ПРИМЕРИ ЗА ШИРЕЩАТА СЕ ПРАВНА НЕГРАМОТНОСТ В СРЕДИТЕ НА ПРАВОСЪДНАТА НИ СИСТЕМА

| No Comments | No TrackBacks

Обратно към блога за имотната измама

-

Непълен списък

с примери за грешки на прокурори, съдии и други лица по случая с имотната измама, от която пострада майка ми; има и примери по други случаи, в т.ч. и без връзка с темата за имотните измами

-

 

В интерес на истината, съществуват и позитивни примери за разумни и мъдри съдебни решения, които, макар и малко на брой, вдъхват надежда, че не всичко е загубено

 

__

Първи пример

Лица: Следовател, районен и окръжен прокурор, гр. Плевен

Документи: Призовка и постановления от 2014 и 2015 г.

Тема: Разпоредби НПК, повереник

-

Втори пример

Лице: Прокурор от ВАП, гр. София

Документ: Резолюция от 2012 г.

Тема: Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. през 1990 (преди 26 години, считано към настоящата 2016 г.)

_

Трети пример

Лице: Прокурор от ВАП, гр. София

Документ: Писмо от 2013 г.

Тема: Договор за извършване на официални преводи между МВнР и стотици частни фирми по чл. 2а от Правилника за легализациите

_

Четвърти пример

Лице: Районен прокурор, гр. Плевен

Документ: Постановление от 13.01.2015 г.

Тема: Отмяна на нот. акт по чл. 537, ал. 3 от ГПК, препис от решение на ПК

Забележка. Пример № 4 е свързан с примери №25 и № 26.

-

Пети пример

Лице: Окръжен прокурор, гр. Плевен

Документ: Постановление от 25.01.2016 г.

Тема: Служебна проверка на постановление за прекратяване на ДП

-

Шести пример

Лице: Районен съдия, гр. Плевен

Документ: Определение от 01.02.2016

Тема: Съдебен контрол на постановление за прекратяване на ДП

-

Седми пример

Лице: Зам. главен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 08.03.2016 г

Тема: Служебна проверка на постановление за прекратяване на ДП


-

Осми пример

Лице: Инспектор от Инспектората на Министерство на правосъдието, гр. София

Документ: Писмо от 10.03.2015 г.

Тема: Решения на ПК без подписи

--

Девети пример

Лице: Апел. прокурор, гр. В. Търново

Документ: Постановление от 14.04.2016 г.

Тема: Отмяна на нот. акт по чл. 537, ал. 3 от ГПК

-

Десети пример

Лица: Колектив съдии от ВКС, около 70 на брой, гр. София

Документ: Точка 6 от Тълкувателно решение №7/2012 на ВКС от 25 април 2013 г.

Тема: Обхват на проверката при вписване на нотар. акт за сделка

-

Единадесети пример

Същият колектив, същият документ като в 10-ти пример, но с друга проява на правна неграмотност или може би по-скоро несъобразителност.

    
------

Дванадесети пример

Лица: Колектив съдии от ВКС, около 50 на брой, гр. София

Документ:  ТР №3/2012 от 29 ноември 2012

Тема: Отмяна на нотар. акт по чл. 537, ал. 2 от ГПК.

-

Тринадесети пример

Лица: неопределен брой съдии от ВКС и ВАС, гр. София

Документ: неопределен брой техни тълкувателни решения; конкретен повод: ТР на ВАС №2 от 27 юни 2016

Тема: Законотворческата дейност на върховните съдии

_

14-ти пример

Лице: Районен съдия, гр. Силистра

Документ: МОТИВИ към Присъда № 631/14.12.15г. по НОХД № 948/2015г. по описа на СРС

Тема: Ролята на нотариуса при изповядване на сделки

-

15-ти пример

Лице: Окръжен прокурор, гр. Плевен

Документ: Писмо от 20.08.2015 г.

Тема: Служебна проверка на постановление за прекратяване на ДП

 

-

16-ти пример

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 26.04.2016 г.

Тема: Обжалване на прокурорско постановление, което не подлежи на съдебен контрол

-

17-ти пример

Лице: Районен прокурор, гр. Плевен

Документ: Постановление от 24.07.2015 г.

Тема: Прекратяване на ДП поради недоказаност на обвинението

_

18-ти пример

Лице: Районен съдия, гр. Плевен

Документ: Определение от 01.02.2016

Тема: Ролята на прокурора в досъдебното производство

-

19-ти пример

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документи: Писма от 31.05.2016 и 08.09.2016 г.

Тема: Комуникация между граждани и прокурори

-

20-ти пример

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 08.09.2016 г.

Тема: Водене на ДП

-

21-ви  пример

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 08.09.2016 г.

