник-председателя господин Иван Куртев.)"

КРАЙ НА СТЕНОГРАМАТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА НС ПРЕЗ 1999.

Моля ви, приемете това, което съм предложил - вписването да бъде задължителен елемент" - е казал Лучников през 1999 г. и това е било прието. Всички решения, издадени след 2001 г., се вписват при самото им издаване, а по-старите задължително се вписват при изповядване на сделка, по-точно ПРЕДИ изповядване на сделка, съгл. чл. 586 ал. 4 от ГПК, в сила от 2008 г.: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." (заб. моя, Р.С.).

---
Важно за разследването по ДП № Д-2924/2013! И при двете сделки от март 2013 г. собствеността на продавача (майка ми) е удостоверена с невалидни преписи от документи за собственост, при това от предходни документи за собственост. Майка ми се легитимира като собственик на земите си в Плевенско с нот. си актове, а не с решенията на ПК. Фактът, че в архива на майка ми са налични и двете решения на ПК в оригинал, както и че единият от двата й нот. акта също е наличен в оригинал - този за 50-те дка зем. земя, като липсва само оригиналът на нот. акт за 3-те дка горска земя, навежда на мисълта, че майка ми е предоставила на "пълномощника" си единствено нот. акт за 3-те дка горска земя. И наистина така е станало, макар че тя е забравила. Дала му го е още през 2012 г. покрай подготовката на документите за сечта, а той го дал на брат си, инж.-лесовъд Валентин Кожухаров. Двамата братя скрили от служителите от ОСЗ-Д.Митрополия, че майка ми има нот. акт за 3-те дка горска земя. Няколко месеца по-късно, на 14.03.2013 г., Станимир скрива и от нотариус Иванов, че майка ми има нот. акт за 3-те дка горска земя. В края на 2014 г. Валентин Кожухаров ми изпраща досието по сечта и вътре - изненада! - копие от нот. акт за 3-те дка. Веднага му се обаждам и той ми разказа всичко - как брат му Станимир Кожухаров се занимавал с уреждане на документите по сечта и как му донесъл нотариалния акт заедно с другите документи. Разказа ми даже как предния ден го викали в полицията в Плевен заради Станимир, който пак бил измамил някого. (Приложение 4. Валентин Кожухаров разказва как през 2012 г. получил от брат си копие от нот. акт на майка ми - текст и аудиозапис).


С уважение,
Ренета Т. Стоянова, гр. Варна

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо съдържа изброяване по точки на множеството грешки и пропуски в документацията и действията на нотариус Иванов №007 на 14.03.2013 при изповядване на покупко-продажба на около 3 дка горска територия. Изпратено е на 11.06.2015 до г-жа Кузманова от Инспектората на Министерство на правосъдието като продължение на наша кореспонденция от ноември 2014. Какво направи г-жа Кузманова, като го получи? Излезе в летен отпуск, а като се върна, вече беше забравила за него. За щастие, на 01.09.2015 г-жа Плачкова от канцеларията на МП го препрати на ВКП по компетентност. ВКП го изпрати на ВАП по компетентност - това беше грешка (изглежда объркаха понятията "нотариален акт" и "нормативен акт", както преди това се беше случило в Нотариалната камара). ВАП на свой ред го изпрати в РП-Плевен по компетентност. След отвод на няколко районни прокурора, на 09.12.2015 сигналът е бил възложен на прокурор Фердинандов, а на 29.12.2015 г. той е възложил на ОДМВР-Плевен извършване на проверка.

Оттук нататък следите на сигнала се губят.

На 11.01.2016 ми се обадиха от ОДМВР-Плевен и ми казаха, че им е възложена проверка по друг сигнал. В момента, в който публикувам това, на 30.03.2016, все още нямам отговор на сигнала от 11.06.2015 г. до Инспектората на МП.

-------------------------

СИГНАЛ ДО ИНСПЕКТОРАТА НА МП ЗА МНОЖЕСТВО ГРЕШКИ И ПРОПУСКИ НА НОТАРИУС ИВАНОВ №007-ПЛЕВЕН ПО НОТАРИАЛНО ДЕЛО №58 ОТ 14.03.2013 г.

СИГНАЛЪТ Е ИЗПРАТЕН ПО Е-ПОЩА НА 11.06.2015 г.

До: г-жа Лиляна Кузманова, Инспекторат на МП - София

Копие до: г-жа Калинка Плачкова, директор на Д "Канцелария" в МП - София
Копие до: г-н нотариус Иван Иванов №007 - Плевен

От: Ренета Стоянова, дъщеря на Йорданка Найденова (приложено пълномощно)

Отн.: Молба за извършване на проверка по чл. 372 от ЗСВ на нотар. дело №58 отr 14.03.2013 г. (приложени доказателства)

Ако е необходимо да изпратя молбата на хартия или като прикачен файл по е-поща, моля да ме уведомите.

11.06.2015 г.
гр. Варна

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КУЗМАНОВА,

      Във връзка с Ваш отговор №94-Р-182/05.06.2015 г., с който ме уведомявате, че е изтекла двегодишната давност за търсене на дисциплинарна отговорност по чл. 76, ал. 1 от ЗННД, Ви уведомявам, че не съм искала образуване на дисциплинарно производство срещу нотариус Иван Иванов №007.
      Досега дори не съм се обръщала към Инспектората на МП. В края на ноември 2014 г. сте получили копие от моя молба до Нотариалната камара за компетентно становище дали документите по две нотариални сделки на г-н Иванов са изрядни: „Изпращам Ви копия от две нотариални дела от март 2013 г., по които майка ми е била продавач чрез пълномощник, с молба за писмено становище дали всички документи са били напълно изрядни и дали наистина от формална и законова страна не е имало пречки да бъдат сключени сделките" .
      На 10.03.2015 г. Вие решихте да отговорите, макар че не сте били длъжни, доколкото копието се изпраща просто за сведение. В отговора си ми написахте, че сте получили жалба от мен, каквато никога не съм изпращала, и изредихте редица некомпетентни твърдения, повечето от които ми бяха известни от кратката кореспонденция с г-н нотариус Иванов, която бях провела по е-поща с него или с лицето, пишещо от негово име, в периода декември 2014-януари 2015 г.
      На 30.03.2015 г. Ви писах, че очаквам компетентен отговор. На 11.06.2015 г. получих от Вас писмо с обикновена поща №94-Р-182/05.06.2015 г., съдържащо същите некомпетентни твърдения и обяснение, че е късно да се образува дисциплинарно производство.
      Никога и от никого не съм искала дисциплинарно производство- нито от Нотариалната камара, нито от Инспектората на МП. Тъй като от Нотариалната камара все още не е изпратен отговор на молбата ми от ноември 2014 г., сега се обръщам към Вас с молба да разгледате само няколко документа и то само от нотариално дело №58, образувано на 14.03.2013 г. (приложени) и да се изкажете компетентно по тях - Вие или някой друг служител от МП.
      Вярвам, че имате необходимите квалификация, опит и компетентност, но не сте показали положителните си качества в двете писма, подписани от Вас. Изглежда отчаяно се опитвате да запазите авторитета на г-н нотариус Иванов. Той също е квалифициран, опитен и компетентен юрист, но също не е показал положителните си качества при съставянето на двата нотариални акта на 14 и 18 март 2013 за "продажбата" на всички земи на майка ми в плевенско.
      Напълно разбирам деликатната ситуация. Прокуратурата, която съм сигнализирала преди две години, също отчаяно се опитва да запази авторитета на г-н Иванов. Хубаво е професионалисти от един бранш да се подкрепят взаимно в трудни моменти, но смятам, че подкрепата не трябва да се превръща в опит за прикриване на престъпление. Чест прави на г-н нотариус Иванов, че призна в неофициално писмо до майка ми, че е възможно да е допуснал грешка, тъй като всички допускаме грешки:
      "Възможно е и да съм допуснал грешка. Грешки допускат всички- и съдии, прокури, дипломати, президенти и дори преводачи. До настоящия момент обаче нямам обявен нищожен Нотариален Акт, но се надявам скоро да намерите благоприятно решение на имотния Ви проблем"
      Да, г-н нотариус Иванов наистина е допуснал грешка, даже не една, а много. Цитираният от Вас чл. 372 от ЗСВ Ви дава право да извършвате проверки и без да образувате дисциплинарно производство. Прилагам писмо от г-жа Плачкова, директор на дирекция "Канцелария" в МП, от 14.04.2015 г. по пр. №94-Й-29, в което се обяснява именно това. Лично се запознах с чл. 372 от ЗСВ - срок за проверките няма.
      С оглед на гореизложеното, моля, бъдете така добри да обърнете внимание на следните моменти по нотариалната сделка от 14.03.2013 г. и да ги коментирате. Становището на Инспектората на МП е важно за благоприятното решение на имотния проблем:

НОТАРИАЛНО ДЕЛО №58, 14.03.2013 г.:

1. Продаваната земя НЕ е земеделска, а от Горския фонд, при това от защитена зона по НАТУРА 2000.
2. Начинът на трайно ползване НЕ е "залесена територия", а "залесена горска територия" - вж. документ за собственост, представен пред нотариус Иванов - препис от Решение на ПК-Д.Митрополия №С100/2000 г.(приложен). Пояснявам, че разликата между "залесена територия" и "залесена горска територия" е значителна, тъй като съществуват и залесени територии върху земеделски земи, те обаче не са от Горския фонд и не се ползват по Закона за горите, а тази земя е именно от Горския фонд и се ползва по Закона за горите, като последното е записано в нот. акт на Иванов малко след като погрешно е записал, че земята е земеделска.
3. Решение на ПК-Д.Митрополия №С100 НЕ е издадено без година на издаването си. Г-н Иванов е пропуснал да напише годината на издаване в съставения от него нот. акт.
4. Названието на Решение №С100/2000 г. НЕ е "за възстановяване право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници", а "за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд по Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от Горския фонд (ЗВСГЗГФ). Г-н Иванов е преправил названието на документа за собственост.
5. Заедно с решението е представено у-ние за наследници, което г-н Иванов е пропуснал да спомене в нотариалния акт.
6. Подотделът НЕ е номер 1/у, а 3/у. Г-н Иванов е сбъркал номера.
7. Адресът на продавача (майка ми) НЕ е само град и улица, а град, улица и номер. Г-н Иванов е попуснал да напише номера.
8. Продавачът НЕ е Станимир Кожухаров. В съставения от г-н Иванов нот. акт Станимир погрешно се е подписал като продавач.
9. Пълномощното е от с. Гороцвет, Разградско, със съдържание, заверено под №2-А и други особености, които НЕ биха се приели от никой компетентен нотариус (приложено). Обаче г-н Иванов НЕ е забелязал нито една от тях. Месец и половина след сделката (!) е получил писмена декларация от кмета (приложена) - "заверих пълномощно №2" (това е само заверката на подписа, за съдържанието нищо не пише!) "за земеделска земя" (за горската нищо не пише, не пише и майка ми да се е явявала пред него). Този кмет вече е бивш - осъден е в края на 2013 г. за над 100 неприсъствени заверки на подписи.
10. Г-н Иванов е приел представеното му у-ние за данъчна оценка на "земеделска земя" (приложено), без да забележи грубата грешка. Пояснявам отново, земята не е земеделска, а горска, от Горския фонд. Г-н Иванов е следвало да изиска ново у-ние за данъчна оценка.
11. Г-н Иванов НЕ е забелязал, че в решението на ПК е записано, че таксационната характеристика (описанието на месторастенето) представлява неразделна част от решението . Г-н Иванов е следвало да я изиска, но как да стане това, като той дори НЕ е разбрал, че се продава горска земя.
12. Г-н Иванов НЕ е изпълнил задължението си по чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решенията на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."
В писмо до майка ми по е-поща от негово име се казва: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК". Опитен нотариус, член на Нотариалната камара, да НЕ е запознат с текста на чл. 586 ал. 4 от ГПК?!
13. Г-н Иванов НЕ прави разлика между последен (актуален) документ за собственост и предходен такъв, доколкото в същия отговор, който получи майка ми от негово име по е-поща, се твърди, че "и двете са титул за собственост". Това е все едно г-н Иванов да приеме паспорт от соц време за документ за самоличност, равностоен на актуалната лична карта, с която човек се легитимира. Майка ми има нотариален акт на свое име за горската си земя, издаден през 2006 г. въз основа на Решение №С100/2000. Нотариалният й акт е вписан в СВ-Плевен и тя се легитимирам като собственик с него, а не с решението на ПК от 2000 г. Решението на ПК е неин предходен документ. Съхранява в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си горска земя още от 30-те години на миналия век.

      Очаквам становището на Инспектората на МП по въпрос, касаещ дейността на член на Нотариалната камара, съставил нотариален акт с противоречиво, непълно и невярно съдържание, въз основа на несъществуващ документ (не съществува Решение №С100 [без година на издаване] на ПК гр. Д. Митрополия с название "за възстановяване право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници") и по такъв начин съдействал - може би неволно - за осъществяване на имотна измама.
      Може би наистина е действал неволно, тъй като не е изключено множеството грешки и пропуски, надвишаващи многократно нормалната човешка грешка, да са резултат по-скоро от лична трагедия (умствено заболяване), отколкото от злоумишлени действия. Още повече, че г-н Иванов сякаш не осъзнава колко много грешки е направил - лъжесвидетелствал е пред органите, че всички документи били изрядни и след като писа до мен и майка ми по неподобаващ за юрист начин, замълча, сякаш е уплашен и се мъчи да скрие каква беля е направил.
      Не търся наказание за г-н нотариус Иванов, а компетентно съдействие и от него, и от Вас, и от където е възможно, с цел благоприятно решение на имотния проблем - "продажба" на около 50 дка земи в плевенско - горски и земеделски - с предходни документи за собственост - измама, която от години е в полезрението на компетентните органи, видно от видно от сайта на БАСВ: http://www.basv.free.bg/, където можете да прочетете, че "В дейността ни като съдии по вписванията констатираме случаи на извършване на прехвърляния на имоти със стари актове -предходни, като по този начин лицата успешно се снабдяват и с удост. за данъчни оценки, скици и др." С имоти от кадастъра е почти невъзможно да се осъществи подобна измама, но със земи е много лесно, тъй като повечето са извън кадастъра.

Благодаря предварително. Оставам в очакване на компетентно становище.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова
образование: полувисше (медицина, 1978), висше (английска филология, 2004)
ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
Ренета Стоянова
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
е-поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛOЖЕНИЯ
1. Копие от нотариален акт на нотариус Иванов с противоречиво, непълно и невярно съдържание стр. 1 и стр. 2, съставен въз основа на несъществуващ документ (не съществува Решение №С100 [без година на издаване] на ПК гр. Д. Митрополия с название "за възстановяване право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници")
2. Копие от Решение на ПК №С100/2000 г. гр. Д. Митрополия „за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд по Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от Горския фонд (ЗВСГЗГФ)" Вж също пояснението за двете версии на това решение
3. Копие от пълномощно със заверено съдържание под №2-А (лице и гръб) и други, не по-малко интересни особености, поради които никой компетентен нотариус не би го приел
4. Копие от удостоверение за данъчна оценка, в което погрешно е записано, че горската ми земя е "земеделска земя".
5. Копие от декларация на бившия кмет - лице и гръб, (осъден за над 100 неприсъствени заверки), че е заверил само пълномощно №2 и то само за земеделска земя.
6. Писмо от г-жа Плачкова, директор на дирекция "Канцелария" в МП, от 15.04.2015, в което се разяснява, че Инспекторатът на МП извършва проверки по чл. 372 от ЗСВ без ограничения в срока, необходимо е само да се представят доказателства.
7. Безсрочно пълномощно №1541, нотариално заверено в гр. Варна на 28.05.2014 г.(лице и гръб), с което Йорданка Найденова (майка ми) упълномощава мен, Ренета Стоянова (родна дъщеря) да я представлявам навсякъде.

 

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

24.12.2015 До Главния прокурор

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо е молба до Главния прокурор да ми помогне да открия къде се намира един сигнал за множество грешки и пропуски в документацията и действията на нотариус Иванов №007 на 14 и 18 март 2013.

Update, 22.07.2016. Гл. прокурор не ми помогна. Сигналът потъна в забвение някъде из РП-Плевен.

Update, 05.08.2016 Вече се разбра и без помощта на Главния. Сигналът, препратен от ВАП в РП-Плевен, е довел до отвод на повечето районни прокурори. Един от останалите, обаче, приема предизвикателството. Името му е Венцислав Фердинандов. Първото действие на пр. Фердинандов е изхвърляне на писмото от ВАП в кошчето за боклук, образно казано. Второто - възлагане на ОДМВР-Плевен проверка по друг сигнал. След това - запазване на пълно мълчание в продължение на пет месеца. И накрая - съставяне на едно правно неграмотно постановление за отказ да образува ДП, от което нищо друго не става ясно, освен че е работил по някакъв сигнал за "ускоряване и прецизиране" на вече образуваното ДП, а не по изпратения от ВАП. И наистина, от ОДМРВ-Плевен потвърдиха, че им е възложен   съвсем друг сигнал. За подробности, вж кореспонденцията с Фердинандов.

-

ДО: Главен прокурор
КОПИЕ ДО: ВСС и МП

Уважаеми господин Главен прокурор,

Моля за съдействие да открия в коя прокуратура се намира мой сигнал от месец юни т.г. Сигналът е за множество грешки и пропуски в документацията и действията на нотариус Иванов №007 при изповядване на две покупко-продажби през март 2013.

Изпратен е под формата на две писма до г-жа Кузманова от Инспектората на МП (Приложения: 1 и 2)

На 01.09.2015 е препратен от МП на ВКП по компетентност (Приложение 3).

На 08.09.2015 е препратен от ВКП на ВАП по компетентност (Приложение 4).

На 10.11.2015 е препратен от ВАП на РП-Плевен по компетентност (Приложение 5).

След това следите се губят.

Нямам писмена информация отникъде. Обаждах се по телефона до всички прокуратури, но служителките не знаят нищо със сигурност. Една казва, че сигналът е в ОП-Плевен, друга - че е във ВКП, трета - че е при Вас, Главния прокурор, четвърта - че е приложен към пр. №548/2015 по описа на ВАП, а преписката е обединена с пр. №708/2012 по описа на ВАП. Въпросната преписка №708/2012 г. по описа на ВАП е на съвсем друга тема - за остарялата нормативна уредба на преводаческата дейност. Изглежда сякаш е станало някакво преплитане на преписките или може би объркване на термините "нотариален акт" и "нормативен акт".

Реших да се обърна към Вас след разговор с окръжен прокурор Антонова от ОП-Плевен. Разговорът беше по друг повод - от три месеца и половина очаквам нейното произнасяне по мои възражения и искания по постановление за прекратяване на ДП от 2013 в РП-Плевен. Пр. Антонова ми обясни, че забавянето не е по нейна вина. Първо трябва да се произнасе прокурор от ВКП. Чак след това окръжният прокурор има право на произнасяне. Обеща ми, че щом се запознае с произнасянето на ВКП, ще се произнесе в срок от 3 дни.

Разговорът с окр. пр. Антонова ме накара да се почувствам неудобно, че съм изпращала излишни сигнали - до ОП за бездействие на районен прокурор, до Апелативна - за бездействие на окръжен, и до Върховна - за бездействие на апелативен прокурор. Оказа се, че не съм знаела най-важното - прокурорите от долустоящите прокуратури нямат право да се произнасят, докато не се произнесе прокурор от Върховна прокуратура. А прокурорът от Върховна на свой ред вероятно няма право да се произнесе, докато не се произнесете Вие, г-н Главен прокурор - устно или писмено. Всичко е във Вашите ръце.

Затова се обръщам за съдействие лично към Вас - предвид огромните Ви правомощия като Главен прокурор.

Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена.

Благодаря предварително.

--


С уважение и пожелания за весели празници,

Ренета Т. Стоянова, ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
Ренета Стоянова
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
е-поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 5 бр. съгл. текста:

1. От Стоянова до Кузманова, 11.06.2015 - сигнал за грешки и пропуски на нотариус Иванов №007 при продажбата на горската земя
2. От Стоянова до Кузманова, 23.06.2015 - сигнал за грешки и пропуски на нотариус Иванов №007 при продажбата на земеделската земя
3. Писмо от МП до ВКП, 01.09.2015 - изпращане по компетентност
4. Писмо от ВКП до Стоянова, 29.10.2015 - уведомяват за изпращане по компетентност до ВАП на 08.09.2015
5. Писмо от ВАП до РП-Плевен, 10.11.2015 - изпращане по компетентност

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това е поредна молба за информация по движението на пр. 6100/2015 по описа на РП-Плевен. От декември 2015 нещо се работи по тази преписка, но не е ясно какво. В момента, в който публикувам това писмо, на 29.03.2016, все още нямам никаква информация. Знам само, че преписката е образувана по повод писмо от ВАП от 10.11.2015, с което ВАП изпраща по компетентност до РП-Плевен мои "твърдения за извършени документни престъпления от нотариус Иванов №007". Знам същo, че след като няколко прокурора от РП-Плевен са си направили самоотвод, на 09.12.2015 преписката е възложена на пр. Фердинандов от РП-Плевен (информацията ми е директно от ВАП, писмо 23.12.2015). От сайта на Прокуратурата научих, че на 29.12.2015 пр. Фердинандов е възложил проверка на ОДМВР-Плевен, сектор "Икономическа полиция". След това следите на сигнала за "извършени документни престъпления от нотариус Иванов №007" се губят. От ОДМВР ме информираха, че им е възложен друг сигнал. Питах всички прокуратури, дори Главния прокур, но отговор не получих.

 

------------------------------------------

 

ДО: Г-Н ФЕРДИНАНДОВ, РАЙОНЕН ПРОКУРОР ОТ РП-ПЛЕВЕН


19.02.2016УВАЖАЕМИ Г-Н ФЕРДИНАНДОВ,

Отн. Молба за информация отн. движението по пр. 6100/15 РП-Плевен

Напомням, че на 01.02.2016 г. Ви помолих за информация отн. движението по пр. 6100/15. Все още нямам отговор от Вас. Тогава изразих надежда, че се работи по два мои сигнала за документно престъпление на нотариус Иванов №007, извършено на 14.03.2013 (сигнал 1) и на 18.03.2013 (сигнал 2) и бях приложила следната справка с приложения към нея:

Справка по движението на двата сигнала досега:

11.06.2015 - Сигнал 1 е изпратен от мен до Инспектората на МП (Приложение 1)

23.06.2015 - Сигнал 2 е изпратен от мен до Инспектората на МП (Приложение 2)

01.09.2015 - МП изпраща двата сигнала на ВКП (Приложение 3)

16.10.2015 - питам ВКП къде са двата сигнала, като ги прилагам (Приложение 4)

29.10.2015 - ВКП отговаря, че на 08.09.2015 са изпратени на ВАП (Приложение 5)

05.11.2015 - питам ВАП къде са сигналите, като ги прилагам (Приложение 6)

10.11.2015 - ВАП изпраща сигналите в РП-Плевен (Приложение 7)

11.12.2015 - питам ВАП дали има информация от РП-Плевен (Приложение 8)

23.12.2015 - ВАП отговаря, че след отвод на няколко прокурора от РП-Плевен сигналите сa при пр. Фердинандов от РП-Плевен, пр. 6100/15 (Приложение 9)

29.12.2015 - Пр. Фердинандов възлага проверка на ОДМВР-Плевен (Прилож. 10)

28.01.2015 - Срокът на проверката в ОДМВР-Плевен е удължен (Приложение 11)

Бях Ви изпратила два информативни материала - "Фактическата обстановка" (престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, извършено от нотариус Иванов №007 на 14 и 18 март 2013) и "За отмяната на нотариалните актове" (постановени в нарушение на закона от нотариус Иванов №007 на 14 и 18 март 2013)

Не знам дали сте ги получили, затова ги изпращам пак. На практика разследването вече е извършено, но още не е оформено по процесуалния ред. Очаквам да ме уведомите за това.

От своя страна аз Ви уведомявам, че на 10.02.2016 г. ме потърси полицай от 4-то РУП кв. Аспарухово гр. Варна (тел. 0885680727). Каза, че трябва да снеме показания от майка ми, 83 г. Тъкмо седях до леглото й и я хранех с лъжичка. Майка ми е в изключително тежко състояние. Прибрала съм я при мен и я гледам като малко дете. Казах, че е изключено да снемат показания от нея. Обясних, че става дума за документно престъпление на нотариус от гр. Плевен, че аз съм подателят на сигнала и че разполагам с писмени доказателства. Г-н полицаят каза, че ще ме потърсят. Повече никой не се обади. След една седмица чакане се усъмних да не е било някаква измама и на 18.02.2016 сутринта се обадих на 0885680727. Женски глас потвърди, че телефонът е служебен, но не знаеше нищо за случая. Следобед се обадих в ОДМВР-Плевен на тел. 064864466 и помолих да ме свържат с г-н Милен Димитров. Негов колега каза, че е в отпуска. Същия следобед се обадих и в РП-Плевен на тел. 064823378 - казаха, че срокът на предварителната проверка е удължен с още два месеца до края на март. На въпроса ми, по какъв сигнал е образувана преписката, отговориха - по сигнал за документно престъпление на нотариус Иванов.

Тук следите се губят, защото г-н Милен Димитров от ОДМВР-Плевен ми беше казал, че сте му възложили да разследва съвсем друг сигнал - "ново обстоятелство по ДП № Д-2924/2013" от 20.11.2015. Той не знаеше нищо за документното престъпление на нотариус Иванов.

Междувременно ДП № Д-2924/2013 влезе в съда по разпореждане на окр. пр. Антонова от 25.01.2016. На 01.02.2016 мина на първа инстанция. Пр. Маркович протестира определението на РС-Плевен. Сега се очаква произнасяне от ОС-Плевен. Прилагам копие от протеста на пр. Маркович и препис от възражението срещу него за информация.

Накратко. Моля да ме уведомите дали сте получили изпратените материали - "Сигнал 1" и "Сигнал 2" от м. юни 2015, "Фактическата обстановка" и "За отмяната на нотариалните актове"? Ако да, защо сте възложили на ОДМВР-Плевен да извършват проверка по новото обстоятелство по ДП № Д-2924/2013, водено срещу неизвестен извършител по чл. 212, ал 1 от НК, вместо по материалите за документно престъпление на г-н нотариус Иванов №007?С УВАЖЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
моб. 0888 60 90 72, стац. 052 988 600, е-поща: rennie@softisbg.com

Варна

19.02.2016

ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста

1. Фактическата обстановка - престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК

2. За отмяната на нотариалните актове - по чл. 537, ал. 3 от ГПК

3. Протест на пр. Маркович - 09.02.2016

4. Възражение срещу протеста от- 16.02.2016

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

11.03.2016 До ВТАП

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Писмото е изпратено по е-поща от дъщерята на пострадалата до апелативен прокурор в отговор на негово писмо от 10.03.2016.

ПИСМОТО В PDF

До: Г-Н ДИМИТЪР ЛЕЩАКОВ, ПРОКУРОР ПРИ ВТАП

пр. № 1755/14

 

КОПИЕ ДО: ВТАП и Гл. прокурор


11.03.2016 г.
гр. Варна

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛЕЩАКОВ,

Отговор на Ваше писмо до мен от 10.03.2016 (приложено)

На 18.01.2016 г. съм обжалвала пред Вас неподлежащо на съдебен контрол постановление на окръжен прокурор от 07.07.2015 г. Вместо да се произнесете в 3-дневен срок съгл. чл. 202 от НПК, едва вчера, на 10.03.2016 г., ми отговаряте, че все още не можете да се произнесете, защото материалите по всички преписки и цялото ДП били изпратени в съда и защото още не било имало влязъл в сила съдебен акт. Съдебен акт има - определение на ОС-Плевен по чл. 243, ал. 6 и 7 от НПК, в сила от 01.03.2016 (приложено). Отново връщат делото за доразследване.

 

Не става ясно обаче за какво са Ви необходими преписките. Какво очаквате да намерите в тях? Там няма нищо по въпроса за нотариалните актове. Това е тема табу за разследващите в Плевен. Нотариус Иванов №007 бил заявил категорично, че всички документи, и по двете сделки, били изрядни, а пр. Маркович приела думите му на доверие, без да съобрази, че показанията на всички свидетели, в т.ч. и на нотариус Иванов №007, следва да се преценяват през разпоредбата на чл.121 от НПК, която им позволява да не дават показания, уличаващи ги в извършване на престъпление.

 

Нагледен пример за несъобразителността на пр. Маркович се дава и в постановлението й от 13.01.2015 г., с което постановява категоричен отказ да приложи разпоредбата на чл. 537, ал. 3 от ГПК, Нотариалните актове [от 2013] са истински официални документи и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, които са ги подписали", „Този извод на прокурора не е бил оспорен от двете съдебни инстанции". Тук пр. Маркович не е съобразила, че нотариалният акт с невярно съдържание по принцип трябва да бъде истински документ по см. на чл. 93, т. 6 от НК, т.е. подписан от нотариуса, защото ако не е подписан от него, няма как да се повдигне обвинение срещу нотариуса по чл. 311 от НК. А подкрепата на „правният извод на прокурора" от двете инстанции на Плевенския съд, както и от Окръжна прокуратура в Плевен, разкрива, че и те не са особено съобразителни.

 

Очаквам Вашето произнасяне по обжалваното постановление на окръжния прокурор, с което е потвърден категоричният отказ на районния, макар и не толкова категорично. Благодаря предварително.

 

 

С уважение към високо отговорната професия на Прокурора,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72, е-поща: rennie@softisbg.com

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 5 броя:

1. Писмо от апел. пр. Лещаков, 10.03.2016

2. Определение на ОС-Плевен, 01.03.2016

3. Постановление на районен пр. Маркович от 13.01.2015 г. (стр. 1, стр. 2 и стр. 3) - категоричен отказ да приложи чл. 537, ал. 3 от ГПК

4. Постановление на окр. пр. Антонова от 07.07.2015 г. (стр. 1 и стр. 2) - потвърждава постановлението на районния прокурор от 13.01.2016 г, макар и не толкова категорично

5. „Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати изматата" (информативен материал)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

10.03.2016 От ВТАП

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това е писмо, изпратено по е-поща от апелативен прокурор до пострадалата и дъщеря й в отговор на "поредно писмо получено по ел. поща на 08.03.2016 г. във ВТАП". Апелативният прокурор се оправдава, че "към настоящия момент ВТАП все още не би могла да вземе отношение по постановление от 07.07.2015 г., тъй като материалите по преписките на ОП-Плевен и РП-Плевен и ДП не са изпратени във ВТАП поради предприети действия по съдебно обжалване на постановлението за прекратяване на наказателно производство [от 24.07.2015] и липсата на влязъл в сила съдебен акт."

 

Писмото в PDF

 

-

 

Забележка: Постановлението от 07.07.2015 не подлежи на съдебен контрол.  Постановлението, по което са "предприети действия по съдебно обжалване" е от 24.07.2015 г. Действията по съдебното му обжалване са предприети от окръжен прокурор против волята на пострадалата.    

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

19.02.2016 Напомняне до ВТАП

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Напомнянето в PDF

-

Уважаеми служители от ВТАП,

Напомням, че очаквам произнасяне от пр. Димитър Лещаков на мое писмо до него от 18.01.2016 г., с което моля за компетентното му произнасяне по постановление на прокурор от ОП гр. Плевен, издадено на 07.07.2015, (приложено).

Уведомявам Ви, че днес получих постановлението му от 15.02.2016, но то е по друг, по-скорошен повод - постановление на окр. прокурор от 25.01.2016, което обжалвах на 28.01.2016.

Както знаете от вчерашния ни разговор по телефона, аз очаквах да получа произнасяне от пр. Лещаков по постановлението на окр. прокурор от 07.07.2015, което обжалвах на 18.01.2016.

С уважение,
Ренета Стоянова, гр. Варна
(пълните ми данни са в писмото до пр. Лещаков)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

-

ДО ПРОКУРОР ИВЕТА МАРКОВИЧ

РП- ПЛЕВЕН

Копие: До Окръжна прокуратура, гр. Плевен

Копие: До Апел. прокуратура, гр. В. Търново

Копие: До Прокуратура на РБ, гр. София

Копие: Агенция по вписванията, гр. София

ОТ: ЙОРДАНКА ДИКОВА НАЙДЕНОВА

ЕГН 3301064135

гр.Варна,  кв. „Галата", ул."Русалка"№ 5

тел. 0888609072

Отн: Грешка във Ваше постановление от 13.01.2015 г.

СКАНИРАН ОРИГИНАЛ НА ПИСМОТО

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВИЧ,

На 06.01.2015 г. Ви помолих да предявите иск по чл. 537, ал. 3 от ГПК, тъй като двата нотариални акта от 14 и 18 март 2013 г. са постановени в нарушение на закона, но не защото са били съставени „на основание невалидни преписи на Решения на Поземлена комисия гр. Долна Митрополия.", както неправилно сте написали в постановлението си от 13.01.2015 г. (приложено: стр. 1, стр. 2 и стр. 3), а защото са били съставени „на основание същите решения на ПК - Д. Митрополия", на чието основание са съставени и моите нотариални актове от 1999 и 2006 г., както е написано в молбата ми от 06.01.2015 г. (приложена).

Пояснявам, че дори да бяха съставени на основание валидни преписи на решения на ПК и нещо повече - дори да бяха съставени на основание оригинални решения на ПК, нотариалните актове от 14 и 18 март 2013 г. пак щяха да са постановени в нарушение на закона, защото въпросните решения на ПК-Д. Митрополия не са последните ми документи за собственост.

На официалния сайт на Агенцията по вписванията - гр. София можете да прочетете, че при покупко-продажба на имот се представя „последният документ за собственост" (т. 1). Прилагам разпечатка.

Моля в най-кратки срокове да коригирате допуснатата грешка и да ми изпратите ново, правилно написано постановление, като потвърдите готовността си да предявите иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК.

С уважение,

Йорданка Дикова Найденова, 82 г.: [подпис]

Дата: 20.01.2015 г.

гр. Варна

Приложения 3 бр. съгласно текста:

1. Молба до Вас от 06.01.2015 г.

2. Ваше постановление от 13.01.2015 (стр. 1, стр. 2 и стр. 3)

3. Разпечатка от официалния сайт на Агенцията по вписванията - гр. София.

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Този материал е част от раздела Проблеми с решенията на поземлените комисии и преписите от тях и от раздела Съдебна практика - гражданско производство

-

Тук става дума за неподписани компютърни разпечатки, имитиращи решения на ПК, на които служителите от земеделските служби слагат заблуждаващ надпис "препис", както е станало в нашия случай на имотна измама -  "препис" (вж поотделно стр. 1 и стр. 2). Нотариус Иванов №007 е приел "преписа" за изряден документ, удостоверяващ поземлена собственост върху 50 дка зем. земя, а това листче, наречено по недоразумение препис от решение на поземлена комисия, дори не е документ, камо ли изряден. Отгоре на всичко, нотариус Иванов №007 не разбрал, че майка ми се легитимира с нотариални актове за всичките си земи на свое име, съставени въз основа на оригиналните, влезли в сила решения и вписани в СлВп-Плевен, а не с невписаните решения.

---------------------------

ИЗВАДКА ОТ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЯВАЩИ НЕИСТИННОСТ, НИЩОЖНОСТ, НЕСЪЩЕСТВУВАНЕ В ПРАВНИЯ МИР И Т.Н. НА ПРЕПИСИ КАТО ТОЗИ НА РЕШЕНИЕ НА ПК-Д.МИТРОПОЛИЯ №7000/1994 Г.

