ПРИМЕРИ ЗА ШИРЕЩАТА СЕ ПРАВНА НЕГРАМОТНОСТ В СРЕДИТЕ НА ПРАВОСЪДНАТА НИ СИСТЕМА

| No Comments | No TrackBacks

Обратно към блога за имотната измама

-

Непълен списък

с примери за грешки на прокурори, съдии и други лица по случая с имотната измама, от която пострада майка ми; има и примери по други случаи, в т.ч. и без връзка с темата за имотните измами

-

 

В интерес на истината, съществуват и позитивни примери за разумни и мъдри съдебни решения, които, макар и малко на брой, вдъхват надежда, че не всичко е загубено

__

Първи пример  Следовател от Плевен твърди, "повереникът не следва да е от кръга на лицата визирани в чл. 100 ал. 3 вр. с чл. 91 ал. 1 и ал. 2 от НПК", т.е. не трябва да бъде нито адвокат, нито роднина. Цитираната от следователя разпоредба гласи точно обратното.

-

Втори пример През 2012 г. прокурор от ВАП твърди, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. през 1990 "се явява проекция на установения в международните договори и споразумения ред за превод, легализация на документи и други книжа". С това правно-неграмотно твърдение започва една дълга история, която към настоящия момент, май 2019, е към края си - справка: "Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г."

_

Трети пример През 2013 г. друг прокурор от ВАП изръсва още един правен бисер - за договора, който МВнР години наред сключваше със стотици фирми за преводи на осн. чл. 2а от правилника за легализациите, заверките и преводите. Този псевдо-договор вече е отменен (ДВ бр. 95/2017).

_

Четвърти пример Районен прокурор от Плевен отказва да предяви иск за отмяна на два нотариална акта с невярно съдържание понеже са истински (sic!) и други бисери. Пример № 4 е свързан с примери №25 и № 26.

-

Пети пример  Окръжен прокурор от Плевен счита, че едно имейлче представлява обжалване на постановление за прекратяване на ДП.

-

Шести пример  Районен съдия от Плевен също счита, че имейлчето  от пример № 5 представлява обжалване на постановление за прекратяване на ДП.
-

Седми пример  Зам. главен прокурор от София обяснява, че няма право да се произнесе по постановление за прекратяване на ДП, защото не е било проверено по съдебен ред.

-

Осми пример  Инспектор от Инспектората на Министерство на правосъдието обяснява, че върху т.нар. преписи от решения на поземлена комисия липсват подписите на издателите на решенията "поради факта, че са заверени преписи, издадени в един по-късен момент от архива, към който момент комисията вече не е съществувала."

-

Девети пример Апел. прокурор от В. Търново е твърдо убеден, че отмяната на нотариален акт от прокурора по чл. 537. ал. 3 от ГПК е само "една правна възможност за упражняване на прокурорски правомощия, но не и задължение".

-

Десети пример  Колектив съдии от ВКС, около 70 на брой, са единодушни, че съдиите по вписванията са длъжни да вписват нотариалните актове за сделки, дори да забележат, че са в нарушение на закона -  Тълкувателно решение № 7/2012 на ВКС от 25 април 2013 г. (обхват на проверката при вписване на нотар. акт за сделка)

-

Единадесети пример В същото ТР от пример № 10 върховните съдии обясняват, защо е недопустимо съдиите по вписванията да отказват вписване на нот. акт за сделка, извършен в нарушение на закона.

-

Дванадесети пример Колектив съдии от ВКС, около 50 на брой, не правят разлика между КНА по документи (чл. 587, ал. 1 ГПК) и КНА по свидетелски показания (чл. 587, ал. 2 ГПК). Цитират се две ТР - Тълкувателно решение № 3/2012 г. от 29.11.2012 (нот. актове за сделки не подлежат на отмяна по чл. 537, ал. 2 ГПК) и  Тълкувателно решение № 11/2012 от 21.03.2013 (КНА по чл. 587 ГПК не се ползва с обвързваща материална доказателствена сила по см. на чл. 179, ал. 1 ГПК)

-

Тринадесети пример Неопределен брой съдии от ВКС и ВАС, неопределен брой техни тълкувателни решения; конкретен повод статия за ТР на ВАС №2 от 27 юни 2016 и интересен коментар под нея за законотворческата дейност на върховните съдии.

