Извадка от съдебни решения за нищожни преписи от решения на поземлени комисии

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Този материал е част от раздела Проблеми с решенията на поземлените комисии и преписите от тях и от раздела Съдебна практика - гражданско производство

-

Тук става дума за неподписани компютърни разпечатки, имитиращи решения на ПК, на които служителите от земеделските служби слагат заблуждаващ надпис "препис", както е станало в нашия случай на имотна измама -  "препис" (вж поотделно стр. 1 и стр. 2). Нотариус Иванов №007 е приел "преписа" за изряден документ, удостоверяващ поземлена собственост върху 50 дка зем. земя, а това листче, наречено по недоразумение препис от решение на поземлена комисия, дори не е документ, камо ли изряден. Отгоре на всичко, нотариус Иванов №007 не разбрал, че майка ми се легитимира с нотариални актове за всичките си земи на свое име, съставени въз основа на оригиналните, влезли в сила решения и вписани в СлВп-Плевен, а не с невписаните решения.

---------------------------

ИЗВАДКА ОТ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЯВАЩИ НЕИСТИННОСТ, НИЩОЖНОСТ, НЕСЪЩЕСТВУВАНЕ В ПРАВНИЯ МИР И Т.Н. НА ПРЕПИСИ КАТО ТОЗИ НА РЕШЕНИЕ НА ПК-Д.МИТРОПОЛИЯ №7000/1994 Г.

-

С въпросителна и удивителна Админ. съд в Пловдив изразява недоумението си как така органът е поставил заверка "вярно с оригинала" върху преписа, след като решението на ПК не се съхранява при органа в оригинал - Решение от 16.02.2012 по КАД № 2548/2011 - http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/0261d811/54811712.htm: "При изрично заявеното от административния орган -  ответник, че решението не се съхранява при органа в оригинал /писмо на л.10 от първоинстанционното дело, при което неясно как представената разпечатка е заверена "вярно с оригинала"?!"

-

ОС-Плевен - Решение от 22.11.2013 по в.гр.д. № 677/2013

"представените от въззиваемия Г.Х. официално заверени преписи не носят подписи на длъжностните лица, които са ги издали, а представляват извлечение от компютърна програма, поради което автентичността им не би могла да бъде проверена.""..официално заверени преписи от решенията на Поземленa комисия - Кнежа, които представляват разпечатки от информационна програма и върху същите не са положени подписи на длъжностни лица, с изключение на този на лицето, издало преписите."

"представените официално заверени преписи от същите решения са неистински документи."

"признава за установено, че представените от същия официално заверени преписи [...] са неистински документи поради несъответствие на съдържанието на преписите с оригиналите на документите, надлежно подписани от членовете на ПК - Кнежа.

Да се изпрати на основание чл. 194 ал. 2 ГПК служебно заверен препис от решението на РП - Кнежа за проверка за наличие на извършено престъпление."


-

РС-Асеновград - Решение от 01.07.2013 по гр. дело № 506/2013 "Съгласно действалата към момента на постановяване на административния акт разпоредба на чл. 15, ал. 2, т. 6 от ЗАП, задължителен елемент от съдържанието на административния акт и условие за неговата действителност е същият да е подписан от лицето (лицата), от чието име изхожда обективираното в акта волеизявление. В случая административният орган е представил препис от Решение № № 516 А/ 12.02.1993 г. на ПК Лъки със заверка „препис" и печат на ОСЗ Лъки, който не съдържа подписите на нито един от членовете на комисията, включително на председател и на секретар. В изпратената преписка не се съдържа оригинал или подписан препис от административния акт, а в писмото, с което е изпратена на съда е посочено изрично, че оригинал на акта няма запазен. Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 4 от ППЗСПЗЗ в редакцията обн. ДВ бр.34 от 1992г., действала към момента на постановяване на оспореното решение, поземлените комисии се състоят от председател, секретар и нечетен брой членове. По делото не е представен оригинала на оспореното решение, а само компютърна разпечатка със заверка „препис" без никакви подписи и е налице изявление, че липсва оригинала на акта, поради което и не е ясно как е изготвен представения препис, на който е отбелязано, че е подписан от председател, секретар и двама членове на комисията. [...] Това представлява особено съществен порок за валидното действие на административния акт, във всички случаи обосноваващ неговата нищожност, за което съдът следи служебно."


-

РС-Ст. Загора- Решение от 12.04.2011 по гр. дело № 6077/2010

"Видно от представеното копие на решението, липсват положени подписи за председател, секретар и членове.

Жалбоподателят навежда доводи за нищожност на обжалваното решение, тъй като същото не е надлежно подписано.

С оглед установеното служебно начало и за да провери валидността и формата на обжалвания административен акт, съдът е изискал от ОС „Земеделие" гр. Стара Загора оригинал на обжалваното решение и на преюдициалното спрямо него - решение № 51191/08.07.1993г. Административният орган представя препис - извлечение на решение по чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, с надлежно положени подписи за председател и секретар, като заявява, че липсва оригинал на решение № 50001 от 18.10.1999 г. ПК-Стара Загора.

От представеното по делото решение на ПК във формата на официално заверен препис е видно, че същото не е надлежно подписано. Или в случая не става въпрос изобщо за административен акт, а за проект на такъв. Неподписването е отрицателен факт, който не подлежи на доказване, а органа е длъжен да  удостовери, че е направил волеизявление в предписаната от закона форма. В представеното по делото копие на решение липсва вписване, че лицата посочени като членове на административния орган са положили подписи. Ето защо, съдът счита, че липсва официален документ, който е носител на административния акт. Същият акт е недействителен до степен нищожност, тъй като липсата на надлежно положени подписи за издалите го лица представлява съществен недостатък, който го дисквалифицира като административен акт. Ето защо постановеното Решение № 50001 от 18.10.1999 г. ПК-Стара Загора следва да бъде прогласено за нищожно."

-

Админ. съд-Пловдив - Решение от 23.10.2009 по КАД № 1501/2009

"Предмет на съдебен контрол в производството пред Районен съд-Асеновград са били четири решения на общинската земеделска служба-гр.Лъки, като три от тях носят един и същ номер и дата на издаване /09.11.1994г./, а последното е от 24.03.2000г. Всички протестирани за нищожност административни актове са издадени по преписка вх.№ 1503/19.02.1992г.

Съгласно чл.33 ЗСПЗЗ ал.1 /изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., бр. 45 от 1995 г., Решение № 7 на КС на РБ - ДВ, бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г., бр. 99 от 2002 г./ - Общинските служби по земеделие са органи на Министерството на земеделието и храните. Те се образуват, преобразуват и прекратяват от министъра на земеделието и храните по предложение на областните дирекции "Земеделие". Той назначава и освобождава състава им. С новата ал.6 е установено-/ДВ, бр. 13 от 2007 г./- Решенията на общинските служби по земеделие във връзка с възстановяването на собствеността и обезщетяването на собствениците по реда на този закон и на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, както и във връзка с оземляването на граждани, се подписват от началника на службата и от определените със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" служители.Земеделските служби са наименовани като ОПК до изм. с ДВ, бр.79 от 1996г., ПК до изм. с ДВ, бр.99 от 2002г., ОЗСГ до изм. на ОСЗ.