-

С въпросителна и удивителна Админ. съд в Пловдив изразява недоумението си как така органът е поставил заверка "вярно с оригинала" върху преписа, след като решението на ПК не се съхранява при органа в оригинал - Решение от 16.02.2012 по КАД № 2548/2011 - http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/0261d811/54811712.htm: "При изрично заявеното от административния орган -  ответник, че решението не се съхранява при органа в оригинал /писмо на л.10 от първоинстанционното дело, при което неясно как представената разпечатка е заверена "вярно с оригинала"?!"

-

ОС-Плевен - Решение от 22.11.2013 по в.гр.д. № 677/2013

"представените от въззиваемия Г.Х. официално заверени преписи не носят подписи на длъжностните лица, които са ги издали, а представляват извлечение от компютърна програма, поради което автентичността им не би могла да бъде проверена.""..официално заверени преписи от решенията на Поземленa комисия - Кнежа, които представляват разпечатки от информационна програма и върху същите не са положени подписи на длъжностни лица, с изключение на този на лицето, издало преписите."

"представените официално заверени преписи от същите решения са неистински документи."

"признава за установено, че представените от същия официално заверени преписи [...] са неистински документи поради несъответствие на съдържанието на преписите с оригиналите на документите, надлежно подписани от членовете на ПК - Кнежа.

Да се изпрати на основание чл. 194 ал. 2 ГПК служебно заверен препис от решението на РП - Кнежа за проверка за наличие на извършено престъпление."


-

РС-Асеновград - Решение от 01.07.2013 по гр. дело № 506/2013 "Съгласно действалата към момента на постановяване на административния акт разпоредба на чл. 15, ал. 2, т. 6 от ЗАП, задължителен елемент от съдържанието на административния акт и условие за неговата действителност е същият да е подписан от лицето (лицата), от чието име изхожда обективираното в акта волеизявление. В случая административният орган е представил препис от Решение № № 516 А/ 12.02.1993 г. на ПК Лъки със заверка „препис" и печат на ОСЗ Лъки, който не съдържа подписите на нито един от членовете на комисията, включително на председател и на секретар. В изпратената преписка не се съдържа оригинал или подписан препис от административния акт, а в писмото, с което е изпратена на съда е посочено изрично, че оригинал на акта няма запазен. Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 4 от ППЗСПЗЗ в редакцията обн. ДВ бр.34 от 1992г., действала към момента на постановяване на оспореното решение, поземлените комисии се състоят от председател, секретар и нечетен брой членове. По делото не е представен оригинала на оспореното решение, а само компютърна разпечатка със заверка „препис" без никакви подписи и е налице изявление, че липсва оригинала на акта, поради което и не е ясно как е изготвен представения препис, на който е отбелязано, че е подписан от председател, секретар и двама членове на комисията. [...] Това представлява особено съществен порок за валидното действие на административния акт, във всички случаи обосноваващ неговата нищожност, за което съдът следи служебно."


-

РС-Ст. Загора- Решение от 12.04.2011 по гр. дело № 6077/2010

"Видно от представеното копие на решението, липсват положени подписи за председател, секретар и членове.

Жалбоподателят навежда доводи за нищожност на обжалваното решение, тъй като същото не е надлежно подписано.

С оглед установеното служебно начало и за да провери валидността и формата на обжалвания административен акт, съдът е изискал от ОС „Земеделие" гр. Стара Загора оригинал на обжалваното решение и на преюдициалното спрямо него - решение № 51191/08.07.1993г. Административният орган представя препис - извлечение на решение по чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, с надлежно положени подписи за председател и секретар, като заявява, че липсва оригинал на решение № 50001 от 18.10.1999 г. ПК-Стара Загора.

От представеното по делото решение на ПК във формата на официално заверен препис е видно, че същото не е надлежно подписано. Или в случая не става въпрос изобщо за административен акт, а за проект на такъв. Неподписването е отрицателен факт, който не подлежи на доказване, а органа е длъжен да  удостовери, че е направил волеизявление в предписаната от закона форма. В представеното по делото копие на решение липсва вписване, че лицата посочени като членове на административния орган са положили подписи. Ето защо, съдът счита, че липсва официален документ, който е носител на административния акт. Същият акт е недействителен до степен нищожност, тъй като липсата на надлежно положени подписи за издалите го лица представлява съществен недостатък, който го дисквалифицира като административен акт. Ето защо постановеното Решение № 50001 от 18.10.1999 г. ПК-Стара Загора следва да бъде прогласено за нищожно."

-

Админ. съд-Пловдив - Решение от 23.10.2009 по КАД № 1501/2009

"Предмет на съдебен контрол в производството пред Районен съд-Асеновград са били четири решения на общинската земеделска служба-гр.Лъки, като три от тях носят един и същ номер и дата на издаване /09.11.1994г./, а последното е от 24.03.2000г. Всички протестирани за нищожност административни актове са издадени по преписка вх.№ 1503/19.02.1992г.

Съгласно чл.33 ЗСПЗЗ ал.1 /изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., бр. 45 от 1995 г., Решение № 7 на КС на РБ - ДВ, бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г., бр. 99 от 2002 г./ - Общинските служби по земеделие са органи на Министерството на земеделието и храните. Те се образуват, преобразуват и прекратяват от министъра на земеделието и храните по предложение на областните дирекции "Земеделие". Той назначава и освобождава състава им. С новата ал.6 е установено-/ДВ, бр. 13 от 2007 г./- Решенията на общинските служби по земеделие във връзка с възстановяването на собствеността и обезщетяването на собствениците по реда на този закон и на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, както и във връзка с оземляването на граждани, се подписват от началника на службата и от определените със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" служители.Земеделските служби са наименовани като ОПК до изм. с ДВ, бр.79 от 1996г., ПК до изм. с ДВ, бр.99 от 2002г., ОЗСГ до изм. на ОСЗ.

По същество изводът на съда, че решенията на ПК-Лъки са нищожни поради постановяването им от незаконен състав съгласно чл. 60, ал. 4 от ППЗСПЗЗ е правилен. До изм. с ДВ, бр. 28 от 1997г ., съгласно чл.60 ал.4 ППЗСПЗЗ - Поземлените комисии се съставят от председател, секретар и нечетен брой членове.  Председателят и секретарят на комисията и определените от Министерството на земеделието нейни членове задължително се назначават на щат. Според ал.5 от същата разпоредба- В поземлените комисии по възможност се включват юрист, агроном,инженер-геодезист или инженер-земеустроител, инженер по горско стопанство.

Представените като част от административната преписка решения са с различни състави, заверявани от органа като преписи с подписи на повече лица, без да се представят оригинали. В случая, видно от титулната част на решенията на ПК от 09.11.1994 г., при вземане на решенията не са участвали необходим брой-нечетен от членовете на ПК, не е спазено изискването и за задължителни членове на състава по чл.60 ал.5 ППЗСПЗЗ, а решенията са подписани не само от председателя и секретаря на ПК, но и от участвал при вземане на решението нейн член.

Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, в редакцията й преди изменението в ДВ, бр. 113/28.12.1999 г., при действието на която са взети решенията на ПК от 1994г., съставът на комисията е от председател, заместник-председател, секретар и нечетен брой членове. В титулната част на решенията не е отразено, че поземлената комисия е заседавала в пълен състав. При това съдържание на решенията на поземлената комисия, АРС е изисквал оригинал на преписката, за да изясни дали в ОСЗ /сега/ има екземпляр от решенията на ПК, оформен в съответствие с изискването на чл. 15, ал. 2, пр. 2 от ЗАП /отм./.

Към момента на постановяване на протестираните решения от 1994г. в състава на ПК задължително се включват: юрист, агроном, инженер-геодезист или инженер земеустроител, представител на ликвидационния съвет и на частните земеделски стопани. По делото не е представена Заповед на министъра на земеделието за назначаване на членовете на ПК-Лъки към момента на постановяване на индивидуалните административни актове. От приетите по делото справки /л.75, 92/-19.08.2008г., 04.03.2009г., издадени от ОСЗ-Лъки и от ГД "Земеделие" към МЗХ, се установява несъответствие в състава на комисията от длъжностни лица, както и липса на задължителните специалисти по смисъла на чл.60 ал.5 ЗСПЗЗ.

С оглед приетите от първоинстанционния съд писмени доказателства, касационният състав приема за установено по делото, че в състава на административния орган, постановил оспорваните Решения от 1994г. и от 2000г., не са участвали като членове лица, с изискуемия от императивната норма на чл. 60, ал. 5 ППЗСПЗЗ образователен ценз, а отделно от това-посочени за членове от състава не се установи да са заемали длъжност в ПК към относимия период. Несъответствие на състава с императивната разпоредба на чл. 60, ал. 5 ППЗСПЗЗ води до некомпетентност на органа, постановил оспорвания административен акт. В качеството си на административен колективен орган по поземлената собственост, ответната страна осъществява своите правомощия и постановява законосъобразни актове, само когато действа в предвидения от закона състав. Допуснато нарушение е довело до липса на валидно формирана воля, т. е липса на персонална компетентност и респективно валидно волеизявление на компетентния орган.

Решенията на поземлените комисии, с които се възстановява правото на собственост на земеделски земи на основание ЗСПЗЗ съставляват официални диспозитивни документи, ползващи се съгласно чл. 143, ал. 1 ГПК /отм./ с материална доказателствена сила относно удостоверените обстоятелства. По делото не е представено копие на всяко едно от решенията на Поземлена комисия гр. Лъки, носещо подписите на председателя и секретаря, и постановено в надлежен състав според специалния закон. Автентичността на документи не е доказана, поради съдът не би могъл да зачете доказателствената им сила и валидност."


-

ОС-Пазарджик - Определение №835/22.11.2013г. по в.ч.гр.дело №883/2013

"съдията по вписванията е изложил следните мотиви за това: липса на изискуемата от закона форма по чл.13а,ал.І от ЗВСГЗГФ на подлежащия за вписване акт, а именно: липсва официална заверка,че същото е влязло в законна сила,от органа ,който го е издал- ОСЗ гр.С.

ПОТВЪРЖДАВА определение №5/11.10.2013г. на Съдията по вписванията при Районен съд гр.Пазарджик ,с което е постановен отказ за вписване на препис-извлечение от Решение №Б11/15.05.2001г. на ПК гр.Септември,по молба за вписване с вх.№8870/11.10.2013г. по описа на Службата по вписванията при Районен съд гр.Пазарджик,като законосъобразно."

-

РС-Благоевград (линкът не работи, бел. 28.10.2019)

"Посоченото решение представлява, видно от писмо изх. № ПО-7-6/24.01.2013г. на ОС "З." Б., компютърна разпечатка от електронен регистър на компютърна програма "Ферма". Изрично в писмото е посочено, че оригинал липсва, поради което решението се издава като "препис", без подписи на членовете на комисията, но с подпис и името на длъжностното лице, изготвило преписа и заверен с печата на ОСЗ. Липсват данни за връчване на посоченото решение.

Съдът намира, че не съществува в правния мир Решение № Z-04 от 11.06.2001г. по чл. 19, ал. 17, т. 1 от ППЗСПЗЗ за определяне начина на обезщетяване, тъй като не се съдържа в преписката, по която е постановено обжалваното решение. Именно поради това съдът приема за доказан факта, че такова решение не е постановявано, тъй като актовете на Поземлена комисия /респективно ОСЗ/ - Б. са само такива волеизявления, обективирани на хартиен носител и постановени по определения за това законов ред, надлежно подписани от членовете на службата и подпечатани с печата й. По делото е представена компютърна разпечатка на посоченото решение, която съдът намира, че не представлява административен акт. Ето защо, с оглед непредставянето на изисканото решение,  и то съдържащо всички горепосочени реквизити, следва да се приеме, че такъв акт не съществува в правния мир."


-

РС Нова Загора - Решение от 16.06.2014 по гр.дело № 303/2014 г.

На първо място, както е посочено и в самите справки, обективираната в тях информация е извлечена от динамичните регистри КВС и Кадастрална Карта, които са обект на обновяване и промени и тяхното използване се обуславя само с информативна цел.

(Заб. Преписи на решения не се правят от динамичните регистри!)

-

РС-Несебър- Решение от 24.06.2014 по гр.д.№ 1068/2013

"... в представените по делото два екземпляра от акта, и двата не носят подписи на нито един член от комисията, която го е постановила, което го прави нищожно като постановено в непредвидената от закона форма. ... и двата представени екземпляра не носят подписите на нито един член от комисията, което води до липса на валидно обективирана воля от страна на поземленият орган. Следва да се отбележи, че и на двата преписа няма заверка за вярно с оригинала, като на изпратения от ОСЗГ- Несебър екземпляр е посочено, че същия съставлява препис от система динамичен регистър. Това налага извода, че нито в ответника, нито в поземления орган се съдържа оригинал на въпросното решение, което в голяма степен води до съмнение в неговата достоверност."

-

РС-Перник, 2014 (линкът не работи, бел. 28.10.2019)

"Несъответствието между оригинал и препис може да доведе до предпоставки за пораждане на наказателна отговорност спрямо длъжностното лице, издало препис, който се различава по съдържание от оригинала"

-

 

(заб. няма линк, ключова фраза "Решение № 371Н3/05.09.2000 г. на ПК Елин Пелин"):

Едно от основанията за нищожност на административния акт е издаването му от некомпетентен орган или такъв, действал при незаконен състав. Съгласно нормата на чл.33 от ЗСПЗЗ, министърът на земеделието и горите назначава и освобождава общинските служби "Земеделие и гори" - т.e. негово законово правомощие е определянето на състава им. В нормата на чл. 60 от ППЗСПЗЗ, действала към момента на издаване на процесното решение, изрично е посочен съставът на поземлената комисия - чл.60, ал.4 (ред. На ДВ, бр. 113 от 1999 г.) гласи: „Поземлените комисии се състоят от председател, заместник-председател - инженер по горско стопанство, или техник по специалността "Горско и ловно стопанство", секретар и четен брой членове. Председателят, заместник-председателят и секретарят на комисията и определените от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа нейни членове задължително се назначават на щат. На останалите членове на комисията се заплаща съгласно действащите нормативни актове.". От представеното по делото удостоверение от Министерство на земеделието и храните се установява, че към 05.09.2000 г. щатният състав на ПК Елин Пелин е бил както следва - председател Ванко Кирилов Митов, зам.председател Панайот Павлов Панайотов - титуляр, а по заместване Росица Асенова Хорозова, секретар Полина Иванова Мицева, главни специалисти - Георги Ангелов Стоянов, Севделина Стоянова Вельова, Бойка Симеонова Стойчева и Ваня Димитрова Динева. Видно от Решение № 371Н3/05.09.2000 г. на ПК Елин Пелин, в същото като председател и секретар са посочени лица, които не са заемали съответната длъжност към момента на постановяването му, съобразно предоставеното удостоверението на МЗХ, а членовете на комисията са в нечетен състав. Ето защо доводите за нищожност на оспорения административен акт от страна на ищеца се явяват основателни, с оглед липсата на законосъобразност при формиране състава на колективния орган, който е постановил решението.

-

Решение от 17.07.2013 на Админ. съд Габрово по к.а.д. № 87 от 2013 

Към преписката е приложен и препис /л.5/, също заверен от ОСЗ Севлиево, на протокол № 258 от 10.11.1997 г. с посочен друг състав на комисията, неподписан от който и да било от членовете й. Същият има посочен за свой автор "Общинска служба по земеделие" Севлиево, със същото съдържание и мотиви, като посоченото по- горе заверено копие от административен акт. ГАС намира, че този препис не съставлява решение на ПК Севлиево, не съставлява индивидуален административен акт, който подлежи на оспорване. Към 10.11.1997 г. ОСЗ Севлиево не е съществувала като колективен орган. Този преписът не съставлява окончателен документ, нито да е равнопоставен на оригинала или на заверено копие от такъв, точно защото липсва съществена част от него- подписите на съставителите му. На обжалване следва да подлежи изявлението на ПК Севлиево, приложено към преписката, подписано от петима нейни членове. Освен това на копието на протокола, издаден от името на ПК Севлиево, е поставен щемпел със съдържание "вярно с оригинала", т.е. за него се твърди, че това е копие на оригиналното решението, което е и логично, поради посочения автор и положените подписи. То не е оспорено от А. в проведеното по делото о.с.з. при представянето и приемането му, нито по- късно. Докато на преписа от решението с посочен автор- ОСЗ Севлиево не е посочено, че същият е сверен с оригинала, на него е поставено само отбелязването "заверил преписа", но от какъв документ е този препис- от оригинал, от извлечение на оригинал/ копие или от друг препис, това не е посочено. Поради тази причина ГАС намира, че обект на обжалване пред СРС е именно решението, обективирано в протокол № 258 от 10.11.1997 г. на Поземлена комисия Севлиево. Според действалия към датата на издаване текст на чл.31, ал.1 от ЗСПЗЗ органи по поземлената собственост са Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа и поземлените комисии. Дори и да бъде прогласена нищожност на решение на ОСЗ Севлиево от 10.11.1997 г., какъвто акт не съществува, то решението, обективирано в протокол № 258 от същата дата на Поземлена комисия Севлиево остава като наличен административен акт, който не е отменен и чиято нищожност не е прогласена по съответния ред. Очевидно не това е била волята на жалбоподателя- да бъде отменен ИАА, който не съществува в правния мир, издаден от несъществувал през 1997 г. орган и неподписан от членовете му.

ГАС взе предвид, че според правната теория неподписаният акт не е нищожен, а се счита за недовършен, поради което и не може да бъде атакуван. Липсата на подпис означава липса на властническо волеизявление, което е равносилно на липса на АА, който остава само проект. Недовършените актове не са порочни, те просто не съществуват за правния мир. /Административно право на Република България- Обща част, Проф. д-р Дерменджиев, И., доц. д-р Д. Костов и доц. д-р Д. Хрусанов, изд. Тилиа, 1996 г./ Това е още една причина, поради която настоящият състав на ГАС не приема, че обект на атакуване е преписът от решение, находящ се на л.5 от гр.д. на СРС с автор- ОСЗ Севлиево. Произнасянето по жалба срещу такъв акт би било недопустимо, поради така изложеното. С оглед защита правните интереси на жалбоподателя А. ГАС приема, че в производството пред СРС не е уточнен ИАА- обект на оспорване и съдът се е произнесъл по действителността и законосъобразността на несъществуващ акт, което е недопустимо.

-

(заб. няма линк, ключова фраза "заверено копие от оригинала на

атакуваното решение /на л. 94 от делото /")

Актовете на ПК са само такива волеизявления, обективирани на хартиен носител и постановени по определения за това законов ред, надлежно подписани от членовете на ПК и подпечатани с печата й. Редът за издаването на такъв акт е регламентиран в чл. 6 и сл.ЗАП /отм./. Съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗАП /отм./ административният акт се издава в писмена форма и съдържа реквизити, подробно описани в чл. 15, ал. 2 , т. 1- 6 от ЗАП /отм./. Такъв реквизит безспорно са дата, подпис на лицето, означение на длъжността, както и подпис на председателя и секретаря, когато органът е колективен, какъвто е и настоящия случай.

По отношение на законността на състава на Поземлена комисия - С., постановила атакуваните административни актове:

В настоящия случай и видно от представеното от самия ответник по жалбата заверено копие от оригинала на атакуваното решение /на л. 94 от делото /, липсват подписи на председател и секретар, поради което решението се явява нищожно.

-

РС-Монтана - Решение от 24.10.2014 по гр. дело № 70451/2013

Жалбоподателите твърдят, че решението е нищожно, тъй като липсват задължителните му реквизити - подписи на членовете на колективния орган, който го е издал. Съдът напълно споделя оплакванията на жалбоподателите. От приложеното по делото решение, предмет на обжалване е видно, че същото не съдържа подписите на членовете на колективния орган, който го е издал. Самият представител на ОС „Земеделие" - град Бойчиновци не успя да изясни и уточни действително дали е издавано такова решение. В атакуваното решение е посочено като основание за издаването му „влязло в сила решение на ПК № 08/12.12.2001 година за обезщетяване със земя и влезлия в сила план за земеразделяне". Няма как да бъде издадено решение на ПК № 08/12.12.2001 година и като основание за издаването му да е посочено влязло в сила „решение на ПК № 08/12.12.2001 година".
За изясняване на обстоятелството, издадено ли е обжалваното решение в предписаната от закона форма и дали е постановено от комисия в законен състав, настоящият съдебен състав е изискал от ОСЗ-Бойчиновци да представи оригиналът на това решение. Въпреки указанията на съда, не бе представено изисканото решение в оригинал и по този начин съдът е в невъзможност да прецени дали обжалваното решение е издадено в предписаната от закона форма и дали е постановено от комисия в законен състав. Предвид гореизложеното съдът намира за основателни доводите на жалбоподателите за нищожност на решението, поради което последното следва да бъде обявено за нищожно.

-

Допълнение - още примери

(не са изпращани на прокуратурата)

Админ. съд-Ст. Загора - Решение от 28.10.2008 по адм. дело № 414/2008
В  случая в производството пред Районен съд - Стара Загора административният орган е представил препис от Решение № 50664/ 29.07.1993г. на ПК - гр. Стара Загора със заверка "Вярно при ОСЗГ - Стара Загора", който не съдържа подписите на нито един от членовете на комисията в т.ч. на председател и на секретар.
          Не може да бъде установено дали при постановяването на административния акт ПК - Стара Загора е действала в надлежен състав съобразно изискванията на приложимия материален закон към датата на издаване на акта /чл.60, ал.4 от ППЗСПЗЗ /отм./. На следващо място не може да се прецени налице ли е волеизявление на колективния административен орган - т.е дали при приемането на решението са спазени императивните изисквания за кворум и мнозинство, като законово установени условия за валидността на административния акт.
            С оглед на гореизложеното съдът намира, че Решение № 22 от 10.04.2008г. по гр. дело № 1697/ 2006г. по описа на Районен съд - Стара Загора е постановено при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила и като такова е неправилно и следва да бъде отменено. Делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд за извършване на необходимите процесуални действия и проверка действителността на оспорения административен акт  -  Решение № 50664/ 29.07.1993г. на ПК - гр. Стара Загора /сега ОбС „Земеделие" гр. Стара Загора/, досежно наличието на валидно и в изискуемата форма волеизявление на компетентен орган.  

 
ОС-Смолян - Решение от 07/14/2010 по дело номер 20105400500291/2010

Твърди се още, че неправилно районният съд е приел, че посоченото решение е нищожно, поради това, че не е подписано от посочените в него председател и секретар на Поземлената комисия. От представеното удостоверение се установява, че представеното като доказателство решение № ***/29.01.1995г.е препис, издаден през 2009г. и подписан от настоящият началник на ОС"Земеделие" и не по вина на ищците вторият екземпляр от оригинала на решението не се съхранява в службата. Твърди се също, че неправилно първоинстанционният съд е отказал да приеме като доказателство оригинала на същото решение
Правилно е установено, че представенот окато доказателство по делото решението на Поземлена комисия не е подписано от лицата, посочени срещу положените подписи „Председател" и „Секретар", които според писмото на ОСЗ- С. изпратено по делото от 23.11.2009г./стр.52/ са били К. У. и В. М., като подписът за „секретар" е със запетая. С оглед оспорването на подписите е откритото производство за това по чл.193 от ГПК и от заключението на назначена съдебно-графологическа експертиза се установява, че подписите върху решението с № ****/29.01.1995г. не са положени от К. У. и В. М.. Това обстоятелство се установява и от писмо на ОС"З"-С. с изх.№00-214/05.03.2010г., в което се твърди, че представеното по делото решение с № ***/29.01.1995г. е било разпечатано от магнитния носител, тъй като в преписката липсва копие от вече връченото на 30.01.1995г. решение, като е извършено ново връчване на копие от магнитния носител, което е било подписано от началник и зам.началник към момента на връчване и подпечатано с новия печат.РС-Несебър - Решение от 19.05.2010 по гр.д.№ 613/2008 
Съгласно действаща към този момент разпоредба на чл.60, ал.4 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ- ДВ бр. 95/27.10.1995 г./ поземлената комисия е следвало да заседава в състав председател, секретар и нечетен брой членове. В случая, както бе отбелязано по- горе членовете са били 4, и административния акт носи подписи на двама от тях. Видно от текста на чл.60 в същия се очертава структурата на поземлените комисии, щата и състава на комисията като орган на поземлената собственост, органа, който назначава и уволнява служителите в нея и начина на заплащане, като няма изрично визирано задължение да заседават и взимат решенията си в посочения там пълен състав. Касае се за инструктивна норма, която не съдържа изрична уредба относно въпроса в какъв състав следва да се вземат решенията на органа. Едва с ДВ бр. 31/2003 г. бе въведен член 60а, който изрично предвижда кой следва да подписва актовете на службите. Последната, обаче, не е действала към датата на постановяване на обжалваното решение, поради което в случая следва да се приложи общата разпоредба на чл.15, ал.2, т.6 от ЗАП, съгласно която при решение на колективен орган, какъвто несъмнено е ПК, за да е валиден акта същия следва да носи подписите на председателя и секретаря. В случая решението не е било подписано от секретар. Решението на ПК може да бъде нищожно поради 5 порока- чл.41, ал.3 от ЗАП, като в случая е налице един от тях, а именно същото е постановено не в предвидената от закона форма. Тъй като решението на ПК е административен акт, за него важи разпоредбата на чл.15, ал.2 от ЗАП, според която същият се издава в писмена форма и следва да носи минимум подписите на председател и секретар. Предвид на това е налице съществен порок на административния акт, водещ до неговата нищожност. В тази връзка Велика Дамянова не е станала собственик на имота и оттам не е можела да го продава.

-

Админ. съд - Ст. Загора - Решение от 14.10.2010 по КНАД №333/2010

По делото са представени решение №51191/08.07.1993г. и решение №50001/18.10.1999г. на ПК Стара Загора, върху които неизвестно лице /без име и длъжност/ е положило подпис под текста „вярно с оригинала", което по правилата на чл.173 ал.2 от ГПК не може да се приеме като официално заверен препис на официален документ, а ако се зачете доказателствената му сила, означава, че оригинала няма подписи. Поради това не е ясно как районния съд е приел, че преюдициалното решение е влязло в сила, след като не се знае дали изобщо съществува.

ОТМЕНЯ решение № 453/29.04.2010 на РС Стара Загора.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

       Забележка (моя, 20.04.2017) Не било ясно как РС е приел ...? Ха-ха! Поради правна неграмотност, разбира се! Е, може и от разсеяност, небрежност или прибързаност. Магистратите редовно грешат, тъй като, за разлика от всички други професии, не носят никаква отговорност за грешките си.  Справка - Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система и За мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

             С безотговорното си поведение магистратите постигат наведнъж три цели: 1. генерират си (излишна) работа, за да пищят после, че са претоварени и да искат по-високи заплати; 2. осигуряват работа на колегите адвокати, за да не останат гладни; и 3. тормозят гражданите (последното не знам защо го правят).

-
РС-Асеновград - Решение от 19.10.2010 по гр. дело № 1436/2009
 Приложените към представената от ОС „З" Гр. Л. преписка екземпляри от решенията  не носят подписите на лицата, посочени в състава на ПК гр. Л.. Представени са от заинтересуваната страна Р.С. нотариално заверени преписи от протестираните решения, в които са положени подписи на „председател", „зам. Председател", секретар" и един от членовете на ПК/л.134-136вкл./
Протестираните решения са   постановени в писмена форма, от специализиран орган по поземлена собственост, комуто е възложено възстановяването на собствеността върху земеделските земи и горите. Съставът на комисията, постановила протестираното решение е петчленен, в това число и председател. Приложените към  представената от ОС „З" гр. Л.   административна преписка, постановено по заявление на С.С. се установява,   решения не са подписани, но по делото са представени   три заверени преписа от протестираните решения,  с положени подписи на мястото на председател и секретар. Ето защо съдът намира, че не е налице нищожност на протестираните решения, поради което оспорването е неоснователно и недоказано.


Админ. съд - Габрово  Р Е Ш Е Н И Е  № 14, 18.02.2011 по КАД № 292/2010 (няма линк, търси се с ключови думи)
Съдът е следвало да изясни и причините, поради които страната не е в състояние да представи оригинал или официално заверен препис на решението - дали оригиналът е изгубен или унищожен не по вина на страната, с оглед допустимостта на свидетелските показания /чл. 164, ал. 1, т. 3, предл. 1 и чл. 165, ал. 1 от ГПК вр. чл. 144 от АПК/
 В случай, че оспореното решение на ПК - Севлиево бъде представено в оригинал или във вид на официално заверен препис, то валидността му следва да бъде преценена с оглед наличието на толкова съществени пороци при издаването му, водещи до неговата нищожност, с оглед изискванията, посочени в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, както и с оглед състава на ПК - Севлиево към момента на издаване на решението, установен с надлежни доказателствени средства. Във връзка с последното следва да се отбележи, че представената справка от Община Севлиево /л. 67 от първоинст. дело/ не установява конкретния състав на ПК - Севлиево, издал оспореното решение /ако такова се приеме, че е било издадено/.
По изложените съображения настоящият състав на Административен съд - Габрово счита, че решението на Районен съд - гр. Севлиево следва да бъде отменено, а делото върнато за разглеждане от друг състав на съда /чл. 222 ал. 2, т. 3 от АПК доколкото за установяване на релевантните по делото факти събирането на писмени доказателства може да се окаже недостатъчно/.
-

Решение на ВКС от 03.02.2011 по гр. дело № 1590/2009 ЗА "ПРЕПИСИТЕ" ОТ ЛИПСВАЩ ОРИГИНАЛ
"Ксероксно копие от документ, съдържащо заверка от лице - служител в държавен орган или общинска служба , на което не са посочени трите имена и не е обозначено точното му длъжностно качество не представлява официален документ по смисъла на чл.143 ГПК/отм./, не представлява официален препис и заверено по този начин ксероксно копие от документ, оригиналът на който не се съхранява в учреждението, в което е извършена заверката."

-Админ съд - Плевен - Решение от 21.09.2012 по КАД 377/2012  (окончателно; линкът не работи, бел. 28.10.2019)
 За да прогласи нищожността на протоколно решение № 10/24.08.1992г.  на Поземлена комисия Червен бряг, Районният съд  основателно е приел, че върху  него не са отразени имената на членовете на комисията, която го е издала, както и  техните подписи.  От така установеното от фактическа страна е направил законосъобразен извод за нищожност на  решението, като е приел, че представеният по делото   заверен препис  може да бъде преценяван само като  проект  на  акт, тъй като органът, който го е постановил не е заявил волята си.
       В разглеждания случай  върху оспорения акт липсва подпис  на лицето, което го е издало.  Всъщност  описаното в разпоредителната част на акта не е удостоверено с подпис на издателя, който да валидира като свое волеизявление  неговото съдържание. Порокът е толкова съществен и радикален, че приравнява неподписването на акта с липса на такъв. Тук е мястото да се отбележи, че липсата на пълното изписване на името/ имената  на издателя на акта само по себе си не е съществено нарушение и не води до незаконосъобразност на акта, ако върху последния е положен подпис. Неподписването му, обаче, при всички случаи е съществено, водещо до нищожност  нарушение. Предвид изложеното, изводът  на Районния съд за такава  на неподписаното протоколно решение е правилен и законосъобразен.РС-Поморие - Решение от 07.01.2013 по гр.д. № 735/2011
Отделно от това от представените по делото доказателства не може да се направи извод,че решението е подписано от председателя и секретаря на ПК в съответствие с изискванията на чл.15,ал.2,т.6 ЗАП(отм.) относно формата на индивидуалния административен акт,доколкото не е представен оригинал от същото решение,а в представените по делото преписи от атакуваното решение липсват подписи на председателя секретаря и членовете на комисията . Неподписването на решението в съответствие с чл.15,ал.2,т.6 от ЗАП(отм.) е нарушение свързано с изискванията относно формата на индивидуалния административен акт ,при наличието на което актът е незаконосъобразен ,предвид това че липсва обективирана воля на колективния орган за издаването му.С оглед изложеното предявеният иск е основателен и следва да се уважи,като се признае за нищожно атакуваното решение на ОПК гр.П.,сега ОС"Земеделие" гр.П.

-РС-Кнежа - Решение от 25.11.2013 по гр.д. № 139/2013
И в двете решения липсват подписи на членовете на състава на ПК. В административната преписка липсват оригиналите на цитираните решения.
Посочените по-горе решения №№ 35С/ 19.01.20100 год. и 2С/ 03.12.2000 год. са представяни по делото три пъти, с три различни състава на комисията. И в трите варианта на решенията липсват подписи на членовете на състава на ПК гр.И.
              Съдът задължи ответника да представи оригиналите на оспорените административни актове. Въпреки това до приключване на съдебното дирене не бяха представени оригинали, подписани от състава на ПК към датата на съставянето им или копия на оригинали от оспорените решения, заверени от ответника. В представените по делото и приети като доказателства в о.с.з., проведено на 08.11.2013 год., заверени копия от административни преписки №№ 20224 и 20227, съхранявани в архива на ОСЗ - И., цитираните решения липсват.
            За да е валиден административният акт е необходимо да е издаден от компетентен орган, при спазване на установената форма и административно-производствените правила, да не противоречи на материално-правните разпоредби и да съответства на целта на закона.
            Оспорените решения са представяни от ответната страна три пъти в заверени копия. Върху същите не са отразени идентични имена на членовете на комисията, която ги е издала, за всеки от представените преписи, така и техните подписи. Съдът е изискал от ответната страна да представи оригинали на оспорените решения, но такива не са представени. В о.с.з. на 31.10.2013 год. представителят на ответника заявява, че в архива на ОСЗ оригинали на тези решения не са открити. Ето защо съдът приема, че такива не съществуват. Още повече, че и от приетите и приложени към делото административни преписки не се установява наличие на оспорените решения с положени подписи на членовете на комисията. Същите са съхранени явно единствено в програмния продукт на ОСЗ - И., съставен неизвестно кога и от кого.
           При така установеното би могло да се приеме, че няма постановени актове, съществуват само проекти на същите и че всъщност органът, който е следвало да ги постанови не е заявил волята си. Доколкото обаче жалбоподателят претендира неистинност на тези решения, на посочените по-горе основания съдът приема, че оспорените решения са нищожни, т.к. не са подписани от състава на комисията и подпечатани - задължително условие за тяхната валидност. Не може де се установи, че оспорените решения са взети от законен състав. От друга страна по делото не се събраха доказателства същите да са били връчени /съобщени/ по надлежния ред на заявителя по двете преписки, който към датата на постановяването им е бил жив и/или на жалбоподателя.
            С оглед гореизложеното съдът приема направеното от жалбоподателя  оспорване за доказано.


-

Админ. съд-Разград - Определение от 18.11.2013 по частно КАД № 225/2013
На първо място представената разпечатка не е заверена от страната, която я е представила. На следващо място  в представената разпечатка /препис/ на цитираното в жалбата решение  няма нито подписи на посочените длъжностни лица, нито отметки, че в оригинала на посочения документ са положени такива подписи. Преди да се произнесе по допустимостта на една жалба срещу конкретен административен акт, съдът на първо място  е длъжен да установи дали съществува такъв акт и едва след това да преценява дали са налице останалите процесуални предпоставки за допустимостта на жалбата.
Връща делото на Исперихския районен съд

-


РС-Карлово - Решение от 24.11.2014 по гр. дело №235/2013
Ответниците са представили Решение №01154 от 15.04.2002 г. на ПК - К., с което е признато правото на на собственост на наследниците на П.Х. К. на нива от 1.500 дка, находящи се в землището на гр. К., в м. „Б.Р.". Върху същото няма положени подписи на поземлена комисия.