_

14-ти пример Районен съдия от Силистра счита, че нотариусът е просто един регистратор на волята на страните.

-

15-ти пример Окръжен прокурор от Плевен твърди, че "ОП-Плевен може да се произнесе по законосъобразността на постановлението на РП-Плевен за прекратяване на наказателното производство по делото на основание чл. 243 ал. 9 от НПК и в сроковете, визирани там, но само ако е изчерпан реда на обжалване пред съответния съд"

-

16-ти пример Върховен прокурор сам си противоречи.

-

17-ти пример Районен прокурор от Плевен прекратява ДП на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК (недоказаност на обвинението), без да повдигне обвинение срещу нито едно лице. Плевенският съд не забелязва пропуска му.

_

18-ти пример Районен съдия от Плевен се изказва по въпроса за разследването и повдигането на обвинение.

-

19-ти пример Върховен прокурор твърди, че отговор на въпроса от 31.05.2016 е даден на 08.03.2016 (близо три месеца по-рано).

-

20-ти пример Върховен прокурор обяснява как се води ДП-то по нашия случай на имотна измама.

-

21-ви  пример В отговор на молба за информация по преписка, върховен прокурор се оправдава, че не може да дава правни консултации.

-

22-ри пример Трима върховни съдии твърдят, че нотариусът не може да бъде адресат на измама.

-

23-ти пример  Десетки съдии от ВАС и ВКС са единодушни, че административните съдилища могат да решават граждански дела и обратно - Тълкувателно постановление №1 от 29.09.2016 на ВАС и ВКС

-

24-ти пример  Трима върховни съдии са на мнение, че чл. 586, ал. 4 от ГПК е неприложим при изповядване на правна сделка без документи за собственост.

-

25-ти пример Окръжен прокурор, зам. главен прокурор и омбудсман пишат напред-назад. Пример №25 е свързан с №4 и № 26.

-

26-ти пример Прокурори от РП-Плевен, ОП-Плевен, ВТАП и ВКП се изказват по въпроса за отмяната на нот. акт. Пример №26 е свързан с примери №4 и № 25.

-

27-ми пример Прокурор от РП-Плевен пише постановление за прекратяване на ДП. Пример №27 е свързан с пример №5.

-

28-ми пример Прокурор от РП-Плевен отказва да образува ДП.

-

29-ти пример Прокурор от РП-Плевен отказва да образува ДП (примерът е подобен на № 28)

30-ти пример № 30 75 върховни съдии от ВАС считат, че на гражданите и на бизнеса не се полага обезщетение по ЗОДОВ за вреди от незаконни постановления, наредби и тарифиТълкувателно решение № 2 от 27.06.2016 на ВАС

-

-

31-ви пример Наркодилър пробутал брошно вместо хероин на наркодилърка. Тя се оплакала, че е измамена. Според върховните съдии няма никакво значение, че жената се занимава с пласиране на наркотици.

-

32-ри пример Трима върховни съдии оправдават подсъдим за длъжностно престъпление с аргумента, че това [престъпление] е масова практика, "макар и порочна", което доказвало липсата на умисъл / специална цел.

-

33-ти пример  Правни бисери на мъдростта* в отговорите на Л. Кузманова от Инспектората на МП.

*Бисер на мъдростта (Pearl ot Wisdom) - ирон., несъстоятелно твърдение, глупост

-

34-ти пример Касатор пита, дали кметът трябва да спазва  правилата на нотариалното производство при заверка на пълномощно за сделка, а върховните съдии отговарят, че тези въпроси са неотносими, т.к. касаят дисциплинарната отговорност на нотариуса по чл. 80 ЗННД.

-

35-ти пример Прокурор от ВАП ми дава правна консултация.

-

36-ти пример Кметско пълномощно със съмнителна номерация е представено пред нотариус, прокурор и съдия от Шумен. Никой не забелязва нищо нередно в "том І, акт 1314" (няма как номерът на акта на бъде 1314, защото всеки том съдържа макс. 200 акта).

