Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати имотната измама

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски и от Хуморески и гротески

-

Това е кратко изложение на имотната измама с всичките земи на майка ми в Плевенско. Изпратено е на 08.03.2016 г. по е-поща до всички прокуратури. Реагира само ВТАП - неадекватно, за съжаление. В момента, в който го публикувам, вече повече от две години се води досъдебно производство срещу неизвестен извършител по чл. 212, ал. 1 от НК. Прокуратурата е приела за доказано, че г-н нотариусът няма нищо общо с измамата, тъй като "в своите показания категорично е заявил, че всички документи са били напълно изрядни, от формална и законова страна не е имало пречки да бъдат сключени сделките". 

 --------------------

Нотариус Иванов № 007 е можел да предотврати кражбата на всичките земи на майка ми в Плевенско - около 3 дка горска територия и около 50 земеделска.

Вместо това, г-н нотариусът е съдействал за извършването на измамата, като се е подписал под два нот. акта така, както майка ми, 83-годишна, се е подписала под едно пълномощно - без да погледнат какво подписват и двамата.

    Увод
    В много случаи съобразителни нотариуси предотвратяват измами, вж. напр. едно интервю  във в. Труд" от 2013 г. с тогавашния и настоящ председател на Нотариалната камара г-н Димитър Танев - "Предотвратихме 3891 имотни измами". Ако линкът не се отваря, натисни тук.
    И добросъвестни служители без юридическа компетентност се справят отлично, вж. напр. една новина във в. "Блиц" от 07.03.2016 г. - "Банкови чиновнички спасиха старица от грандиозна ало-измама!"
    Служители от земеделската служба в Бяла Слатина предотвратили имотна измама с 32 дка арендувана земя, като се усъмнили в това, че жител на гр. София е упълномощил човек от гр. Мизия със заверка от нотариус в гр. Перник.

    Изложение
    В случая нотариус Иванов №007 е можел да предотврати измамата и то още при първата сделка, на 14.03.2013 г., когато е получил проекто-нотариален акт за продажба на земеделска земя. В представения документ за собственост пише черно на бяло, че е горска, а не земеделска. Трябвало е веднага да каже на пълномощника нещо такова:

    --- А-а, момче, не може да продаваш горска земя като земеделска - виж какво пише в док. за собственост: залесена горска територия от Горския фонд, нали така? А тука кво сте писали? Земеделска! Това ще трябва да го оправим, че ще ни скъсат ушите, ако го оставим! Я чакай малко, чакай, какъв е този документ за собственост? Да, де, виждам, че е заверен препис от решение на поземлена комисия. Аз друго искам да знам - вписан ли е? Не знаеш? От 2000 г. е, значи май не е. Чакай да проверя, че не мога да изповядам сделката с невписан документ на праводателя (чл. 586, ал. 4 от ГПК). Опаа, какво е това? Жената си има вписан нотариален акт, бе момче?! От 2006 г.! Бе ти какъв пълномощник си, бе? Я пак да видя? Жената е от Варна, ти си от София, носиш ми пълномощно от с. Гороцвет, Разградско, хм, хм, ми тя жената е 80-годишна! Ясно-о-о! Къде хукна, бе момче? Алоо, полицията ли е?

    Вместо това, нотариус Иванов №007 е казал нещо такова:
 
    --- Я го давайте тука тоз нотариален акт да го подпиша, нема кво толкова да го гледам.

    Разбира се, аз не знам какво точно е казал, не съм била в кантората му, нито майка ми е била, но знам, че е съставил два нотариални акта в нарушение на закона - и двата класически пример за това, как не трябва да се съставя нотариален акт.

    С нотариален акт №66, том I, рег. №718, дело №58 от 14.03.2013 г. около 3 дка горска територия е "продадена"  като земеделска (това се нарича промяна в трайното предназначение на територията) с променен начин на трайно ползване - вместо "залесена ГОРСКА територия", е записано само "залесена територия" (съществуват и залесени земеделски територии, но тази не е от тях, тя е от Горския фонд), като собствеността е удостоверена с предходен документ за собственост, представен в заверен препис и описан в акта с изпусната година на издаване и с променено название така, че да прилича на документ за земеделска земя. Документът е решение на поземлената комисия от 2000 г., в което името на майка ми не фигурира, а нотариалният акт от 2006 на нейно име не е бил представен. Нещо повече, предходният документ за собственост на майка ми, от който нотариус Иванов №007 се е уверил, че праводателят е собственик, не е вписан в СлВп-Плевен (вж. чл. 586, ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан), а г-н нотариусът, без да го впише, e издал нотариалния акт от 14.03.2013 г. Справка: Нот. акт от 14.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

    Същото се повтаря и на 18.03.2013 г., когато с нот. акт №69, том I, рег. №741, дело №61 от 18.03.2013 г. са "продадени" около 50 дка замеделски земи, арендувана от над 10 години, считано към момента на продажбата. Новото тук е, че за сделката са представени копия от същите декларации по ДОПК и ЗННД, използвани при първата сделка, и копие от същото пълномощно, но сега номерът на заверката на съдържанието му е описан в нотариалния акт като пореден на номера на заверката на подписа, какъвто той не е, а завереният препис от невписания предходен документ за собственост, от който нотариус Иванов №007 се е "уверил", че праводателят е собственик на прехвърляните имоти, е подписан единствено от лицето, което го е заверило. Подписите на членовете на комисията-издател липсват, липсва и надпис "Вярно с оригинала". Обяснението е дадено от Диана Якимова, н-к ОСЗ-Д.Митрополия на стр. 9-12 в постановление за прекратяване от 24.07.2015 г. на ДП №Д-2924/2013 по описа на РП-Плевен, пр.пр. №3624/2013 -РП-Плевен: заверила е „препис" от документ за собственост, с чийто оригинал не разполагат (не го съхраняват в службата), не знаят дори имената на издателите; това, според показанията на г-жа Якимова, е редовна, установена практика в земеделската служба, тъй като не съхраняват оригиналите на решенията, издадени преди 2000 г. В такива случаи правят следното - пишат имената на настоящите служители, поставят забележка, че към датата на издаване на документа имената са били други и вместо „ПРЕПИС! Вярно с оригинала", пишат само "ПРЕПИС".Справка: Нот. акт от 18.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

-     

Ренета Т. Стоянова, дъщеря и пълномощник на пострадалата възрастна жена

гр. Варна

стац. тел. 052 988 600

моб. тел. 0888 60 90 72

 

 

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски  и от Хуморески и гротески

-

За проследяване на нашия случай - вж Новини по делото с нашата имотна измама

-

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/669

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 27, 2016 1:10 AM.

26.11.2014 До Нотариалната камара was the previous entry in this blog.

06.01.2016 Искане за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов №007 по чл. 311, ал.1 от НК is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.