-

СГС - Решение № 4526 от 18.06.2014 по възз. гр. д. 5956/2014
 В представеното копие от решение № 016/17.07.1995г. на ОСЗ няма подписи на членовете на ОСЗ- гр. П.. Няма и отбелязване дали и кога е влязло в сила решението на ОСЗ. Не са посочени причините за липсата на подписи на членовете на състава на ОСЗ в издадения препис от решението. Освен това, издаденият ИАА е издаден от ИД НАЧАЛНИК, т.е. има данни за делегиране на правомощия/ при наличие на подпис/, но липсват доказателства в тази насока. Най-накрая липсват данни, че процесното решение е влязло в сила, тъй като няма отбелязване на депозирания по делото екземрляр. Изводът е, че не е доказано по надлежен начин правото на собственост на наследодателя на страните С. Н.С. върху процесните земеделски земи.

-

РС-Тетевен - Решение от 15.12.2014 по гр. ах. дело № 415/2014
От писмото на ОСЗ-Тетевен вх.№3771/11.11.2014г/на стр.75 от делото/се установява,че оспореното решение №ГЛ239/08.05.2003г не се съхранява в оригинален екземпляр,както и четлив препис от същото.
            От сигнала на Директора на Областна дирекция „Земеделие"-град Ловеч до Окръжна прокуратура-Ловеч се установява също така,че цитираното решение не се  съхранява в оригинал на хартия в преписка ГЛ1/1991г в архива на ОСЗ-Тетевен,същото не се открива и в програма „Ферма"/системен продукт,с който работят общинските служби по земеделие/,тъй като не се съхранява в този вид и съдържание към настоящия момент.Решението е било променено в по-късен момент и програмата съхранява решението във варианта с последните данни и корекции.
     От представеното по делото решение на ОСЗ-Тетевен-в препис,е видно, че същото не е надлежно подписано от вписаните в титулната част на решението лица,включени с състава на колективия административен орган-ОСЗ-Тетевен. Или в случая не става въпрос изобщо за административен акт, а за проект на такъв. Неподписването е отрицателен факт, който не подлежи на доказване, а органа/в случая ОСЗ-Тетевен/ е длъжен да удостовери, че е направил волеизявление в предписаната от закона форма. В представения по делото препис на решение липсва вписване, че лицата посочени като членове на административния орган са положили подписи. Ето защо, съдът счита, че липсва официален документ, който е носител на административния акт. Същият акт е недействителен до степен нищожност, тъй като липсата на надлежно положени подписи за издалите го лица представлява съществен недостатък, който го дисквалифицира като административен акт. Ето защо атакуваното от прокуратурата решение следва да бъде прогласено за нищожно.
          От "пълната" история на имот №042005,изпратена на прокуратурата от началника на ОСЗ-Тетевен и отразява състояние на имота към дата 02.10.2013г. се установява,че партидата на този имот е била закрита/без да съществуват данни по чия инициатива и на какво основание/на дата 08.05.2003г,когато имотът е разделен на два други такива-имот №042019 с площ от 0,440 дка,записан на С.А.В. и имот №042020 с площ от 0,780 дка,записан на Община-Тетевен.
            Към преписката на прокуратурата е приложена и друга „пълна история" на имота,отразяваща неговото състояние към 28.02.2013г.,но с различно съдържание от първата.От последната е видно,че партидата на имот №042005 е закрита към 08.05.203г.,на образуваният имот №042005 с площ от 0,440 дка е записан на наследници на хххххх-неин наследник е заинтересованата страна А.А.С..Отново не става ясна причината за закриване на партидата на имота,цитирани са в историите решения на ОСЗ-Тетевен,които на се представени по делото.
            Към преписката на прокуратурата е приложено сравнително по-четливо копие на оспореното Решение №ГЛ239/08.05.2003г.,което всъщност представлява препис,сверен на 20.12.2007г.,постановено по преписка на наследниците на хххххх/също представена в „насипен вид по делото/№ГЛ1/18.09.1991г.,с което се възстановява собствеността върху имот №042019 с площ от 0,440 дка в м."Мастяк".Т.е. в един и същи момент е закрита партидата на имот №042005 и в същия е постановено и цитираното решение,с което част от него се възстановява на наследниците на ххххх.Издадена е и скица на „възстановения „ имот №Ф00710/15.05.2003г,подписана от Началника на ОСЗ-Тетевен и от представляващия и изработил скицата „ДД-ООД"-Тетевен и в която е отразена,че същата е издадена на основание документ-Решение №ГЛ239/08.05.2003г.
            С оглед установеното служебно начало и за да провери валидността и формата на атакувания административен акт, съдът е изискал от ОС „Земеделие" гр. Тетевен оригинал на решение №ГЛ239/08.05.2003г. Административният орган представя препис/нечетлив/ на решение по чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, като заявява, че липсва оригинал на решението в съхраняваната преписка/от сигнала на ОДЗ-Ловеч се установява,че такъв не се съхранява и в ползвания програмен продукт „Ферма"/,както и не се съхранява четлив препис от същото.
В разглеждания случай  върху оспорения акт липсва подпис  на лицето/респ.лицата/, което го е издало.  Всъщност  описаното в разпоредителната част на акта не е удостоверено с подпис на издателя, който да валидира като свое волеизявление  неговото съдържание. Порокът е толкова съществен и радикален, че приравнява неподписването на акта с липса на такъв.При така установената нищожност,съдът  не  следва да се произнася  по  материалната законосъобразност на акта/каквито основания се сочат в протеста на прокуратурата/. Съдът няма правомощие да обсъжда материалната законосъобразност на съдържанието на един акт, за който вече  е приел, че е нищожен/по този въпрос Решение № 516 / 21.09.2012 г. по к.а.д. №377/2001г по описа на Административен съд-Плевен/.
        При този изход на делото ОСЗ-Тетевен,чиито незаконосъобразни действия/по произволно „прекрояване" на картата на възстановената собственост досежно имот №042005 / са провокирали настоящето производство, следва да заплати на  заинтересованата страна С.А.В. *** разноски в производството-заплатено възнаграждение за адвокат в размер на 200 лева.


-
РС-Сандански, 2014 (няма линк, търси се с ключови думи "оспорване препис от решение пк подписи")
Сочи,че решение №43А/Е от 17.09.1999 год. на ПК гр.XXXXXXXXX не съдържа подписи на състава на комисията,който го е издал ,поради което липсва надлежна форма и поради това не е годно доказателствено средство. В представените  извлечения на процесното решение, нито едно не е подписано от органа,който го е издал,поради което   и  не удостоверява с подписите  на членовете на комисията  валидно изразената  формирана воля .Наличието на подпис е основен елемент  от формата на акта ,необходима за неговата действителност.С оглед на това съдът намира,че представеното решение №43А/Е от 17.09.1999 год. на Поземлена комисия гр.XXXXXXXXXX не е негодно доказателствено средство , предвид липсата на основен реквизит от формата на акта , а именно подписи  на състава на комисията и не установява  правото на собственост на наследодателя на жалбоподателката.

-

РС-Силистра - Решение от 21.10.2014 по ах.д.№ 744/2014
От представените по делото доказателства не може да се направи извод, че решението е подписано от председателя и секретаря на ПК в съответствие с изискванията на действащия към момента на постановяването му чл.15, ал. 2, т.6 ЗАП(отм.), респективно на чл. 59, ал. 2 от АПК относно формата на индивидуалния административен акт, доколкото не е представен оригинал от същото решение, а в представените по делото преписи от атакуваното решение липсват подписи на председателя, секретаря и членовете на комисията. Липсата на подписи на решението в съответствие с чл. 15, ал. 2, т. 6 от ЗАП(отм.) - чл. 59, ал. 2, т. 8 от АПК е нарушение свързано с изискванията относно формата на индивидуалния административен акт, при наличието на което актът е незаконосъобразен, предвид това че липсва обективирана воля на колективния орган за издаването му.
С оглед изложеното предявеният иск е основателен и следва да се уважи, като се признае за нищожно атакуваното решение на ПК с. Ситово, сега ОС "Земеделие" гр. Силистра - офис Ситово.


РС-Лом- Решение от 05.06.2015 по адм. дело № 1076/2014

В оспореният акт липсват подписи на членовете на състава на Поземлена комисия, постановили решението. От представените по делото доказателства не може да се направи извод, че решението е подписано от председателя и секретаря на ПК в съответствие с изискванията на чл.15,ал.2,т.6 ЗАП(отм.) относно формата на индивидуалния административен акт, доколкото не е представен оригинал от същото решение, а в представеният по делото препис от атакуваното решение липсват подписи на председателя секретаря и членовете на комисията. Неподписването на решението в съответствие с чл.15, ал. 2, т. 6 от ЗАП (отм.) е нарушение свързано с изискванията относно формата на индивидуалния административен акт, при наличието на което актът е незаконосъобразен, предвид това че липсва обективирана воля на колективния орган за издаването му
          Поради това съдът счита че при този акт е налице съществен порок, който не маже да се санира в настоящето производство, поради което е нищожен.  

-

Решение № 151 от 29.10.2015 по гр. д. № 2271/2015 на ВКС  "Преписи от документи се издават само въз основа на оригинала. След като няма оригинално решение като административен акт не е възможно и да се издаде заверен препис от него като се има предвид, че издаването на препис от постановено вече решение на ПК е различно от първоначално издаване на решение по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ. Следва да се има предвид, че актовете на ПК (респективно ОСЗ) са само такива волеизявления, обективирани на хартиен носител и постановени по определения за това законов ред, надлежно подписани от членовете на службата и подпечатани с печата й. По делото са представени компютърни разпечатки на посочените две решения, които не представляват административен акт."

-

2014-2018 РС-Тервел, ОС-Добрич и ВКС  В тази поредица от три съдебни акта, съдиите са обърнали правото с краката нагоре в името на справедливостта. Много интересен казус.

-

Решение № 443 от 17.12.2015 на РС-Смолян по дело номер 20155440100756/2015 г.

Видно от титула на решението, същото е издадено на 29.03.2000 г. от ПК С. в състав: председател инж. Мариана Цекова, зам. председател инж. Румен Найденов, секретар Веселин Михайлов и член инж. Ана Радкова. В решението липсват подписи на състава на комисията. Видно от посл.страница на решението, същото е подписано от комисия в състав на ОСЗ към 19.08.2015 г. - началник Боряна Цочева, гл.експерт Нуран Мюмюн, гл. експерт Сийка Манджукова и членове Григор Паунов и Надежда Стайкова. В уводната част на решението е посочено, че то е постановено след като е разгледана преписката по заявление №10289/27.10.1998 г. и приложените към нея доказателства, със заявител П. М. М. За възстановяване на гори и земи от горски фонд на наследниците на М.И. М. и удостоверение за наследници № 1400-11651/07.07.2015 г. /л.5/ и протокол по чл. 17, ал. 4 ППЗВСГЗГФ №6 от 29.03.2000 г. и чл. 17, ал. 7 ППЗВСГЗГФ.

Както се посочи по-горе заявителят е подал заявлението през 1998 г. приживе на неговия баща, който е починал през 2004 г. и в качеството на негов пълномощник. Следователно обжалваното решение има недостоверна дата и е издадено към 2015г., след издаване на удостоверението за наследници на М.М. на 07.07.2015 г. и преди връчването му на заявителя на 19.08.2015 г. Така същото решение е антидатирано. Освен това то не изхожда и от описаната в него комисия, тъй като не е подписано от членовете на състава ѝ, а е подписано от ОСЗ в настоящия ѝ състав. Нещо повече, като мотиви за обжалвания отказ е посочено, че процесните имоти - гора с площ от 5 дка в местността „Голям камък", гора с площ от 4 дка в м. „В.", гора с площ от 18 дка, в м „П." и гора с площ от 4 дка в м. „Габровско" са дублирани по заявление вх. № 1925 и възстановени по същата преписка. Няма как решение, изхождащо на 29.03.2000 г. да бъде мотивирано с друго последващо го решение, постановено на 20.07.2000 г.. Всичко това прави недостоверно документирането, отразено в обжалваното решение. То е и нищожно поради липса на реквизит, а именно липса на подписите на състава на комисията, посочен в него. По изложените съображения следва да бъде прогласена нищожността на обжалваното решение.

-

РС-Девня - Решение от 08.04.2016 по гр.д.№ 86/2016

Към жалбата са представени преписи от решения с  №9654/22.01.2002г. на ПЗ  ***, №9655/22.01.2002г. на ПЗ  *** ,№9656/22.01.2002г. на ПЗ  ***, №0-89/11.02.2002г. на ПЗ  ***, №0-88/11.02.2002г. на ПЗ  *** и №0-90/11.02.2002г. на ПЗ  ***, с което ПК се е произнесла по искането за обезщетяването на наследниците на П. Т. Д. по реда на чл.35 от ЗСПЗЗ. Същите са издадени от Поземлена комисия/ПК/ в ***, в състав председател, секретар и нечетен брой членове, като поименно са посочени всички лица от състава на комисията. Решенията  не са подписани от лицата от състава на комисията.
Представени са по делото заверени копия от образуваните в ПК в *** преписки по заявления на Б.Т.Б., вх.№9654/22.01.2002г. , вх.№9655/22.01.2002г и вх.№9656/22.01.2002г .
Представени са по делото преписи от атакуваните решения  с №9654/22.01.2002г. на ПЗ  ***, №9655/22.01.2002г. на ПЗ  *** ,№9656/22.01.2002г. на ПЗ  ***, №0-89/11.02.2002г. на ПЗ  ***, №0-88/11.02.2002г. на ПЗ  *** и №0-90/11.02.2002г. на ПЗ  ***, които също са неподписани. В с.з. проц. представител на ответника уточнява, че в ответната служба липсват оригинали от обжалваните решения и представените преписи от решенията, представляват извлечение от електронен статичен регистър, който се използва за установяване и извършване на справки за заявени и възстановени с решение на ПК земеделски земи.
Обжалваните пред районният съд решения на ПК не съдържат подпис на председателя и секретаря на комисията, което обстоятелство се признава от страните. Липсата на подпис на председателя и секретаря на колективния орган, издали процесните актове, представлява особено съществено нарушение на тяхната форма - липса на задължителен реквизит по  чл.15, ал.2, т.6, изр.2 от ЗАП /отм/. Това  обуславя липса на валидно волеизявление на колективния административен орган, издадено в упражняване на неговите властнически правомощия при изпълняване функции на държавно управление. Порокът  съществено засяга законността на административния акт и  води до неговата нищожност поради липса на волеизявление.
Възражението е неоснователно. Нищожният административен акт не поражда никакви правни последици за адресатите си. На тези административни актове не се дължи подчинение. Не се носи и отговорност за неизпълнение. Те не подлежат на саниране, вкл. чрез конклудентни действия. При тях не е налице възможност за правна промяна в правната сфера на адресата.
                За да не създава правна привидност, че съществува, при констатиране на основание за нищожност, съдът следва да обяви нищожност на административния акт. Правомощие за това има в разпоредбата на  чл.168 от АПК, също  изричния петитум в жалбата за обявяване на нищожност на процесните решения на ПК в ***
             С оглед гореизложеното като констатира, че атакуваните решения са издадени без да са налице предпоставките при наличие на които административния орган може сам да измени или отмени собствения си акт и при незачитане стабилитета на предходно решение и без да е налице направено искане за това, съдът намира, че  жалбата е изцяло основателна и шестте  атакувани решения на Поземлена комисия в ***, следва да бъдат прогласени за нищожни, като се върнат преписките по подадените от жалбоподателя заявления - вх.№9654/22.01.2002г., вх.№9655/22.01.2002г и вх.№9656/22.01.2002г. на Общинска служба "Земеделие" - ***, за постановяване на валидни и мотивирани решения.


Админ. съд-Кюстендил- Решение от 07.11.2016 по кас. адм. дело  №272/2016
обявеното за нищожно решение №23 от 03.07.1996год. на Поземлена комисия гр.Кюстендил е постановено и подписано от състав на административния орган, който е различен от щатния състав на същия орган към датата 03.07.1996г., назначен от министъра на земеделието, съгласно чл.60 ал.3 и ал.4  от ППЗСПЗЗ /ред. ДВ бр.34/1992г./, което е видно от писмо №1106-19 от 22.04.2016г. на заместник министъра на земеделието и храните;  в писмо изх.№ПО-06-12/28.04.2016г.  на ОСЗ-Кюстендил, се съдържат твърдения, че в архива на службата не се съхранява  оспореното решение с  подписи на комисията, която го е издала.
             Несъстоятелно и поради това непораждащо други правни изводи е твърдението в касационната жалба на административния орган, че   оспорения акт е валиден, тъй като е издаден от надлежен състав на ПК, а на правоимащия наследник Л. е връчено решение, което е подписано от състава на ПК към момента на заявяване на административната услуга, доколкото в архива не се съхраняват решения с оргиналните подписи.  Доводите са неоснователни. Проблемите в организацията и реда за съхранение и архивиране на документите при административния орган не изключват задълженията за спазване на  нормативните правила в общия и специалните закони за формиране на членствения състав на ПК и за подписване на актовете.  В съответствие с горните констатации,  оспореното решение на КРС в частта, с която е прогласена нищожността на решението но ПК-Кюстендил е правилно и следва да се остави в сила.

-

Решение от 11.04.2017 на РС-Бургас по адм. дело № 3/2017

"приложеното по делото решение № 2536/05.03.1993 г. не е подписано от председателя и секретаря на комисията, участвала при постановяването му, всъщност липсват каквито и да било подписи. Изискването за наличие на положени подписи най-малко от председател и секретар е задължителен реквизит на административния акт и е условие за неговата валидност, тъй като липсата на подпис на издателя съставлява липса на волеизявление.

ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 2683/24.02.1993 г. на Поземлена комисия - Созопол (сега Общинска служба по земеделие - Созопол), постановено по преписка с вх. № 2683/27.02.1992 г."

-

Решение от 09.06.2017 на Админ. съд Бургас по касац. адм. дело № 818/2017

"Правилно първоинстанционния съд е приел и че решение № 2769/27.03.1997г. на ПК гр.Созопол е нищожно, тъй като същото не е подписано от нито един от членовете на комисията. Формирането на волята от колективния орган се осъществява посредством подписването от членовете на комисията на издадените решения, в които решения тази воля е обективирана. Липсата на подписи на членовете на комисията в представените по делото решение се приравнява на липса на валидно формирана воля на органа, в смисъла съдържащ се в това решения и води до неговата нищожност.

Възраженията, че представеното решение е извадено от база данни „FRZPK" - регистър на земеделските земи, ползвани от ОСЗ и представлява препис от този документ, не биха могли да доведат до извод различен от изложения, тъй като по делото не е представено подписано решение или друг подписан документ в който да е обективирана волята на комисията, да приеме решение с посоченото съдържание.

С оглед на изложеното, правилно първоинстанционния съд е прогласил нищожност на обжалваните решения и постановеното от него съдебно решение следва да бъде оставено в сила."

 

-

ОС Добрич 2018 - Решение от 12.02.2018 по в.гр.д. №478/2017

От писмото на ОСЗ-Тервел на лист 63 от делото на ДОС обаче става ясно,че оригинал на горното решение №6/07.07.1994 г.,издадено по преписка №5494/01.06.1992 г. на ПК-Тервел,не се съхранява в службата на хартиен носител,а понастоящем цялата информация от архива по възстановяване на земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ може да се извлече единствено от цифрова база данни,съхранявана от ОСЗ като специализиран софтуер /информационна система „Ферма ІІІ"/.Обяснено е от ОСЗ-Тервел,че при разпечатване на решение от горната система същото не се материализира в оригиналния си вид и съдържание,като се получава разминаване в датата на издаване на решението,както и в състава на комисията,взел това решение.Като състав на комисията се разпечатва настоящият състав на ОСЗ,а не съставът на бившата ПК,взел решението.Оригиналът на решението на хартиен носител не е съхранен от ОСЗ-Тервел,т.е. е унищожен не по вина на ищцата по делото,поради което непредставянето на такова решение по делото не може да се тълкува в ущърб на страната.Разпоредбата на чл.165 ал.1 от ГПК позволява установяване на факти,за чието удостоверяване законът по правило изисква писмен документ,да се извърши чрез разпит на свидетели,ако бъде доказано,че документът е загубен или унищожен не по вина на страната.Щом в такава хипотеза,каквато е и настоящата,процесуалният закон допуска свидетелски показания като годно доказателствено средство,на още по-голямо основание доказване съществуването на цитираното възстановително решение в полза на наследодателя на ищцата е допустимо чрез други писмени доказателства,обективиращи издаването на това решение и неговото съдържание.В случая ищцата разполага единствено с електронни документи предвид ноторноизвестния факт,че всички постановени от бившите ПК в страната решения по ЗСПЗЗ се съхраняват единствено на електронен носител.По делото са представени два годни електронни документа,възпроизведени на хартиен носител,изхождащи от оторизиран държавен орган,изготвени в рамките на правомощията му,сочещи на съществуването на решение №6/07.07.1994 г.,издадено по преписка №5494/01.06.1992 г. на ПК-Тервел,за реституция по реда на ЗСПЗЗ на процесната нива в полза на И.С.С..Касае се за пълната история на имот №*** в землището на с.***,общ.Тервел /лист 8 от делото на ТРС и лист 54 от делото на ДОС/,разпечатана от регистъра на ОСЗ-Тервел по чл.16 от ЗСПЗЗ,който отразява достоверно съществуването на подадено заявление от И.С.С. под посочения номер от 1992 г.,както и постановяването на цитираното по повод на заявлението решение.Документ с посочения характер е и разпечатката на самото възстановително решение под №6,но от друга дата-23.05.1995 г.,на ПК-Тервел,с което е реституирана процесната нива в полза на И.С.С. /лист 64 от делото на ДОС/.Тази разпечатка /препис от електронен документ на хартиен носител/ е официален документ,издаден от оторизирания държавен орган-ОСЗ,подписан и подпечатан от служител на службата,като е изготвен въз основа на официални електронни регистри на службата.Този документ отразява несъвършенствата на компютърната система на ОСЗ,констатирани за цялата страна,доколкото се ползва единен софтуерен продукт,водещи до промяна в датата на издаване на решението,посочване на друг орган-издател /ОЗС вместо ПК/,както и изписване имената на настоящите служители на ОСЗ вместо имената на членовете на ПК,взели решението.Въпреки яснотата на горните несъвършенства на системата ответникът-ЕТ е оспорил в съдебно заседание на 15.01.2018 г. пред ДОС автентичността на възстановителното решение на ПК /неговото авторство/,както и верността му /неговото съдържание/,като е заявил,че решението не изхожда и не е подписано от лицата,визирани в представения препис като членове на комисията,нито вярно отразява реституция в полза на И.С.С..Оспореното възстановително решение на ПК е официален документ и по правилото на чл.193 ал.3 изр.1 от ГПК тежестта за доказване на неистинността му се носи от оспорващата страна,т.е. от ответника.Доколкото електронният документ,възпроизведен на хартиен носител,не е оригиналният документ,това обрича оспорването на неуспех.Както вече бе посочено,оригиналното решение на ПК на хартиен носител е унищожено не по вина на ищцовата страна,т.е. то вече не съществува,поради което и в случая се оспорва автентичността и верността на унищожен документ.Истинността на несъществуващ документ няма как да бъде опровергана чрез пряко изследване на оригиналния документ /изследване състава и подписите на издателите му,респ. съдържанието му/.В този случай оспорващият може да се позове само на косвени данни,но тези данни по делото сочат точно на обратното,а именно,че издаденото от ПК решение е било автентично и вярно.За горното се съди от отразяването на съдържанието му в официалния регистър на ОСЗ по чл.16 от ЗСПЗЗ,както и от официално изнесения от ОСЗ-Тервел в писмото на лист 63 от делото на ДОС факт,обективиран и в регистъра на службата в пълна история на имота,че оригиналното възстановително решение е издадено от състава на ПК-Тервел,действал към момента на издаването му,както и че то има именно възпроизведеното в електронната система съдържание за реституция на имота в полза на наследодателя на ищцата.За да опровергае горното отразяване в електронния регистър,ответникът е следвало да докаже изначална невярност на информацията,въведена от оторизирания държавен орган в електронната му система,но такова доказване не е проведено.Следва да се презюмира,че държавният орган с оглед законоустановените му функции добросъвестно е изпълнил задълженията си по въвеждане в регистъра на вярна информация относно подадените заявления за реституция и постановените по тях решения и,ако се твърди обратното,в тежест на оспорващия е да го докаже.В случая оспорващият ответник не го е сторил.

-

Решение № 151 от 24.10.2019 на ВКС, 1-во гр.отд., по гр. дело № 3988/2018  СУПЕР! Тук подробно се разглежда една от хилядите компютърни разпечатки, които циркулират в цялата страна под формата на "преписи" от решения на ПК, като се дава категоричен отрицателен отговор на касационния въпрос, дали разпечатката представлява валидно доказателство за материално-правна легитимация.  Решението е супер важно, защото българските нотариуси рутинно приемат такива разпечатки за валидно доказателство, че продавачът е собственик на земя, както е станало и в нашия случай на имотна измама.

 

-

 

 

 

Начало на блога

Този материал е част от раздела За решенията на поземлените комисии и преписите от тях и от раздела Гражданско производство, което пък е част от раздела Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Това обжалване е изпратено на хартия, подписано от пострадалата, по куриер с обратна разписка.

-

Сканиран оригинал - първа страница

 

-------------------

ПРЕПИС!

ДО АДМ. Р-Л ОП-ПЛЕВЕН

КОПИЕ: АП-В.ТЪРНОВО И ПРБ-СОФИЯ

24.06.2015 г.

 

гр. Варна

 

Отн.: Обжалване на постановление на наблюдаващ прокурор от РП-Плевен

 

ПОЧИТАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРОКУРОР,

Обжалвам постановление №В-3624/13.01.2015 г. на прокурор Ивета Маркович от РП-Плевен (приложено: стр. 1, стр. 2 и стр. 3), с което същата отказва да предяви иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК: "Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона."

 

Прилагам и копие от молбата ми до пр. Маркович от 06.01.2015 г., както и копия от двата нотариални акта, постановени в нарушение на закона.

 

С почитание,

 

Йорданка Найденова, 82 г. (подпис)

бивша учителка с 37 г. стаж, пострадала по ДП №Д-2924/2013 по пр. №В-3624/2013, ЕГН 3301064135, адрес за кореспонденция:

гр. Варна 9010

ул. "Г. Бакалов" 17 вх. 7, ет. 1, ап. 80

е-поща: ynaydenova@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Моя молба до пр. Маркович от 06.01.2015 г. за иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК

2. Постановление на пр. Маркович от 13.01.2015 г. (стр. 1, стр. 2 и стр. 3) - не разбира защо трябва да предявява иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК

3. Нот. акт за горската ми земя от 14.03.2013 на нотариус Иванов №007, постановен в нарушение на закона (стр. 1 и стр. 2)

4. Нот. акт за зем. ми земя от 18.03.2013 на нотариус Иванов №007, постановен в нарушение на закона (стр. 1 и стр. 2)

5. Неистински препис от Решение на ПК-Д.Митрополия №7000/1994 г.

6. Извадка от съдебни решения за неистински преписи от решения на ПК

СЛЕДВАТ КРАТКИ КОМЕНТАРИ ПО ДВАТА НОТ. АКТА, КОИТО ПР. МАРКОВИЧ СЧИТА ЗА ЗАКОННИ, И ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПРАВОЧЕН МАТЕРИАЛ


Кратък коментар по НОТАРИАЛНО ДЕЛО №58, 14.03.2013 г. за покупко-продажба на около 3 дка горска земя:

1. Продаваната земя НЕ е земеделска, а от Горския фонд, при това от защитена зона по НАТУРА 2000.

2. Начинът на трайно ползване НЕ е "залесена територия", а "залесена горска територия". Пояснявам, че разликата между "залесена територия" и "залесена горска територия" е значителна, тъй като съществуват и залесени територии върху земеделски земи, те обаче не са от Горския фонд и не се ползват по Закона за горите, а тази земя е именно от Горския фонд и се ползва по Закона за горите, като последното е записано в нот. акт на Иванов малко след като погрешно е записал, че земята е земеделска. Кодовете на тези две категории земи са различни, различни са и законите, по които се ползват.

3. Решение на ПК-Д.Митрополия №С100 НЕ е издадено без година на издаването си. Г-н Иванов е пропуснал да напише годината на издаване в съставения от него нот. акт.

4. Названието на Решение №С100/2000 г. НЕ е "за възстановяване право на

собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници", а "за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд по Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от Горския фонд (ЗВСГЗГФ). Г-н Иванов е преправил названието на документа за собственост.

5. Заедно с решението е представено у-ние за наследници, което г-н Иванов е пропуснал да спомене в нотариалния акт.

6. Подотделът НЕ е номер 1/у, а 3/у. Г-н Иванов е сбъркал номера.

7. Адресът ми НЕ е само град и улица, а град, улица и номер. Г-н Иванов е попуснал да напише номера.

8. Продавачът НЕ е Станимир Кожухаров. В съставения от г-н Иванов нот. акт Станимир погрешно се е подписал като продавач.

9. Пълномощното е от с. Гороцвет, Разградско, със съдържание, заверено под №2-А и други особености, поради които никой компетентен нотариус НЕ би го приел за документ, удостоверяващ представителна власт. Обаче г-н Иванов НЕ е забелязал нито

една от тях. Месец и половина след сделката (!) и броени дни след като мой адвокат е видял пълномощното, е получил писмена декларация от кмета - "заверих пълномощно №2" (това е само заверката на подписа, за съдържанието нищо не пише!) "за земеделска

земя" (за горската нищо не пише, не пише и да съм се явявала пред него). Този кмет вече е бивш - осъден е в края на 2013 г. за над 100 неприсъствени заверки на подписи. (пр. Маркович е уведомена с доказателства за осъждането му, но го укрива)

10. Г-н Иванов е приел представеното му у-ние за данъчна оценка на "земеделска земя", без да забележи грубата грешка. Пояснявам отново, земята не е земеделска, а горска, от Горския фонд. Г-н Иванов е следвало да изиска ново у-ние за данъчна оценка.

11. Г-н Иванов НЕ е забелязал, че в решението на ПК е записано, че таксационната характеристика (описанието на месторастенето) представлява неразделна част от решението . Г-н Иванов е следвало да я изиска, но как да стане това, като той дори НЕ е разбрал, че се продава горска земя.

12. Г-н Иванов НЕ е изпълнил задължението си по чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решениета на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." В писмо до мен по е-поща от негово име се казва: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК". Опитен нотариус, член на Нотариалната камара, да НЕ е запознат с текста на чл. 586 ал. 4 от ГПК?!

13. Г-н Иванов НЕ прави разлика между последен (актуален) документ за собственост и предходен такъв, доколкото в същия отговор, който получи х от негово име по е-поща, се твърди, че "и двете са титул за собственост". Това е все едно г-н Иванов да приеме паспорт от соц време за документ за самоличност, равностоен на актуалната лична карта, с

която човек се легитимира. Аз имам нотариален акт на мое име за горската си земя, издаден през 2006 г. въз основа на Решение №С100/2000.Нотариалният ми акт е вписан в СВ-Плевен и аз се легитимирам като собственик с него, а не с решението на ПК от 2000 г. Решението на ПК е мой предходен документ. Съхранявам в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си горска земя още от 30-те години на миналия век.
Кратък коментар по НОТАРИАЛНО ДЕЛО №61, 18.03.2013 г. за покупко-продажба на около 50 дка моя арендувана земеделска земя на цена колкото две ренти:

I. Собствеността върху около 50 дка земеделска земя е била „удостоверена" с „препис" от решение на ПК, в който:

1. Липсва печат „Вярно с оригинала". Всеки препис трябва да съдържа такъв печат.

2. Названието на службата-издател на оригиналния документ е променено. През 1994 г. не е имало "Общинска служба по земеделие", а „Поземлена комисия". Върху оригинала, който съхранявам, издателят е Поземлената комисия на гр. Долна Митрополия. При това аз съм собственик, който се легитимира с нотариален акт от 1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК!

3. Променен е целият състав на комисията, постановила Решението. Преписът съдържа пет имена на служители от 2013 г., представени като членове, заседавали на 30.11.1994 г. Под имената им стои чистосърдечна "Забележка: Към 30.11.1994 г. състава на ОСЗ/ПК е бил друг."

4. Липсват подписите на издателите на оригиналния документ - нито са описани подписите на петимата членове на комисията от 1994 г., нито сегашните петима служители са се подписали. По телефона г-жа Диана Якимова, н-к ОСЗ-Д. Митрополия, е обяснила на дъщеря ми, че не могат да се подпишат, защото ще възникне нов документ, който ще подлежи на обжалване пред Районен съд-Плевен в 14-дневен срок. Това, че сегашните служители (от 2013 г.) не могат да се подпишат, е ясно, но това не решава проблема с липсата на подписи, както и с липсата на каквото и да е обозначение, че оригиналният документ изобщо някога е бил подписван. Документ без подпис е проекто-документ без удостоверителна сила - така пише в съдебни решения, извадка от които прилагам.

5. [Променена е площта на един от имотите ми - №213001 без никакво обяснение кой, кога и с какъв акт е постановил промяната в площта на моя поземлен имот №213001] Променени са имена на съседи и номера на имоти (актуализирани). Такава актуализация се дава в скиците - затова и се наричат „актуални скици", защото представят актуалното състояние на имотите (местоположение, граници, съседи, площ, собственик и документ, с който се легитимира собственикът). В случая скиците са с невярно съдържание по отношение собственика и най-вече по отношение документа за собственост, с който се легитимира като собственик, но г-н нотариус Иванов и това не е установил. Прилагам съдебно решение (окончателно), с което се разваля нот. покупко-продажна само на основание скици с невярно съдържание и то само защото в скиците невярно е отразено кой е собственикът и с какъв документ се легитимира.

6. Няма дата на заверката на „преписа"

7. Няма печат „Влязло в сила", а съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 13а, ал.5 от ЗВСВГЗГФ само влязлото в сила решение удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. Върху оригинала, който съхранявам, е поставен печат „Решението е влязло в законна сила. Дата: 13.10.1999 г. (подпис: не се чете, печат на ПК-Д. Митрополия)". При това, напомням отново, аз съм собственик, който се легитимира с нотариален акт от 20.12.1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК!