По същество изводът на съда, че решенията на ПК-Лъки са нищожни поради постановяването им от незаконен състав съгласно чл. 60, ал. 4 от ППЗСПЗЗ е правилен. До изм. с ДВ, бр. 28 от 1997г ., съгласно чл.60 ал.4 ППЗСПЗЗ - Поземлените комисии се съставят от председател, секретар и нечетен брой членове.  Председателят и секретарят на комисията и определените от Министерството на земеделието нейни членове задължително се назначават на щат. Според ал.5 от същата разпоредба- В поземлените комисии по възможност се включват юрист, агроном,инженер-геодезист или инженер-земеустроител, инженер по горско стопанство.

Представените като част от административната преписка решения са с различни състави, заверявани от органа като преписи с подписи на повече лица, без да се представят оригинали. В случая, видно от титулната част на решенията на ПК от 09.11.1994 г., при вземане на решенията не са участвали необходим брой-нечетен от членовете на ПК, не е спазено изискването и за задължителни членове на състава по чл.60 ал.5 ППЗСПЗЗ, а решенията са подписани не само от председателя и секретаря на ПК, но и от участвал при вземане на решението нейн член.

Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, в редакцията й преди изменението в ДВ, бр. 113/28.12.1999 г., при действието на която са взети решенията на ПК от 1994г., съставът на комисията е от председател, заместник-председател, секретар и нечетен брой членове. В титулната част на решенията не е отразено, че поземлената комисия е заседавала в пълен състав. При това съдържание на решенията на поземлената комисия, АРС е изисквал оригинал на преписката, за да изясни дали в ОСЗ /сега/ има екземпляр от решенията на ПК, оформен в съответствие с изискването на чл. 15, ал. 2, пр. 2 от ЗАП /отм./.

Към момента на постановяване на протестираните решения от 1994г. в състава на ПК задължително се включват: юрист, агроном, инженер-геодезист или инженер земеустроител, представител на ликвидационния съвет и на частните земеделски стопани. По делото не е представена Заповед на министъра на земеделието за назначаване на членовете на ПК-Лъки към момента на постановяване на индивидуалните административни актове. От приетите по делото справки /л.75, 92/-19.08.2008г., 04.03.2009г., издадени от ОСЗ-Лъки и от ГД "Земеделие" към МЗХ, се установява несъответствие в състава на комисията от длъжностни лица, както и липса на задължителните специалисти по смисъла на чл.60 ал.5 ЗСПЗЗ.

С оглед приетите от първоинстанционния съд писмени доказателства, касационният състав приема за установено по делото, че в състава на административния орган, постановил оспорваните Решения от 1994г. и от 2000г., не са участвали като членове лица, с изискуемия от императивната норма на чл. 60, ал. 5 ППЗСПЗЗ образователен ценз, а отделно от това-посочени за членове от състава не се установи да са заемали длъжност в ПК към относимия период. Несъответствие на състава с императивната разпоредба на чл. 60, ал. 5 ППЗСПЗЗ води до некомпетентност на органа, постановил оспорвания административен акт. В качеството си на административен колективен орган по поземлената собственост, ответната страна осъществява своите правомощия и постановява законосъобразни актове, само когато действа в предвидения от закона състав. Допуснато нарушение е довело до липса на валидно формирана воля, т. е липса на персонална компетентност и респективно валидно волеизявление на компетентния орган.

Решенията на поземлените комисии, с които се възстановява правото на собственост на земеделски земи на основание ЗСПЗЗ съставляват официални диспозитивни документи, ползващи се съгласно чл. 143, ал. 1 ГПК /отм./ с материална доказателствена сила относно удостоверените обстоятелства. По делото не е представено копие на всяко едно от решенията на Поземлена комисия гр. Лъки, носещо подписите на председателя и секретаря, и постановено в надлежен състав според специалния закон. Автентичността на документи не е доказана, поради съдът не би могъл да зачете доказателствената им сила и валидност."


-

ОС-Пазарджик - Определение №835/22.11.2013г. по в.ч.гр.дело №883/2013

"съдията по вписванията е изложил следните мотиви за това: липса на изискуемата от закона форма по чл.13а,ал.І от ЗВСГЗГФ на подлежащия за вписване акт, а именно: липсва официална заверка,че същото е влязло в законна сила,от органа ,който го е издал- ОСЗ гр.С.

ПОТВЪРЖДАВА определение №5/11.10.2013г. на Съдията по вписванията при Районен съд гр.Пазарджик ,с което е постановен отказ за вписване на препис-извлечение от Решение №Б11/15.05.2001г. на ПК гр.Септември,по молба за вписване с вх.№8870/11.10.2013г. по описа на Службата по вписванията при Районен съд гр.Пазарджик,като законосъобразно."

-

РС-Благоевград (линкът не работи, бел. 28.10.2019)

"Посоченото решение представлява, видно от писмо изх. № ПО-7-6/24.01.2013г. на ОС "З." Б., компютърна разпечатка от електронен регистър на компютърна програма "Ферма". Изрично в писмото е посочено, че оригинал липсва, поради което решението се издава като "препис", без подписи на членовете на комисията, но с подпис и името на длъжностното лице, изготвило преписа и заверен с печата на ОСЗ. Липсват данни за връчване на посоченото решение.

Съдът намира, че не съществува в правния мир Решение № Z-04 от 11.06.2001г. по чл. 19, ал. 17, т. 1 от ППЗСПЗЗ за определяне начина на обезщетяване, тъй като не се съдържа в преписката, по която е постановено обжалваното решение. Именно поради това съдът приема за доказан факта, че такова решение не е постановявано, тъй като актовете на Поземлена комисия /респективно ОСЗ/ - Б. са само такива волеизявления, обективирани на хартиен носител и постановени по определения за това законов ред, надлежно подписани от членовете на службата и подпечатани с печата й. По делото е представена компютърна разпечатка на посоченото решение, която съдът намира, че не представлява административен акт. Ето защо, с оглед непредставянето на изисканото решение,  и то съдържащо всички горепосочени реквизити, следва да се приеме, че такъв акт не съществува в правния мир."


-

РС Нова Загора - Решение от 16.06.2014 по гр.дело № 303/2014 г.

На първо място, както е посочено и в самите справки, обективираната в тях информация е извлечена от динамичните регистри КВС и Кадастрална Карта, които са обект на обновяване и промени и тяхното използване се обуславя само с информативна цел.

(Заб. Преписи на решения не се правят от динамичните регистри!)

-

РС-Несебър- Решение от 24.06.2014 по гр.д.№ 1068/2013

"... в представените по делото два екземпляра от акта, и двата не носят подписи на нито един член от комисията, която го е постановила, което го прави нищожно като постановено в непредвидената от закона форма. ... и двата представени екземпляра не носят подписите на нито един член от комисията, което води до липса на валидно обективирана воля от страна на поземленият орган. Следва да се отбележи, че и на двата преписа няма заверка за вярно с оригинала, като на изпратения от ОСЗГ- Несебър екземпляр е посочено, че същия съставлява препис от система динамичен регистър. Това налага извода, че нито в ответника, нито в поземления орган се съдържа оригинал на въпросното решение, което в голяма степен води до съмнение в неговата достоверност."

