Пример №8 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

---

Пример № 8

Лице: Инспектор от Инспектората на Министерство на правосъдието, гр. София

Документ: Писмо от 10.03.2015 г.

Тема: Решения на ПК без подписи

-

От Инспектората на МП обясняват защо решенията ПК са без подписите на членовете на комисията, която ги е издала:"Решенията на ПК са без подписите на членовете на комисията, поради факта, че са заверени преписи, издадени в един по-късен момент от архива, към който момент комисията вече не е съществувала." Инспекторът от МП греши. Н-к зем. служба вече е дала показания защо са без подписи - защото не съхраняват оригиналите на решенията, от които са издали "преписите", не знаят даже имената на служителите, постановили решенията на ПК през 1994. Затова "преписите" не са заверени и с щемпел "Вярно с оригинала". Това е широко разпространена практика, която създава излишна работа на съдилищата.

--

Още по темата за правната неграмотност на Лиляна Кузманова от Инспектората на МП: Правни бисери на мъдростта в отговорите на Л. Кузманова и Кореспонденция с МП и Инспектората на МП

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/764

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.