Заключение: Този „препис" е имитация на документ за собственост и няма никаква удостоверителна сила (вж. приложена извадка от съдебни решения за неистинност, несъществуване в правния мир и т. н. на такива „преписи" )

II. В самия НОТАРИАЛЕН АКТ, съставен от г-н нотариус Иванов №007 на 18.03.2013:

1. Номерът на заверката на съдържанието на пълномощното от с. Гороцвет, Разградско НЕ е №3, а №2-А. В нотариалния акт г-н Иванов №007 го е променил (преправил). Оправдава се с техн. грешка на секретарката си, сякаш не е наясно, че с поставяне на подписа си поема цялата персонална отговорност за съдържанието на документа, в т.ч. за преправки, грешки и т.н. Преправеният номер на заверката на съдържанието на пълномощното съвпада с номера на заверката на декларацията по ЗННД - също №3. Декларацията по ЗННД, чийто номер съвпада с преправения, липсва в нотариалното дело, 23 листа от което ми бяха предоставени от г-н Иванов №007 с надпис "Делото съдържа 23 - двадесет и три номерирани листа. Вярно с оригиналите към Н.Д. №61/2014 год." (в годината е допусната техн. грешка от г-н Иванов, да се чете: 2013) Към Н.Д. №61/2013 г. е приложено копие от пълномощното, долният край на което е отрязан при копирането така, че номерът на кметската "заверка" на съдържанието не се вижда (това е преправеният номер). Може да е случайно, но не смятам, че е редно при документи за прехвърляне на собственост да липсва или да бъде скрит (отрязан от копирен апарат) важен реквизит, който служи за идентифициране на документа, легитимиращ представителната власт на пълномощника. Още повече, че е отрязан точно преправеният номер (това навежда на умишленост, но аз не съм съдия да тълкувам, затова излагам само фактите).

2. Названието на ОСЗ НЕ е ОСЗГ. В нотар. акт от 18.03.2013 г. г-н Иванов е писал, че за съставяне на акта са му представени Решения №7000/1994 на ОСЗГ-Д. Митрополия. Няма такива документи (не съществуват решения на ОСЗГ, към делото са приложени само псевдо-преписите, но те не са издадени от ОСЗГ-Д.Митрополия, а от ОСЗ-Д.Митрополия, без буквата „Г"; оригиналните решения пък не са издадени нито от ОСЗГ, нито от ОСЗ, а от ПК-Д.Митрополия). От описанието на документа за собственост в нотар. акт човек може да се заблуди, че сделката е изповядана с оригинален документ за поземлена собственост. Не смятам, е изискването на чл. 580 т. 5 от ГПК за „кратко обозначаване на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 586, ал. 1" означава „невярно, с грешки и подвеждащо обозначаване на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 586, ал. 1".

3. Двете мои големи ниви (№071022 и №213001 с обща площ към 49 дка) НЕ са "по плана за земеразделяне", както погрешно е записано в съставения от г-н Иванов нот. акт, а "по картата на землището". Само двете ми малки ниви са по плана за земеразделяне. В "преписа", който г-н Иванов е получил, правилно е записано, че двете ниви са по едно, а другите две - по друго, но г-н Иванов не е забелязал, че има разлика и е писал всички ниви "по плана за земеразделяне". А разликата между двете категории е голяма. "По картата" са земите, възстановени там, където реално са били при внасянето им в ТКЗС (на старите си места), а "по плана за земеразделяне" на собствениците се дават равни по площ имоти на нови места (нещо като компенсация). Напомням, че съхранявам в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век и в документите ми ясно се проследява коя нива къде се е намирала.

4. Номерът на една от съседните ниви НЕ е 071031 (нива на Тодорка Стефанова Неновска, съседен имот на имота от 5 дка в решението), а 071021. И в „преписа", и в скиците, които г-н Иванов е получил, този номер е записан правилно, грешката е на г-н Иванов.

5. Към делото г-н Иванов е приложил нотариално заверена в Разград декларация от кмета (вече бивш, осъден за над 100 неприсъствени нотариални удостоверявания), която нищо друго не доказва, освен, че кметът е правно неграмотен. Декларирал е, че е извършил заверка само на пълномощно с рег. №2 от 12.02.2013 (това е само заверката на подписа ми), без да споменава никаква заверка на съдържанието, нито дали съм присъствала на заверката, нито дали е видял някакви документи за собственост. Датата на тази декларация е 24.04.2013 г. - повече от месец след изповядване на двете сделки с кметското пълномощно и броени дни след като мой адвокат е посетил кантората на г-н Иванов в средата на април и е видял пълномощното.    

6. Г-н нотариус Иванов №007 НЕ е изпълнил задължението си по чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решението на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." В писмо до мен по е-поща от негово име се казва: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК". Опитен нотариус, член на Нотариалната камара, пък да НЕ е запознат с текста на чл. 586 ал. 4 от ГПК?!

7. Г-н Иванов НЕ прави разлика между последен (актуален) документ за собственост и предходен такъв, доколкото в същия отговор, който получих от негово име по е-поща, се твърди, че "и двете са титул за собственост". Това е все едно г-н Иванов да приеме паспорт от соц време за документ за самоличност, равностоен на актуалната лична карта, с която човек се легитимира. Напомням отново, че се легитимирам с нотариален акт на мое име за земеделските си земи, издаден през 1999 г. на мое име въз основа на оригиналното, влязло в сила Решение №7000/1994 г. на ПК-Д.Митрополия, а не с решението на ПК от 1994 г. Решението на ПК е мой предходен документ. Съхранявам в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПРАВОЧНИ МАТЕРИАЛИ
Информация от официалния сайт на Агенция по вписванията - София

"Покупко-продажба на имот
Необходими документи
    
1. Документ за собственост върху имота - последният документ за собственост на недвижимия имот, с който се легитимира продавача, както и предходни нотариални актове. (последният, а не предпоследният! както и предходните, аз съхранявам цялата история на наследствената си поземлена собственост още от 30-те години на м.век - в оригинал съхранявам документите си, а зад гърба ми с преписи от предходни документи ми ги крадат!)
12. Удостоверение за тежести върху имота - издава се от Агенция по вписвания, прилагат се всички документи за собственост - от първия нотариален акт до последния, при наследство - и удостоверения за наследници. Ако към имота има земя или идеална част от земя, се прилага и скица на имота. (от първия нот. акт до последния! накъде без последния? сделка не се прави без последния, актуалния, документ за собственост! купувачите са били подставени лица: един познат на "пълномощника" и майка му, те всъщност са измамените, защото нищо не са купили, но сега мълчат с надежда, че прокуратурата ще защитава докрай милия им приятел и син, бел. моя, Й. Н.)
13. В случай, че продавачът не може да присъства лично на сделка, той по закон има право да упълномощи трето лице да го представлява с пълномощно. В пълномощното изрично се описват правата, които упълномощителят предоставя на упълномощения при представителство. Пълномощното се заверява нотариално - заверяват се подписите и съдържанието на документа. Към пълномощното се заверяват нотариално и декларация по чл. 25, ал.8 от ЗННД и декларация по чл. 264, ал.1, от ДОПК.(изрично се описват правата! никъде в пълномощното не пише, че хубостникът има право да вади преписи от каквито и да било мои документи за собственост! на сайта на АВ-София можете да намерите и образцово пълномощно: с описание на документа, с който собственикът се легитимира като такъв и с подробно описание на имота, вкл. граници и съседи, а не 5 реда - пет имота, от тях 4-те дописани зад гърба ми,  преписани от динамичния регистър на ОСЗ-Д.Митрополия - грешка в площта на най-голямата ми нива издаде измамника, пр. Маркович е уведомена официално на 20.04.2015 с писмо, подписано от мен,че Станимир Кожухаров е преписвал направо от регистъра на службата, но не ми е известно да е е предприела нещо)"

Д-р Петър РАЙМУНДОВ:
"[И]деята на закона е прокурорът да упражнява правомощията си по чл. 537, ал. 3 ГПК не в полза на една или друга страна или вместо тях, а само в интерес на обществото, за да има сигурен и законосъобразен нотариален ред, ако той формално е нарушен, извън спора за принадлежността на материалното право."(именно в интерес на обществото трябва да се отменят тези два нот. акта, за да има сигурен и законосъобразен нотариален ред преди всичко!бел. моя, Й.Н.)

Из Съдебно решение №454 от 15.10.2012 г. на ОС-гр. Пазарджик:
"В съдебната практика е утвърдено становището, че защитата против регистърно решение се осъществява от заинтересованите /засегнати от акта/ лица по реда на чл. 537, ал.2ГПК във вр. с чл. 604 от ГПК. Това ще рече, че и прокурорът може да упражни правомощията си по чл. 537, ал.3 ГПК, само ако се позова на нищожност или недопустимост на вписването или  на несъществуване на вписаното обстоятелство" (моят случай е точно такъв, вписаното обстоятелство, че други са собственици на моите земи, не съществува, бел. моя, Й.Н.)

Съюз на юристите в България
"ДЕКЛАРАЦИЯ,ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА „ИМОТНИ ИЗМАМИ"
17 ЮНИ 2011 г. , София
5.  Прокуратурата на РБ да използва правомощията си по чл. 537, ал. З от ГПК като предявява искове за отменяне на охранителни актове, в това число и на нотариални, когато са издадени в нарушение на закона."


Съдът обявява за нищожен договор за покупко-продажба на държавна земя само въз основа на това, че в скицата не било отразено вярно кой е собственик на имота

ОС-Пазарджик, 2010: "Въззивният съд счита, че оспорването на скицата е доказано. Необходимо е да се внесе известно уточнение коя точно част от съдържанието на този документ се оспорва. Касае се за скица, издадена от ОСЗГ -В. още през 2005 г., но заверена с печат на службата и подпис на длъжностно лице на 20.06.2008 г. Тази заверка според установената практика се прави, за да удостовери, че не са настъпили промени в данните за конкретния имот, които са вписани в издадената в предходен момент скица. В оспорената скица е вписано, че собственик на овчарник с площ 406 кв. м., отразен на скицата с № 01, е "Б." ЕООД. Заверявайки същата скица на 20.06.2008 г., длъжностното лице на практика удостоверява същия този факт - кой е собственик на имота, към датата на заверката. Така издадената през 2005 г. скица става официален свидетелстващ документ за съществуване правото на собственост върху овчарника към 20.06.2008 г. Именно тази част от съдържанието й оспорва ищеца и доказал по убедителен начин, че удостовереното посредством заверка от 20.06.2008 г. относно собственика на така описаната постройка не е вярно. Самият ищец вече бил станал собственик на постройката с постановление за възлагането й, влязло в сила на 25.05.2008 г. и вписано по съответния ред на 06.06.2008 г., както стана ясно от представения пред настоящата инстанция четлив препис от акта. Т. е. ищецът не само е придобил постройката, преди сключване на договора за продажба на земята на другиго, но и е бил вписал акта, пораждащ вещното му право по съответния ред, със всички благоприятни за него последици от това вписване. Страните по нищожната сделка не могат да се позовават на незнание за придобиването на собствеността върху овчарника преди датата на продажбата на земята. ... както е известно вписването има оповестително действие по отношение на трети лица... приобретателят доказа вписването на акта, от който черпи правото си на собственост, още на 06.06.2008 г. От тази дата вписването е породило своето оповестително действие по отношение на неограничен кръг правни субекти, т. е. - на всички.

ПРИЗНАВА за неистински документ /с невярно съдържание/ скица № Ф 1489, издадена от ОСЗГ-Велинград на 08.09.2005 г. и заверена от длъжностно лице от същата служба на 20.06.2008 г., в частта й, удостоверяваща, че към момента на извършване на заверката, собственик на отразената на скицата сграда "01 - овчарник с площ 406 кв. м.,е "Б." ЕООД. (и в моя случай скиците са документи с невярно съдържание, тъй като невярно отразяват кой е собственикът и с какъв документ се легитимира като такъв, бел. моя, Й.Н.)

 По иска на Н.С.Б. ***, с ЕГН ********** с правно основание чл. 26, ал.1 ЗЗД: обявява за нищожен договор за покупко-продажба на държавна земя - частна държавна собственост по чл. 27,ал.6 ЗСПЗЗ, сключен на 01.07.2008 г. между ответниците: Държавата, представлявана от упълномощено от министъра на земеделието и храните лице и "Б."***.


Решението не подлежи на касационно обжалване, съгласно разпоредбата на чл.280, ал.2 от ГПК."

НАКРАТКО

Обжалвам постановление на пр. Маркович от РП-Плевен и моля ОП-Плевен да направи каквото се изисква по закон, за да бъде предявен иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК за отменяне на два нотариални акта, постановени в нарушение на закона.

Чл. 537 ал. 3 от ГПК: "Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона."

Оставам в очакване да бъде отменено постановлението и прокурорът да предяви иск по гореспоменатия член и алинея.

С почитание,

Йорданка Дикова Найденова, 82 г. [подпис]

бивша учителка с 37 г. стаж, пострадала по ДП №Д-2924/2013 по пр. №В-3624/2013

ЕГН 3301064135, адрес за кореспонденция:

гр. Варна 9010

ул. "Г. Бакалов" 17 вх. 7, ет. 1, ап. 80

е-поща: ynaydenova@softisbg.com

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

С тази кратка молба на 06.01.2015 г. пострадалата за първи път повдига въпроса за отмяната по чл. 537, ал. 3 от ГПК на двата нотариални акта, с които са "продадени" всичките й земи в Плевенско.

-

Сканиран оригинал на молбата

-

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВИЧ,

Моля да предявите иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК за отменяне на двата нотариални акта от март 2013 г. (прилагам копия: от 14.03.2013 - стр. 1 и стр. 2; от 18.03.2013 - стр. 1 и стр. 2), с които са продадени всичките ми земи в Плевенско, като постановени в нарушение на закона: Чл. 537, ал. 3 от ГПК: "Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона."

Аз съм единственият законен собственик на земите си по силата на нотариални актове от 1999 и 2006 г. (прилагам копия: от 1999 г и от 2006), издадени на основание влезли в сила решения на ПК - Д. Митрополия, респ. от 1994 и 2000 г. Продажбите през март 2013 г. са извършени на основание същите решения на ПК - Д. Митрополия, при това под формата на невалидни преписи - без печат „Влязло в сила". Има и много други нередности (прилагам копия от невалидните преписи: на решение 7000/1994 в 2 броя: 1-ви брой - стр. 1 и стр. 2, 2-ри брой, както и на решение 100/2000: стр. 1 и стр. 2).

С уважение,

Йорданка Дикова Найденова, 82 г.: [подпис]

Дата: 06.01.2015 г.

гр. Варна

-----------------------

Пояснение. Отмяната в случая не може да стане чрез граждански иск по ал. 2 от същия член (чл. 537) от ГПК, тъй като не става дума за констативни  нот. актове (констатиране правото на собственост), а за конститутивни такива (покупко-продажба). Защо е така ли? Защото според ТР на ВКС  №3 от 2012 г "На отмяна по реда на чл.537, ал.2 ГПК подлежат само констативни нотариални актове, с които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот, не и тези удостоверяващи сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот." Отмяната на нот. актове в случая може да стане единствено по чл. 537, ал. 3 от ГПК: "Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона." Решение № 236 на ВКС от 03.07.2013г доизяснява, че : "ако издаденият охранителен акт е опорочен разпоредбата на чл.537, ал.3 ГПК овластява прокурора да предяви иск за отменяване /унищожаване/ на незаконния охранителен акт", а охранителният акт е опорочен (постановен в нарушение на закона, незаконен): "Когато актът е постановен в нарушение разпоредбите на чл. 570-575 ГПК".  В следващия член от ГПК, чл. 576 от ГПК, озаглавен "Нищожни нотариални удостоверявания", се изброяват изрично всички членове и алинеи, нарушаването на които резултира в нищожност на нотариалното действие: "Нотариалното действие е нищожно, когато нотариусът не е имал право да го извърши (чл. 569, чл. 570, ал. 1, чл. 573, ал. 1, чл. 574 и 575), както и когато при неговото извършване са били нарушени чл. 578, ал. 4 (относно личното явяване на участващите лица), чл. 579, чл. 580, т. 1, 3, 4 и 6, чл. 582, 583 и чл. 589, ал. 2.) Още по темата може да се прочете в информативните материали: "Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати измамата", Фактическата обстановкаГорска територия продадена като земеделска с лъжливо документиране, "За отмяната на нотариалните актове - въпроси и отговори", както и в показанията на н-к ОСЗ-Д.МИТРОПОЛИЯ

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това е придружаващият имейл:

Subject:

обжалване постановление на окр. прокурор

Date:

Mon, 18 Jan 2016 18:21:21 +0200

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

AP V.Tarnovo - official e-mail address <ap_vt@vt.prb.bg>

По пр. 1755/2014

Уважаеми служители от ВТАП,

Приложено, изпращам до пр. Димитър Лещаков обжалване на постановление на 
прокурор от ОП гр. Плевен с приложения.

С уважение,
Ренета Стоянова, гр. Варна

А това - самото обжалване:

ОБЖАЛВАНЕТО В PDF ФОРМАТ


До: Г-Н ДИМИТЪР ЛЕЩАКОВ, ПРОКУРОР ПРИ ВТАП пр. № 1755/14

18.01.2016 г.
гр. Варна

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛЕЩАКОВ,

Отн. Обжалване постановление на окръжен прокурор

Постановлението е от 07.07.2015 г. (приложено: стр. 1 и стр. 2). С него окръжен пр. Антонова потвърждава постановление на районен прокурор от 13.01.2015 г. (приложено: стр. 1, стр. 2 и стр. 3), с което районният прокурор категорично отказва да предяви иск по чл. 537, ал.3 от ГПК. 1

 

Обжалвам постановлението именно в тази му част - потвърждението на отказа на районния прокурор да предяви иск по чл. 537, ал.3 от ГПК за отменяне на два нотариални акта. Считам за важно да бъде отменено потвърждението на отказа, тъй като вече четири месеца очаквам окръжният прокурор да се произнесе по две мои искания по прекратеното ДП, а едното от тях е точно това - отмяна на двата нот. акта. Боя се, че окръжният прокурор няма как да удовлетвори искането ми за отмяна на актовете, дори да иска, докато не бъде отменено нейното потвърждение на отказа на районния прокурор да ги отмени.

 

Разчитам на Вашето компетентно произнасяне.

 

Благодаря предварително.

 

Прилагам кратка хронологична справка относно едногодишната история на искането за отмяна на двата нотариални актове (вж тук по-долу). Ако е необходимо да изпратя копия от съответните цитирани документи, както и приложенията към всеки отделен документ, моля да ме уведомите.

 

С уважение към високо отговорната професия на Прокурора,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72, е-поща: rennie@softisbg.com

 

ПРИЛОЖЕНИЯ - прикачени файлове:

1. Обжалване постановление на районен прокурор пред окръжен прокурор

2. Постановление на окръжен прокурор - потвърждава обжалваното постановление (сканиран оригинал: стр. 1 и стр. 2)

3.За отмяната за нотариалните актове - въпроси и отговори" (информативен материал от 7 стр. в .pdf формат, съставен от мен след множество консултации с юридически компетентни лица).

 -

Начало на блога

-

 

 

КРАТКА хронологична справка относно едногодишната история на искането за отмяна на двата нотариални актове:

06.01.2015 - молба от пострадалата (майка ми, тогава 82-годишна) до районен прокурор, в която се иска отмяна на двата нот. акта по чл. 537, ал. 3 от ГПК: „Аз съм собственик по силата на нотариални актове от 1999 и 2006, съставени въз основа на писмени доказателства - решения на ПК от 1994 и 2000. Пълномощникът ми през 2013 г. е представил в кантората на нотариуса невалидни преписи от същите решения на ПК от 1994 и 2000", пише в молбата.

13.01.2015 (стр. 1, стр. 2 и стр. 3) - постановление на районен прокурор: категоричен отказ да приложи рзпоредбата на чл. 537, ал. 3 от ГПК. „Заверените преписи имат силата на оригинални решения на поземлена комисия",Нотариалните актове [от 2013 г.] са истински официални документи и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, които са ги подписали", „Този извод на прокурора не е бил оспорен от двете съдебни инстанции".

20.01.2015 - повторна молба от пострадалата до районен прокурор.

Дори да бяха съставени на основание валидни преписи на решения на ПК и нещо повече - дори да бяха съставени на основание оригинални решения на ПК, нотариалните актове от 14 и 18 март 2013 г. пак щяха да са постановени в нарушение на закона, защото въпросните решения на ПК-Д. Митрополия не са последните ми документи за собственост. На официалния сайт на Агенцията по вписванията - гр. София можете да прочетете, че при покупко-продажба на имот се представя „последният документ за собственост" (т. 1). Прилагам разпечатка."

27.01.2015 - отговор от районен прокурор. „Ако смятате, че постановлението ми от 13.01.2015 е неправилно и незаконосъобразно, можете да обжалвате пред окръжен прокурор".

13.03.2015 (стр. 1 и стр.2) - писмо от пострадалата до районен прокурор с искане за излизане от тесния кръг около измамата с пълномощното и насочване към измамата, станала в кантората на нотариус Иванов №007.

„Моля, обърнете внимание, че нотариалните дела съдържат писмени доказателства за редица пропуски и по двете сделки, най-сериозният от които е, че „пълномощникът" ми е „продавал" моите земи без представяне на последния ми документ за собственост - нотариалните ми актове от 1999 и 2006 г., издадени на мое име въз основа на оригинални, влезли в сила решения на ПК от 1994 и 2000 г. Именно с нотариалните си актове се легитимирам като единствен и законен собственик на земеделската и горската си земя в Плевенско. Конкретно внимание от страна на Прокуратурата заслужават следните два момента по нотариалните сделки през 2013:

- при сделката с горската ми земя в нотариалния акт е записано, че е земеделска, а цялото название на решение на ПК №С100/2000 г. е изменено така, че да изглежда като решение за възстановяване на земеделска земя;

- при сделката със земеделската ми земя нотариус Иван Иванов №007 е приел „препис" от решение №7000/1994 г. без никакви подписи на членовете на ПК и без никакво обозначение, че върху решението изобщо някога са били полагани подписи от членове на ПК.

Това е голямата измама. Станала е в нотариалната кантора и си остава измама, дори пълномощното да беше перфектно оформено и заверено от варненски нотариус.

Вие повече от година наблюдавате Д-2924/2013 г., внук ми Ви писа за тези неща, дъщеря ми и тя Ви писа. Аз лично Ви писах на ръка още на 10.10.2014 г., че очната ставка на 13.06.2014 г. е била излишна - това беше точно една седмица, след като получих нотариалните дела. Затова за мен е необяснимо защо продължавате да търсите престъплението само в тесния кръг около пълномощното, съдейки по написаното в последното Ви писмо, от 26.02.2015 г. - „по същество в по-голямата си част действията от значение за това дали е налице извършено престъпление от общ характер са извършени в тесен кръг, т.е. единствено между Йорданка Найденова и лицата, за които твърди, че са я измамили". Много Ви моля, излезте от тесния кръг около пълномощното и насочете разследването към голямата измама."

Отговор не е получен.

25.03.2015 - писмо от окръжен прокурор Антонова до РП гр. Плевен. Препраща по компетентност сигнал „с искане за излизане от тесния кръг около измамата пълномощното и насочване на разследването към действията на нотариус Иванов №007. Сигнала следва да имате предвид в хода на разследването."

Отговор не е получен.

13.04.2015 - искане от пострадалата за отмяна на нот. актове, като към цитирания чл. 537, ал. 3 от ГПК е добавен и чл. 574 от ГПК2.

„Аз съм единственият законен собственик на земите си по силата на нотариални актове на мое име от 1999 и 2006 г., издадени на основание влезли в сила решения на ПК-Д. Митрополия, респ. от 1994 и 2000 г. Продажбите през март 2013 г, са извършени чрез „пълномощника" ми с преписи от същите решения на ПК - Д. Митрополия без представяне на нотариалните ми актове.

При това преписът от Решение №7000/1994 г. за земеделската ми земя е подписан единствено от лицето, което го е заверило, без подписи на членовете на поземлената комисия и без каквото и да е обозначение, че оригиналното решение изобщо някога е било подписвано. Съгласно множество съдебни решения, такива „преписи" са нищожни, неистински и т.н. (прилагам извадка от съдебни решения).

А при продажбата на горската ми земя от Горския фонд в нотариалния акт погрешно е записано, че продавам „земеделска земя", в НТП е икономисана думата „горска" и вместо „залесена горска територия" е записано само „залесена територия" (съществуват и залесени земеделски земи, те не са от Горския фонд), названието на Решение на ПК №С100/2000 г. е описано погрешно в нот. акт: вместо оригиналното „за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд в землището на ...", в нотариалния акт е записано „за възстановяване право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници в землището на ...". При съставяне на акта е представена данъчна оценка, в която погрешно пише, че земята е земеделска.

Очаквам Вашия отговор, като се надявам, че молбата ми ще бъде удовлетворена. Благодаря предварително."

Отговор не е получен.

30.04.2015 - от пострадалата до окръжен прокурор - молба за проверка, в която се казва:

„Аз имам нотариални актове за всичките си земи, вписани през 1999 и 2006

г. Още при подаване на сигнала за имотна измама до РП-Варна на 
06.06.2013 г. е бил приложен единият ми нотариален акт - за около 50 дка 
зем. земя. Разследващите са могли веднага да изискат документацията поне 
по сделката от 18.03.2013 г., да видят, че е „продавано" с нередовен 
препис от решение на ПК (без подписи на членовете на ПК) и неактуални 
скици, след което да проверят и другата сделка, да установят, че и при 
нея също е представена неактуална скица и веднага да повдигнат обвинение 
срещу "пълномощника" ми - в рамките на 2 месеца, колкото е 
първоначалният срок за ДП по НПК."

Отговор не е получен.

04.06.2015 - от дъщерята на пострадалата до окръжен прокурор - молба за проверка:

Моля, проверете защо две години РП-Плевен разследват какво е станало през март 2013 г. и не могат да схванат, че земите на майка ми са „продадени" без представяне на нотариалните й актове. Моля, обърнете внимание на подчинените си, че майка ми се легитимира като собственик с нотариални актове, а не с решения на поземлена комисия. Имотната измама е осъществена с преписи от предходни документи за собственост (решенията на ПК са предходните документи за собственост на майка ми). Такива измами са в полезрението на компетентните органи от години. Не са нещо ново и непознато, нито сложно. Отварят се документите, съхранявани в нотариалните дела на нотариуса, изповядал сделките, и измамата лъсва. Ако от РП-Плевен Ви информират, че всички срокове се спазват, че пострадалата е обжалвала пред две инстанции, че съдът е потвърдил правния извод на наблюдаващия прокурор, че в момента тече удължаване с 61 дни, считано от 02.06.2015 г., това не би било удовлетворителен отговор, а укриване на престъпление."

Отговор не е получен.

24.06.2015 (Приложение 1) - Обжалване постановлението на районния прокурор от 13.01.2015 г. пред окръжен прокурор

07.07.2015 (Приложение 1: стр. 1 и стр. 2) - Постановление на окръжен прокурор - потвърждава обжалваното постановление

Благодаря още веднъж. Оставам в очакване на компетентното Ви произнасяне, като се надявам, че ще постановите отмяна на постановлението на окр. пр. Антонова от 07.07.2015 г., с което се потвърждава обжалваното постановление на районния прокурор от 13.01.2015.

С почитание,

Ренета Стоянова, ЕГН **********

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72, е-поща: rennie@softisbg.com

1 Чл. 537, ал. 3 от ГПК: Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона.

2 Чл. 574 от ГПК: Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система
Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Subject:

поредно напомняне за искане от 06.01.2016 по пр. 179/15 на ВКП

Date:

Tue, 22 Mar 2016 13:41:58 +0200

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

office_bogdanova@prb.bg, dosadeben2@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bgПо пр. 179/15 на ВКП
 
Уважаеми служители от Прокуратурата на РБ,

Напомням, че очаквам отговор на писмо от 06.01.2016 до г-жа Пенка Богданова, Зам. главен прокурор - ВКП по пр. №179/2015 г. с копие до Гл. прокурор - мотивирано искане за повдигане на обвинение по чл. 311, ал. 1 от НК срещу нотариус Иванов №007 от гр. Плевен (приложено).

В очакване на позитивен отговор от г-жа Богданова, отново прилагам двата информативни материала - "Фактическата обстановка" и "За отмяната на нотариалните актове [постановени в нарушение на закона]" плюс още два - "Горска територия продадена като земеделска с лъжливо документиране" и "Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати измамата"

Ако е необходимо да изпратя и копия от нотариалните актове, постановени в нарушение на закона, моля да ме уведомите.

С уважение,
Ренета Стоянова, гр. Варна

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Цялото определение може да се прочете тук или тук.

"Неправилно в случая е и позоваването на разпоредбата на чл.486, ал.4 от ГПК, която предвижда, че нотариалният акт, удостоверяващ прехвърляне на недвижим имот, не се издава, ако документът за собственост на праводателя не е вписан. Тази разпоредба касае само случаите, в които праводателя по сделката разполага с писмен документ, удостоверяващ правото му на собственост върху имота-предмет на сделката*, но не и случаите, в които такива писмени документи липсват. В тези случаи, както бе изложено по-горе, нотариусът е длъжен сам, в същото нотариално производство да извърши проверка на собствеността, но без да издава нарочен нотариален акт по обстоятелствена проверка в полза на прехвърлителите на имота."

* Забележка. Случаят с "продажбата" на всички земи на майка ми в Плевенско е именно такъв -  нотариус Иванов №007 е получил писмени документи, удостоверяващи право на собственост: решения на поземлена комисия от 1994 и 2000 г., които не са били вписани в Службата по вписаванията, тъй като само решенията, издадени след 2001 г., се вписват при издаването им съгл. допълнението към чл. 112 от Закона за собствеността, публ. в ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001. По-старите се вписват при изповядване на сделка, по-точно преди изповядване - съгл. чл. 586, ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." Вместо първо да ги впише и тогава да пристъпи към съставянето на нотариалните актове за покупко-продажба, нотариус Иванов №007 направо подписал актовете и после дал показания пред разследващите, че е изпълнил задълженията си, а те му повярвали, без да съобразят, че показанията на всеки свидетел, в т.ч. и на г-н нотариуса, следва да се преценяват през разпоредбата на чл.121 от НПК, която им позволява да не дават показания, уличаващи ги в извършване на престъпление.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това са мотивите към искането за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов №007 по чл. 311, ал.1 от НК, изпратено на 06.01.2016 г. до г-жа Пенка Богданова, зам. гл. прокурор при Върховна касационна прокуратура. В момента, в който го публикувам, на 27.03.2016, отговор все още не е получен, въпреки неколкократните напомняния, последно - на 22.03.2016.

-

Update, 05.08.2016. Още няма отговор. От нито една прокуратура, а съм го препратила до всички. Писах и до Омбудсмана. И оттам няма отговор вече повече от три месеца.

-

Update, 17.10.2016. На 11.08.2016 Омбудсманът отговори, че се е обърнала към ВКП с искане за извършване на проверка по жалбата ми от 21.04.2016 , за резултатите от която, освен Омбудсмана, да бъда уведомена и аз. Все още не съм уведомена (пиша това на 17.10.2016). В тази връзка днес изпратих писмо до Омбудсмана.

-

Update, 18.10.2016 От Омбудсмана отговориха с препращане на писмо, изпратено на 08.09.2016 от върх. пр. Г. Найденов до г-жа Мая Манолова, към което е приложено писмото на ЗГП Богданова до мен от 08.03.2016. И в двете липсва отговор на искането ми от 06.01.2016 за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов 007, а жалба 3720 беше именно заради липсата на такъв отговор.

 

Придружаващ имейл

-

Приложеното писмо до ЗГП П. Богданова в PDF

-

Обратна разписка

-

 

----------

Мотиви към искането за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов №007 по чл. 311 от НК

    Резюме. В два нотариални акта за покупко-продажба на поземлени имоти, издадени в кантората на нотариус Иванов №007 в гр. Плевен на 14-ти и 18-ти март 2013 г., е удостоверено едно невярно и едно неубедително изявление. Невярното е, че актовете са съставени, след като г-н нотариусът се е уверил, че продавачът е собственик на продаваните имоти че са изпълнени особените изисквания на закона, а неубедителното е, че г-н нотариусът се е уверил в представителната власт на пълномощника.

    Изложение. Съгл. чл. 586, ал. 1 от ГПК При издаването на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, нотариусът проверява дали праводателят е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на сделката."
    На 14-ти и 18-ти март 2013 г. нотариус Иванов №007 е извършил проверка по представените от пълномощника на продавача документи за собственост - решения  на поземлена комисия, издадени на наследниците на починало лице, ведно с удостоверение за наследници. Едното решение е от 1994 (за около 50 дка земеделска територия), а другото - от 2000 г. (за около 3 дка горска). Решенията не са били вписани и съгл. чл. 586, ал. 4 от ГПК е трябвало да бъдат вписани, преди да се съставят нотариалните актове. Разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК гласи: „Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."
    Разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК е част от особените изисквания на закона наред с останалите разпоредби на чл. 586 от раздел „Проверка на собствеността" в ГПК. Влязла е в сила през 2008 г. след дългогодишни дебати в Народното събрание. „Целта на вписването е да създаде правна сигурност", се казва в реч пред НС на 286-то заседание, 16.07.1999 г.:
   
    СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Целта на вписването не е само да регистрира транслативната сделка, а първата основна цел на вписването е да създаде правна сигурност. Аз ви казах, господин Трендафилов го каза и именно затова го репликирам, че маса комисии са издавали за едни и същи имоти по няколко решения. Ако ние с всяко едно от тези решения сега започнем да продаваме тези имоти, може да си представите какъв невъобразим хаос ще се получи.
    Затова аз държа решението да има значение на констативен акт за собственост само ако бъде вписано. Това няма да създаде никакви затруднения, но в края на краищата ще създаде една правна сигурност, за да може да се избегне анархистичното разпореждане по няколко пъти с един имот, което прави дори самите актове не надеждни.
    Ако аз съм един банкер и идвате при мен да ми ипотекирате имот само въз основа на едно решение, аз няма да ви приема ипотеката, защото не съм сигурен дали наистина ипотекирате моя имот или всеки един друг може да дойде да се намеси. Аз даже ако купувам един имот само въз основа на решение, ако съм добросъвестен, много ще се замисля дали да го купя, защото много ще се замисля дали това е надежден документ за собственост.
    Моля ви, приемете това, което съм предложил - вписването да бъде задължителен елемент, за да може решението да има характер на констативен нотариален акт. Благодаря ви."
    Цитатът е от стенограма от НС, 286-то заседание, 16.07.1999г. , налична на адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/6/ID/1405
   
    Предложението на покойния вече г-н Лучников "вписването да бъде задължителен елемент" е било прието. Всички решения на поземлени комисии, издадени след 2001 г., се вписват при самото им издаване, а по-старите задължително се вписват при изповядване на сделка, по-точно ПРЕДИ изповядване на сделка, съгл. чл. 586 ал. 4 от ГПК, в сила от 2008 г.: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."
    Това, че решенията, от които нотариус Иванов №007 се е уверил, че продавачът е собственик на продаваните имоти, не са били вписани, нямаше да е проблем, ако не беше обстоятелството, че продавачът се легитимира като собственик с нотариални актове на свое име, а не с решенията на поземлената комисия на името на наследодателя му.
    Нотариалните актове на името на продавача са издадени въз основа на въпросните решения на поземлената комисия, по които г-н нотариусът е проверил собствеността. Единият акт - през 1999 г. въз основа на решението от 1994, а другият - през 2006 г. въз основа на решението от 2000. Тъй като решенията са на името на наследодателя, при съставянето на нотариалните актове през 1999 и 2006 г. продавачът (тогава молител) е представил решенията ведно с удостоверение за наследници.
    С тези именно нотариални актове - актовете на името на продавача от 1999 и 2006 г., е трябвало да се изповядат сделките през 2013, за да бъдат изпълнени особените изисквания на закона, а не отново с решенията от 1994 и 2000 г. ведно у-ние за наследници.
    Действително, решенията на поземлената комисия дават информация за собствеността, но след издаването и вписването на нотариален акт на името на даден наследник, съответното решение се превръща в предходен негов документ за собственост. При това - обикновено невписан, както е и в настоящия случай.
    Да се приеме, че продавачът може да се легитимира с невписан предходен документ за собственост, без представяне на вписания последен такъв, би означавало да се приеме също така, че и самоличността може да се установява по предходен документ за самоличност, без представяне на последния такъв.
    Относно проверката на самоличността от нотариуса въпросът е уреден в ЗННД (чл. 19, ал. 2 и чл. 25, ал. 3 от ЗННД), а относно проверката на собствеността - в ГПК (чл. 586 „Проверка на собствеността").
    Следва да се има предвид, че проверката, дали документът за собственост е вписан или не, няма нищо общо с проверката за тежести върху имота, която съгл. чл. 22 от ЗННД не е задължителна за нотариуса и той може да я извърши, само ако му е възложено от страните. От друга страна, задължението на нотариуса да провери, дали документът за собственост е вписан или не, произтича директно от разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК, която е императивна, видно от Определение на ВКС № 634 от 06.11.2009, както и от самия й текст: „ Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."
    Следва да се има предвид и обстоятелството, че решенията не са били представени в оригинал в кантората на г-н нотариуса, а под формата на  заверени преписи.
    Това, че не са били представени в оригинал, нямаше да е проблем, ако не беше обстоятелството, че едното решение на поземлената комисия - това от 1994 г. за около 50 дка земеделска земя, не се съхранява в земеделската служба - съгласно показанията на н-ка на земеделската службата, отразени на стр. 11 от постановление за второто прекратяване на ДП №2924/2013 в РП Плевен, 24.07.2015 г.:
   
     „Св. Якимова заявила, че при издаването на тези документи се ползва определена база данни, която е на хартиен носител и данни въведени в ЦИС за територията на Община Долна Митрополия. За част от информацията, която се съдържа на хартиен носител може да се намери в оригинал самото решение на Поземлената комисия и затова при издаването на такива преписи се нанася „Вярно с оригинала" след което се прави заверка с кръгъл печат и подпис на съответния служител. На тези решения, които са в оригинал, стоят подписите и имената на състава, който е постановил тези решения. Обикновено това е за имоти с възстановено право на собственост след 2000-та година. За другите имоти, преди посочената година, обикновено се използва Информационната система от динамичен регистър, като в този случай не може да се види в оригинал това решение на Поземлената комисия, тъй като няма оставено такова в преписката за съответния имот. Това е така, тъй като преди години обикновено са се издавали такива решения в оригинал само в един екземпляр и той е бил връчван на собствениците. От своя страна в много случаи същите са го загубили или ако са повече наследници се съхранява само от единия наследник, а другите нямат такива преписи. По тези причини на преписите от тези решения не може да се посочи кои лица са участвали в състава на Поземлената комисия, който е постановил решенията, а се посочват лицата работещи към датата на издаване на преписите в съответната служба. Поради това върху преписите се нанася забележка под имената на състава, че към датата на издаване на решението състава на Поземлената комисия е бил друг."
   