-

РС-Перник, 2014 (линкът не работи, бел. 28.10.2019)

"Несъответствието между оригинал и препис може да доведе до предпоставки за пораждане на наказателна отговорност спрямо длъжностното лице, издало препис, който се различава по съдържание от оригинала"

-

 

(заб. няма линк, ключова фраза "Решение № 371Н3/05.09.2000 г. на ПК Елин Пелин"):

Едно от основанията за нищожност на административния акт е издаването му от некомпетентен орган или такъв, действал при незаконен състав. Съгласно нормата на чл.33 от ЗСПЗЗ, министърът на земеделието и горите назначава и освобождава общинските служби "Земеделие и гори" - т.e. негово законово правомощие е определянето на състава им. В нормата на чл. 60 от ППЗСПЗЗ, действала към момента на издаване на процесното решение, изрично е посочен съставът на поземлената комисия - чл.60, ал.4 (ред. На ДВ, бр. 113 от 1999 г.) гласи: „Поземлените комисии се състоят от председател, заместник-председател - инженер по горско стопанство, или техник по специалността "Горско и ловно стопанство", секретар и четен брой членове. Председателят, заместник-председателят и секретарят на комисията и определените от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа нейни членове задължително се назначават на щат. На останалите членове на комисията се заплаща съгласно действащите нормативни актове.". От представеното по делото удостоверение от Министерство на земеделието и храните се установява, че към 05.09.2000 г. щатният състав на ПК Елин Пелин е бил както следва - председател Ванко Кирилов Митов, зам.председател Панайот Павлов Панайотов - титуляр, а по заместване Росица Асенова Хорозова, секретар Полина Иванова Мицева, главни специалисти - Георги Ангелов Стоянов, Севделина Стоянова Вельова, Бойка Симеонова Стойчева и Ваня Димитрова Динева. Видно от Решение № 371Н3/05.09.2000 г. на ПК Елин Пелин, в същото като председател и секретар са посочени лица, които не са заемали съответната длъжност към момента на постановяването му, съобразно предоставеното удостоверението на МЗХ, а членовете на комисията са в нечетен състав. Ето защо доводите за нищожност на оспорения административен акт от страна на ищеца се явяват основателни, с оглед липсата на законосъобразност при формиране състава на колективния орган, който е постановил решението.

-

Решение от 17.07.2013 на Админ. съд Габрово по к.а.д. № 87 от 2013 

Към преписката е приложен и препис /л.5/, също заверен от ОСЗ Севлиево, на протокол № 258 от 10.11.1997 г. с посочен друг състав на комисията, неподписан от който и да било от членовете й. Същият има посочен за свой автор "Общинска служба по земеделие" Севлиево, със същото съдържание и мотиви, като посоченото по- горе заверено копие от административен акт. ГАС намира, че този препис не съставлява решение на ПК Севлиево, не съставлява индивидуален административен акт, който подлежи на оспорване. Към 10.11.1997 г. ОСЗ Севлиево не е съществувала като колективен орган. Този преписът не съставлява окончателен документ, нито да е равнопоставен на оригинала или на заверено копие от такъв, точно защото липсва съществена част от него- подписите на съставителите му. На обжалване следва да подлежи изявлението на ПК Севлиево, приложено към преписката, подписано от петима нейни членове. Освен това на копието на протокола, издаден от името на ПК Севлиево, е поставен щемпел със съдържание "вярно с оригинала", т.е. за него се твърди, че това е копие на оригиналното решението, което е и логично, поради посочения автор и положените подписи. То не е оспорено от А. в проведеното по делото о.с.з. при представянето и приемането му, нито по- късно. Докато на преписа от решението с посочен автор- ОСЗ Севлиево не е посочено, че същият е сверен с оригинала, на него е поставено само отбелязването "заверил преписа", но от какъв документ е този препис- от оригинал, от извлечение на оригинал/ копие или от друг препис, това не е посочено. Поради тази причина ГАС намира, че обект на обжалване пред СРС е именно решението, обективирано в протокол № 258 от 10.11.1997 г. на Поземлена комисия Севлиево. Според действалия към датата на издаване текст на чл.31, ал.1 от ЗСПЗЗ органи по поземлената собственост са Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа и поземлените комисии. Дори и да бъде прогласена нищожност на решение на ОСЗ Севлиево от 10.11.1997 г., какъвто акт не съществува, то решението, обективирано в протокол № 258 от същата дата на Поземлена комисия Севлиево остава като наличен административен акт, който не е отменен и чиято нищожност не е прогласена по съответния ред. Очевидно не това е била волята на жалбоподателя- да бъде отменен ИАА, който не съществува в правния мир, издаден от несъществувал през 1997 г. орган и неподписан от членовете му.

ГАС взе предвид, че според правната теория неподписаният акт не е нищожен, а се счита за недовършен, поради което и не може да бъде атакуван. Липсата на подпис означава липса на властническо волеизявление, което е равносилно на липса на АА, който остава само проект. Недовършените актове не са порочни, те просто не съществуват за правния мир. /Административно право на Република България- Обща част, Проф. д-р Дерменджиев, И., доц. д-р Д. Костов и доц. д-р Д. Хрусанов, изд. Тилиа, 1996 г./ Това е още една причина, поради която настоящият състав на ГАС не приема, че обект на атакуване е преписът от решение, находящ се на л.5 от гр.д. на СРС с автор- ОСЗ Севлиево. Произнасянето по жалба срещу такъв акт би било недопустимо, поради така изложеното. С оглед защита правните интереси на жалбоподателя А. ГАС приема, че в производството пред СРС не е уточнен ИАА- обект на оспорване и съдът се е произнесъл по действителността и законосъобразността на несъществуващ акт, което е недопустимо.

-

(заб. няма линк, ключова фраза "заверено копие от оригинала на

атакуваното решение /на л. 94 от делото /")

Актовете на ПК са само такива волеизявления, обективирани на хартиен носител и постановени по определения за това законов ред, надлежно подписани от членовете на ПК и подпечатани с печата й. Редът за издаването на такъв акт е регламентиран в чл. 6 и сл.ЗАП /отм./. Съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗАП /отм./ административният акт се издава в писмена форма и съдържа реквизити, подробно описани в чл. 15, ал. 2 , т. 1- 6 от ЗАП /отм./. Такъв реквизит безспорно са дата, подпис на лицето, означение на длъжността, както и подпис на председателя и секретаря, когато органът е колективен, какъвто е и настоящия случай.

По отношение на законността на състава на Поземлена комисия - С., постановила атакуваните административни актове:

В настоящия случай и видно от представеното от самия ответник по жалбата заверено копие от оригинала на атакуваното решение /на л. 94 от делото /, липсват подписи на председател и секретар, поради което решението се явява нищожно.

