Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати имотната измама

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски и от Хуморески и гротески

-

Това е кратко изложение на имотната измама с всичките земи на майка ми в Плевенско. Изпратено е на 08.03.2016 г. по е-поща до всички прокуратури. Реагира само ВТАП - неадекватно, за съжаление. В момента, в който го публикувам, вече повече от две години се води досъдебно производство срещу неизвестен извършител по чл. 212, ал. 1 от НК. Прокуратурата е приела за доказано, че г-н нотариусът няма нищо общо с измамата, тъй като "в своите показания категорично е заявил, че всички документи са били напълно изрядни, от формална и законова страна не е имало пречки да бъдат сключени сделките". 

 --------------------

Нотариус Иванов № 007 е можел да предотврати кражбата на всичките земи на майка ми в Плевенско - около 3 дка горска територия и около 50 земеделска.

Вместо това, г-н нотариусът е съдействал за извършването на измамата, като се е подписал под два нот. акта така, както майка ми, 83-годишна, се е подписала под едно пълномощно - без да погледнат какво подписват и двамата.

    Увод
    В много случаи съобразителни нотариуси предотвратяват измами, вж. напр. едно интервю  във в. Труд" от 2013 г. с тогавашния и настоящ председател на Нотариалната камара г-н Димитър Танев - "Предотвратихме 3891 имотни измами". Ако линкът не се отваря, натисни тук.
    И добросъвестни служители без юридическа компетентност се справят отлично, вж. напр. една новина във в. "Блиц" от 07.03.2016 г. - "Банкови чиновнички спасиха старица от грандиозна ало-измама!"
    Служители от земеделската служба в Бяла Слатина предотвратили имотна измама с 32 дка арендувана земя, като се усъмнили в това, че жител на гр. София е упълномощил човек от гр. Мизия със заверка от нотариус в гр. Перник.

    Изложение
    В случая нотариус Иванов №007 е можел да предотврати измамата и то още при първата сделка, на 14.03.2013 г., когато е получил проекто-нотариален акт за продажба на земеделска земя. В представения документ за собственост пише черно на бяло, че е горска, а не земеделска. Трябвало е веднага да каже на пълномощника нещо такова:

    --- А-а, момче, не може да продаваш горска земя като земеделска - виж какво пише в док. за собственост: залесена горска територия от Горския фонд, нали така? А тука кво сте писали? Земеделска! Това ще трябва да го оправим, че ще ни скъсат ушите, ако го оставим! Я чакай малко, чакай, какъв е този документ за собственост? Да, де, виждам, че е заверен препис от решение на поземлена комисия. Аз друго искам да знам - вписан ли е? Не знаеш? От 2000 г. е, значи май не е. Чакай да проверя, че не мога да изповядам сделката с невписан документ на праводателя (чл. 586, ал. 4 от ГПК). Опаа, какво е това? Жената си има вписан нотариален акт, бе момче?! От 2006 г.! Бе ти какъв пълномощник си, бе? Я пак да видя? Жената е от Варна, ти си от София, носиш ми пълномощно от с. Гороцвет, Разградско, хм, хм, ми тя жената е 80-годишна! Ясно-о-о! Къде хукна, бе момче? Алоо, полицията ли е?

    Вместо това, нотариус Иванов №007 е казал нещо такова:
 
    --- Я го давайте тука тоз нотариален акт да го подпиша, нема кво толкова да го гледам.

    Разбира се, аз не знам какво точно е казал, не съм била в кантората му, нито майка ми е била, но знам, че е съставил два нотариални акта в нарушение на закона - и двата класически пример за това, как не трябва да се съставя нотариален акт.