    От показанията на н-к зем. служба става ясно, че служителите редовно издават имитации на преписи (фалшификати) от липсващи оригинали. За това, че преписът е имитация (фалшификат), наблюдаващият прокурор е уведомен за първи път още на 10.10.2014 г. с ръкописно писмо от пострадалата по ДП-то (продавачът по сделките, родната ми майка, която днес, 6 януари 2016 г., навършва 83 години). Датата 10.10.2014 г. е точно седмица след получаване на копия от двете нотариални дела от кантората на г-н нотариуса в гр. Плевен и първо запознаване с документацията по тях в гр. Варна. На 14.10.2014 г. още веднъж наблюдаващият прокурор е уведомен за имитацията на препис от решение на поземлена комисия - този път от внука на пострадалата. Отговорът на прокурора е наличен в постановлението за първото прекратяване на ДП № Д-2924/2013 на 30.10.2014 г. и гласи:

Твърди се, че в случая названието „препис" е подвеждащо, т.е. въвежда в заблуждение, че това е документ за собственост. В подкрепа на това се иска да бъде направено сравнение с приложеното копие от нотариално заверено Решение №7000/30.11.1994г.  Считам тези твърдения за неоснователни, тъй като в двата документа няма никакви разминавания между номерата, вида и размера на имотите. Единствената разлика в съдържанието на двата документа е в различните членове на комисията, като в преписа е направена „забележка", че към 30.11.1994г. състава на комисията е бил друг. Има и някои различия в собствениците на съседните недвижими имоти, но това е така, тъй като преписа отразява сегашното актуално състояние на земеделските имоти, включително като се посочват настоящите собствениците на съседните имоти."

    Има и други различия, като например, че оригиналът е подписан от петте члена а комисията и подпечатан от поземлената комисия, а върху преписа няма нито един подпис на член на ПК, няма и печат на ПК. Затова пък има грешка в размера - сгрешена е площта на един от имотите, сгрешен е и номерът на един от съседните имоти. Грешките от фалшификата са влезли в нотариалния акт от 18.03.2013 г., като са добавени и още.    
    Г-н нотариусът не е забелязал грешката в размера, тъй като е била налична и в скицата. Обаче като компетентен и опитен нотариус, какъвто г-н Иванов №007 несъмнено е, той е можел да забележи ПОНЕ, че представеният документ за собственост не е подписан и подпечатан от издателите си, че имената на членовете на комисията от 1994 са подменени с имена на служители от 2013 г., че липсва печат „Вярно с оригинала" и дата на заверката (вж. цитираните показания на н-к зем. служба по-горе).
    В показанията си, налични само в постановлението по първото прекратяване на ДП №Д-2924/2013 в РП Плевен на 30.10.2014 г., г-н нотариусът е категоричен, че всички документи са били изрядни:

Св. Иван Асенов Иванов - нотариус с рег. №007 на НК с район на действие Районен съд - Плевен заявил, че двата нотариални акта - Нотариален акт (НА) №66, том I, рег. №718, дело 58/14.03.2013г, и НА №69, том 1, рег. №741, дело 61/18.03.2013г. - са били изготвени в неговата кантора, под негов контрол от секретарката Марияна Васильовна. От формална страна всички представени документи били изрядни, включително Решения на Поземлени комисии, Удостоверения за наследници, Данъчни оценки, както и самото Пълномощно и Декларациите към него. Не е имало законни пречки сделките да бъдат изповядани на посочените дати. Всички документи са му били представени в оригинал, включително и Пълномощно №2/12.02.2013г., заверено в Кметство с. Гороцвет, обл. Разград. Тъй като му било представено в оригинал 1 бр. Пълномощно, но същото визирало няколко имота и купувачите били различни, това наложило оригинала на Пълномощното приложено по първото нотариално дело (НА №66/14.03.2013г.) да бъде сниман и приложен по второто нотариално дело (НА №69/18.03.2013г.)."

    Обективната действителност е, че към нотариалните дела по двете сделки в оригинал са налични 1 бр. пълномощно, само 1 бр. декларация по ЗННД и само 1 брой декларация по ДОПК - комплект за една сделка. Втората оригинална декларация по ДОПК би следвало да се намира в СВ-Плевен, но не е изискана и досега, вече две години ДП. Съществува ли втора оригинална декларация по ДОПК и ако съществува, дали наистина е подписана от продавача, не е известно. Пострадалата е изпратила писмена молба до СВ-Плевен за издаване на заверено копие от въпросната декларация и е получила официален отговор, че не могат да удовлетворят молбата й, но са готови да предоставят декларацията на прокурор или разследващ орган при поискване от тяхна страна. Съответно наблюдаващият прокурор е помолен да изиска декларацията, но и тази молба не е удовлетворена.   
    По изрядността на останалите представени документи - накратко.     Скиците са с невярно съдържание по отношение кой е собственикът и с какъв документ се легитимира, в едната е налична грешка в площта, и петте са неистински (подписани от друг служител, това е установено от разследващия орган и отразено в постановлението за второто прекратяване на 24.07.2015; отделно, че не са издадени от фирмата, спечелила търг и сключила договор с МЗХ за техническите дейности, както е по закон).
    У-нията за данъчна оценка са с невярно съдържание по отношение кой е собственикът и с какъв документ се легитимира, едното удостоверение за данъчна оценка (това за горската територия от около 3 дка) е и с невярно съдържание относно описанието на имота, представен като земеделска земя.
    В самите нотариални актове има множество грешки, като например:
    - горският имот е описан като земеделска земя с грешки във всички основни параметри - трайно предназначение на територията, начин на трайно ползване на поземления имот, местоположение на отдела и общо местоположение, названието на представения документ за собственост и др.
    - при земеделските земи има грешка в местоположение на два от 4-те ниви, грешка в площта на най-голямата нива, грешка в номера на една от съседните ниви, грешка в описанието на номера на заверката на съдържанието на пълномощното и др.
   
    По изявлението на г-н Иванов, че се е уверил в представителната власт на пълномощника - накратко
     Съгласно чл. 37 от ЗЗД, нотариалната заверка на подписа и съдържанието се извършва едновременно, а съгласно съдебната практика едновременното заверяване се доказва с поредни номера. В случая подписът е заверен под №2, а съдържанието - под №2-А, вместо под №3. Под №3 е заверена декларация по ЗННД.
    Самото пълномощно представлява бланка с оставени празни редове за вписване на имотите на ръка. В конкретния случай са вписани пет имота - по един имот на ред, без граници и съседи. Почеркът е на пълномощника (съдебна експертиза). Първият имот е около 3 дка, след него са дописани още около 50 дка. Дописването е установено с експертиза, но се вижда и с просто око. За заверката на подписа е поставен щемпел. Заверката на съдържанието е изписана изцяло на ръка в долния край на листа, под щемпела. За заверката на подписа е събрана такса от 5лв. Под заверката на съдържанието липсва текст „Събрана такса", съответно липсва и сума в лева.
    Основателни подозрения буди самото обстоятелство, че жител на гр. Варна е упълномощил жител на гр. София за сделки в гр. Плевен  с пълномощно, заверено от кмета на с. Гороцвет, Разградско. 
    Действително, г-н нотариусът е дал показания, че се е обадил на кмета и е получил от него уверение, че е заверил пълномощното в присъствието на жената от гр. Варна, но да се пита кмета на Гороцвет дали е е извършил неприсъствена заверка, е все едно да се пита крадец дали е откраднал. По онова време е течало разследване срещу кмета още от 2012 г. за неприсъствено удостоверяване на подписи. Само 7-8 месеца по-късно кметът е осъден за упорито продължавано длъжностно престъпление - над 100 неприсъствени нотариални удостоверявания на подписи. На 19.12.2013 г. присъдата е потвърдена окончателно. В началото на януари 2014 кметът е отстранен от длъжност.
    Основателни подозрения буди също така и обстоятелството, че докато в нот. акт от 14.03.2013 (за около 3 дка) заверката на подписа и съдържанието е отразена вярно - № 2 и № 2-А, в нот. акт от 18.03.2013 (за около 50 дка)  съмнителният №2-А е описан като №3. Така лъжливо описаният номер на заверката на съдържанието изглежда като пореден, но пък съвпада с номера на заверката на декларацията по ЗННД. Съответно тя не е приложена към второто нотариално дело (не се съхранява в делото нито в оригинал, нито като копие), а копието от пълномощното, приложено към второто дело, е с отрязан при копирането долен край, така че последният ред със съмнителния №2-А не се вижда.  По въпроса за променения номер г-н нотариусът е дал следните показания, налични в постановлението за първото прекратяване на 30.10.2014:
    „Св. Иван Иванов заявил, че е била допусната техническа грешка от неговата секретарка, която е вписала рег. №3. Тази техническа грешка е била допусната, тъй като съгласно Нормативната уредба, касаеща дейността на нотариусите, подпис и съдържание се заверяват едновременно с последващи номера. Св. Иванов заявил, че кмета на с. Гороцвет явно не е правно грамотен, поради което е извел съдържанието на пълномощното с №2-А, а този номер е трябвало да бъде №3."

    Следва да се има предвид, че с подписването на акта от нотариуса, цялата отговорност пада върху него. Оправдания, че друг го бил съставил или че секретарката се била объркала, не важат. Независимо кой на практика е съставил документа, за автор се счита подписалият го. Да се приеме обратното, би означавало да се приеме, че и упълномощителят не носи отговорност за написаното в пълномощното, тъй като и той също не го е съставил, а само подписал. Затова се чете, преди да се подписва.
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изявлението на г-н Иванов №007, че се е уверил, че продавачът е собственик на имотите и че са изпълнени особените изисквания на закона, не съответства на обективната действителност, а изявлението му, че се е уверил в представителната власт на пълномощника, не е убедително.

    Въз основа на гореизложеното, считам, че срещу нотариус Иван Иванов №007 следва да се повдигне обвинение по чл. 311 от НК за съставяне на официални документи, в които са удостоверени неверни обстоятелства и изявления.
    И накрая, за завършек - прекрасните думи на проф. Петър Раймундов за Нотариусите: "Българските нотариуси изпълняват една много важна функция, не само в чисто юридическо направление. Те са авторитетни фигури за сигурността на гражданския оборот на държавата, защото това е една функция за удостоверяване на определени факти, на определени сделки и тази публична функция държавата я дава на нотариусите."

Съставил: Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600
Моб. тел.: 0888 60 90 72
е-поща: rennie@softisbg.com

06.01.2016 г. , гр. Варна

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски и от Хуморески и гротески

-

Това е кратко изложение на имотната измама с всичките земи на майка ми в Плевенско. Изпратено е на 08.03.2016 г. по е-поща до всички прокуратури. Реагира само ВТАП - неадекватно, за съжаление. В момента, в който го публикувам, вече повече от две години се води досъдебно производство срещу неизвестен извършител по чл. 212, ал. 1 от НК. Прокуратурата е приела за доказано, че г-н нотариусът няма нищо общо с измамата, тъй като "в своите показания категорично е заявил, че всички документи са били напълно изрядни, от формална и законова страна не е имало пречки да бъдат сключени сделките". 

 --------------------

Нотариус Иванов № 007 е можел да предотврати кражбата на всичките земи на майка ми в Плевенско - около 3 дка горска територия и около 50 земеделска.

Вместо това, г-н нотариусът е съдействал за извършването на измамата, като се е подписал под два нот. акта така, както майка ми, 83-годишна, се е подписала под едно пълномощно - без да погледнат какво подписват и двамата.

    Увод
    В много случаи съобразителни нотариуси предотвратяват измами, вж. напр. едно интервю  във в. Труд" от 2013 г. с тогавашния и настоящ председател на Нотариалната камара г-н Димитър Танев - "Предотвратихме 3891 имотни измами". Ако линкът не се отваря, натисни тук.
    И добросъвестни служители без юридическа компетентност се справят отлично, вж. напр. една новина във в. "Блиц" от 07.03.2016 г. - "Банкови чиновнички спасиха старица от грандиозна ало-измама!"
    Служители от земеделската служба в Бяла Слатина предотвратили имотна измама с 32 дка арендувана земя, като се усъмнили в това, че жител на гр. София е упълномощил човек от гр. Мизия със заверка от нотариус в гр. Перник.

    Изложение
    В случая нотариус Иванов №007 е можел да предотврати измамата и то още при първата сделка, на 14.03.2013 г., когато е получил проекто-нотариален акт за продажба на земеделска земя. В представения документ за собственост пише черно на бяло, че е горска, а не земеделска. Трябвало е веднага да каже на пълномощника нещо такова:

    --- А-а, момче, не може да продаваш горска земя като земеделска - виж какво пише в док. за собственост: залесена горска територия от Горския фонд, нали така? А тука кво сте писали? Земеделска! Това ще трябва да го оправим, че ще ни скъсат ушите, ако го оставим! Я чакай малко, чакай, какъв е този документ за собственост? Да, де, виждам, че е заверен препис от решение на поземлена комисия. Аз друго искам да знам - вписан ли е? Не знаеш? От 2000 г. е, значи май не е. Чакай да проверя, че не мога да изповядам сделката с невписан документ на праводателя (чл. 586, ал. 4 от ГПК). Опаа, какво е това? Жената си има вписан нотариален акт, бе момче?! От 2006 г.! Бе ти какъв пълномощник си, бе? Я пак да видя? Жената е от Варна, ти си от София, носиш ми пълномощно от с. Гороцвет, Разградско, хм, хм, ми тя жената е 80-годишна! Ясно-о-о! Къде хукна, бе момче? Алоо, полицията ли е?

    Вместо това, нотариус Иванов №007 е казал нещо такова:
 
    --- Я го давайте тука тоз нотариален акт да го подпиша, нема кво толкова да го гледам.

    Разбира се, аз не знам какво точно е казал, не съм била в кантората му, нито майка ми е била, но знам, че е съставил два нотариални акта в нарушение на закона - и двата класически пример за това, как не трябва да се съставя нотариален акт.

    С нотариален акт №66, том I, рег. №718, дело №58 от 14.03.2013 г. около 3 дка горска територия е "продадена"  като земеделска (това се нарича промяна в трайното предназначение на територията) с променен начин на трайно ползване - вместо "залесена ГОРСКА територия", е записано само "залесена територия" (съществуват и залесени земеделски територии, но тази не е от тях, тя е от Горския фонд), като собствеността е удостоверена с предходен документ за собственост, представен в заверен препис и описан в акта с изпусната година на издаване и с променено название така, че да прилича на документ за земеделска земя. Документът е решение на поземлената комисия от 2000 г., в което името на майка ми не фигурира, а нотариалният акт от 2006 на нейно име не е бил представен. Нещо повече, предходният документ за собственост на майка ми, от който нотариус Иванов №007 се е уверил, че праводателят е собственик, не е вписан в СлВп-Плевен (вж. чл. 586, ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан), а г-н нотариусът, без да го впише, e издал нотариалния акт от 14.03.2013 г. Справка: Нот. акт от 14.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

    Същото се повтаря и на 18.03.2013 г., когато с нот. акт №69, том I, рег. №741, дело №61 от 18.03.2013 г. са "продадени" около 50 дка замеделски земи, арендувана от над 10 години, считано към момента на продажбата. Новото тук е, че за сделката са представени копия от същите декларации по ДОПК и ЗННД, използвани при първата сделка, и копие от същото пълномощно, но сега номерът на заверката на съдържанието му е описан в нотариалния акт като пореден на номера на заверката на подписа, какъвто той не е, а завереният препис от невписания предходен документ за собственост, от който нотариус Иванов №007 се е "уверил", че праводателят е собственик на прехвърляните имоти, е подписан единствено от лицето, което го е заверило. Подписите на членовете на комисията-издател липсват, липсва и надпис "Вярно с оригинала". Обяснението е дадено от Диана Якимова, н-к ОСЗ-Д.Митрополия на стр. 9-12 в постановление за прекратяване от 24.07.2015 г. на ДП №Д-2924/2013 по описа на РП-Плевен, пр.пр. №3624/2013 -РП-Плевен: заверила е „препис" от документ за собственост, с чийто оригинал не разполагат (не го съхраняват в службата), не знаят дори имената на издателите; това, според показанията на г-жа Якимова, е редовна, установена практика в земеделската служба, тъй като не съхраняват оригиналите на решенията, издадени преди 2000 г. В такива случаи правят следното - пишат имената на настоящите служители, поставят забележка, че към датата на издаване на документа имената са били други и вместо „ПРЕПИС! Вярно с оригинала", пишат само "ПРЕПИС".Справка: Нот. акт от 18.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

-     

Ренета Т. Стоянова, дъщеря и пълномощник на пострадалата възрастна жена

гр. Варна

стац. тел. 052 988 600

моб. тел. 0888 60 90 72

 

 

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски  и от Хуморески и гротески

-

За проследяване на нашия случай - вж Новини по делото с нашата имотна измама

-

 

 

26.11.2014 До Нотариалната камара

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Нотариалната камара

 

-

Изпратено на хартия с приложени две папки с копия от двете нотариални дела на Иванов №007. Заведено под номер 951/27.11.2014. Без отговор и до днес, 25.03.2016.

Сканирана първата страница с щемпел и вх. номер от Нот. камара

ПРЕПИС!

 

ДО НОТАРИАЛНА КАМАРА

ГР. СОФИЯКОПИЕ: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ГР. СОФИЯОтн. Молба за коментар по две нотариални дела СПЕШНО!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,Изпращам Ви копия от две нотариални дела от март 2013 г., по които майка ми е била продавач чрез пълномощник, с молба за писмено становище дали всички документи са били напълно изрядни и дали наистина от формална и законова страна не е имало пречки да бъдат сключени сделките, като имате предвид, че част от документите, приложение в оригинал към първото дело от 14.03.2013 г., са били фотокопирани и приложени към второто - от 18.03.2013 г., а са налични и други неизправности.

За изясняване на обстоятелствата, прилагам копия от двете нотариални дела и кратки обяснителни бележки-впечатления.Получаването на делата

На 02.10.2014 г.* посетих кантората на нотариус Иван Иванов №007 в гр. Плевен и с изрично пълномощно, нотариално заверено в гр. Варна, където живея, поисках и получих копия от двете нотариални дела. Докато нотариус Иванов подреждаше и номерираше копията преди заверката им, имах възможност да разгледам двете папки с оригиналните дела и забелязах, че не всички документи са оригинални, но чак като се прибрах в гр. Варна, обърнах внимание на текста „вярно с оригиналите" в заверката на нотариус Иванов.

*Забележка: В оригиналното писмо, изпратено с куриер до Нотариалната камара, е допусната техническа грешка в последната цифра на годината, като погрешно е изписано „2013". Вярната дата е посочената тук - 02.10.2014 г.

Впечатление от делата

И двете сделки през март 2013 г. са изповядани без представяне на последния документ за собственост - нотариален акт в случая. Склонна съм да приема, че нотариусът не носи вина за това обстоятелство, тъй като може да е бил подведен от пълномощника и няма как да е знаел, че майка ми има два нотариални акта, издадени въз основа на решения на ПК и надлежно вписани - единият в Сл. по вписванията към РС-Плевен през 1999 г., а другият - в Сл. по вписванията-Плевен към АВ през 2006 г. Майка ми е единствен собственик.

Сделките са изповядани с преписи от предшестващи документи за собственост на наследници - решения на ПК от 1994 и 2000 г., сякаш оригиналните документи за собственост са били изгубени и решенията са били единствените и най-последни документи, легитимиращи продавача като собственик на продаваните имоти. Майка ми не е изгубила оригиналите и може би никога нямаше да разберем, че всичките й земи в плевенско са продадени, ако не беше едно анонимно обаждане по телефона.

Преписите са издадени, въпреки че пълномощното не дава право за искане и получаване на преписи от оригиналните документи за собственост.

По двете сделки са налични само три оригинални документа, подписани от майка ми в дома й в гр. Варна - пълномощно (1 брой), декл. по чл. 264 от ДОПК (1 брой) и декл. по чл. 25 от ЗННД (1 брой).

Пълномощното, доколкото това може да бъде наречено пълномощно, е заверено от кмета на някакво разградско село, а упълномощителят (майка ми) живее в гр. Варна и е 81-годишна. Тя е с тежки костни деформации, призната от ТЕЛК инвалидност още от 2002 г. и от години не е пътувала извън Варна, но съм склонна да приема, че нотариус Иван Иванов №007 не е можел да знае това и не е бил длъжен да се свърже лично с нея.

Селото, където е заверено пълномощното, е доста отдалечено от гр. Варна - около 120 километра по пътя Варна - Русе, встрани от главен път.Заверката на подписа в пълномощното носи номер 2 от 12.02.2013, а на съдържанието на пълномощното - номер 2-А от същата дата.

Във второто дело номерът на заверката на съдържанието на пълномощното е променен от №2-А на №3 при запазена дата.

Промененият номер на заверката на съдържанието (№3) е вписан на три места по второто дело - първо в молбата до нотариуса „да бъдем приети и след като направим волеизявление" и т.н., после на първата страница на самия нотариален акт и накрая при описанието на представените документи за съставяне на акта. Посочвам това обстоятелство, защото г-н нотариусът обяснява променения номер със случайна, еднократна техническа грешка, допусната от секретарката му.

Промененият номер на заверката на съдържанието на пълномощното съвпада с номера на кметската заверка на декларацията по ЗННД, която носи именно този същия номер на заверка от тази същата дата - №3 от 12.02.2013 г.

Декларацията по ЗННД, чийто номер на заверка съвпада с променения номер на заверката на съдържанието на пълномощното, не е приложена към второто дело (липсва).

Към второто дело е приложено фотокопие от пълномощното, като това фотокопието е направено по такъв начин, че последният му ред е отрязан наполовина и номерът на заверката на съдържанието му не се вижда. Може да е станало случайно, но това са документи все пак. Не смятам, че е редно при документи за прехвърляне на собственост да липсва или да бъде скрит (отрязан от копирен апарат) важен реквизит, който служи за идентифициране на документа, легитимиращ представителната власт на пълномощника.Към двете дела е приложена една-единствена декларация по ДОПК (оригинал и фотокопие), заверена от кмета на разградското село под номер 5.

Към второто дело е приложена нотариално заверена в Разград декларация от кмета, с която същият декларира, че е извършил заверка само на пълномощно с рег. №2 от 12.02.2013, без да споменава никаква заверка на съдържанието, нито брой имоти, нито дали подписалата се е присъствала на заверката. Датата на тази декларация е 24.04.2013 г. - повече от месец след изповядване на двете сделки с кметското пълномощно.

Впечатление от първото дело - 14.03.2013

Имотът е горски, попада в защитена зона, част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. През лятото на 2012 г. в него е извършена гола сеч. РИОСВ-Плевен е издало предписание за залесяване с изрично посочени три специални дървесни вида. По принцип имотите в защитени зони не се продават лесно, защото върху тях има много ограничения. В нот. акт по покупко-продажбата на този имот липсва подобна информация, а от приложените по делото 15 листа нито един не е издаден от горска служба.

Този горски имот е продаден без таксационна характеристика (описание на растителните видове), която е неразделна част от решението, наред със скиците - така е записано в самото решение, приложено към делото.

Към нотариалния акт е приложено фотокопие от решение на поземлена комисия, заверено от зем. служба, като датата на заверката липсва.

В нотар. акт от 14.03.2013 г. това фотокопие е описано като оригинал, при това с променено заглавие на документа, а именно:

"При съставяне на акта се представиха следните документи: 1. Решение №С100 на поземлена комисия на гр. Долна Митрополия [г-н нотариусът е пропуснал да напише годината на издаване на решението] за възстановяване [оттук нататък следва изцяло погрешно изписване на заглавието на документа] право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници."

Истинското название гласи: „за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд по Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от Горския фонд (ЗВСГЗГФ)]".

В нотариалния акт има грешка в един от номерата за идентификация на имота - вместо "подотдел 3/у" е написано "подотдел 1/у".

Нот. акт е подписан от пълномощника на продавача в качеството му на „ПРОДАВАЧ: [следват трите му имена и подпис]", като липсва каквото и да е указване, че това не е самият продавач, а пълномощникът му. По същия начин е подписана и молбата до нотариуса - направо от „ПРОДАВАЧА" .

Впечатление от второто дело - 18.03.2013

Към нот. дело е приложен препис на Решение №7000 от 1994 г., в което:

- съставът на комисията е променен - преписът съдържа пет имена, представени като членове, заседавали на 30.11.1994 г.; непосредствено под имената им се намира "Забележка: Към 30.11.1994 г. състава на ОСЗ/ПК е бил друг."

- липсва описание на подписите на членовете на комисията от 1994 г., не са се подписали и петте изброени поименно членове - мястото за петте подписа е оставено празно;

- названието на службата е променено - през 1994 г. не е имало "Служба по земеделие", а „Поземлена комисия";

- липсва дата на заверката на преписа.

Изброените пропуски не са по вина на нотариуса. Говорих с н-к Сл. земеделие Д. Митрополия, г-жа Якимова, която ми каза, че не разполагат с оригиналното решение, затова са издали този т.нар. препис. Г-жа Якимова няма юридическо образование и вероятно не може да бъде държана отговорна за допуснатите документни пропуски.

Но смятам, че г-н нотариусът е трябвало да огледа компетентно всички представени документи, в т.ч. и този - все пак с него се удостоверява собственост върху около 50 дка арендувана зем. земя.

Във второто дело този препис е описан като оригинален документ в два броя (решенията по начало са издадени на два листа с един и същи номер от една и съща дата), както следва: "При съставянето на акта се представиха следните документи: 1. Решения №7000/1994 по преписки 7778/1992г. на ОСЗГ-Д.Митрополия [малка грешка в абревиатурата на службата по земеделие - в преписа не пише ОСЗГ, а само ОСЗ]".

В нот. акт нотариусът е сбъркал номера на един от съседните имоти - написал е 071031 (нива на Тодорка Стефанова Неновска, съседен имот на имота от 5 дка в решението). На три други места - в Решението, в скиците и в нотар. акт от 1999 г. този номер е 071021.

Очаквам Вашето писмено становище по въпросa дали всички документи са били напълно изрядни и дали наистина от формална и законова страна не е имало пречки да бъдат сключени сделките. Надявам се въпросите да бъдат разгледани от Съвета на нотариусите в началото на декември т.г., както бях уведомена от Вас по телефона.

Ако е необходима допълнителна информация, не се колебайте да ме потърсите - на разположение съм по всяко време.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова [подпис]

ЕГН **********

ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

гр. Варна 9010

моб. 0888609072

стац. 052988600

email: rennie@softisbg.com

гр. Варна

26.11.2014 г.

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Нотариалната камара

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Изпратени на хартия от внука на пострадалата. Оставени без отговор. Споменават се бегло в постановлението за прекратяване от 30.10.2014.

-

ИСКАНИЯ, ВЪЗРАЖЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ СЪГЛ. ЧЛ. 229, АЛ. 2 ОТ НПК

 

Общо впечатление от хода на досъдебно производство Д 2924/2013

Проведени са някои излишни действия, като напр. разпити на прекупвачи на имотите. Забелязват се редица действия в посока трудно доказуеми твърдения, като напр. кой какво казал, кой на кого се обадил, колко пари платил в брой и др. Същевременно са останали незабелязани или са омаловажени сериозни пропуски по документацията на двете сделки - наличие на документи с невярно съдържание и на манипулирани такива.

Бележки по пропуските в документацията:

1. Не е забелязано или се омаловажава, че Службата по земеделие в Д. Митрополия е издала т.нар. „ПРЕПИС" на Решение 7000 от 30.11.1994 г., в който е изменено съдържанието на Решението. „Преписът" представлява нещо като справка за актуалното състояние на имота, т.е. дублира скиците, които се издават именно за удостоверяване актуалното състояние на имота. Названието „препис" е подвеждащо в случая (въвежда в заблуждение, че това е документът за собственост). Прилагам за сравнение копие от Решение 7000 от 30.11.1994 г. с правоъгълен щемпел „в сила от 13.10.1999" и нотариална заверка от 20.12.1999 г.

2. Не е забелязано или се омаловажава, че нотариус Иван Иванов 007 е приел и съответно приложил „преписа" към второто нотариално дело (за 50-те дка), без да забележи, че липсва датата на заверката. Този документ с невярно съдържание е „заверен" само с подпис и печат. Липсва датата на заверката на „преписа". Понеже на първата страница има дата 30.11.1994 г., на пръв поглед тази липса не се забелязва, което също е подвеждащо.

3. Не е забелязано или се омаловажава, че пълномощното е само едно - рег. №2 от 12.02.2013 г. на кметство с. Гороцвет, Разградско, със заверено съдържание рег. № 2-А. В първия нотар. акт заверката на съдържанието е вписана именно като рег. № 2-А. Във втория нотар. акт, обаче, същото пълномощно е вписано с друг номер на заверката на съдържанието - рег. 3, който съвпада с номера на декларацията по чл. 25 от ЗННД, подписана от продавача.

4. Не е забелязано или се омаловажава, че декларацията по чл. 25 от ЗННД с рег. № 3 е приложена само към първото нотар. дело. Към второто такава декларация не е приложена, т.е. комплектът не е пълен. Без пълен комплект документи не може да се извърши законна нотариална сделка по прехвърляне на собственост.

5. Не е забелязано или се омаловажава, че копието от пълномощното, чието съдържание уж е заверено под № 3, е направено по такъв начин, че последният ред е отрязан наполовина и регистрационният номер не се чете. Може да е станало случайно, но това са документи. При документи за прехвърляне на собственост е недопустимо важен реквизит, който служи за идентифициране на документа, да липсва или респ. да бъде скрит (отрязан при копиране).

6. Не е забелязано или се омаловажава, че по двете нотар. сделки са налични само три оригинални документа, подписани от пострадалата - пълномощно (1 брой), декл. по чл. 264 от ДОПК (1 брой) и декл. по чл. 25 от ЗННД (1 брой). По правило, при всяка сделка с недвижими имоти продавачът попълва не един, а два броя декл. по чл. 264 от ДОПК - едната се прилага към делото, а другата се внася в Сл. по вписванията. Липсва информация за двете декларации по чл. 264 от ДОПК (по една за двете сделки), които би трябвало да са оригинални и да са внесени в Службата по вписванията - гр. Плевен.

7. Не е забелязано или се омаловажава, че към второто нотар. дело е приложена нотариално заверена декларация от „кмета" от дата 24.04.2013 г., с която „кметът" декларира, че е извършил само една заверка, а именно на пълномощно с рег. №2 от 12.02.2013, без да споменава нито за заверка на съдържанието, нито за брой имоти. Кой е изискал декларацията и какво доказва тя месец и нещо след изповядване на сделките с „кметското пълномощно"?

Събраните по ДП материали навеждат, освен към документни престъпления, и към престъпленията въвеждане в заблуждение и злоупотреба на доверие.

Пострадалата е била въведена в заблуждение, че Станимир Кожухаров е почтен човек, понеже при запознанството им през лятото на 2012 г. той прави добро впечатление на сериозен млад човек. Тогава пострадалата подписва някакъв документ - Станимир казва, че е разрешение за сеч на 15-тина тополи от 3 дка нейна собствена земя и респ. заплаща за дървения материал на два пъти общо 400 лв. - точно както е обещал.

В ДП липсва информация дали тополите наистина са отсечени. Факт е, че в нотар.акт от 14.03.2013 и скиците към него е записано „залесена територия" и „Върху имота има следните ограничения: да се използва съгл. Закона за горите и Правилника за прилагането му." Не е изключено първото идване на Станимир през 2012 г. да е било само с цел спечелване доверието на пострадалата и получаване копие от личната й карта.

При второто си идване Станимир заблуждава пострадалата, че иска да купи само парчето земя от около 3 дка, където са били тополите, а не всички нейни собствени земи, както е записано в „кметското пълномощно". По думите й, пострадалата е подписала на доверие 2-3 документа. Факт е, че в ДП са налични само три автентични нейни подписа. Останалите документи са размножени с технически средства.

Налични са данни за съгласувани действия в посока въвеждане в заблуждение и/или измотна измама. Станимир Кожухаров и Велик Дунчев са братовчеди. Велик познава „кмета". Купувачката по едната от двете сделки е майката на Станимир Кожухаров - Райна Илиева Толева.

Не е отчетен фактът, че „купувачката" Райна е твърде опитна в покупко-продажбите на земеделска земя. Така напр. на 18.03.2013 г. купува около 50 дка чрез сина си, който е пълномощник на пострадалата, а само няколко години по-рано, на 02.10.2008 г., Райна продава на сина си 725 дка (седемстотин двадесет и пет дка) и към тях му дарява още 20-тина дка. Не е проверено откъде са земите и парите за тези продажби и дарения.