-

РС-Монтана - Решение от 24.10.2014 по гр. дело № 70451/2013

Жалбоподателите твърдят, че решението е нищожно, тъй като липсват задължителните му реквизити - подписи на членовете на колективния орган, който го е издал. Съдът напълно споделя оплакванията на жалбоподателите. От приложеното по делото решение, предмет на обжалване е видно, че същото не съдържа подписите на членовете на колективния орган, който го е издал. Самият представител на ОС „Земеделие" - град Бойчиновци не успя да изясни и уточни действително дали е издавано такова решение. В атакуваното решение е посочено като основание за издаването му „влязло в сила решение на ПК № 08/12.12.2001 година за обезщетяване със земя и влезлия в сила план за земеразделяне". Няма как да бъде издадено решение на ПК № 08/12.12.2001 година и като основание за издаването му да е посочено влязло в сила „решение на ПК № 08/12.12.2001 година".
За изясняване на обстоятелството, издадено ли е обжалваното решение в предписаната от закона форма и дали е постановено от комисия в законен състав, настоящият съдебен състав е изискал от ОСЗ-Бойчиновци да представи оригиналът на това решение. Въпреки указанията на съда, не бе представено изисканото решение в оригинал и по този начин съдът е в невъзможност да прецени дали обжалваното решение е издадено в предписаната от закона форма и дали е постановено от комисия в законен състав. Предвид гореизложеното съдът намира за основателни доводите на жалбоподателите за нищожност на решението, поради което последното следва да бъде обявено за нищожно.

-

Допълнение - още примери

(не са изпращани на прокуратурата)

Админ. съд-Ст. Загора - Решение от 28.10.2008 по адм. дело № 414/2008
В  случая в производството пред Районен съд - Стара Загора административният орган е представил препис от Решение № 50664/ 29.07.1993г. на ПК - гр. Стара Загора със заверка "Вярно при ОСЗГ - Стара Загора", който не съдържа подписите на нито един от членовете на комисията в т.ч. на председател и на секретар.
          Не може да бъде установено дали при постановяването на административния акт ПК - Стара Загора е действала в надлежен състав съобразно изискванията на приложимия материален закон към датата на издаване на акта /чл.60, ал.4 от ППЗСПЗЗ /отм./. На следващо място не може да се прецени налице ли е волеизявление на колективния административен орган - т.е дали при приемането на решението са спазени императивните изисквания за кворум и мнозинство, като законово установени условия за валидността на административния акт.
            С оглед на гореизложеното съдът намира, че Решение № 22 от 10.04.2008г. по гр. дело № 1697/ 2006г. по описа на Районен съд - Стара Загора е постановено при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила и като такова е неправилно и следва да бъде отменено. Делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд за извършване на необходимите процесуални действия и проверка действителността на оспорения административен акт  -  Решение № 50664/ 29.07.1993г. на ПК - гр. Стара Загора /сега ОбС „Земеделие" гр. Стара Загора/, досежно наличието на валидно и в изискуемата форма волеизявление на компетентен орган.  

 
ОС-Смолян - Решение от 07/14/2010 по дело номер 20105400500291/2010

Твърди се още, че неправилно районният съд е приел, че посоченото решение е нищожно, поради това, че не е подписано от посочените в него председател и секретар на Поземлената комисия. От представеното удостоверение се установява, че представеното като доказателство решение № ***/29.01.1995г.е препис, издаден през 2009г. и подписан от настоящият началник на ОС"Земеделие" и не по вина на ищците вторият екземпляр от оригинала на решението не се съхранява в службата. Твърди се също, че неправилно първоинстанционният съд е отказал да приеме като доказателство оригинала на същото решение
Правилно е установено, че представенот окато доказателство по делото решението на Поземлена комисия не е подписано от лицата, посочени срещу положените подписи „Председател" и „Секретар", които според писмото на ОСЗ- С. изпратено по делото от 23.11.2009г./стр.52/ са били К. У. и В. М., като подписът за „секретар" е със запетая. С оглед оспорването на подписите е откритото производство за това по чл.193 от ГПК и от заключението на назначена съдебно-графологическа експертиза се установява, че подписите върху решението с № ****/29.01.1995г. не са положени от К. У. и В. М.. Това обстоятелство се установява и от писмо на ОС"З"-С. с изх.№00-214/05.03.2010г., в което се твърди, че представеното по делото решение с № ***/29.01.1995г. е било разпечатано от магнитния носител, тъй като в преписката липсва копие от вече връченото на 30.01.1995г. решение, като е извършено ново връчване на копие от магнитния носител, което е било подписано от началник и зам.началник към момента на връчване и подпечатано с новия печат.РС-Несебър - Решение от 19.05.2010 по гр.д.№ 613/2008 
Съгласно действаща към този момент разпоредба на чл.60, ал.4 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ- ДВ бр. 95/27.10.1995 г./ поземлената комисия е следвало да заседава в състав председател, секретар и нечетен брой членове. В случая, както бе отбелязано по- горе членовете са били 4, и административния акт носи подписи на двама от тях. Видно от текста на чл.60 в същия се очертава структурата на поземлените комисии, щата и състава на комисията като орган на поземлената собственост, органа, който назначава и уволнява служителите в нея и начина на заплащане, като няма изрично визирано задължение да заседават и взимат решенията си в посочения там пълен състав. Касае се за инструктивна норма, която не съдържа изрична уредба относно въпроса в какъв състав следва да се вземат решенията на органа. Едва с ДВ бр. 31/2003 г. бе въведен член 60а, който изрично предвижда кой следва да подписва актовете на службите. Последната, обаче, не е действала към датата на постановяване на обжалваното решение, поради което в случая следва да се приложи общата разпоредба на чл.15, ал.2, т.6 от ЗАП, съгласно която при решение на колективен орган, какъвто несъмнено е ПК, за да е валиден акта същия следва да носи подписите на председателя и секретаря. В случая решението не е било подписано от секретар. Решението на ПК може да бъде нищожно поради 5 порока- чл.41, ал.3 от ЗАП, като в случая е налице един от тях, а именно същото е постановено не в предвидената от закона форма. Тъй като решението на ПК е административен акт, за него важи разпоредбата на чл.15, ал.2 от ЗАП, според която същият се издава в писмена форма и следва да носи минимум подписите на председател и секретар. Предвид на това е налице съществен порок на административния акт, водещ до неговата нищожност. В тази връзка Велика Дамянова не е станала собственик на имота и оттам не е можела да го продава.

-

Админ. съд - Ст. Загора - Решение от 14.10.2010 по КНАД №333/2010

По делото са представени решение №51191/08.07.1993г. и решение №50001/18.10.1999г. на ПК Стара Загора, върху които неизвестно лице /без име и длъжност/ е положило подпис под текста „вярно с оригинала", което по правилата на чл.173 ал.2 от ГПК не може да се приеме като официално заверен препис на официален документ, а ако се зачете доказателствената му сила, означава, че оригинала няма подписи. Поради това не е ясно как районния съд е приел, че преюдициалното решение е влязло в сила, след като не се знае дали изобщо съществува.