Тема: Даване на информация по прокурорска преписка

-

22-ри пример

Лица: Трима върховни съдии от 3-то наказ. отделение, гр. София

Документ: Решение №550 от 11.11.2010

Тема: Ролята на нотариуса в охранителното производство ("Нотариусът не може да бъде адресат на измама") 

-

23-ти пример

Лица: Десетки съдии от ВАС и ВКС

Документ: Тълкувателно постановление №1 от 29.09.2016 на ВАС и ВКС

Тема: Административните съдилища могат да решават граждански дела и обратното.

-

24-ти пример

Лица: Трима върховни съдии

Документ: Определение №624/06.11.2009 по дело №493/2009 на ВКС, ГК, I г.о

Тема: Чл. 586, ал. 4 от ГПК е неприложим при изповядване на правна сделка без документи за собственост

-

25-ти пример

Лица: Окръжен прокурор, зам. главен прокурор и омбудсман

Документ: Правно неграмотно постановление на окръжен, несвързани обяснения в писмо от ЗГП, наивно-глуповат отговор от омбудсман

Тема: Чл. 537, ал. 3 от ГПК и чл. 311, ал. 1 от НК.

Забележка. Пример №25 е свързан с №4 и № 26.

-

26-ти пример

Лица: Прокурори от РП-Плевен, ОП-Плевен, ВТАП и ВКП

Документ: Правно-неграмотно постановление на районен прокурор от 13.01.2015, потвърдено от всички горестоящи

Тема: Отмяна на нотариален акт за покупко-продажба по чл. 537, ал. 3 от ГПК, чл. 311, ал. 1 от НК

Забележка. Пример №26 е свързан с примери №4 и № 25.

-

27-ми пример

Лица: Прокурор от РП-Плевен

Документ: Правно-неграмотно постановление от 24.07.2015 за прекратяване на ДП

Тема: Чл. 537, ал. 3 от ГПК, чл. 311, ал. 1 от НК, чл. 288 и 289 от НК.

Забележка. Пример №27 е свързан с пример №5.

-

Пример № 28

Лица: Прокурор от РП-Плевен

Документ: Правно-неграмотно постановление от 16.01.2015 за отказ да образува ДП

Тема:  Отказ на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК.

-

Пример №29

Лица: Прокурор от РП-Плевен

Документ: Правно-неграмотно постановление от 25.04.2016 за отказ да образува ДП

Тема:  Отказ на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК.

Забележка. Пример № 29 е подобен на № 28.

-

Пример № 30

Лица: Трима върховни съдии

Документ: Определение на ВКС № 1060, София, 21.11. 2015 г.

Тема: Оспорване на нот. акт за продажба чрез пълномощник - баща на малолетно дете

-

Пример № 31

Лица: Върховни съдии

Документ: Решение №646/04.02.2013 по дело №1981/2012 на ВКС, НК, I н.о.

Тема:  Произнасяне по делото "брашно вместо хероин"

 

-

Пример № 32

Лица: Трима върховни съдии

Документ: Решение на ВКС № 251 от 28 юли 2011г., 3-ти наказ. състав

Тема: Длъжностно престъпление - чл. 282 НК (оправдателна присъда с аргумента, че всички ДЛ извършвали същото престъпление като масова практика, "макар и порочна", т.е. липсвали пряк умисъл и специална цел)


-

Пример № 33

Правни бисери на мъдростта* в отговорите на Л. Кузманова от Инспектората на МП.

*Бисер на мъдростта (Pearl ot Wisdom) - ирон., несъстоятелно твърдение, глупост

-

Пример № 34

Лица: Върховни съдии

Документ: Определение №536/21.04.2015 по дело №174/2015 на ВКС, ГК, IV г.о.

Тема: Според ВКС кметът носи дисциплинарна отговорност по ЗННД

-

Пример № 35

Лица: Прокурор от ВАП

Документ: Писмо до гражданин (до мен)

Тема: Контакт между гражданите и съдебната власт

-

Пример № 36

Лица: Съдия от РС-Шумен

Документ: Присъда 137/3.12.2013г.

Тема: Номерация на кметско пълномощно

-

Съставил: Ренета Т. Стоянова - преводач и дъщеря на пострадала от имотна измама. Майка ми почина след близо 4 години издевателства от прокуратурата над нея - вж Обвиняват майка ми, че пречи на разследването 

Блог, посветен на преводаческите проблеми: http://rennie.blog.bg/

Блог, посветен на имотната измама http://softisbg.com/dannies_blog/

--

Обратно към блога за имотната измама

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/724

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on July 11, 2016 6:26 PM.

11.07.2016 До ВАП was the previous entry in this blog.

29.10.2015 До Зам. гл. пр. Богданова по преписка №179/2015 на ВКП is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.