Не трябва да се омаловажава фактът, че три от лицата, взели участие в измамата, са осъждани - това са Велик, Станимир и „кмета", като последният е осъден през 2014 г. именно за неприсъствени заверки на подписи.

Пълномощникът" Станимир Кожухаров продава около 50 дка земя на пострадалата за около 5000 лв. - цена, многократно по-ниска от пазарната и равняваща се на 2-3 годишни ренти от нея. Станимир не полага никакви усилия да намери подходящ купувач, а бърза да прехвърли земята на майка си. След това майка му я препродава няколко пъти. Следвана е класическата схема за извършване на имотни измами. Упълномощителят (пострадалата) живее в голям град, гр. Варна, но пълномощното е заверено в кметство на село. По такъв начин е избегнато вписването в единния регистър на пълномощните.

Заключение

Не е обърнато внимание на липсите и манипулациите в документацията по двете нотариални дела съгл. разпоредбите на НК за документни престъпления.

Не е проведено разследване в посока „въвеждане в заблуждение" и „злоупотреба на доверие" съгл. респективните разпоредби в НК.

гр. Варна, 14.10.2014 г.

Подпис на Светлин Стоянов, внук на пострадалата, надлежно упълномощен с нотариално заверено пълномощно, приложено.

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Изпратено на хартия с нотариално заверени подпис и съдържание. Тук за пръв път поставям въпроса за престъплението на нотариус Иванов №007. И до днес, 24.03.2016, отговор не е получен, макар че се молих за отговор последователно и на ОП-Плевен с писмо от 23.08.2015, и на ВТАП - на 06.10.2015, и на ВКП - на 29.11.2015. Гробна тишина.

Р. Стоянова

Сканирано копие от оригинала - текстът е само на лицевата страна: стр.1-лице, стр.1-гръбстр.2-лицестр. 2-гръбстр.3-лице,  стр.3-гръбстр.4-лице, стр.4-гръб

 

ДО ПРОКУРОР ИВЕТА МАРКОВИЧ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

ГР. ПЛЕВЕН

Копие: До Окръжна прокуратура, гр. Плевен

Копие: До Прокуратура на РБ, гр. София

ОТ: РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ЕГН **********

ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

гр. Варна 9010

моб. 0888609072

стац. 052988600

email: rennie@softisbg.com

ОТНОСНО: ИМОТНА ИЗМАМА

За незапознатите - измамата накратко

Измамник прилъгва 80-годишна жителка на Варна (майка ми) да му подпише пълномощно за 3 дка, дописва още 50, прави нескопосна заверка в с. Гороцвет, Разградско, снабдява се с невалидни преписи от решения на поземлена комисия от ОС "Земеделие" - Д. Митрополия и намира нотариус да изповяда две сделки с нередовните документи (3 дка + 50 дка, за които майка ми има нотариални актове). Продава 3-те дка на земевладелец, а 50-те - на майка си, която бързо ги препродава. 7-8 месеца след измамата кметът на Гороцвет е осъден за над 100 неприсъствени заверки на подписи и освободен от длъжност (приложени: присъда и мотивация)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВИЧ,

С настоящето Ви напомням, че майка ми все още очаква отговор на две нейни ръкописни писма до Вас - от 02.07.2014 и от 10.10.2014 (приложени), а синът ми - отговор на „Искания, възражения и бележки съгл. чл. 229, ал. 2 от НПК" (приложено).

Освен това Ви уведомявам, че няма нищо сложно в случая, който смятате за много сложен. Не може земя с нотариален акт да се продава с препис от решение на поземлена комисия, а точно това е станало. Майка ми има нотариални актове и за двата си поземлени имота, а земите й са продадени с преписи от решения на ПК. Нотариалните актове продължават да са у нея.

Ако не разбирате какво означава това, представете си как утре пак някой хитрец изважда преписи от същите решения и отново продава същите имоти. После трети, четвърти. И пак, и пак. Ясно е, че така не може. И законът казва същото - вж. чл. 586, ал. 4 от ГПК.

Така че измамата вече е ясна. Време е да се повдигне обвинение. Не знам по кой член, знам само, че измамата е плод на групови пропуски и грешки, както следва.

Обяснения за това как е станала имотната измама

Г-н нотариусът е удостоверил погрешно собствеността върху имотите с решения на поземлена комисия вместо с нотариалните им актове. Тук е ключът към разкриване на измамата.

Решенията, с които погрешно е удостоверена собствеността, не са били вписани в службата по вписванията, защото са от 1994 и 2000 г. Трябва да знаете, че само решения, издадени след 2001 г. се вписват в службите по вписванията.

Преди да се впише нов акт за собственост (нотариален), задължително се проверява дали предишният е вписан. Аз не знам точно чие задължение е тази проверка. От службата по вписванията твърдят, че е на нотариуса, но може да се окаже, че е и на двамата - и на нотариуса, и на съдията по вписванията.

Изискването за вписване първо на невписаните актове, е уредено в чл.

586, ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решенията на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."

Това означава, че при изповядване на сделка с решение на ПК отпреди 2001 г., първо се вписва решението и чак тогава - нотариалният акт. Точно по този начин една наша роднина наскоро продаде малко земя - първо вписаха решението и чак след това - нотариалния акт.

В случая с измамата на майка ми г-н нотариусът е забравил да впише решенията. Съвсем отскоро, от 07.11.2014 г., Правилникът за вписванията е изменен така, че нотариусите изрично са задължени да представят списък с всички документи, приложени към нотариалния акт, който предстои да се впише, с цел избягване на пропуски от този вид. През март 2013, когато е станала измамата, все още не е имало такова изискване и нашият нотариус е направил грешка. И не само тази (прилагам писмо до Нотариалната камара за грешките на г-н нотариуса). Може грешките му да са били неволни, но е факт, че е направил доста.

Службата по земеделие не е трябвало да издава преписи от решения на ПК. Не знам измамникът как им е обяснил, защо са му трябвали преписи от решения на ПК. Може да е излъгал, че майка ми си е изгубила решенията и че няма други документи за собственост освен решения на ПК. Разговарях с г-жа Якимова, н-к ОСЗ-Д. Митрополия и с една служителка, която не се представи по име. Оправдават се, че не знаели за нотариалните актове на майка ми. Не се сетили да проверят в службата по вписванията. Не забелязали, че в пълномощното никъде не пише приносителят да е упълномощен за получаване нa преписи от документи за собственост. Могли са поне да го попитат: „Откъде е взето описанието на имотите в пълномощното, щом бабата си е загубила документите?", но и това не се сетили. И отгоре на всичко, издали единия препис, без да разполагат с оригиналното решение - по собственото им признание. И то точно решението за големия имот - 50-те дка арендувана земеделска земя! Обяснението им беше, че понеже през 1994 г. не били имали консумативи, издали на хората само по едно решение и не оставили за себе си (за архива на службата по земеделие). На въпроса, как така са издали препис от липсващ оригинал, нали на преписа по принцип винаги пише „Вярно с оригинала", не можаха да дадат смислен отговор.

Всъщност те са забравили да поставят печата „Вярно с оригинала" върху преписа на големия имот (50 дка) - този, чийто оригинал не съхраняват. Писали са, че е препис от Решение №7000 от 1994 г. и са направили следното:

- променили са целия състав на комисията - преписът съдържа пет имена, представени като членове, заседавали на 30.11.1994 г.;

- написали са под имената им "Забележка: Към 30.11.1994 г. състава на ОСЗ/ПК е бил друг.", сякаш това решава проблема;

- оставили са документа без подписи - нито са описали подписите на членовете на комисията от 1994 г., нито сегашните пет члена са се подписали; съгласна съм с обясненията им, че не могат да се подпишат, защото ще възникне нов документ, който ще подлежи на обжалване пред Районен съд-Плевен в 14-дневен срок, но това не решава проблема;

- променили са названието на службата - през 1994 г. не е имало "Служба по земеделие", а „Поземлена комисия";

- забравили са да поставят дата на заверката на преписа (и на двата преписа)

- забравили са да пишат „Издава се по повод заявление вх. № еди-кой си от тази и тази дата, за да послужи пред (нотариус, примерно)"

- забравили са да поставят печат „Влязло в сила" (и на двата преписа).

Писах им да погледнат чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 13а, ал.5 от ЗВСВГЗГФ. И на двете места пише, че само влязлото в сила решение удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота.

Не ги обвинявам в злоумишлени действия, може да са допуснали грешките неволно, но обстоятелството, че са допуснали доста грешки, е факт.

Отделно, че са издали техническа характеристика за горския имот (имотът от 3 дка е от Горския фонд), от която по нищо не личи, че е горски. Могли са да опишат месторастенето, както са направили за сечта в същия имот 7-8 месеца по-рано, но не са го направили. Могли са поне да кажат на измамника да отиде в Лесничейството да извади една таксационна характеристика. В самото решение пише, че „скиците и таксационните характеристики на имотите [от Горския фонд] представляват неразделна част от решението."

Непълната техническа характеристика на свой ред е довела до грешки при издаване на удостоверението за данъчна оценка, където имотът е записан направо като земеделска земя. Грешката е пренесена механично чак в нотариалния акт на г-н нотариуса.

Аз разговарях с лесовъда, отговорен за сечта. Той е брат на измамника. От него получих допълнително 24 бр. документи за въпросния горски имот, сред които и писмо от РИОСВ - Плевен, в което пише, че този имот попада в защитена зона от европейската еко-мрежа НАТУРА 2000. След голата сеч през лятото на 2012 г. е трябвало да бъде залесен с бяла топола, черна топола и бяла върба. Лесовъдът каза, че нищо такова не е направено, мястото е напълно обезлесено и вероятно вече е разорано. Препоръките на РИОСВ били само на хартия, никой нищо не контролирал.

В службата по вписванията не са оказали никакъв контрол. Разговарях с тях. Твърдят, че не са били длъжни, че правилното оформяне на документацията е задължение на нотариуса. Помолих ги да ми изпратят заверени копия от двете декларации по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, внесени с нотариалните актове на 14 и 18 март 2013, но ми отказаха с аргумент, че декларациите не подлежат на вписване и затова не могат да ми изпратят копия. Същевременно от варненската служба по вписванията ме информираха, че без никакъв проблем предоставят копие от декларацията по ДОПК на страната по сделката. Не е изключено в плевенската служба да не разполагат с две оригинални декларации по ДОПК, затова да отказват. Както знаете, майка ми е подписала декларации само за една сделка - две декларации по ДОПК и една по ЗННД. И г-н следователят е установил същото. В двете нотариални дела е налична само едната декларация по ДОПК (оригинал и копие), заверена от бившия кмет под номер 5. Нашият адвокат, който се яви като повереник на майка ми на предявяване на разследването в Плевен на 13.10.2014, е попитал г-н следователя дали сте изискали от службата по вписванията - гр. Плевен двете декларации по чл. 264, ал. 1 от ДОПК. Отговорът е бил отрицателен. Г-н следователят не се е сетил да ги изиска, Вие също не сте го упътили, а това е важно.

Накратко. Имотната измама е осъществена благодарение на пропуски и грешки от страна на г-н нотариуса и службата по земеделие - Д. Митрополия, евентуално и службата по вписванията в Плевен. Тези важни моменти при осъществяването на измамата досега не са влезли в полезрението на разследващия орган, а трябва. Не е изключено и друг път да е прилаган същият номер - продажба с препис от решение на ПК на поземлен имот, за който има надлежно вписан нотариален акт. За щастие, от 07.11.2014 г. Правилникът за вписванията е променен така, че да се пресекат подобни опити за злоупотреба.

ПРИЛАГАМ: 1) и 2) [стр. 1 и стр. 2] ръкописни писма от майка ми до Вас, оставени без отговор;

3) писмо от сина ми до Вас, оставено без отговор („Искания, възражения и бележки съгл. чл. 229, ал. 2 от НПК"); 4) мое писмо до Нотариалната камара от 26.11.2014 за грешките на г-н нотариуса; 5) присъдата на бившия кмет на с. Гороцвет, Разградско - Иван Станчев Димитров (потвърдена е и на 2-ра инстанция) и 6) мотивите към присъдата.

МОЛЯ да получа от Вас: 1) заверено копие от „Писмо от д-р Костадинка Крумова - психиатър и Румяна Георгиева- клиничен психолог", приложено към материалите по досъдебното производство и 2) заверено копие от „назначена и извършена съдебно-медицинска експертиза" на майка ми, съгл. текста на Постановлението Ви от 30.10.2014 - уведомявам Ви, че такава не е извършвана.

С уважение: [на ръка: три имена и подпис]

гр. Варна

Дата: [на ръка: 10.12.2014] [нотариална заверка на подпис и съдържание]

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Subject:

моля за уточнение 1755/2014 на ВТАП 18.09.2015

Date:

Tue, 29 Sep 2015 16:22:52 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, priemna@justice.government.bg, vss@vss.justice.bgДО: Г-Н Д. ЛЕЩАКОВ, ВТАП

КОПИЕ ДО: ВКП, ПРБ, МП, ВСС

УВАЖАЕМИ ПРОКУРОР ЛЕЩАКОВ,

Благодаря за изпратеното копие от постановление по служебна проверка, която сте извършили. Моля за уточнение по следното:

1. По Преписка № 1755/2014 на ВТАП. Бихте ли ме уведомили по какъв повод е образувана преписката през 2014 г.?

2. По Преписка № 2140/2015 на ОП-Плевен във вр. с Преписка № 6989/2014 на РП-Плевен. Постановили сте, че потвърждавате постановление на окръжния прокурор (стр. 1 и стр. 2). Изпращам възражения с молба да вземете отношение по тях.

3. По Преписка № 3624/2013 на РП-Плевен, по която е образувано ДП № Д-2924/2013. Написали сте, че на 10.07.2015 следователят е приключил разследването с писмено мнение за прекратяване по чл. 243, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК (липса на престъпление). В самото постановление от 24.07.2015 г. обаче е посочено друго основание за прекратяване - по чл. 243, ал.1, т. 2 (недоказаност на обвинението) Не е фактическа грешка, защото тезата за недоказаност на обвинението се среща и в текста - „да подкрепят обвинителната теза", „за да бъде повдигнато обвинение срещу св. Станимир Кожухаров или друго физическо лице или лица. Предвид това досъдебното производство следва да се прекрати, поради недоказаност [на обвинението]". Изпращам възражения и искания по постановлението за прекратяване от 24.07.2015 с молба да вземете отношение и по тях.

4. По т.нар. множество жалби от пострадалата (майка ми, 82 г.) и от дъщеря й (аз).

Това е недоразумение, което ни притеснява, затова моля да уточните какво имате предвид под "множество жалби". Аз разговарях с деловодството на Прокуратурата в Плевен. Казаха ми, че всяко напомняне за липса на отговор се счита за нова жалба. Разбрахме се при напомняне изрично да пишем "Това не е нова жалба". Налага се да напомняме, защото чакаме отговори от месеци - аз на мое писмо от 10.12.2015 (приложено в препис), майка ми - на 8 нейни за периода 13.03.2015-24.06.2015. Другото недоразумение, което ни притеснява, е твърдението Ви, че в "огромен брой жалби е изразено несъгласие и възмущение" от какво ли не, в т. ч. от "нежеланието на прокурори да възприемат тезата на жалбоподателите за доказаност на извършени престъпни деяния." Моля да цитирате поне едно наше твърдение, което считате, че представлява "теза на жалбоподател за доказаност на престъпление".

5. Написали сте, че постановлението Ви "би могло да бъде обжалвано". Бихте ли уточнили при какви условия и от кого?

6. Написали сте "При несвовременно подаване на жалба, преписките на РП и ОП гр. Плевен да бъдат върнати на ОП". Бихте ли уточнили какво имате предвид под "несвоевременно подаване на жалба"?

С  УВАЖЕНИЕ,
РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ЕГН **********
ВАРНА 9010
УЛ. 'Г. БАКАЛОВ' 17 ВХ.7 АП. 80
ТЕЛ. МОБ. 0888 60 90 72
ТЕЛ. СТАЦ. 052 988 600ПРИЛОЖЕНИЯ  3 бр. съгл. текста:
1. Възражения по П
реписка № 2140/2015 на ОП-Плевен във вр. с Преписка № 6989/2014 на РП-Плевен

2. Възражения и искания по Преписка № 3624/2013 на РП-Плевен, по която е образувано ДП № Д-2924/2013

3. Препис от мое писмо до пр. Маркович от 10.12.2014, оставено без отговор.

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Резюме. Това са възражения по постановлението на пр. Снежана Георгиева от ОП-Плевен (приложено: стр. 1 и стр. 2). Изпратени са на 09.09.2015 г. до Адм. р-л на ОП-Плевен. Вместо отговор от началника на окръжния прокурор, получих постановление от апелативен, който потвърждаваше сбърканото постановление на окръжния. Апелативният прокурор на свой ред беше допуснал грешки в постановлението си. Помолен да ги отстрани, надменно заяви да обжалвам по-нагоре. Аз не обжалвах. Изненадващо скоро - за иначе мудните реакции на прокурорите -  получих постановление от върховен прокурор, който твърдеше, че бил получил жалба от мен и - както можеше да се очаква - потвърждаваше сбърканото постановление на апелативния. Този път не си губих времето да обяснявам на прокурора от ВКП какво и къде е сбъркал, а направо обжалвах пред Главния. Оттогава изминаха повече от два месеца, а отговор няма и няма. Срокът за отговор е 3 дни (НПК чл. 202, ал. 2: Прокурорът е длъжен да се произнесе по жалбата в тридневен срок от получаването й.)

Р. Стоянова
Subject:

постановление на пр. Сн. Георгиева от ОП-Плевен

Date:

Wed, 09 Sep 2015 04:13:06 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg
До: Адм. р-л на ОП-Плевен

Копие до: ВТАП и ПРБ

Отн. Пропуски и грешки в Постановление на г-жа Снежана Георгиева, прокурор от ОП-Плевен

Уважаеми г-н Административен ръководител nа ОП-Плевен,

Във връзка с издадено от г-жа Снежана Георгиева Постановление за потвърждаване постановление на РП-Плевен (приложени и двете), Ви моля да обърнете внимание на пропуските и грешките в него, както следва:

1. Пр. Георгиева погрешно е цитирала основанието на преписка № В 6989/2014 г. на РП-Плевен. Писала е, че била образувана "по повод жалба от Ренета Тодорова Стоянова (аз) против нотариус Иванов с район на действие РС Плевен". В обжалваното постановление е посочено съвсем друго основание - "във връзка с постъпило писмо от Ренета Тодорова Стоянова от гр. Варна до нотариус Иванов №007, изпратено с копие до РП-Плевен". Ако погледнете въпросното писмо до нотариус Иван Иванов №007 (приложено), ще видите, че копието е изпратено до конкретен адресат от РП-Плевен - г-жа Ивета Маркович, наблюдаващ прокурор по ДП № Д 2924/2013 г. по описа на РП-Плевен. В тази връзка пр. Георгиева е могла да изясни защо пр. Илиева от РП-Плевен е "прихванала" писмо, което не е до нея, а до колежката й, и съответно да отмени постановлението поради липса на основание за предприемане на каквито и да било действия или извършване на каквато и да било проверка. Не е необходимо дори да се коментира що за проверка е била тази, дето не е могла да установи елементарния факт, че ДП № Д 2924/2013 е било висящо, а не прекратено.


2. Пр. Георгиева е допуснала две грешки в текста: "настоящата инстанция намира за удачно да уведоми жалбоподателя (мене), че всички констатации, подробно описани в жалбите й до ОП Плевен, Стоянова (аз) е могла да депозира като искания в хода на висящото производство № Д 2924 /2013 г.  на РП Плевен".  Едната грешка е, че пр. Георгиева е сметнала някакви копия от писма на пострадалата (майка ми, а не аз) до РП-Плевен за мои жалби до ОП-Плевен. Ако погледнете т.нар. "мои жалби до ОП-Плевен", ще видите, че навсякъде ясно си пише: от Йорданка Найденова, 82 г. (майка ми) до пр. Маркович от РП-Плевен. Другата й грешка е, че съветва мен, дъщерята на пострадалата, да депозирам искания пред РП-Плевен по ДП № Д 2924/2013. Аз не мога да депозирам никакви искания пред РП-Плевен по ДП № Д 2924/2013, именно защото пострадалата е майка ми, а не съм аз. Майка ми е депозирала исканията си в РП-Плевен и те са за насочване на разследването към действията на нотариус Иванов №007. Друг въпрос е, че отговор не е получила, за което ще се оплаче пред ОП-Плевен в най-скоро време. В интерес на истината, един път и аз пробвах да депозирам искане в РП-Плевен за насочване към нотариус Иванов №007 - беше още на 10.12.2014 г. (приложено), но също не получих отговор, за което се оплаках пред ОП-Плевен на 23.08.2015. Сега очаквам отговор. Вероятно ще ми отговорят, че само пострадалата има право да депозира искания, а дъщеря й - не.


3. Пр. Георгиева не е извършила щателна проверка. Ако беше извършила, щеше да забележи писмото ми до РП-Плевен от 10.12.2014 г. с искане за насочване на разследването към действията на нотариус Иванов №007. Това искане е останало незабелязано от пр. Илиева от РП-Плевен по разбираеми причини - сметнала е, че производството е прекратено и не е проверявала. Но както правилно отбелязва пр. Георгиева, ДП № Д 2924/2013 не е било прекратено, а висящо, каквото е и в момента. В такъв случай възниква въпросът, защо пр. Георгиева също не е забелязала искането от 10.12.2014 г.? Какво ли е проверявала? Само материалите по преписка № В 6989/2014 ли? Но проверката по преписка № В 6989/2014 е стигнала само до прекратяването на ДП № Д 2924/2013 на 30.10.2014, въпреки че е започнала два месеца по-късно и е завършила с постановление от 16.01.2015. А писмото ми е от 10.12.2014 г. и съдържа искане за насочване към г-н нотариуса.


 4. Пр. Георгиева погрешно е заключила, че пр. Илиева правилно е отказала да образува ДП, тъй като "наличието на висящо досъдебно производство възпрепятства образуването на друго такова с идентичен предмет". Ако проверите предмета на ДП  № Д 2924/2013 г., ще видите, че няма нищо общо с действията на нотариус Иванов №007. В обжалването си посочих тази грешка на пр. Илиева от РП-Плевен, но и пр. Георгиева от ОП-Плевен също я допусна. Предметът на висящото ДП се върти в тесен кръг около едно кметско пълномощно, толкова тесен, че се укрива дори фактът, че  кметът е осъден в края на 2013 г. за над 100 неприсъствени заверки на подписи и е освободен от длъжност. Очакваме да се образува ДП за документните престъпления в кантората на нотариус Иванов №007 и за лъжесвидетелските му показания. ДП с такъв предмет още не е образувано, а изминаха повече от две години.  Майка ми се съсипа от мъка.


5. Пр. Георгиева ме представя в неблагоприятна светлина не само с неверните си твърдения за мои жалби, които уж съм била изпращала направо в ОП-Плевен, вместо в РП-Плевен, но и със следното изречение: "На 31.08.2015 г. в деловодството на ОП Плевен е постъпила нова молба от Стоянова със съдържание, идентично на жалбата й от 20.08.2015 г." Ако погледнете въпросната "нова молба", ще видите, че е 2 реда напомняне, че чакам отговор от 10 дни, а срокът по НПК е 3 (чл. 202 ал. 2). Помолих да ме уведомят каква е причината за забавянето и добавих съвсем човешки "Отпуски може би?"

Накратко. В този си вид постановлението не е готово за обжалване пред ВТАП. Моля, наредете на пр. Снежана Георгиева или на друг от своите подчинени да издаде ново постановление, в което да бъдат отстранени изброените пропуски и грешки. Не е изключено постановлението на районния прокурор да подлежи на отмяна дори само заради липса на основание за предприемане на каквито и да било действия или извършване на каквато и да било проверка - вж. т. 1 по-горе. 

Очаквам Вашия отговор.


С  УВАЖЕНИЕ,
РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ЕГН **********
ВАРНА 9010
УЛ. 'Г. БАКАЛОВ' 17 ВХ.7 АП. 80
ТЕЛ. МОБ. 0888 60 90 72
ТЕЛ. СТАЦ. 052 988 600

ПРИЛОЖЕНИЯ  4 бр. (7 файла) съгл. текста:
1.Мое писмо до нотариус Иванов №007 от 23.12.2014 с копие до пр. Ивета Маркович от РП-Плевен (стр. 1 и стр. 2)
2. Постановление от 16.01.2015 на пр. Дияна Илиева от РП-Плевен за отказ да образува ДП (стр.1 и стр. 2)
3. Постановление от 31.08.2015 на пр. Снежана Георгиева от ОП-Плевен - потвърждава постановлението на РП (стр. 1 и стр. 2)
4. Мое писмо до пр. Маркович от РП-Плевен с искане за насочване на разследването към нотариус Иванов №007, изпратено на 10.12.2014 г., останало незабелязано (1 файл, препис, оригиналът е с нотариално заверени подпис и съдържание)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Subject:

 обжалването на постановление на пр. Илиева от РП-Плевен

Date:

Thu, 20 Aug 2015 01:39:25 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bgДо: ОП-Плевен
Копие до: ВТАП и ПРБПочитаеми г-н/г-жо Прокурор от ОП-Плевен,

Обжалвам постановление от 16.01.2015 г. на пр. Дияна Илиева от РП-Плевен (приложено: стр. 1 и стр. 2), за отказ да образува ДП по преписка № В 6989/2014, образувана във връзка с постъпило в РП-Плевен копие от мое писмо до нотариус Иван Иванов №007 от 23.12.2014 г. (приложено: стр.1 и стр. 2), в което, по думите на пр. Илиева, "са изложени твърдения относно допуснати нарушения при изповядване на [две] сделки от нотариус Иван Иванов за прехвърляне правото на собственост на земя, чийто предходен собственик е била майка й. Със същата моли и нотариус Иван Иванов да се яви пред разследващите органи и да се отрече от показанията си, че документите около прехвърлянето на собствеността са били изрядни".  

Оспорвам три твърдения на пр. Илиева и прилагам справочни материали:

1. Оспорвам твърдението на пр. Илиева, че "по повод твърденията на Стоянова е било образувано ДП № 2924 от 2013 г. на РП-Плевен".
ДП  № 2924 от 2013 г. на РП-Плевен е образувано на 20.12.2013 г. след 6-месечно предварително проучване  "затова, че на 18.03.2013г. в гр. Плевен, чрез използване на документ с невярно съдържание - Пълномощно с нотариална заверка №2 на Кметство с. Гороцвет, обл. Разград от 12.02.2013г. получил без правно основание чуждо недвижимо имущество". (цитатът е от постановлението за прекратяване на пр. Маркович от 30.10.2014) От твърдението на пр. Илиева не става ясно какви твърдения на Стоянова са станали повод за провеждане на 6-месечното ПП и какви са били основанията за образуване на ДП. Като чете постановлението на пр. Илиева човек може да се заблуди, че ДП № 2924/2013 е образувано относно допуснати нарушения при изповядване на сделки от нотариус Иван Иванов, а то е за съвсем друго. 

2. Оспорвам твърдението на пр. Илиева, че "разследването по същото [ДП №2924/13] е приключило [...] с постановление от 30.10.2014 г. поради липса на престъпление на осн. чл. 243, ал. 1".
Постановлението от 30.10.2014 е отменено от РС-Плевен "на основание чл.243, ал.5 от НПК". Отмяната е потвърдена от ОС-Плевен на 02.12.2014 г. Разследването е било в процес на извършване към датата на постановлението на пр. Илиева за отказ да образува ДП. Като чете постановлението на пр. Илиева човек може да се заблуди, че ДП  №2924/2013 е окончателно прекратено, тъй като е установено по категоричен и несъмнен начин, че няма допуснати нарушения при изповядване на сделките или поне, че ако има някакви нарушения, те не представляват престъпление, а обективната действителност е, че и до ден днешен ДП №2924/2013 не е окончателно и несъмнено приключено, като тепърва предстои да се отговори на въпроса защо повече от две години РП-Плевен не започва разследване за нарушения при изповядване на сделките въпреки че има предостатъчно основания да го направи, в т.ч. и нареждане от ОП-Плевен от 25.03.2015.

3. Оспорвам твърдението на пр. Илиева, че "останалата част от писмото съдържа [..] общи изявления, оценки и квалификации, неподлежащи на проверка от страна на РП гр. Плевен и непредставляващи законен повод по смисъла на чл. 208 от НПК" като неточно, непълно и заблуждаващо.
В писмото и приложението към него се съдържат съвсем конкретни факти и обстоятелства, подлежащи на лесна проверка по документи от страна на РП-Плевен. Лесна и надеждна. Пр. Илиева е направила  заключението си, без да изиска нито един документ от визираните в писмото нотариални актове и преписи от решения на поземлена комисия, без да поиска становище от нотариус Иванов, без да попита Стоянова дали има да добави нещо, твърдо убедена от извършената „проверка в деловодната система към РП гр. Плевен", че по твърденията на Стоянова „относно допуснати нарушения при изповядване на сделки от нотариус Иван Иванов" вече е било образувано и прекратено ДП. Обективната действителност към момента на издаване на постановлението от пр. Илиева е, че по ДП №2924/2013 г. не е било извършено нищо друго, освен че са били снети показания от нотариус Иван Иванов №007,  който е заявил, че всички документи по сделките били изрядни. Обективната действителност също така е, че показанията на нотариус Иванов не отговарят на истината. Прилагам справка по „изрядните" документи, с които нотариус Иванов е прехвърлил собствеността на майка ми. Обективната действителност е, че в РП-Плевен са получени още 7 сигнала преди издаване на постановлението на пр. Илиева. Всички те имат заглавие „имотна измама" 1-7. По нито един от тях РП-Плевен не се е  сезирала (приложени като препратени имейли). 

СПРАВКА ПО „ИЗРЯДНИТЕ" ДОКУМЕНТИ, С КОИТО НОТАРИУС ИВАН ИВАНОВ №007 Е ПРЕХВЪРЛИ СОБСТВЕНОСТТА НА МАЙКА МИ ВЪРХУ ОКОЛО 3 ДКА ГОРА (ИЗСЕЧЕНА) И ОКОЛО 50 ДКА АРЕНДУВАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

(използвам материали от обжалването на майка ми от 24.06.2015 пред ОП-Плевен срещу постановлението на пр. Маркович от 13.01.2015, отговор на което майка ми все още не е получила)

Кратък коментар по НОТАРИАЛНО ДЕЛО №58, 14.03.2013 г. за покупко-продажба на около 3 дка горска земя:
1. Продаваната земя НЕ е земеделска, а от Горския фонд, при това от защитена зона по НАТУРА 2000.
2. Начинът на трайно ползване НЕ е "залесена територия", а "залесена горска територия". Пояснявам, че разликата между "залесена територия" и "залесена горска територия" е значителна, тъй като съществуват и залесени територии върху земеделски земи, те обаче не са от Горския фонд и не се ползват по Закона за горите, а тази земя е именно от Горския фонд и се ползва по Закона за горите, като последното е записано в нот. акт на Иванов малко след като погрешно е записал, че земята е земеделска. Кодовете на тези две категории земи са различни, различни са и законите, по които се ползват.
3. Решение на ПК-Д.Митрополия №С100 НЕ е издадено без година на издаването си. Г-н Иванов е пропуснал да напише годината на издаване в съставения от него нот. акт.
4. Названието на Решение №С100/2000 г. НЕ е "за възстановяване право на
собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници", а "за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд по Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от Горския фонд (ЗВСГЗГФ). Г-н Иванов е преправил названието на документа за собственост.
5. Заедно с решението е представено у-ние за наследници, което г-н Иванов е пропуснал да спомене в нотариалния акт.
6. Подотделът НЕ е номер 1/у, а 3/у. Г-н Иванов е сбъркал номера.
7. Адресът ми НЕ е само град и улица, а град, улица и номер. Г-н Иванов е попуснал да напише номера.
8. Продавачът НЕ е Станимир Кожухаров. В съставения от г-н Иванов нот. акт Станимир погрешно се е подписал като продавач.
9. Пълномощното е от с. Гороцвет, Разградско, със съдържание, заверено под №2-А и други особености, поради които никой компетентен нотариус НЕ би го приел за документ, удостоверяващ представителна власт. Обаче г-н Иванов НЕ е забелязал нито
една от тях. Месец и половина след сделката (!) и броени дни след като мой адвокат е видял пълномощното, е получил писмена декларация от кмета - "заверих пълномощно №2" (това е само заверката на подписа, за съдържанието нищо не пише!) "за земеделска
земя" (за горската нищо не пише, не пише и да съм се явявала пред него). Този кмет вече е бивш - осъден е в края на 2013 г. за над 100 неприсъствени заверки на подписи. (пр. Маркович е уведомена с доказателства за осъждането му, но го укрива)
10. Г-н Иванов е приел представеното му у-ние за данъчна оценка на "земеделска земя", без да забележи грубата грешка. Пояснявам отново, земята не е земеделска, а горска, от Горския фонд. Г-н Иванов е следвало да изиска ново у-ние за данъчна оценка.
11. Г-н Иванов НЕ е забелязал, че в решението на ПК е записано, че таксационната характеристика (описанието на месторастенето) представлява неразделна част от решението . Г-н Иванов е следвало да я изиска, но как да стане това, като той дори НЕ е разбрал, че се продава горска земя.
12. Г-н Иванов НЕ е изпълнил задължението си по чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решениета на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." В писмо до мен по е-поща от негово име се казва: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК". Опитен нотариус, член на Нотариалната камара, да НЕ е запознат с текста на чл. 586 ал. 4 от ГПК?!
13. Г-н Иванов НЕ прави разлика между последен (актуален) документ за собственост и предходен такъв, доколкото в същия отговор, който получи х от негово име по е-поща, се твърди, че "и двете са титул за собственост". Това е все едно г-н Иванов да приеме паспорт от соц време за документ за самоличност, равностоен на актуалната лична карта, с
която човек се легитимира. Аз имам нотариален акт на мое име за горската си земя, издаден през 2006 г. въз основа на Решение №С100/2000.Нотариалният ми акт е вписан в СВ-Плевен и аз се легитимирам като собственик с него, а не с решението на ПК от 2000 г. Решението на ПК е мой предходен документ. Съхранявам в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си горска земя още от 30-те години на миналия век.