    С нотариален акт №66, том I, рег. №718, дело №58 от 14.03.2013 г. около 3 дка горска територия е "продадена"  като земеделска (това се нарича промяна в трайното предназначение на територията) с променен начин на трайно ползване - вместо "залесена ГОРСКА територия", е записано само "залесена територия" (съществуват и залесени земеделски територии, но тази не е от тях, тя е от Горския фонд), като собствеността е удостоверена с предходен документ за собственост, представен в заверен препис и описан в акта с изпусната година на издаване и с променено название така, че да прилича на документ за земеделска земя. Документът е решение на поземлената комисия от 2000 г., в което името на майка ми не фигурира, а нотариалният акт от 2006 на нейно име не е бил представен. Нещо повече, предходният документ за собственост на майка ми, от който нотариус Иванов №007 се е уверил, че праводателят е собственик, не е вписан в СлВп-Плевен (вж. чл. 586, ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан), а г-н нотариусът, без да го впише, e издал нотариалния акт от 14.03.2013 г. Справка: Нот. акт от 14.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

    Същото се повтаря и на 18.03.2013 г., когато с нот. акт №69, том I, рег. №741, дело №61 от 18.03.2013 г. са "продадени" около 50 дка замеделски земи, арендувана от над 10 години, считано към момента на продажбата. Новото тук е, че за сделката са представени копия от същите декларации по ДОПК и ЗННД, използвани при първата сделка, и копие от същото пълномощно, но сега номерът на заверката на съдържанието му е описан в нотариалния акт като пореден на номера на заверката на подписа, какъвто той не е, а завереният препис от невписания предходен документ за собственост, от който нотариус Иванов №007 се е "уверил", че праводателят е собственик на прехвърляните имоти, е подписан единствено от лицето, което го е заверило. Подписите на членовете на комисията-издател липсват, липсва и надпис "Вярно с оригинала". Обяснението е дадено от Диана Якимова, н-к ОСЗ-Д.Митрополия на стр. 9-12 в постановление за прекратяване от 24.07.2015 г. на ДП №Д-2924/2013 по описа на РП-Плевен, пр.пр. №3624/2013 -РП-Плевен: заверила е „препис" от документ за собственост, с чийто оригинал не разполагат (не го съхраняват в службата), не знаят дори имената на издателите; това, според показанията на г-жа Якимова, е редовна, установена практика в земеделската служба, тъй като не съхраняват оригиналите на решенията, издадени преди 2000 г. В такива случаи правят следното - пишат имената на настоящите служители, поставят забележка, че към датата на издаване на документа имената са били други и вместо „ПРЕПИС! Вярно с оригинала", пишат само "ПРЕПИС".Справка: Нот. акт от 18.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

-     

Ренета Т. Стоянова, дъщеря и пълномощник на пострадалата възрастна жена

гр. Варна

стац. тел. 052 988 600

моб. тел. 0888 60 90 72

 

 

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски  и от Хуморески и гротески

-

За проследяване на нашия случай - вж Новини по делото с нашата имотна измама

-

Гражданското ни дело добави още един щрих към пропуските на 007 при провеждане на псевдо-нотариалните производства в кантората му на 14 и 18 март 2013 - самото пълномощно е било нередовно от външна страна, т.к. след изписания на ръка текст за удостоверяване на съдържанието му липсват задължителните реквизити подпис и печат на кмета. Подробни разяснения по тези реквизити са налични в трите съдебни акта по гр. пр-ство за ревандикация на отнетите с измама земи на майка ми - Решение от 18.02.2019г. по гр.д.№1718/2018 на ПлРС (нищожно пълномощно поради липса на валидно нотариално удостоверяване на съдържанието му), Решение от 26.07.2019 год. по в.гр. д. № 330/2019 на ПлРС (потвърждава решението на ПлРС) и Определение № 241 от 16.04.2020 г. по гр. д. № 4100/2019 на ВКС (не допуска касация).

-

Из Определение № 241 от 16.04.2020 г. по гр. д. № 4100/2019 на ВКС: По делото е установено следното относно заверките, отразени върху процесното пълномощно от 12.02.2013 г.: Върху щемпел от правоъгълен печат е отразено, че [кметът] е удостоверил, че подписът в пълномощното е положен от [Найденова], отбелязан с рег. № 2/12.02.2013 г. в книгата за нотариалните заверки. Под това удостоверяване надлежно са положени подпис на кмета и печат на кметството. След горното удостоверяване на подписа на упълномощителката, следва изписан на ръка текст за удостоверяване съдържанието на пълномощното, като е отразено, че на 12.02.2013 г. [кметът] удостоверява съдържанието на представеното му пълномощно, вписано под № 2-А, том I, акт № 2. Съдът е констатирал, че след това удостоверяване няма положен подпис и печат от страна на кмета; има положени втори печат и подпис, но над текста - успоредно с първия печат и подпис, като съдът е приел, че безспорно (несъмнено) те се отнасят до заверката на подписа. Установено е и че в книгата за нотариалните заверки, водена от кметството, няма отразяване на заверка на съдържание на пълномощно с рег. № 2-А от дата 12.02.2013 г. При така установените обстоятелства, въззив. съд е споделил изводите на първата инстанция, че предвид разпоредбите на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Нар. № 32/29.01.1997 г. за САННК, в случая не е налице валидно заверяване на съдържанието на процесното пълномощно чрез поставяне на подпис и печат от длъжностното лице - след текста или на алонж, което е самостоятелно основание за нарушение на предписаната от закона форма"