ОТМЕНЯ решение № 453/29.04.2010 на РС Стара Загора.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

       Забележка (моя, 20.04.2017) Не било ясно как РС е приел ...? Ха-ха! Поради правна неграмотност, разбира се! Е, може и от разсеяност, небрежност или прибързаност. Магистратите редовно грешат, тъй като, за разлика от всички други професии, не носят никаква отговорност за грешките си.  Справка - Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система и За мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

             С безотговорното си поведение магистратите постигат наведнъж три цели: 1. генерират си (излишна) работа, за да пищят после, че са претоварени и да искат по-високи заплати; 2. осигуряват работа на колегите адвокати, за да не останат гладни; и 3. тормозят гражданите (последното не знам защо го правят).

-
РС-Асеновград - Решение от 19.10.2010 по гр. дело № 1436/2009
 Приложените към представената от ОС „З" Гр. Л. преписка екземпляри от решенията  не носят подписите на лицата, посочени в състава на ПК гр. Л.. Представени са от заинтересуваната страна Р.С. нотариално заверени преписи от протестираните решения, в които са положени подписи на „председател", „зам. Председател", секретар" и един от членовете на ПК/л.134-136вкл./
Протестираните решения са   постановени в писмена форма, от специализиран орган по поземлена собственост, комуто е възложено възстановяването на собствеността върху земеделските земи и горите. Съставът на комисията, постановила протестираното решение е петчленен, в това число и председател. Приложените към  представената от ОС „З" гр. Л.   административна преписка, постановено по заявление на С.С. се установява,   решения не са подписани, но по делото са представени   три заверени преписа от протестираните решения,  с положени подписи на мястото на председател и секретар. Ето защо съдът намира, че не е налице нищожност на протестираните решения, поради което оспорването е неоснователно и недоказано.


Админ. съд - Габрово  Р Е Ш Е Н И Е  № 14, 18.02.2011 по КАД № 292/2010 (няма линк, търси се с ключови думи)
Съдът е следвало да изясни и причините, поради които страната не е в състояние да представи оригинал или официално заверен препис на решението - дали оригиналът е изгубен или унищожен не по вина на страната, с оглед допустимостта на свидетелските показания /чл. 164, ал. 1, т. 3, предл. 1 и чл. 165, ал. 1 от ГПК вр. чл. 144 от АПК/
 В случай, че оспореното решение на ПК - Севлиево бъде представено в оригинал или във вид на официално заверен препис, то валидността му следва да бъде преценена с оглед наличието на толкова съществени пороци при издаването му, водещи до неговата нищожност, с оглед изискванията, посочени в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, както и с оглед състава на ПК - Севлиево към момента на издаване на решението, установен с надлежни доказателствени средства. Във връзка с последното следва да се отбележи, че представената справка от Община Севлиево /л. 67 от първоинст. дело/ не установява конкретния състав на ПК - Севлиево, издал оспореното решение /ако такова се приеме, че е било издадено/.
По изложените съображения настоящият състав на Административен съд - Габрово счита, че решението на Районен съд - гр. Севлиево следва да бъде отменено, а делото върнато за разглеждане от друг състав на съда /чл. 222 ал. 2, т. 3 от АПК доколкото за установяване на релевантните по делото факти събирането на писмени доказателства може да се окаже недостатъчно/.
-

Решение на ВКС от 03.02.2011 по гр. дело № 1590/2009 ЗА "ПРЕПИСИТЕ" ОТ ЛИПСВАЩ ОРИГИНАЛ
"Ксероксно копие от документ, съдържащо заверка от лице - служител в държавен орган или общинска служба , на което не са посочени трите имена и не е обозначено точното му длъжностно качество не представлява официален документ по смисъла на чл.143 ГПК/отм./, не представлява официален препис и заверено по този начин ксероксно копие от документ, оригиналът на който не се съхранява в учреждението, в което е извършена заверката."

-Админ съд - Плевен - Решение от 21.09.2012 по КАД 377/2012  (окончателно; линкът не работи, бел. 28.10.2019)
 За да прогласи нищожността на протоколно решение № 10/24.08.1992г.  на Поземлена комисия Червен бряг, Районният съд  основателно е приел, че върху  него не са отразени имената на членовете на комисията, която го е издала, както и  техните подписи.  От така установеното от фактическа страна е направил законосъобразен извод за нищожност на  решението, като е приел, че представеният по делото   заверен препис  може да бъде преценяван само като  проект  на  акт, тъй като органът, който го е постановил не е заявил волята си.
       В разглеждания случай  върху оспорения акт липсва подпис  на лицето, което го е издало.  Всъщност  описаното в разпоредителната част на акта не е удостоверено с подпис на издателя, който да валидира като свое волеизявление  неговото съдържание. Порокът е толкова съществен и радикален, че приравнява неподписването на акта с липса на такъв. Тук е мястото да се отбележи, че липсата на пълното изписване на името/ имената  на издателя на акта само по себе си не е съществено нарушение и не води до незаконосъобразност на акта, ако върху последния е положен подпис. Неподписването му, обаче, при всички случаи е съществено, водещо до нищожност  нарушение. Предвид изложеното, изводът  на Районния съд за такава  на неподписаното протоколно решение е правилен и законосъобразен.РС-Поморие - Решение от 07.01.2013 по гр.д. № 735/2011
Отделно от това от представените по делото доказателства не може да се направи извод,че решението е подписано от председателя и секретаря на ПК в съответствие с изискванията на чл.15,ал.2,т.6 ЗАП(отм.) относно формата на индивидуалния административен акт,доколкото не е представен оригинал от същото решение,а в представените по делото преписи от атакуваното решение липсват подписи на председателя секретаря и членовете на комисията . Неподписването на решението в съответствие с чл.15,ал.2,т.6 от ЗАП(отм.) е нарушение свързано с изискванията относно формата на индивидуалния административен акт ,при наличието на което актът е незаконосъобразен ,предвид това че липсва обективирана воля на колективния орган за издаването му.С оглед изложеното предявеният иск е основателен и следва да се уважи,като се признае за нищожно атакуваното решение на ОПК гр.П.,сега ОС"Земеделие" гр.П.