Кратък коментар по НОТАРИАЛНО ДЕЛО №61, 18.03.2013 г. за покупко-продажба на около 50 дка моя арендувана земеделска земя на цена колкото две ренти:
I. Собствеността върху около 50 дка земеделска земя е била „удостоверена" с „препис" от решение на ПК, в който:
1. Липсва печат „Вярно с оригинала". Всеки препис трябва да съдържа такъв печат.
2. Названието на службата-издател на оригиналния документ е променено. През 1994 г. не е имало "Общинска служба по земеделие", а „Поземлена комисия". Върху оригинала, който съхранявам, издателят е Поземлената комисия на гр. Долна Митрополия. При това аз съм собственик, който се легитимира с нотариален акт от 1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК!
3. Променен е целият състав на комисията, постановила Решението. Преписът съдържа пет имена на служители от 2013 г., представени като членове, заседавали на 30.11.1994 г. Под имената им стои чистосърдечна "Забележка: Към 30.11.1994 г. състава на ОСЗ/ПК е бил друг."
4. Липсват подписите на издателите на оригиналния документ - нито са описани подписите на петимата членове на комисията от 1994 г., нито сегашните петима служители са се подписали. По телефона г-жа Диана Якимова, н-к ОСЗ-Д. Митрополия, е обяснила на дъщеря ми, че не могат да се подпишат, защото ще възникне нов документ, който ще подлежи на обжалване пред Районен съд-Плевен в 14-дневен срок. Това, че сегашните служители (от 2013 г.) не могат да се подпишат, е ясно, но това не решава проблема с липсата на подписи, както и с липсата на каквото и да е обозначение, че оригиналният документ изобщо някога е бил подписван. Документ без подпис е проекто-документ без удостоверителна сила - така пише в съдебни решения, извадка от които прилагам.
5. Променена е площта на един от имотите ми - №213001 без никакво обяснение кой, кога и с какъв акт е постановил промяната в площта на моя поземлен имот №213001. Променени са имена на съседи и номера на имоти (актуализирани). Такава актуализация се дава в скиците - затова и се наричат „актуални скици", защото представят актуалното състояние на имотите (местоположение, граници, съседи, площ, собственик и документ, с който се легитимира собственикът). В случая скиците са с невярно съдържание по отношение собственика и най-вече по отношение документа за собственост, с който се легитимира като собственик, но г-н нотариус Иванов и това не е установил. Прилагам съдебно решение (окончателно), с което се разваля нот. покупко-продажна само на основание скици с невярно съдържание и то само защото в скиците невярно е отразено кой е собственикът и с какъв документ се легитимира. (PS. Скиците се оказаха и неистински - установено от разследването, вж. Постановление на пр. Маркович от 24.07.2015)
6. Няма дата на заверката на „преписа"
7. Няма печат „Влязло в сила", а съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 13а, ал.5 от ЗВСВГЗГФ само влязлото в сила решение удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. Върху оригинала, който съхранявам, е поставен печат „Решението е влязло в законна сила. Дата: 13.10.1999 г. (подпис: не се чете, печат на ПК-Д. Митрополия)". При това, напомням отново, аз съм собственик, който се легитимира с нотариален акт от 20.12.1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК!

Заключение: Този „препис" е имитация на документ за собственост и няма никаква удостоверителна сила (вж. приложена извадка от съдебни решения за неистинност, несъществуване в правния мир и т. н. на такива „преписи" )

II. В самия НОТАРИАЛЕН АКТ, съставен от г-н нотариус Иванов №007 на 18.03.2013:
1. Номерът на заверката на съдържанието на пълномощното от с. Гороцвет, Разградско НЕ е №3, а №2-А. В нотариалния акт г-н Иванов №007 го е променил (преправил). Оправдава се с техн. грешка на секретарката си, сякаш не е наясно, че с поставяне на подписа си поема цялата персонална отговорност за съдържанието на документа, в т.ч. за преправки, грешки и т.н. Преправеният номер на заверката на съдържанието на пълномощното съвпада с номера на заверката на декларацията по ЗННД - също №3. Декларацията по ЗННД, чийто номер съвпада с преправения, липсва в нотариалното дело, 23 листа от което ми бяха предоставени от г-н Иванов №007 с надпис "Делото съдържа 23 - двадесет и три номерирани листа. Вярно с оригиналите към Н.Д. №61/2014 год." (в годината е допусната техн. грешка от г-н Иванов, да се чете: 2013) Към Н.Д. №61/2013 г. е приложено копие от пълномощното, долният край на което е отрязан при копирането така, че номерът на кметската "заверка" на съдържанието не се вижда (това е преправеният номер). Може да е случайно, но не смятам, че е редно при документи за прехвърляне на собственост да липсва или да бъде скрит (отрязан от копирен апарат) важен реквизит, който служи за идентифициране на документа, легитимиращ представителната власт на пълномощника. Още повече, че е отрязан точно преправеният номер (това навежда на умишленост, но аз не съм съдия да тълкувам, затова излагам само фактите).
2. Названието на ОСЗ НЕ е ОСЗГ. В нотар. акт от 18.03.2013 г. г-н Иванов е писал, че за съставяне на акта са му представени Решения №7000/1994 на ОСЗГ-Д. Митрополия. Няма такива документи (не съществуват решения на ОСЗГ, към делото са приложени само псевдо-преписите, но те не са издадени от ОСЗГ-Д.Митрополия, а от ОСЗ-Д.Митрополия, без буквата „Г"; оригиналните решения пък не са издадени нито от ОСЗГ, нито от ОСЗ, а от ПК-Д.Митрополия). От описанието на документа за собственост в нотар. акт човек може да се заблуди, че сделката е изповядана с оригинален документ за поземлена собственост. Не смятам, е изискването на чл. 580 т. 5 от ГПК за „кратко обозначаване на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 586, ал. 1" означава „невярно, с грешки и подвеждащо обозначаване на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 586, ал. 1".
3. Двете мои големи ниви (№071022 и №213001 с обща площ към 49 дка) НЕ са "по плана за земеразделяне", както погрешно е записано в съставения от г-н Иванов нот. акт, а "по картата на землището". Само двете ми малки ниви са по плана за земеразделяне. В "преписа", който г-н Иванов е получил, правилно е записано, че двете ниви са по едно, а другите две - по друго, но г-н Иванов не е забелязал, че има разлика и е писал всички ниви "по плана за земеразделяне". А разликата между двете категории е голяма. "По картата" са земите, възстановени там, където реално са били при внасянето им в ТКЗС (на старите си места), а "по плана за земеразделяне" на собствениците се дават равни по площ имоти на нови места (нещо като компенсация). Напомням, че съхранявам в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век и в документите ми ясно се проследява коя нива къде се е намирала.
4. Номерът на една от съседните ниви НЕ е 071031 (нива на Тодорка Стефанова Неновска, съседен имот на имота от 5 дка в решението), а 071021. И в „преписа", и в скиците, които г-н Иванов е получил, този номер е записан правилно, грешката е на г-н Иванов.
5. Към делото г-н Иванов е приложил нотариално заверена в Разград декларация от кмета (вече бивш, осъден за над 100 неприсъствени нотариални удостоверявания), която нищо друго не доказва, освен, че кметът е правно неграмотен. Декларирал е, че е извършил заверка само на пълномощно с рег. №2 от 12.02.2013 (това е само заверката на подписа ми), без да споменава никаква заверка на съдържанието, нито дали съм присъствала на заверката, нито дали е видял някакви документи за собственост. Датата на тази декларация е 24.04.2013 г. - повече от месец след изповядване на двете сделки с кметското пълномощно и броени дни след като мой адвокат е посетил кантората на г-н Иванов в средата на април и е видял пълномощното.    
6. Г-н нотариус Иванов №007 НЕ е изпълнил задължението си по чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решението на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." В писмо до мен по е-поща от негово име се казва: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК". Опитен нотариус, член на Нотариалната камара, пък да НЕ е запознат с текста на чл. 586 ал. 4 от ГПК?!
7. Г-н Иванов НЕ прави разлика между последен (актуален) документ за собственост и предходен такъв, доколкото в същия отговор, който получих от негово име по е-поща, се твърди, че "и двете са титул за собственост". Това е все едно г-н Иванов да приеме паспорт от соц време за документ за самоличност, равностоен на актуалната лична карта, с която човек се легитимира. Напомням отново, че се легитимирам с нотариален акт на мое име за земеделските си земи, издаден през 1999 г. на мое име въз основа на оригиналното, влязло в сила Решение №7000/1994 г. на ПК-Д.Митрополия, а не с решението на ПК от 1994 г. Решението на ПК е мой предходен документ. Съхранявам в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век.  

 НЯКОИ ОТ ДОКУМЕНТИТЕ СА НАЛИЧНИ ОНЛАЙН ЗА СПРАВКА:
Нот. акт, съставен  от нотариус Иванов №007 на 14.03.2013: стр.1 и стр. 2

2. Нот. акт, съставен от нотариус Иванов №007 на 18.03.2013 на основание имитация на заверен препис от решение на ПК:
стр. 1 и стр. 2

3. Имитация на заверен препис от решение на поземлена комисия без никаква удостоверителна сила, с който нотариус Иванов №007 небрежно е прехвърлил собственост върху 50 дка зем. земя на 18.03.2013: стр. 1 и стр. 2

С  УВАЖЕНИЕ,
РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ЕГН **********
ВАРНА 9010
УЛ. 'Г. БАКАЛОВ' 17 ВХ.7 АП. 80
ТЕЛ. МОБ. 0888 60 90 72
ТЕЛ. СТАЦ. 052 988 600

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това решение е част от Съдебна практика - наказателно производство
-

ВКС - Р Е Ш Е Н И Е No 113, 23 юни 2011 година:

Дело за осъден нотариус по чл. 311 от НК за нот. акт с невярно съдържание,  точно като в нашия случай (е, не е съвсем точно като нашия, бел. блогър, 16.05.2020):  (нотариусът е Биляна Димирова Таскова-Иванова 076, София, заличена 2008, осъдена за първи път през 2004, бел. Р.С.)

"Въз основа на инкриминирания протокол (за обстоятелствена проверка, бел. моя, Р.С.) ,подсъдимата действайки като нотариус,съставила и нотариален акт No 83, том І,рег.No 2783 по нот.дело No 83/01г. за собственост върху недвижим имот,придобит въз основа на давностно владение,с който признала М. В. (продавачката, възрастна жена, бел. моя, Р.С.) за собственик на втория етаж от къщата и половината от дворното място,които в действителност били собственост на последната по силата на съдебна делба от 1982г. и предшестващи я покупко-продажби на имота от 1964г. и 1971г.

След като бил изготвен нотариален акт за собственост на процесния имот/ за който подсъдимата и участващите в общата дейност подсъдими С. А.,К. А. не намерили съществуващите документи за собственост на имота/ (също както в нашия случай "не намерили" нотариалните актове на майка ми, надлежно вписани в СВ-Плевен, та изкарали съмнителни преписи от предходни документи за собственост и неистински скици с помощта на ОСЗ-Д.Митрополия, бел.моя, Р.С.),подсъдимата Т. съставила нотариален акт No 88,том І рег.No 3017,дело No 88/2001г. за покупко-продажба на имота на [улица] ,с който М. В. продава на подставеното лице К. Г. недвижимия си имот.

Установено е,че възрастната жена подписала представения й в автомобила от подс.А. нотариален акт, заедно с купчина документи,които тя не прочела и не била запозната, а полагала подпис на представяните й документи с посочване от А. на мястото,на което следва да се положи подпис. (както майка ми е се е подписвала на масата в кухнята, без да прочете какво подписва, бел. моя, Р.С.)

Деянието на подсъдимата е с подчертано висока степен на обществена опасност.Поведението й е изключително укоримо,тъй като с оглед обществения й статут и правомощията й предоставени от държавата да охранява обществените и частни интереси посредством заеманата от нея длъжност,реализирайки престъпни цели,тя нарушава законите в държавата създадени да защитават собствеността и правата на гражданите. Подсъдимата е извършила две деяния,престъпила е служебните си задължения,възползвала се е от възрастта на пострадалата и свързаните с това проблеми,съзнавайки,че реализирайки престъпните си намерения причинява вреда,лишавайки я от собственост.Действията й безсъмнено са арогантни и безпардонни (!),както правилно въззивната инстанция е отбелязва в мотивите си. Няма съмнение,че без нейната активна роля,именно като длъжностно лице-нотариус,последващите действия на групата участвала в отнемането имота на М.В.,не би постигнала целения резултат. (!)

През м.август дъщерята на М. В. се завърнала в България и установила по справка в публичния регистър,че имотът е продаден на Кр.Г..Възрастната М.В. обяснила,че не е продавала имота,а само е подписвала документите представяни от „С." за отчет пред Социалните служби. (точно както майка ми ми обясни, че въобще не е разговаряла със Станимир за 50-те дка арендувана зем. земя, говорили само за малкото парче от 2-3 дка "пущиняк", той поискал да го купи и тя се съгласила, той й казал да се подпише на 2-3 места и тя се подписала на доверие, а нотариалния акт му била дала още през 2012 г. за сечта - двамата братя го укрили: вж. "Братът на Станимир Г. Кожухаров говори за нот. акт на майка ми", бел. моя, Р.С.)

При така установените фактически положения изводът на предходните съдебни инстанции за извършено от обективна и субективна страна престъпление по чл.311,ал.1 НК е законосъобразен."

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-


Изпратено на 01.10.2015 по е-поща с копие до ВКП, Главен прокурор, МП и ВСС. Малко по-рано същия ден апелат. прокурор ми беше писал, че той не можел бил да допълва или разяснява постановлението си. Това, че не се е изказал по възраженията ми, изобщо не го интересуваше - класически пример за професионално високомерие, по думите на Главния прокурор Цацаров. Надменно ме уведоми да се обърна към горестоящата прокуратура. Явно беше сигурен, че колегите му ще го защитят. И наистина, след по-малко от месец, на 21.10.2015 прокурор от ВКП потвърди постановлението му. При това го направи, без дори да изчака да изпратя жалба до ВКП. Обжалвах постановлението на прокурора от ВКП пред Главния прокурор - напразно. Отговор от Главния и до днес, 24.03.2016, няма.

-
Subject: Fwd: писмо по пр. 1755/2014 на ВТАП
Date: Thu, 1 Oct 2015 16:09:54 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, priemna@justice.government.bg, vss@vss.justice.bg


ДО: г-н Лещаков, апелативен прокурор ВТАП
КОПИЕ ДО: ВКП, ПРБ, МП, ВСС

Уважаеми прокурор Лещаков,

В отговор на Вашето писмо до мен от 01.10.2015 (приложено), Ви
уведомявам, че не искам от Вас да допълвате постановлението си, а да
вземете отношение по моите възражения по постановление на окръжен
прокурор Снежана Георгиева от 31.08.2015г. Възраженията са предоставени
първо на вниманието на адм. р-л на ОП-Плевен на 09.09.2015 под формата
на молба да обърне внимание на грешките в постановлението на подчинената
си. Той не реагира. Ако е преценил, че само по-горестоящата прокуратура
би могла да се произнесе, е трябвало да изпрати молбата ми във ВТАП по
компетентност, като ме уведоми писмено. Не го е направил.

Вие на свой ред сте се произнесли, без да сте запознат с моите
възражения. Допуснали сте елементарни грешки, които не подобават на
компетентен прокурор като Вас - например, не сте си изяснили дори какъв
е бил поводът за образуване на преписка № 6989/14 по описа на РП-Плевен.
Действително, не само Вие не сте си изяснили повода. И в РП-Плевен не са
си го изяснили, и в ОП-Плевен също не са.

В резултатът се е получило нещо като детската игра "развален телефон".
Ето как.

Поводът е мое писмо до нотариус Иванов №007 от 23.12.2014 г. с копие
до конкретен адресат: районен прокурор Ивета Маркович, наблюдаващ ДП №
Д-2924/2013 - прилагам писмото си до нотариус Иванов за Ваше сведение,
макар че Вие също сте получили копие от него още на 23.12.2014 и
предполагам преписка №1755/2014 по описа на ВТАП е образувана точно по
този повод.

Какъв е поводът според районен прокурор Дияна Илиева?
"във връзка с постъпило писмо от Ренета Тодорова Стоянова от гр. Варна
до нотариус Иванов №007, изпратено с копие до РП-Плевен". "Изяла" е
информацията за конкретния адресат - колежката й прокурор Маркович.

Какъв е поводът според окръжен прокурор Снежана Георгиева?
"по повод жалба от Ренета Тодорова Стоянова против нотариус Иванов с
район на действие РС Плевен". Вместо да се произнесе защо пр. Илиева от
РП-Плевен е "прихванала" писмо, което не е до нея, а до колежката й, и
съответно да отмени постановлението поради липса на основание за
предприемане на каквито и да било действия или извършване на каквато и
да било проверка, окръжен прокурор Георгиева успешно се включва в играта
на развален телефон.

Какъв е поводът според Вас, апелативен прокурор Димитър Лещаков?
"Междувременно, предвид получени на 23.12.2014г. по ел. поща и заведени
на в РП-Плевен писма и други писмени материали, изпратени от подател
rennie@softisbg.com в които е посочен автор Ренета Тодорова Стоянова от
гр. Варна, в тази районна прокуратура е била образувана преписка № В-
6989/14, по която чрез програма за случайно разпределение е била
определена да вземе отношение прокурор Дияна Илиева от РП-Плевен."
Добре сте дали приноса си в играта на развален телефон, но отговорната
Ви длъжност предполага да вършите сериозна работа, а не да си играете на
детски игри.

Какъв е проблемът, за който сигнализираме от октомври 2014 г. - след
получаване на 02.10.2014 г. на двете нотариални дела?
Накратко, проблемът е, че нотариус е получил неизрядни документи, в т.ч.
два проекто-нотариални акта, и се е подписал под думите "Съставих този
акт ..." като стара бабичка под пълномощно в кухнята си - без да прочете
какво подписва. Два пъти - на 14-ти и 18-и март 2013 г. Казвам - без да
прочете, защото нотариусът е Иван Иванов №007 - РС гр. Плевен и аз не
мога да допусна, че компетентен нотариус като г-н Иванов би се подписал,
ако беше прочел съдържанието на нотариалните актове и прегледал
представените документи.

Проблемът се усложнява от упорития отказ на Плевенската прокуратура да
разследва действията на нотариуса, защото той бил дал показания, че
всички документи били изрядни. Много убедително, няма що! В хода на
разследването все пак се установява, че скиците са подписани от друго
лице, а т.нар. препис от решение на поземлена комисия е компютърна
разпечатка, но това се съобщава без коментар от прокурора в
постановлението за прекратяване на 24.07.2015, няма анализ, няма правен
извод. Просто се цитират показания. За случилото се в нотариалната
кантора на Иванов - нито дума, въпреки че многократно е искано да се
разгледат и анализират документите по двете сделки. И окръжен прокурор
Антонова е изпратила до РП-Плевен писмо още на 25.03.2015 за насочване
на разследването към действията на нотариус Иванов (приложено). Реакция
- нула.

Вие във ВТАП също носите вина. Не сте позволили на пр. Маркович да си
даде самоотвод през декември 2014. Оттогава насам в РП-Плевен цари
гробна тишина по въпроса за нотариус Иванов №007. Писах Ви, че при
подобен случай - с нотариус Иванов като частен тъжец - целият съд си е
дал отвод и делото е гледано в Шумен. В интернет има информация и за
друг такъв случай - с нотариус Соня Панчева Панчева-Пенкова №017. Пак
отвод на всички в Плевен, делото е гледано в Ловеч.

Моля, вземете необходимите мерки да се "отпуши" блокираното разследване.
Вече две години и половина се протака. Ако не сте в състояние да го
направите, моля препратете писмото ми до по-горестоящата прокуратура.
Същото важи и за молбата ми от 29.09.2015 да уточните някои моменти от
Вашето постановление от 18.09.2015.

Това, което искаме на първо място, е прокурорът да предяви иск за отмяна
на два нотариални акта. Прилагам и информация как може да стане това в
нашия случай - "За отмяната на нотариалните актове - въпроси и отговори"
(информативен материал). Искаме също така проверка и евентуално търсене
на наказателна отговорност от пр. Маркович, както е обяснено във
Възраженията и исканията по постановлението на пр. Маркович от
24.07.2015 г., които вече съм Ви изпратила.


С  УВАЖЕНИЕ,
РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА,
дъщеря и пълномощник на Й. Найденова, 82 г., пострадала по ДП №
Д-2924/2013 вр. пр. №3624/2013 на РП-Плевен
ЕГН **********
ВАРНА 9010
УЛ. 'Г. БАКАЛОВ' 17 ВХ.7 АП. 80
ТЕЛ. МОБ. 0888 60 90 72
ТЕЛ. СТАЦ. 052 988 600ПРИЛОЖЕНИЯ  4 бр. съгл. текста (5 файла):
1. Писмо от апел. пр. Лещаков до мен от 01.10.2015
2. Мое писмо от 23.12.2014 до нотариус Иванов №007 с копие до пр.
Маркович от РП-Плевен, "прихванато" от колежката й пр. Илиева
(стр. 1 и стр. 2)
3. Писмо на окр. пр. Й. Антонова от 25.03.2015, изведено на 27.03.2015,
до РП-Плевен за насочване към действията на нотариус Иванов №007
4. "За отмяната на нотариалните актове - въпроси и отговори"
(информативен материал - 7 номерирани страници)


-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

На тази молба до Главния прокурор все още нямам отговор към днешна дата - 22.07.2016 г.

 

МОЛБА ДО Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РБ

От: Ренета Тодорова Стоянова
ЕГН: **********
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

0888 60 90 72
е-поща: rennie@softisbg.comОтн. Обжалване постановление на прокурор от ВКП


ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА:

На 21.10.2015 г. пр. Г. Найденов от ВКП е потвърдил "постановлението от 18.09.2015г. на Апелативна прокуратура-гр.В.Търново (по преписка №1755/2014г.), с което е било потвърдено постановлението от 31.08.2015г. на Окръжна прокуратура-гр.Плевен (по преписка №2140/2015г.), потвърждаващо постановлението от 16.01.2015г. на Районна прокуратура-гр.Плевен за отказ да се образува досъдебно производство по преписка № В 6989/2014г."

И е написал в заключение: „Жалбата на Ренета Тодорова Стоянова оставям без уважение."

А аз не съм подавала никаква жалба до ВКП. Просто бях помолила пр. Д. Лещаков от ВТАП да предприеме необходимите мерки, за да се "отпуши" блокираното разследване в Прокуратурата в Плевен, защото вече две години и половина боксува. И накрая бях написала: „Ако не сте в състояние да го направите, моля препратете писмото ми до по-горестоящата прокуратура." (Приложение 1)

Мога ли да се надявам на Вашето съдействие, г-н Главен прокурор, за „отпушване" на разследването и насочването му към документно престъпление с официални удостоверителни документи - два нотариални акта на нотариус Иванов №007 от гр. Плевен?

Не става дума за неистински документи по смисъла на чл. 93, т.6 от НК, а за документи с невярно съдържание по смисъла на Постановление № 3 от 23.III.1982 г. по н. д. № 12/81 г., Пленум на ВС, „По някои въпроси на документните престъпления", в което е дадена дефиницията за документ с невярно съдържание: "Документ, в който удостоверените факти или обстоятелства не съответстват на обективната действителност. Деянието е съставомерно по чл. 314 НК, когато редът за съставяне на официален документ въз основа на заявление на частно лице е установен със закон, указ, постановление, правилник или наредба.", а "когато официалният документ е издаден от длъжностно лице в кръга на службата му - по чл. 311 НК." (вж. Приложение 2. Решение на ВКС - осъден нотариус по 311 НК)

ИСКАНЕ:
1. Съдействие за насочване на разследването към документно престъпление с цел отмяна на два нотариални акта по чл. 537 ал. 3 от ГПК (вж. Приложение 3. За отмяната на нот. актове - въпроси и отговори)

2. Отмяна на 4 постановления: от 21.10.2015 г. пр. Г. Найденов от ВКП (по преписка 179/2015), от 18.09.2015г. на Апелативна прокуратура-гр.В.Търново (по преписка №1755/2014г.), от 31.08.2015г. на Окръжна прокуратура-гр.Плевен (по преписка №2140/2015г.), от 16.01.2015г. на Районна прокуратура-гр.Плевен (по преписка № В 6989/2014г.). Искането да бъдат отменени тези 4 постановления НЕ е, защото обжалвам отказа на районен пр. Дияна Илиева да образува ДП, както твърдят всички прокурори по веригата. Напротив, аз смятам, че изобщо не е било необходимо да се образува пр. № В-6989/2014. Смятам, че е станало недоразумение - мое писмо с копие до районен прокурор Ивета Маркович - наблюдаващ прокурор по вече образуваното преди година ДП в РП-Плевен, е било предадено на колежката й пр. Дияна Илиева за произнасяне като по нова жалба. (вж. Приложение 4, стр. 1 и стр. 2 - Мое писмо до нотариус Иванов №007 с копие до пр. Маркович) Абсолютно ненужна преписка, голямо недоразумение. Освен това в постановлението на пр. Илиева имаше някои грешки и непълноти, които оспорих в обжалване пред ОП-Плевен (Приложение 5), но в следващите постановления грешките и непълнотите се повтаряха, независимо от молбите ми за корекция или уточнение. Може би прокурорите се съобразяват само с по-високостоящите от тях? Като че ли обикновеният гражданин буди у тях някакво високомерно презрение, струва ми се. Или греша? (Приложения 6 и 7)

Благодаря предварително.

Оставам в очакване на Вашия компетентен отговор.

Ако е необходимо да изпратя писмото на хартия с подпис, моля да ме уведомите. Или ако е необходимо да приложа копия от документи по нотариалните дела или от личния архив на майка ми по десетилетната история на поземлената й собственост в Плевенско, също моля да ме уведомите.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова
образование: полувисше (медицина, 1978), висше (английска филология, 2004)
ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
Ренета Стоянова
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
е-поща: rennie@softisbg.com
моб. 0888 60 90 72

стац. 052 988 600

ПРИЛОЖЕНИЯ 7 бр. съгл. текста:

1. Мое писмо до пр. Д. Лещаков от ВТАП за грешките в постановлението му, 01.10.2015

2. Извлечение от Решение на ВКС № 113 от 23.06.2011- осъден нотариус по чл. 311 НК

3. За отмяната на нотариалните актове по чл. 537 ал. 3 - въпроси и отговори

4. Мое писмо до нотариус Иванов с копие до набл. прокурор Маркович, 23.12.2014

(стр. 1 и стр. 2)

5. Обжалване постановление на районен прокурор Дияна Илиева, от 16.01.2015

6. Молба до Адм. р-л на ОП-Плевен да обърне внимание на грешките в постановлението на окръжен прокурор Снежана Георгиева, 09.09.2015. Без отговор.

7. Молба до пр. Лещаков за уточнение по постановлението му

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

РезюмеТри години тормозят майка ми с разпити и очни ставки да си "признае", че е ходила на 120 км от дома си в гр. Варна до някакво забутано Разградско село да се подписва на пълномощно за продажбата на всичките си земи в Плевенско. И понеже не си "признава", я обвиняват, че пречи на калпавото им разследване (вж "Нотариален туризъм"). 

          

-

Тук публикувам кратко извлечение от негативни изказвания на прокурори по адрес на майка ми - пострадала от имотна измама през 2013 г. - в смисъл, че не била оказвала съдействие на разследването. Майка ми е 83-годишна, трудно подвижна от много години поради тежки костно-ставни деформации, има призната с ТЕЛК инвалидност 75% от 2002 г. (тогава е била 69-годишна).

Наблюдаващ прокурор: "Предвид категоричния отказ на св. Найденова да съдейства в извършването на експертизата нейните показания и твърдяните от нея факти и обстоятелства следва да бъдат преценявани единствено в контекста на останалия доказателствен материал и с оглед конкретното й процесуално поведение." (постановление от 24.07.2015 за прекратяване на ДП)

Забележка. Св. Найденова е пострадалата (83-год. ми майка), а  експертизата, която уж била отказвала категорично, е съдебна психолого-психиатрична експертиза, каквато майка ми никога не е отказвала по простата причина, че никога не е била търсена за такава. Не е търсена за никаква експертиза - нито за съдебно-медицинска, нито за психолого-психиатрична. Призовка е получила единствено за оказване на съдействие при извършване на графологична екпертиза. Беше още през лятото на 2013 г. Тогава се яви точно на часа, придружавана от дъщеря и внук, подписа се в изправено и седнало положение и това беше всичко. За псих. експертиза е търсена само дъщерята (аз), два пъти, и двата - по телефона, през лятото на 2014 и през май 2015. Спешно било. И в двата случая вещите лица не знаеха, че става дума за пострадала, а не за обвиняема, не знаеха, че пострадалата не се води на учет в психиатрия, нито някога се е водела, не знаеха дори, че е над 80-годишна трудно подвижна жена с призната инвалидност 75% от 2002 г. След като им обясних тези неща, както и че няма нищо спешно в извършването на псих. експертиза, тъй като разследването се води от 2013 г., повече не се обадиха.


Окръжен прокурор Й. Антонова, ОП-Плевен: "все още не се изпълнени указанията за изготвяне на заключения по назначените съдебна психолого-психиатрична експертиза и съдебна-техническа експертиза, и то по вина на жалбоподателката, която отказва съдействие на съответните органи." (постановление от 07.07.2015 г.)

Забележка. Окръжният прокурор стига още по-далече - пострадалата била виновна, че не е била извършена не само психиатричната, но и техническата експертиза. Техническата екпертиза в случая представлява справка от мобилния оператор за телефонните разговори, проведени от майка ми на 12.02.2013 г. Указанията за извършването й бяха дадени от съда в края на 2014. От Оператора вероятно са отговорили, че срокът за съхранение на данните отдавна е изтекъл и затова не могат да ги предоставят (вж. чл. 250а от Закона за електронните съобщения).


Районен съдия Т. Начева, РС-Плевен: Отказаната от св. Найденова (майка ми) и св. Стоянова (аз)  "комплексна психолого-психиатрична експертиза на св. Найденова която експертиза с оглед разпоредбата на чл.144 ал.2 т.5 от НПК е следвало да установи физическото и психическо състояние на Найденова [...] евентуалната неспособност на Найденова да разбира значението на постъпките си и да ги ръководи би изключила възможността за формиране на определен тип неправилни възприятия което би подкрепило и  направения от прокурора извод за недоказаност на извършеното престъпление. И поради това извършването на гореописаната експертиза е наложително." (определение от 13.11.2014)

Забележка. Според районния съдия, ако някой не разбира значението на постъпките си, това изключва възможността той да формира неправилни възприятия. Вероятно е искала да каже обратното - правилни възприятия. Освен това съдията е написал, че с псих. експертиза се установява не само психическото, но и физическото състояние, което не е вярно. Физическото състояние се определя със съдебно-медицинска експертиза.

Същевременно и прокурори, и съдии признават, че показанията на пострадалата са неизменни в продължение на близо 3 години и няма основания за съмнения, че майка ми казва истината:

Наблюдаващ прокурор Ивета Маркович от РП-Плевен за показанията на пострадалата: "в хода на цялото досъдебно производство св. Найденова поддържа показания в насока, че не е давала съгласие на никое трето лице да извършва от нейно име разпоредителни сделки с гореописаните недвижими имоти" (постановление от 24.07.2015 за прекратяване на ДП)

Трима окръжни съдии от ОС-Плевен за показанията на пострадалата: "Показанията на свидетелката на неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата." (определение от 01.03.2016)

-

Update, 25.11.2016

Как се стигна до абсурдните съмнения в психичното здраве на пострадалата ми майка? Тук съм обяснила откъде тръгна всичко и как се стигна до недоразумението. Тогавашните набл. прокурор и следовател подадоха самоотвод още в началото на 2016. От сегашния екип не можем да се оплачем. Надяваме се да повдигнат обвинение на измамниците, след като Съдът се произнесе, че  са събрани "достатъчно доказателства за търсене на наказателност на повече от едно лице".


-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Тази справка е съставена по повод обвиненията, които районен и окръжен прокурор отправят към пострадалата (83-годишната ми майка), че с процесуалното си поведение била пречела на разследването. 

----

Накратко. Процесуалното поведение на майка ми е образцово по отношение оказване пълно съдействие за разкриване на цялата истина. Тук е публикуван списък на писмата, изпратени от пострадалата и близките й до прокуратурата в помощ на разследването по досъдебно производство №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 на РП-Плевен.

            На практика, ние във Варна сами си проведохме цялото разследване по случая с имотната измама. Не е сложно - трябва само да се разгледат няколко документа - вж. Документите, с които е извършена имотната измама. След като предоставихме на плевенските некадърници всичко на тепсия, те изпаднаха в ступор, от който още не са излезли - вече повече от две години (без да броим периода от година и половина, преди да се "намесим").             

          Междувременно два пъти прекратяваха ДП-то, съдът два пъти им го връща, валяха самоотводи. Стигна се дотам, че дори съдът не се стърпя и им каза в прав текст, че изцяло пренебрегват събраните доказателства, които са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице. Вж. Документите по наказателното производство.

           Сегашният набл. прокурор се върти като муха без глава вече 10-ти месец. Всеки момент очакваме да се произнесе. Няма да се учудя, ако и той (тя, всъщност) допълни колекцията от правно-неграмотни прокурорски постановления (бел. моя, Р.С., 30.12.2016).

-

 Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Ако бях районен съдия

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

-

Ако бях районен съдия и получех такава жалба за произнасяне по чл. 243 ал. 4 и 5 от НПК*, щях да кажа:

--- Това не е никаква жалба, а писмо до наблюдаващия прокурор, но щом така и така сте ми изпратили постановлението за прекратяване, я да го погледна. Охо-оо, какво е това? Показанията на свидетеля изложени, а правният извод на прокурора къде е? Няма го никакъв! (пояснение: показанията без правен извод са за практиката на земеделската служба да издава "преписи" от документи за поземлена собственост, които не съхранява, но липсва правен извод, че издаването на препис от липсващ документ е мисия невъзможна)? А-а, не, и тук пак така - (пояснение: тук показанията без правен извод са за пет скици, на които е придаден вид, че са издадени от друго лице, а не от това, което ги е подписало, но липсва правен извод, че скиците представляват неистински документи по см. на чл. 93, т. 6 от НК**). Аз ли да му правя правните изводи на този прокурор? Да си ги направи сам, нали е господарят на досъдебното производство? Ами я чакай, чакай, какво е това основание за прекратяване? Недоказаност на обвинението ли? А къде е лицето, срещу което е повдигнато недоказаното обвинение? Няма го! (пояснение: ДП-то се води срещу неизвестен извършител, а обвинение се повдига срещу конкретно лице) Край, аз съм дотук, постановлението не подлежи на съдебен контрол поради допуснати от прокурора неясноти и противоречия. Връщам го на окръжния прокурор да се оправят там по служебен ред. И без това няма надлежно подадена жалба.

-

* НПК Чл. 243, ал. 4: Съдът разглежда делото еднолично в закрито заседание не по-късно от седем дни от постъпване на делото, като се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство.

НПК Чл. 243, ал. 5: С определението съдът може да: 1. потвърди постановлението; 2. измени постановлението относно основанията за прекратяване на наказателното производство и разпореждането с веществените доказателства; 3. отмени постановлението и да върне делото на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона.

** НК Чл. 93 т. 6. "Неистински документ" е този, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на друго лице, а не на това, което действително го е съставило;

-

Този материал има връзка с пример 5 и пример 6 от списъка.
 

--

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

-

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това са показанията на старши експерт от ОСЗ гр. Д. Митрополия, отразени в постановление за прекратяване на наказателно производство, без прокурорът да е извел правен извод от тях.

---


"Ваня Спасова Георгиева - старши експерт в Общинска служба „Земеделие" гр. Долна Митрополия. В своите показания същата посо­чила реда по който са били издадени петте скици за недвижимите имоти, предмет на прехвърлителните сделки. Георгиева заявила, че петте скици са изготвени от нея, тъй като е замествала своя колежка - Малинка Гецова. Тяхното съдържание е било изведено от базата данни на т.нар. динамичен регистър, подписани са от Георгиева и са предоставени за заверка на св. Якимова."