-

37-ми пример. Съдии от РС-Никопол приемат за валидни пълномощни от мъртъвци -  през 2014 г., пак през 2014 и през 2018 г. Очаквано, ОС-Плевен отменя и трите решения. В два от случаите е правен и опит за касационно обжалване - ВКС не ги е допуснал.

-

38-ми пример.  Съдия от РС-Севлиево недоумява, защо пълномощното е заверено с два щемпела с поредни рег. номера.

-

39-ти пример. РП-Плевен искали от съда разрешение за псих. експертиза по сбъркан член. Съдът естествено отказва - Определение от 20.12.2016 на РС-Плевен по ЧНД № 3158/2016. С мои бележки за нашия случай на имотна измама.

-

40-ти пример. Съдии от ОС-Варна и от ВКС, респ. през 2015 и 2016 г., твърдят, че нотариусът не е длъжен нито да проверява в Имотния регистър, нито да вписва  невписаните документи за собственост преди сделката. 

-

41-ви пример. Наказват нотариус за това, че е извършила обстойна проверка на дееспособността.

-

42-ри пример Решение  № 130 от 03.12.2013г. на АПЕЛАТИВЕН СЪД - гр.Бургас по гр. дело  № 299/2013 год. (съдът описва пълномощно със заверка на подпис и съдържание като две пълномощни) "поради нищожност на пълномощно с рег. № 74/ 05.01.2010г., удостоверяващо подписа и на пълномощно с рег. № 75/ 05.01.2010г., удостоверяващо съдържанието на документ на пом.нотариус В. О." Още примери за съдии, които не знаят как се заверява пълномощно за продажба на имот, но се произнасят уверено по въпроса - в материала Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

-

43-ти пример Решение от 30.05.2016 на ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД по в.гр.д. N 228/2016 (абсурдно дублирано решение на РС-Ч. Бряг - прогласяват нищожността му) "На 17.12.2015г. е приключило съдебното дирене и делото е обявено за решаване, което се установява от приложения на л.96 протокол за проведеното заседание, макар и неподписан от съдията. На 15.01.2016г. /посочена в обжалваното решение като дата 15.01.2015г./ е постановено по делото решение № 11.Видно от представените от въззивника писмени доказателства, а и от становището на съдията докладчик/на л.53/, решението, което се намира в делото е връчено на страната лично на 18.02.2016г. След обявяването му, на 29.02.2016г. на пълномощникът на ищеца адв. Б. е връчен друг вариант на същото решение с № 11/15.01.2015г. Видно от представения от адвоката препис от решението, което и е било връчено, то се различава в мотивната си част от решението, което е приложено в делото. И в двата варианта на обжалваното решение, Червенобрежки РС е отхвърлил предявеният иск като неоснователен, но в мотивите си, съдът е приел както различна фактическа обстановка, така и е изложил различни правни доводи, което не дава възможност нито на страните, нито на въззивния съд да узнае действителните мотиви на съда довели до отхвърляне на иска."

-

44-ти пример. Решение от 07.11.2016 по гр. дело №877/2016 на РС-Русе Невероятно идиотско решение на РС-Русе 2016 - нотариус от Русе бил ходил Италия да заверява пълномощно - отменено от ОС-Русе.

-

45-ти пример. Решение от 24.02.2022 по наказателно дело № 63/2022 на ВКС, 2-ро н.о.  Измамник продал земите на прадядо си с удостоверение за наследници на баща си (трите имена съвпадали, прадядото е починал 1962, бащата - 2009). Оправдават го с думите: "Поведението на подсъд. Х. Х., макар по своя характер да е общественоопасно и виновно извършено, не е противоправно и поради това - наказуемо."

-

Съставил: Ренета Т. Стоянова - преводач и дъщеря на пострадала от имотна измама. Майка ми почина след близо 4 години издевателства от прокуратурата над нея - вж Обвиняват майка ми, че пречи на разследването 

Блог, посветен на преводаческите проблеми: http://rennie.blog.bg/

Блог, посветен на имотната измама http://softisbg.com/dannies_blog/

--

Обратно към блога за имотната измама

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/724

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on July 11, 2016 6:26 PM.

11.07.2016 До ВАП was the previous entry in this blog.

29.10.2015 До Зам. гл. пр. Богданова по преписка №179/2015 на ВКП is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.