-РС-Кнежа - Решение от 25.11.2013 по гр.д. № 139/2013
И в двете решения липсват подписи на членовете на състава на ПК. В административната преписка липсват оригиналите на цитираните решения.
Посочените по-горе решения №№ 35С/ 19.01.20100 год. и 2С/ 03.12.2000 год. са представяни по делото три пъти, с три различни състава на комисията. И в трите варианта на решенията липсват подписи на членовете на състава на ПК гр.И.
              Съдът задължи ответника да представи оригиналите на оспорените административни актове. Въпреки това до приключване на съдебното дирене не бяха представени оригинали, подписани от състава на ПК към датата на съставянето им или копия на оригинали от оспорените решения, заверени от ответника. В представените по делото и приети като доказателства в о.с.з., проведено на 08.11.2013 год., заверени копия от административни преписки №№ 20224 и 20227, съхранявани в архива на ОСЗ - И., цитираните решения липсват.
            За да е валиден административният акт е необходимо да е издаден от компетентен орган, при спазване на установената форма и административно-производствените правила, да не противоречи на материално-правните разпоредби и да съответства на целта на закона.
            Оспорените решения са представяни от ответната страна три пъти в заверени копия. Върху същите не са отразени идентични имена на членовете на комисията, която ги е издала, за всеки от представените преписи, така и техните подписи. Съдът е изискал от ответната страна да представи оригинали на оспорените решения, но такива не са представени. В о.с.з. на 31.10.2013 год. представителят на ответника заявява, че в архива на ОСЗ оригинали на тези решения не са открити. Ето защо съдът приема, че такива не съществуват. Още повече, че и от приетите и приложени към делото административни преписки не се установява наличие на оспорените решения с положени подписи на членовете на комисията. Същите са съхранени явно единствено в програмния продукт на ОСЗ - И., съставен неизвестно кога и от кого.
           При така установеното би могло да се приеме, че няма постановени актове, съществуват само проекти на същите и че всъщност органът, който е следвало да ги постанови не е заявил волята си. Доколкото обаче жалбоподателят претендира неистинност на тези решения, на посочените по-горе основания съдът приема, че оспорените решения са нищожни, т.к. не са подписани от състава на комисията и подпечатани - задължително условие за тяхната валидност. Не може де се установи, че оспорените решения са взети от законен състав. От друга страна по делото не се събраха доказателства същите да са били връчени /съобщени/ по надлежния ред на заявителя по двете преписки, който към датата на постановяването им е бил жив и/или на жалбоподателя.
            С оглед гореизложеното съдът приема направеното от жалбоподателя  оспорване за доказано.


-

Админ. съд-Разград - Определение от 18.11.2013 по частно КАД № 225/2013
На първо място представената разпечатка не е заверена от страната, която я е представила. На следващо място  в представената разпечатка /препис/ на цитираното в жалбата решение  няма нито подписи на посочените длъжностни лица, нито отметки, че в оригинала на посочения документ са положени такива подписи. Преди да се произнесе по допустимостта на една жалба срещу конкретен административен акт, съдът на първо място  е длъжен да установи дали съществува такъв акт и едва след това да преценява дали са налице останалите процесуални предпоставки за допустимостта на жалбата.
Връща делото на Исперихския районен съд

-


РС-Карлово - Решение от 24.11.2014 по гр. дело №235/2013
Ответниците са представили Решение №01154 от 15.04.2002 г. на ПК - К., с което е признато правото на на собственост на наследниците на П.Х. К. на нива от 1.500 дка, находящи се в землището на гр. К., в м. „Б.Р.". Върху същото няма положени подписи на поземлена комисия.

-

СГС - Решение № 4526 от 18.06.2014 по възз. гр. д. 5956/2014
 В представеното копие от решение № 016/17.07.1995г. на ОСЗ няма подписи на членовете на ОСЗ- гр. П.. Няма и отбелязване дали и кога е влязло в сила решението на ОСЗ. Не са посочени причините за липсата на подписи на членовете на състава на ОСЗ в издадения препис от решението. Освен това, издаденият ИАА е издаден от ИД НАЧАЛНИК, т.е. има данни за делегиране на правомощия/ при наличие на подпис/, но липсват доказателства в тази насока. Най-накрая липсват данни, че процесното решение е влязло в сила, тъй като няма отбелязване на депозирания по делото екземрляр. Изводът е, че не е доказано по надлежен начин правото на собственост на наследодателя на страните С. Н.С. върху процесните земеделски земи.

-

РС-Тетевен - Решение от 15.12.2014 по гр. ах. дело № 415/2014
От писмото на ОСЗ-Тетевен вх.№3771/11.11.2014г/на стр.75 от делото/се установява,че оспореното решение №ГЛ239/08.05.2003г не се съхранява в оригинален екземпляр,както и четлив препис от същото.
            От сигнала на Директора на Областна дирекция „Земеделие"-град Ловеч до Окръжна прокуратура-Ловеч се установява също така,че цитираното решение не се  съхранява в оригинал на хартия в преписка ГЛ1/1991г в архива на ОСЗ-Тетевен,същото не се открива и в програма „Ферма"/системен продукт,с който работят общинските служби по земеделие/,тъй като не се съхранява в този вид и съдържание към настоящия момент.Решението е било променено в по-късен момент и програмата съхранява решението във варианта с последните данни и корекции.
     От представеното по делото решение на ОСЗ-Тетевен-в препис,е видно, че същото не е надлежно подписано от вписаните в титулната част на решението лица,включени с състава на колективия административен орган-ОСЗ-Тетевен. Или в случая не става въпрос изобщо за административен акт, а за проект на такъв. Неподписването е отрицателен факт, който не подлежи на доказване, а органа/в случая ОСЗ-Тетевен/ е длъжен да удостовери, че е направил волеизявление в предписаната от закона форма. В представения по делото препис на решение липсва вписване, че лицата посочени като членове на административния орган са положили подписи. Ето защо, съдът счита, че липсва официален документ, който е носител на административния акт. Същият акт е недействителен до степен нищожност, тъй като липсата на надлежно положени подписи за издалите го лица представлява съществен недостатък, който го дисквалифицира като административен акт. Ето защо атакуваното от прокуратурата решение следва да бъде прогласено за нищожно.
          От "пълната" история на имот №042005,изпратена на прокуратурата от началника на ОСЗ-Тетевен и отразява състояние на имота към дата 02.10.2013г. се установява,че партидата на този имот е била закрита/без да съществуват данни по чия инициатива и на какво основание/на дата 08.05.2003г,когато имотът е разделен на два други такива-имот №042019 с площ от 0,440 дка,записан на С.А.В. и имот №042020 с площ от 0,780 дка,записан на Община-Тетевен.
            Към преписката на прокуратурата е приложена и друга „пълна история" на имота,отразяваща неговото състояние към 28.02.2013г.,но с различно съдържание от първата.От последната е видно,че партидата на имот №042005 е закрита към 08.05.203г.,на образуваният имот №042005 с площ от 0,440 дка е записан на наследници на хххххх-неин наследник е заинтересованата страна А.А.С..Отново не става ясна причината за закриване на партидата на имота,цитирани са в историите решения на ОСЗ-Тетевен,които на се представени по делото.
            Към преписката на прокуратурата е приложено сравнително по-четливо копие на оспореното Решение №ГЛ239/08.05.2003г.,което всъщност представлява препис,сверен на 20.12.2007г.,постановено по преписка на наследниците на хххххх/също представена в „насипен вид по делото/№ГЛ1/18.09.1991г.,с което се възстановява собствеността върху имот №042019 с площ от 0,440 дка в м."Мастяк".Т.е. в един и същи момент е закрита партидата на имот №042005 и в същия е постановено и цитираното решение,с което част от него се възстановява на наследниците на ххххх.Издадена е и скица на „възстановения „ имот №Ф00710/15.05.2003г,подписана от Началника на ОСЗ-Тетевен и от представляващия и изработил скицата „ДД-ООД"-Тетевен и в която е отразена,че същата е издадена на основание документ-Решение №ГЛ239/08.05.2003г.
            С оглед установеното служебно начало и за да провери валидността и формата на атакувания административен акт, съдът е изискал от ОС „Земеделие" гр. Тетевен оригинал на решение №ГЛ239/08.05.2003г. Административният орган представя препис/нечетлив/ на решение по чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, като заявява, че липсва оригинал на решението в съхраняваната преписка/от сигнала на ОДЗ-Ловеч се установява,че такъв не се съхранява и в ползвания програмен продукт „Ферма"/,както и не се съхранява четлив препис от същото.
В разглеждания случай  върху оспорения акт липсва подпис  на лицето/респ.лицата/, което го е издало.  Всъщност  описаното в разпоредителната част на акта не е удостоверено с подпис на издателя, който да валидира като свое волеизявление  неговото съдържание. Порокът е толкова съществен и радикален, че приравнява неподписването на акта с липса на такъв.При така установената нищожност,съдът  не  следва да се произнася  по  материалната законосъобразност на акта/каквито основания се сочат в протеста на прокуратурата/. Съдът няма правомощие да обсъжда материалната законосъобразност на съдържанието на един акт, за който вече  е приел, че е нищожен/по този въпрос Решение № 516 / 21.09.2012 г. по к.а.д. №377/2001г по описа на Административен съд-Плевен/.
        При този изход на делото ОСЗ-Тетевен,чиито незаконосъобразни действия/по произволно „прекрояване" на картата на възстановената собственост досежно имот №042005 / са провокирали настоящето производство, следва да заплати на  заинтересованата страна С.А.В. *** разноски в производството-заплатено възнаграждение за адвокат в размер на 200 лева.