Коментар от Ренета Стоянова, дъщеря на пострадалата от имотна измама възрастна жена:

Съгл. чл. 93, т.6 от НК: "Неистински документ" е този, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на друго лице, а не на това, което действително го е съставило." Казано просто, на документа пише името на едно лице, а пък подписът е на друго. В случая на петте скици е придаден вид, че са изработени и подписани от Малинка Гецова, главен експерт в ОСЗ-Д.Митрополия, а в действителност са изработени и подписани от старши експерт Ваня Георгиева, без да е отбелязано, че е "по заместване".

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това са показанията на н-к ОСЗ гр. Д. Митрополия, отразени на стр. 11-12 в постановление за прекратяване на наказателно производство, без прокурорът да е извел правен извод от тях.

Забележките са направени от Ренета Стоянова, инцициали Р.С., дъщеря на пострадалата от имотна измама възрастна жена.

---

"Визираните документи били издадени на датата посочена в тях (върху преписите от решенията на ПК липсва дата на заверката, бел. моя, Р.С.), като повода за тяхното издаване е подадено Заявление (с пълномощно, което не дава права за снабдяване с преписи от документи за собственост, бел. моя, Р. С.). На св. Якимова бил зададен въпроса - Защо Препис от Решение №7000 за възстановяване правото на собственост на земеделски земи в съществуващи или възстановени (възстановими, заб. моя, Р.С.) реални граници в землището на село Ставерци, ЕКАТТЕ 68607, касаещо имоти №071022 - 5 декара нива в местността „Лилов камък" в землището на село Ставерци, област Плевен и имот №213001- 43,800 дка  (площта на имот №213001 е 43,801 дка; в „преписа" е допусната грешка, бел. моя, Р.С.) - нива в местността „Кожухарова круша" в землището на село Ставерци, област Плевен и Препис от решение №7000/1994 г. за възстановяване правото на собственост на земеделски земи в съществуващи или възстановени реални граници (не в реални граници, а съгласно плана за земеразделяне, бел. моя, Р.С.) в землището на село Ставерци, ЕКАТТЕ 68607, касаещо имоти №269020 - 0,920 дка - нива в местността „Горни лозя" в землището на село Ставерци, област Плевен и имот №З53006 - 0,730 дка - нива в местността „Мелницата" в землището село Ставерци, област Плевен не е подписано в долния десен ъгъл в графи за „Началник", „Главен експерт" и „Членове" за разлика от препис от Решение С-100, където има подписи във всяка една от графите? По повод на това св. Якимова заявила, че при издаването на тези документи се ползва определена база данни, която е на хартиен носител и данни въведени в ЦИС (пояснение: ЦИС означава Централна информационна система, бел. моя, Р.С.) за територията на Община Долна Митрополия. За част от информацията, която се съдържа на хартиен носител може да се намери в оригинал самото решение на Поземлената комисия и затова при издаването на такива преписи се нанася „Вярно с оригинала" след което се прави заверка с кръгъл печат и подпис на съответния служител. На тези решения, които са в оригинал, стоят подписите и имената на състава, който е постановил тези решения. Обикновено това е за имоти с възстановено право на собственост след 2000-та година. За другите имоти, преди посочената година, обикновено се използва Информационната система от динамичен регистър, като в този случай не може да се види в оригинал това решение на Поземлената комисия, тъй като няма оставено такова в преписката за съответния имот. Това е така, тъй като преди години обикновено са се издавали такива решения в оригинал само в един екземпляр и той е бил връчван на собствениците. От своя страна в много случаи същите са го загубили или ако са повече наследници се съхранява само от единия наследник, а другите нямат такива преписи. По тези причини на преписите от тези решения не може да се посочи кои лица са участвали в състава на Поземлената комисия, който е постановил решенията, а се посочват лицата работещи към датата на издаване на преписите в съответната служба. Поради това върху преписите се нанася забележка под имената на състава, че към датата на издаване на решението състава на Поземлената комисия е бил друг."


    Коментар от Р.Стоянова:

 Преди н-к ОЗС да направи горните самопризнания, пр. Ивета Маркович се беше произнесла правно-неграмотно за тези псевдо-преписи. Около две години след нейното произнасяне, председателят на Нотариалната камара каза, че това са документи с невярно съдържание - категорично.

-

  Съгласно множество съдебни решения, „преписи"  като този на ОСЗ-Д. Митрополия, са нищожни, неистински, без удостоверителна сила и т.н.
    Например, в Решение №562 на Административен съд - гр. Перник от 31.07.2014 г. (окончателно) се казва, че такъв „препис" не съществува в правния мир:
    "... това решение не съществува в правния мир, тъй като ОСЗ признава в отговора си , че оригинала на това решение не се намира в архива на ОСЗ-гр.Перник. Съществуването на бланка в базата данни на ОСЗ не е равносилно на съществуване на решението. Решението следва да бъде издадено и подписано от компетентния орган- Поземлена комисия или ОСЗ, а представения "препис" не е подписан от лицата посочени в него, а освен това към 29.VІ.1999 г. компетентния орган за постановяване на решението е Поземлена комисия-с.Драгичево, а не ОСЗ-гр.Перник и състава на поземлената комисия е от съвсем други длъжностни лица, различни от тези посочени в заглавната част на решението.Оригинал или официално заверен препис от това решение не се представя. Такъв оригинал изобщо липсва в архива на ОСЗ- гр.Перник. Прави впечатление, че в ОСЗ Перник това не е изолиран случай. С оглед на това наличието на бланка в базата данни на ОСЗ създава привидност, че на определени лица е възстановен земеделски имот , от което същите могат да черпят права. От това може да следва единствено злоупотреба с несъществуващи и недоказани права за трети лица.  Фактът,че решението фигурира в базата данни на ОСЗ- гр.Перник не го прави действително, тъй като за формата на решението и  начина на издаването му има специални разпоредби в ЗСПЗЗ, които в случая изобщо не са спазени. След като оригинал на решението липсва, няма данни това решение да е  отговаряло на някои от законово изискуемите реквизити за валидността му, значи, че такова не съществува в правния мир. Не може да се издава препис от решение, което не съществува, а още по-малко да се манифестира препис от неустановимо, несъществуващо решение на административния орган. С оглед на изложеното е видно ,че решение No 04000 от 29.VІ.1999 г. е нищожно,поради наличието на особено съществени нарушения на основанията по чл.146 от АПК, което на практика се приравнява на липсата на решение" (край на цитата от Решение №562 на Административен съд - гр. Перник от 31.07.2014 г.)
    В Решение на Плевенски  окръжен съд от 22.11.2013 год. (окончателно) се казва, че такива „преписи" са неистински документи:
    "представените от въззиваемия Г.Х. официално заверени преписи не носят подписи на длъжностните лица, които са ги издали, а представляват извлечение от компютърна програма, поради което автентичността им не би могла да бъде проверена.
    ... официално заверени преписи от решенията на Поземленa комисия - Кнежа, които представляват разпечатки от информационна програма и върху същите не са положени подписи на длъжностни лица, с изключение на този на лицето, издало преписите.     
    ...представените официално заверени преписи от същите решения са неистински документи.  
    ...признава за установено, че представените от същия официално заверени преписи са неистински документи поради несъответствие на съдържанието на преписите с оригиналите на документите, надлежно подписани от членовете на ПК - Кнежа. Да се изпрати на основание чл. 194 ал. 2 ГПК служебно заверен препис от решението на РП - Кнежа за проверка за наличие на извършено престъпление."  (край на цитата от Решение на Плевенски окръжен съд от 22.11.2013)
    В Решение  № 53 на Административен съд - гр. Габрово, 17.07.2013 година (окончателно), се казва, че такъв препис е недовършен и не съставлява решение на ПК:
    "този препис не съставлява решение на ПК Севлиево. Към 10.11.1997 г. ОСЗ Севлиево не е съществувала като колективен орган. Този препис не съставлява окончателен документ, нито е равнопоставен на оригинала или на заверено копие от такъв, точно защото липсва съществена част от него- подписите на съставителите му.
    ...на преписа от решението с посочен автор- ОСЗ Севлиево не е посочено, че същият е сверен с оригинала, на него е поставено само отбелязването "заверил преписа", но от какъв документ е този препис- от оригинал, от извлечение на оригинал/ копие или от друг препис, това не е посочено.
    ГАС взе предвид, че според правната теория неподписаният акт не е нищожен, а се счита за недовършен. Липсата на подпис означава липса на властническо волеизявление, което е равносилно на липса на АА, който остава само проект. Недовършените актове не са порочни, те просто не съществуват за правния мир. /Административно право на Република България- Обща част, Проф. д-р Дерменджиев, И., доц. д-р Д. Костов и доц. д-р Д. Хрусанов, изд. Тилиа, 1996 г./" (край на цитата от  Решение  № 53 на Административен съд - гр. Габрово, 17.07.2013)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

"Накратко. Моля да обърнете внимание на подчинените си, че указанията им за извършване на психолого-психиатрична експертиза на пострадалата по ДП № Д-2924/2013 на РП-Плевен са противоречиви и неубедителни. Моля също така да им обърнете внимание, че съдебният им контрол е непълен и неефективен (вж също жалбата от пострадалата срещу тримата окръжни съдии от 06.03.2016 г. - приложена, без приложенията към нея). Поради всичко гореизложено доверието на майка ми в правосъдието е силно разклатено. Моето - също. Очаквам Вашия компетентен отговор. Благодаря предварително."

 Жалбата

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 8 бр. съгл. текста:

1. Определение на ОС-Плевен от 01.03.2016 - непълно и противоречиво

2. Пострадалата уведомява прокурора, че не й е извършвана медицинска експертиза (за физическото състояние). Прокурорът не отговаря, но при второто прекратяване пише, че мед. експертиза е "по документи", сякаш пострадалата е починала.

3 Призовка за явяване пред варненския следовател Бакалова на 13.06.2014 - вместо нея се явява плевенският следовател Димитров (2 страници: писмо за явяване "при следовател Бакалова" и същинска призовка - отново "следовател Бакалова")

4. Изрично пълномощно на дъщерята от 28.05.2014 за представителство пред съдебните власти- Плевенският следовател не го признава и не допуска никого до пострадалата възрастна жена (1-ва стр. от пълномощното и 2-ра стр.)

5. Мед. преглед на пострадалата от Бърза помощ на 13.06.2014 - нормална

"Идва лекар, извършва преглед на „агресивната" пациентка и документира: „адекватна, ориентирана, висока кръвна захар, диабетичка, високо кръвно налягане, не се чувства добре". С идването на лекаря, очната ставка е прекратена. Пострадалата излиза със залепнала от сухота уста и и напукани до кръв устни. Никой от тримата „пребити" мъжаги не се оплаква пред лекаря. Самият сл. Димитров не казва пред лекаря нито дума за някакво агресивно поведение от страна на пострадалата."

 

6. Доброволен мед. преглед на пострадалата от психиатър през 2015 г. - нормална (печатен документ, ръкописен документ и разчитане на ръкописния документ)

"Д-р Аврамова, която е и вещо лице съдебен психиатър към съда в гр. Варна, е документирала заключението си, че пострадалата е „с леки когнитивни нарушения по органичен тип (паметта е леко отслабена от възрастта, бел. моя, Р.С.), адекватна, съответна, апсихотична (няма психическо заболяване, бел. моя, Р.С.)". Документът от прегледа при специалиста психиатър е предоставен на наблюдаващия прокурор, но не е отразен в постановлението за прекратяване."

 

7. Молба от дъщерята за проверка назначавана ли е спешна психиатрична експертиза на пострадалата - без отговор (придружаващия емейл, 1-ва и 2-ра стр.)

"Майка ми е нормална, грамотна, културна жена, бивша учителка с 37 години трудов стаж. Прилагам два документа, че е псих. здрава. Това са единствените документи, които съществуват. Други няма, защото никога не е водена на психиатричен учет, нито е лекувана за псих. заболяване. Според мен, няма нищо спешно в случая, тъй като от миналото лято се опитват да извършат подобна екпертиза - излишно действие, както и повечето действия по ДП №Д-2924/2013 г.

В постановлението на пр. Маркович и в определенията на съдиите от РС и ОС-Плевен се твърди, че имало било медицински документи за псих. заболяване на майка ми и че аз, дъщерята, съм била дала показания в този смисъл. Няма такива работи. Просто пр. Маркович близо две години не се сеща да отвори нотариалните дела или ако ги е отворила, не е разбрала какво пише в тях, а съдиите са написали определенията си така, сякаш са преписвали едни от други, без да са чели или без да са разбрали какво им е писала майка ми."

8. Справка за образцовото процесуално поведение на пострадалата - оказано съдействие на разследването по дати в периода от 21.01.2015 до 02.07.2015 г.

9. Жалба от пострадалата срещу тримата окръжни съдии от 06.03.2016 г. - произнесли са се само по една от 4-те точки в жалбата й и нищо не са писали за възражението й срещу протеста на прокурора, дори не са споменали, че съществува такова.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


 

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

"ОС-Плевен не се е произнесъл по три от 4-те точки в жалбата ми срещу
определението на РС-Плевен и дори не е споменал за възражението ми срещу протеста на прокурора. Съгл. Постановление No 1 от 10.XI.1985 г., Пленум на ВС, съдът е длъжен да разгледа иска на предявеното основание. Когато съдът не е разгледал иска на предявеното основание, т.е. разгледал е иск, който не е предявен и не е разгледал предявения, постановеното решение е недопустимо. Същото, предполагам, важи и за определенията.


Очаквам Вашия компетентен отговор. Благодаря предварително."

Жалбата в PDF

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

"Окръжен прокурор Антонова е разпоредила с постановление от 25.01.2016 г. (приложено) да се изпрати в РС-Плевен едно кратко електронно писъмце от 05.08.2015 г., озаглавено "Благодарствено писмо до пр. Маркович от РП-Плевен" (приложено). Писъмцето не е подписано от майка ми нито на ръка, нито с електронен подпис. Действително, не е Ваш проблем това, че един Плевенски окръжен прокурор не прави разлика между подписана жалба до Съд и неподписано е-писмо до Прокурор, но това, че и съдия от Районен съд гр. Плевен също не прави разлика между документ и е-писмо, вече си е Ваш проблем, и то много сериозен."

Жалбата в PDF

ПРИЛОЖЕНИЯ към жалбата:

1. Благодарствено писъмце от Й. Найденова (майка ми, 83-год) до пр. Маркович, изпратено по е-поща на 05.08.2015

2. Постановление на окр. пр. Антонова от 25.01.2016 - разпорежда изпращане на благодарственото писъмце в РС-Плевен

3. Определение на РС-Плевен от 01.02.2016 - приемат благ. писъмце за жалба до РС-Плевен и се произнасят

4. Мое писмо до Вас, адм. р-л на РС-Плевен от 24.01.2016 - за хаоса в работата на съдиите по вписванията към РС-Плевен

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Възражението е изпратено на хартия, с подпис от пострадалата и обратна разписка. 

Препис от Възражението в PDF

 

СПРАВКА 1 от 2 - УКАЗАНИЯ ОТ ГОРЕСТОЯЩИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Резюме. От март 2015 г. горестоящите прокуратури указват да се разследва г-н нотариуса, а от октомври 2015 г. тече служебна проверка по чл. 243, ал. 9 от НПК.

25.03.2015 г. - (Приложение 1) Писмо от окръжен прокурор Антонова до РП гр. Плевен. Препраща по компетентност сигнал „с искане за излизане от тесния кръг около измамата с пълномощното и насочване на разследването към действията на нотариус Иванов №007. Сигнала следва да имате предвид в хода на разследването."

26.10.2015 г. - (Приложение 2) Писмо от апелативен прокурор Лещаков, ВТАП, до ОП-Плевен с копие до РП-Плевен: „Приложено, изпращаме Ви материалите по ДП № Д-2924/2013 г., преписка № 2140 от 2015 г. на ОП-Плевен и преписка № В-6989/2014 г. на РП-Плевен, за изпълнение указанията на ВКП и ВТАП за преценяване необходимостта и възможността за извършване на служебен контрол по реда на чл. 243 ал. 9 от НПК по отношение на постановлението от 24.07.2015г. на РП-Плевен за прекратяване на наказателно производство" .

06.11.2015 г. - (Приложение 3) Писмо от апелативен покурор Лещаков, ВТАП, до мен и дъщеря ми, с което ни уведомява, че „съобразно дадените указания от ВКП и ВТАП тази окръжна прокуратура [ОП-Плевен] следва да извърши служебен контрол за законосъобразност и обоснованост на постановление за прекратяване на наказателното производство"

10.11.2015 г. - (Приложение 4) Писмо от върховен прокурор Илиев, ВАП, до РП гр. Плевен. Препраща по компетентност в РП-Плевен сигнал от дъщеря ми „за извършени документни престъпления от нотариус Иван Иванов №007, район на действие РС Плевен. За изясняване на изложените обстоятелства извършете проверка, като за предприетите действия, моля, уведомете Върховната административна прокуратура, а за резултата - и автора на сигнала."

18.12.2015 г. - (Приложение 5) Писмо от зам. гл. прокурор Богданова, ВКП, до дъщеря ми с копие до ВТАП, ОП-Плевен и РП-Плевен. „Наказателното производство по делото е било прекратено с постановление на районната прокуратура от 24.07.2015 г., което не е било проверено по съдебен ред. АП Велико Търново и ВКП са указали на ОП Плевен да прецени необходимостта от извършване на служебен контрол. Материалите са били възложени на окръжната прокуратура на 29.10.2015 г. и тъй като за нуждите на настоящата преписка са били изискани във ВКП, служебен контрол на постановлението за прекратяване към момента не е извършен. Основното искане е да бъде извършена служебна проверка на правилността и законосъобразността на постановлението на РП Плевен от 24.07.2015 г., с което е било прекратено наказателното производство. Затова изпращам двете преписки на РП Плевен, ведно с досъдебното производство, по компетентност на Окръжна прокуратура Плевен." Снимка на част от писмото (наречено от ЗГП Богданова резолюция) - точно на тази част, в която пише, че ВКП изпраща всички материали на ОП-Плевен по компетентност за извършване на служебна проверка.

12.01.2016 - (Приложение 6) Писмо от апелативен прокурор Лещаков, ВТАП, до РП-Плевен и ОП-Плевен. Препраща мотивирано искане от дъщеря ми „за повдигане на обвинение срещу конкретно лице [нотариус Иванов №007] по досъдебно производство № Д-2924/2013 г. по описа на РП-Плевен, за сведение и съобразяване при извършваната преценка на събраните доказателства от наблюдаващия прокурор [Маркович] и от прокурора при горестоящата прокуратура."

СПРАВКА 2 от 2. - ИСКАНИЯ ОТ МЕН, ВНУК МИ И ДЪЩЕРЯ МИ

Резюме. От октомври 2014 г. аз, внук ми и дъщеря ми настояваме пр. Маркович да обърне внимание на документацията по двете сделки и да предяви иск за отмяна на двата нотариални акта по чл. 537, ал. 3 от ГПК.

10.10.2014 г. - (Приложение 7: стр. 1 и стр. 2) Писмо от мен до пр. Маркович. Уведомявам я, че „преписът" от решението на поземлена комисия е фалшив. Прилагам за сравнение копие от оригинала. Тогава още не бях забелязала, че върху фалшивия „препис" няма нито един подпис на член на ПК, нито че площта на най-голямата ми нива е сбъркана.

14.10.2014 г. - (Приложение 8)- Възражения от внук ми по чл. 229, ал. 2 от НПК. „Забелязват се редица действия в посока трудно доказуеми твърдения, като напр. кой какво казал, кой на кого се обадил, колко пари платил в брой и др. Същевременно са останали незабелязани или са омаловажени сериозни пропуски по документацията на двете сделки - наличие на документи с невярно съдържание и на манипулирани такива." Следва изброяване по точки.

30.10.2014 - г. - (Приложение 9) Пр. Маркович отговаря на писмото ми от 10.10.2014 и възраженията на внук ми от 14.10.2014: „Твърди се, че в случая названието „препис" е подвеждащо, т.е. въвежда в заблуждение, че това е документ за собственост. В подкрепа на това се иска да бъде направено сравнение с приложеното копие от нотариално заверено Решение №7000/30.11.1994г. Твърди се, че преписът е „фалшив". Считам тези твърдения за неоснователни, тъй като в двата документа няма никакви разминавания между номерата, вида и размера на имотите." Разминаванията са огромни, вкл. и в размера на един от имотите ми. На следващата година, в постановлението за прекратяване от 24.07.2015, се появиха показанията на н-к ОСЗ, която признава, че това не е препис, а разпечатка от базата данни в компютъра им, тъй като не съхраняват оригинала на документа, т.е. „преписът" наистина е фалшив. От тези показанията не е изведен правен извод, просто са цитирани без коментар. Неоснователни според пр. Маркович са и възраженията на внук ми: „В следващите пунктове на писмото се коментират документите приложени към двете нотариални дела във връзка с извършените сделки пред нотариус Иван Иванов, като се навеждат изводи, че процедурата не е спазена и същите са опорочени. Считам тези твърдения също за неоснователни. В хода на разследването са били разпитани всички лица участващи в сделките, включително и нотариус Иван Иванов. Последният в своите показания категорично е заявил, че всички документи са били напълно изрядни, от формална и законова страна не е имало пречки да бъдат сключени сделките" Пр. Маркович не е преценила показанията на свидетеля нотариус Иван Иванов №007 през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му позволява да не дава показания, уличаващи го в извършване на престъпление. Вместо това е приела на доверие показанията му.

10.12.2014 г. - (Приложение 10) Писмо от дъщеря ми до пр. Маркович. „Г-н нотариусът е удостоверил погрешно собствеността върху имотите с решения на поземлена комисия вместо с нотариалните им актове. Тук е ключът към разкриване на измамата. Решенията, с които погрешно е удостоверена собствеността, не са били вписани в службата по вписванията, защото са от 1994 и 2000 г. Трябва да знаете, че само решения, издадени след 2001 г. се вписват в службите по вписванията. Преди да се впише нов акт за собственост (нотариален), задължително се проверява дали предишният е вписан. Аз не знам точно чие задължение е тази проверка. От службата по вписванията твърдят, че е на нотариуса, но може да се окаже, че е и на двамата - и на нотариуса, и на съдията по вписванията. Изискването за вписване първо на невписаните актове, е уредено в чл. 586, ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решенията на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." Това означава, че при изповядване на сделка с решение на ПК отпреди 2001 г., първо се вписва решението и чак тогава - нотариалният акт. Точно по този начин една наша роднина наскоро продаде малко земя - първо вписаха решението и чак след това - нотариалния акт."

06.01.2015 г. - (Приложение 11) Молба от мен до пр. Маркович, с която искам отмяна на двата нот. акта по чл. 537, ал. 3 от ГПК: „Аз съм единственият законен собственик на земите си по силата на нотариални актове от 1999 и 2006 г., издадени на основание влезли в сила решения на ПК - Д. Митрополия, респ. от 1994 и 2000 г. Продажбите през март 2013 г. са извършени на основание същите решения, при това под формата на невалидни преписи - без печат „Влязло в сила".

13.01.2015 г. - (Приложение 12) Пр. Маркович отговаря на молбата ми от 06.01.2015 с категоричен отказ да приложи разпоредбата на чл. 537, ал. 3 от ГПК. „Заверените преписи имат силата на оригинални решения на поземлена комисия",Нотариалните актове [от 2013 г.] са истински официални документи и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, които са ги подписали", „Този извод на прокурора не е бил оспорен от двете съдебни инстанции". Пр. Маркович не е съобразила, че нотариалният акт с невярно съдържание по принцип трябва да бъде истински документ по см. на чл. 93, т. 6 от НК, т.е. подписан от нотариуса, защото ако не е подписан от него, няма как да се повдигне обвинение срещу нотариуса по чл. 311 от НК.

20.01.2015 г. - (Приложение 13) Отново моля пр. Mаркович.Дори да бяха съставени на основание валидни преписи на решения на ПК и нещо повече - дори да бяха съставени на основание оригинални решения на ПК, нотариалните актове от 14 и 18 март 2013 г. пак щяха да са постановени в нарушение на закона, защото въпросните решения на ПК-Д. Митрополия не са последните ми документи за собственост. На официалния сайт на Агенцията по вписванията - гр. София можете да прочетете, че при покупко-продажба на имот се представя „последният документ за собственост" (т. 1). Прилагам разпечатка."

Приложение 14. Разпечатка от официалния сайт на АВ, където може да се прочете, че при покупко-продажба на имот се представя „последният документ за собственост" (т. 1).

27.01.2015 г. - (Приложение 15) Пр. Маркович отговаря на писмото ми от 20.01.2015. „Ако смятате, че постановлението ми от 13.01.2015 е неправилно и незаконосъобразно, можете да обжалвате пред окръжен прокурор".

27.01.2015 г. - (Приложение 16) Дъщеря ми до пр. Маркович: „Нотариус Иван Иванов №007 е получил невписани документи за собственост (решения на ПК от 1994 и 2000). Той е трябвало да извърши проверка в СлВп-Плевен, но не е. Ако беше извършил проверка, веднага щеше да установи, че си има работа с измамник, който се опитва да продаде чужди имоти с предишни документи за собственост (преписи от тях). А може би е извършил проверката и въпреки това - съзнателно - е съставил нотариалните актове в нарушение на закона? Както и да е станало - станало е. Сега в СлВп-Плевен се намират два по два дублиращи се нотариални актове (влизащи в материален спор). Майка ми няма никаква вина за това. От СлВп-Плевен се получи официален отговор, че нотариусът носи пълната отговорност за станалото. Съдията по вписванията не отговаря за действията на нотариуса (прилагам офиц. отговор от СлВп-Плевен). От името на майка си и от свое име моля пр. Маркович незабавно да предяви иск по чл. 537, ал. 3 от ГПК."

13.03.2015 г. - (Приложение 17) Писмо от мен до пр. Маркович с искане за излизане от тесния кръг около измамата с пълномощното и насочване към измамата, станала в кантората на нотариус Иванов №007. „Моля, обърнете внимание, че нотариалните дела съдържат писмени доказателства за редица пропуски и по двете сделки, най-сериозният от които е, че „пълномощникът" ми е „продавал" моите земи без представяне на последния ми документ за собственост - нотариалните ми актове от 1999 и 2006 г., издадени на мое име въз основа на оригинални, влезли в сила решения на ПК от 1994 и 2000 г. Именно с нотариалните си актове се легитимирам като единствен и законен собственик на земеделската и горската си земя в Плевенско. Конкретно внимание от страна на Прокуратурата заслужават следните два момента по нотариалните сделки през 2013:

- при сделката с горската ми земя в нотариалния акт е записано, че е земеделска, а цялото название на решение на ПК №С100/2000 г. е изменено така, че да изглежда като решение за възстановяване на земеделска земя;

- при сделката със земеделската ми земя нотариус Иван Иванов №007 е приел „препис" от решение №7000/1994 г. без никакви подписи на членовете на ПК и без никакво обозначение, че върху решението изобщо някога са били полагани подписи от членове на ПК.

Това е голямата измама. Станала е в нотариалната кантора и си остава измама, дори пълномощното да беше перфектно оформено и заверено от варненски нотариус.

Много Ви моля, излезте от тесния кръг около пълномощното и насочете разследването към голямата измама."

13.04.2015 г. - (Приложение 18) - искане от мен за отмяна на нот. актове, като към цитирания чл. 537, ал. 3 от ГПК е добавен и чл. 574 от ГПК1.

„Аз съм единственият законен собственик на земите си по силата на нотариални актове на мое име от 1999 и 2006 г., издадени на основание влезли в сила решения на ПК-Д. Митрополия, респ. от 1994 и 2000 г. Продажбите през март 2013 г, са извършени чрез „пълномощника" ми с преписи от същите решения на ПК - Д. Митрополия без представяне на нотариалните ми актове.

При това преписът от Решение №7000/1994 г. за земеделската ми земя е подписан единствено от лицето, което го е заверило, без подписи на членовете на поземлената комисия и без каквото и да е обозначение, че оригиналното решение изобщо някога е било подписвано. Съгласно множество съдебни решения, такива „преписи" са нищожни, неистински и т.н. (прилагам извадка от съдебни решения).

А при продажбата на горската ми земя от Горския фонд в нотариалния акт погрешно е записано, че продавам „земеделска земя", в НТП е икономисана думата „горска" и вместо „залесена горска територия" е записано само „залесена територия" (съществуват и залесени земеделски земи, те не са от Горския фонд), названието на Решение на ПК №С100/2000 г. е описано погрешно в нот. акт: вместо оригиналното „за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд в землището на ...", в нотариалния акт е записано „за възстановяване право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници в землището на ...". При съставяне на акта е представена данъчна оценка, в която погрешно пише, че земята е земеделска.

Очаквам Вашия отговор, като се надявам, че молбата ми ще бъде удовлетворена. Благодаря предварително."

30.04.2015 г. - (Приложение 19) Молба от мен до окръжен прокурор за проверка: „Аз имам нотариални актове за всичките си земи, вписани през 1999 и 2006 г. Още при подаване на сигнала за имотна измама до РП-Варна на 06.06.2013 г. е бил приложен единият ми нотариален акт - за около 50 дка зем. земя. Разследващите са могли веднага да изискат документацията поне по сделката от 18.03.2013 г., да видят, че е „продавано" с нередовен препис от решение на ПК (без подписи на членовете на ПК) и неактуални скици, след което да проверят и другата сделка, да установят, че и при нея също е представена неактуална скица и веднага да повдигнат обвинение срещу "пълномощника" ми - в рамките на 2 месеца, колкото е първоначалният срок за ДП по НПК."

04.06.2015 г. - (Приложение 20) - Молба от дъщеря ми до окръжен прокурор за проверка: Моля, проверете защо две години РП-Плевен разследват какво е станало през март 2013 г. и не могат да схванат, че земите на майка ми са „продадени" без представяне на нотариалните й актове. Моля, обърнете внимание на подчинените си, че майка ми се легитимира като собственик с нотариални актове, а не с решения на поземлена комисия. Имотната измама е осъществена с преписи от предходни документи за собственост (решенията на ПК са предходните документи за собственост на майка ми). Такива измами са в полезрението на компетентните органи от години. Не са нещо ново и непознато, нито сложно. Отварят се документите, съхранявани в нотариалните дела на нотариуса, изповядал сделките, и измамата лъсва. Ако от РП-Плевен Ви информират, че всички срокове се спазват, че пострадалата е обжалвала пред две инстанции, че съдът е потвърдил правния извод на наблюдаващия прокурор, че в момента тече удължаване с 61 дни, считано от 02.06.2015 г., това не би било удовлетворителен отговор, а укриване на престъпление."

24.06.2015 г. - (Приложение 21) От мен до пр. Маркович за повдигане на обвинение срещу „пълномощника" ми: „Аз имам нотариални актове за всичките си земи, вписани през 1999 и 2006г. Още при подаване на сигнала за имотна измама до РП-Варна на 06.06.2013 г. е бил приложен единият ми нотариален акт - за около 50 дка зем. земя. Могли сте веднага да изискате документацията поне по сделката от 18.03.2013 г., да видите, че е „продавано" с нередовен препис от решение на ПК (без подписи на членовете на ПК) и неактуални скици, след което да проверите и другата сделка, от 14.03.2013 г., да установите, че и при нея също е представена неактуална скица и веднага да повдигнете обвинение срещу "пълномощника" ми - в рамките на 2 месеца, колкото е първоначалният срок за ДП по НПК. Но и сега не е късно."

Още веднъж с уважение,

Йорданка Д. Найденова, 83 г.: [подпис]

гр. ВАРНА 16.02.2016

1 Чл. 574 от ГПК: Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


 

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Резюме. И апелативният прокурор е убеден, че благодарственото имейлче от пострадалата до набл. прокурор представлява надлежно оформена жалба до РС-Плевен. Убеден е също така, че съдът следва "да вземе отношение" по въпроса кои са виновните лица. (пояснение: рано е още съдът да взема отношение по въпроса за виновните лица, тъй като делото не е излязло от етапа на досъдебно производство; едва когато прокурорът внесе обвинителен акт, тогава вече съдът взема отношение по въпроса кои са виновните лица и решава дали да ги осъди или оправдае)

Постановлението на апелативния прокурор

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


 

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Резюме: Пострадалата 83-год. жена обжалва в 4 точки:

- не е подавала жалба до РС-Плевен;

- основанието на постановлението е неясно и противоречиво;

- никой не може да се облагодетелства от прехвърляне на собственост в нарушение на закона;

- съдът не може да измества или замества прокурора.

                                                  *

Обжалването в PDF

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


-

 

Обжалвам постановлението със следните аргументи:

- благодарственото имейлче от 05.08.2015 не е жалба до съда;

-  ако сме искали да обжалваме пред съда, щяхме да го направим в 7-дневния срок по чл.243, ал. 3 от НПК: имаме опит от 2014 г.;

- дори постановлението за прекратяване да можеше да се обжалва по съдебен ред, няма смисъл от такова обжалване, тъй като съдът няма правомощия да изменя члена, по който се води разследването, а ние искаме именно това: разследването да излезе от тесния кръг около неизвестния извършител по чл.212, ал.1 от НК и да се насочи към нотариус Иванов №007 по чл. 311, ал.1 от НК;

- очаквам служебна проверка по чл. 243, ал. 9 от НПК и произнасяне от окръжен прокурор по моите възражения и искания от 11.09.2015.

-

Приложения към обжалването:

Постановление на пр. Антонова от 25.01.2016
Мое писмо до г-жа Даниела Дилова, адм. р-л на РС-Плевен от 24.01.2016
Възражения и искания по постановлението за прекратяване от 24.07.2015
Искане за повдигане на обвинение срещу нотариус No007
За отмяната на нот. актове - въпроси и отговори

-

Обжалването в PDF

 

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


-

-

 

На 25.01.2016 г. прокурорът от ОП-Плевен разпорежда да се изпрати в РС-Плевен благодарственото писъмце от 05.08.2015 за осъществяване на съдебен контрол върху постановлението от 24.07.2015 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП №Д-2924/2013 на пр. Маркович от РП-Плевен, образувано по преписка №В-3624/2013 г. Прокурорът нарича писъмцето жалба от пострадалата срещу постановлението за прекратяване, каквато то не е.

Постановлението в оригинал

 

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писъмце е изпратено на 05.08.2015 г. от е-пощата на пострадалата от имотна измама 83-годишна жена (майка ми)  до наблюдаващия й прокурор Ивета Маркович от РП-Плевен - без никакъв подпис, нито електронен, нито на ръка. Прокурор Антонова от ОП-Плевен реши, че това имейлче с конкретен адресат - прокурор от РП-Плевен, било жалба до съда, каквато то не е, и го изпрати в РС-Плевен на 25.01.2016 г. - с шест месеца закъснение. Там го приеха охотно. Безпроблемно мина и през ОС.

Според мен това, че правно грамотни лица не правят разлика между подписана жалба до Съд и неподписано електронно писмо до Прокурор, е сериозен проблем. Утре, образно казано, някой хакер може да пробие нечия електронна поща и да изпрати фалшиво писмо с грозни обиди, клевети и заплахи, а те да приемат написаното за надлежно оформен частен документ, съставен от нищо неподозиращия човек. Добре поне, че смъртното наказание е премахнато, иначе с такива методи като нищо човек и на смърт може да бъде осъден!


 

Благодарствено писмо до пр. Маркович от РП-Плевен

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


-


 

About this Archive

This page is an archive of entries from March 2016 listed from newest to oldest.

April 2016 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.