-

           Така че не само представените „документи" за собственост са били нередовни от външна страна, каквото и да си приказва Иванчо. Ключовият израз е от външна страна. Нотариус Иванов 007 е изповядал две сделки с нередовно от външна страна пълномощно. На 01.09.2020 г. уведомих набл. прокурор за нередовното от външна страна пълномощно с копие до горестоящите, но Прокуратурата едва ли ще се сети да повдигне обвинение на 007, а ако случайно го направи, най-вероятно ще обърка я членове и алинеи, я друго нещо, за да може съдът да го оправдае, а междувременно може да изтече и наказателната давност (ще бъда приятно изненадана, ако греша за действията на Прокуратурата).

 -

Из писмото ми до набл. прокурор: "4. Конкретно при втората сделка на 18.03.2013 г. пълномощното е нередовно от външна страна, т.к. е било представено във вид на копие без заверка за вярност с оригинала, при това без възможност да му се постави такава заверка, т.к. копието не е идентично с оригинала, което се установява и без сравнение с оригинала - достатъчно е да се обърне внимание, че при копирането номерът за заверка на съдържанието е отрязан.

-

                           Пояснение по т. 4. Отрязаният номер не само че е абсолютно задължителен реквизит съгл. същото Приложение № 6, но и е с изключително висока доказателствена стойност за валидна форма на упълномощаване съгл. завишените от 2008 г. изисквания.

-

Копието с отрязания номер е приложено към нот. дело от 18.03.2013 г., втората от двете сделки. В нот. акт от същата дата, 18.03.2013, отрязаният № 2-А е описан погрешно като № 3, което нотариус Иванов е обяснил с техническа грешка на секретарката му, допусната поради това, че "този номер е трябвало да бъде № 3". Трябвало е, но не е бил, защото с № 3 е заверен подписът на майка ми върху декларацията по ЗННД (тази декларация не е приложена към нот. дело от 18.03.2013, но може да се види в нот. дело по първата сделка, на 14.03.2013 - тогава № 2-А не е бил променян).

-

Нотариус Иванов е дал показания, отразени на стр. 12 от пост. за пр. 30.10.2014 г., че "Всички документи са му били представени в оригинал, включително и Пълномощно №2/12.02.2013г., заверено в Кметство с. Гороцвет, обл. Разград. Тъй като му било представено в оригинал 1 бр. Пълномощно, но същото визирало няколко имота и купувачите били различни, това наложило оригинала на Пълномощното приложено по първото нотариално дело (НА №66/14.03.2013г.) да бъде сниман и приложен по второто нотариално дело (НА №69/18.03.2013г.)."

-

Да бъде снимано оригинално пълномощно е рутинна практика, но копието да не бъде заверено за вярност с оригинала и да не е възможно да му се постави такава заверка, т.к. не е идентично с оригинала, което се установява и без сравнение с оригинала (достатъчно е да се обърне внимание, че при копирането номерът за заверка на съдържанието е отрязан така, че не се вижда/не се чете), и по-нататък, при изповядване на сделката да не бъде изискан оригиналът за сверяване, а направо да се издаде нот. акт, в който нечетливият номер на заверката да се изпише така, както „е трябвало да бъде" - това вече не е рутинна практика, а уникален принос на нотариус Иван Иванов към нотариалното право."

-

Обратно към предаването на Валя Ахчиева за нашия случай на имотна измама и всички коментари по него

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/669

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 27, 2016 1:10 AM.

26.11.2014 До Нотариалната камара was the previous entry in this blog.

06.01.2016 Искане за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов №007 по чл. 311, ал.1 от НК is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.