-
РС-Сандански, 2014 (няма линк, търси се с ключови думи "оспорване препис от решение пк подписи")
Сочи,че решение №43А/Е от 17.09.1999 год. на ПК гр.XXXXXXXXX не съдържа подписи на състава на комисията,който го е издал ,поради което липсва надлежна форма и поради това не е годно доказателствено средство. В представените  извлечения на процесното решение, нито едно не е подписано от органа,който го е издал,поради което   и  не удостоверява с подписите  на членовете на комисията  валидно изразената  формирана воля .Наличието на подпис е основен елемент  от формата на акта ,необходима за неговата действителност.С оглед на това съдът намира,че представеното решение №43А/Е от 17.09.1999 год. на Поземлена комисия гр.XXXXXXXXXX не е негодно доказателствено средство , предвид липсата на основен реквизит от формата на акта , а именно подписи  на състава на комисията и не установява  правото на собственост на наследодателя на жалбоподателката.

-

РС-Силистра - Решение от 21.10.2014 по ах.д.№ 744/2014
От представените по делото доказателства не може да се направи извод, че решението е подписано от председателя и секретаря на ПК в съответствие с изискванията на действащия към момента на постановяването му чл.15, ал. 2, т.6 ЗАП(отм.), респективно на чл. 59, ал. 2 от АПК относно формата на индивидуалния административен акт, доколкото не е представен оригинал от същото решение, а в представените по делото преписи от атакуваното решение липсват подписи на председателя, секретаря и членовете на комисията. Липсата на подписи на решението в съответствие с чл. 15, ал. 2, т. 6 от ЗАП(отм.) - чл. 59, ал. 2, т. 8 от АПК е нарушение свързано с изискванията относно формата на индивидуалния административен акт, при наличието на което актът е незаконосъобразен, предвид това че липсва обективирана воля на колективния орган за издаването му.
С оглед изложеното предявеният иск е основателен и следва да се уважи, като се признае за нищожно атакуваното решение на ПК с. Ситово, сега ОС "Земеделие" гр. Силистра - офис Ситово.


РС-Лом- Решение от 05.06.2015 по адм. дело № 1076/2014

В оспореният акт липсват подписи на членовете на състава на Поземлена комисия, постановили решението. От представените по делото доказателства не може да се направи извод, че решението е подписано от председателя и секретаря на ПК в съответствие с изискванията на чл.15,ал.2,т.6 ЗАП(отм.) относно формата на индивидуалния административен акт, доколкото не е представен оригинал от същото решение, а в представеният по делото препис от атакуваното решение липсват подписи на председателя секретаря и членовете на комисията. Неподписването на решението в съответствие с чл.15, ал. 2, т. 6 от ЗАП (отм.) е нарушение свързано с изискванията относно формата на индивидуалния административен акт, при наличието на което актът е незаконосъобразен, предвид това че липсва обективирана воля на колективния орган за издаването му
          Поради това съдът счита че при този акт е налице съществен порок, който не маже да се санира в настоящето производство, поради което е нищожен.  

-

Решение № 151 от 29.10.2015 по гр. д. № 2271/2015 на ВКС  "Преписи от документи се издават само въз основа на оригинала. След като няма оригинално решение като административен акт не е възможно и да се издаде заверен препис от него като се има предвид, че издаването на препис от постановено вече решение на ПК е различно от първоначално издаване на решение по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ. Следва да се има предвид, че актовете на ПК (респективно ОСЗ) са само такива волеизявления, обективирани на хартиен носител и постановени по определения за това законов ред, надлежно подписани от членовете на службата и подпечатани с печата й. По делото са представени компютърни разпечатки на посочените две решения, които не представляват административен акт."

-

2014-2018 РС-Тервел, ОС-Добрич и ВКС  В тази поредица от три съдебни акта, съдиите са обърнали правото с краката нагоре в името на справедливостта. Много интересен казус.

-

Решение № 443 от 17.12.2015 на РС-Смолян по дело номер 20155440100756/2015 г.

Видно от титула на решението, същото е издадено на 29.03.2000 г. от ПК С. в състав: председател инж. Мариана Цекова, зам. председател инж. Румен Найденов, секретар Веселин Михайлов и член инж. Ана Радкова. В решението липсват подписи на състава на комисията. Видно от посл.страница на решението, същото е подписано от комисия в състав на ОСЗ към 19.08.2015 г. - началник Боряна Цочева, гл.експерт Нуран Мюмюн, гл. експерт Сийка Манджукова и членове Григор Паунов и Надежда Стайкова. В уводната част на решението е посочено, че то е постановено след като е разгледана преписката по заявление №10289/27.10.1998 г. и приложените към нея доказателства, със заявител П. М. М. За възстановяване на гори и земи от горски фонд на наследниците на М.И. М. и удостоверение за наследници № 1400-11651/07.07.2015 г. /л.5/ и протокол по чл. 17, ал. 4 ППЗВСГЗГФ №6 от 29.03.2000 г. и чл. 17, ал. 7 ППЗВСГЗГФ.

Както се посочи по-горе заявителят е подал заявлението през 1998 г. приживе на неговия баща, който е починал през 2004 г. и в качеството на негов пълномощник. Следователно обжалваното решение има недостоверна дата и е издадено към 2015г., след издаване на удостоверението за наследници на М.М. на 07.07.2015 г. и преди връчването му на заявителя на 19.08.2015 г. Така същото решение е антидатирано. Освен това то не изхожда и от описаната в него комисия, тъй като не е подписано от членовете на състава ѝ, а е подписано от ОСЗ в настоящия ѝ състав. Нещо повече, като мотиви за обжалвания отказ е посочено, че процесните имоти - гора с площ от 5 дка в местността „Голям камък", гора с площ от 4 дка в м. „В.", гора с площ от 18 дка, в м „П." и гора с площ от 4 дка в м. „Габровско" са дублирани по заявление вх. № 1925 и възстановени по същата преписка. Няма как решение, изхождащо на 29.03.2000 г. да бъде мотивирано с друго последващо го решение, постановено на 20.07.2000 г.. Всичко това прави недостоверно документирането, отразено в обжалваното решение. То е и нищожно поради липса на реквизит, а именно липса на подписите на състава на комисията, посочен в него. По изложените съображения следва да бъде прогласена нищожността на обжалваното решение.

-

РС-Девня - Решение от 08.04.2016 по гр.д.№ 86/2016

Към жалбата са представени преписи от решения с  №9654/22.01.2002г. на ПЗ  ***, №9655/22.01.2002г. на ПЗ  *** ,№9656/22.01.2002г. на ПЗ  ***, №0-89/11.02.2002г. на ПЗ  ***, №0-88/11.02.2002г. на ПЗ  *** и №0-90/11.02.2002г. на ПЗ  ***, с което ПК се е произнесла по искането за обезщетяването на наследниците на П. Т. Д. по реда на чл.35 от ЗСПЗЗ. Същите са издадени от Поземлена комисия/ПК/ в ***, в състав председател, секретар и нечетен брой членове, като поименно са посочени всички лица от състава на комисията. Решенията  не са подписани от лицата от състава на комисията.
Представени са по делото заверени копия от образуваните в ПК в *** преписки по заявления на Б.Т.Б., вх.№9654/22.01.2002г. , вх.№9655/22.01.2002г и вх.№9656/22.01.2002г .
Представени са по делото преписи от атакуваните решения  с №9654/22.01.2002г. на ПЗ  ***, №9655/22.01.2002г. на ПЗ  *** ,№9656/22.01.2002г. на ПЗ  ***, №0-89/11.02.2002г. на ПЗ  ***, №0-88/11.02.2002г. на ПЗ  *** и №0-90/11.02.2002г. на ПЗ  ***, които също са неподписани. В с.з. проц. представител на ответника уточнява, че в ответната служба липсват оригинали от обжалваните решения и представените преписи от решенията, представляват извлечение от електронен статичен регистър, който се използва за установяване и извършване на справки за заявени и възстановени с решение на ПК земеделски земи.
Обжалваните пред районният съд решения на ПК не съдържат подпис на председателя и секретаря на комисията, което обстоятелство се признава от страните. Липсата на подпис на председателя и секретаря на колективния орган, издали процесните актове, представлява особено съществено нарушение на тяхната форма - липса на задължителен реквизит по  чл.15, ал.2, т.6, изр.2 от ЗАП /отм/. Това  обуславя липса на валидно волеизявление на колективния административен орган, издадено в упражняване на неговите властнически правомощия при изпълняване функции на държавно управление. Порокът  съществено засяга законността на административния акт и  води до неговата нищожност поради липса на волеизявление.
Възражението е неоснователно. Нищожният административен акт не поражда никакви правни последици за адресатите си. На тези административни актове не се дължи подчинение. Не се носи и отговорност за неизпълнение. Те не подлежат на саниране, вкл. чрез конклудентни действия. При тях не е налице възможност за правна промяна в правната сфера на адресата.
                За да не създава правна привидност, че съществува, при констатиране на основание за нищожност, съдът следва да обяви нищожност на административния акт. Правомощие за това има в разпоредбата на  чл.168 от АПК, също  изричния петитум в жалбата за обявяване на нищожност на процесните решения на ПК в ***
             С оглед гореизложеното като констатира, че атакуваните решения са издадени без да са налице предпоставките при наличие на които административния орган може сам да измени или отмени собствения си акт и при незачитане стабилитета на предходно решение и без да е налице направено искане за това, съдът намира, че  жалбата е изцяло основателна и шестте  атакувани решения на Поземлена комисия в ***, следва да бъдат прогласени за нищожни, като се върнат преписките по подадените от жалбоподателя заявления - вх.№9654/22.01.2002г., вх.№9655/22.01.2002г и вх.№9656/22.01.2002г. на Общинска служба "Земеделие" - ***, за постановяване на валидни и мотивирани решения.


Админ. съд-Кюстендил- Решение от 07.11.2016 по кас. адм. дело  №272/2016
обявеното за нищожно решение №23 от 03.07.1996год. на Поземлена комисия гр.Кюстендил е постановено и подписано от състав на административния орган, който е различен от щатния състав на същия орган към датата 03.07.1996г., назначен от министъра на земеделието, съгласно чл.60 ал.3 и ал.4  от ППЗСПЗЗ /ред. ДВ бр.34/1992г./, което е видно от писмо №1106-19 от 22.04.2016г. на заместник министъра на земеделието и храните;  в писмо изх.№ПО-06-12/28.04.2016г.  на ОСЗ-Кюстендил, се съдържат твърдения, че в архива на службата не се съхранява  оспореното решение с  подписи на комисията, която го е издала.
             Несъстоятелно и поради това непораждащо други правни изводи е твърдението в касационната жалба на административния орган, че   оспорения акт е валиден, тъй като е издаден от надлежен състав на ПК, а на правоимащия наследник Л. е връчено решение, което е подписано от състава на ПК към момента на заявяване на административната услуга, доколкото в архива не се съхраняват решения с оргиналните подписи.  Доводите са неоснователни. Проблемите в организацията и реда за съхранение и архивиране на документите при административния орган не изключват задълженията за спазване на  нормативните правила в общия и специалните закони за формиране на членствения състав на ПК и за подписване на актовете.  В съответствие с горните констатации,  оспореното решение на КРС в частта, с която е прогласена нищожността на решението но ПК-Кюстендил е правилно и следва да се остави в сила.

-

Решение от 11.04.2017 на РС-Бургас по адм. дело № 3/2017

"приложеното по делото решение № 2536/05.03.1993 г. не е подписано от председателя и секретаря на комисията, участвала при постановяването му, всъщност липсват каквито и да било подписи. Изискването за наличие на положени подписи най-малко от председател и секретар е задължителен реквизит на административния акт и е условие за неговата валидност, тъй като липсата на подпис на издателя съставлява липса на волеизявление.

ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 2683/24.02.1993 г. на Поземлена комисия - Созопол (сега Общинска служба по земеделие - Созопол), постановено по преписка с вх. № 2683/27.02.1992 г."

-

Решение от 09.06.2017 на Админ. съд Бургас по касац. адм. дело № 818/2017

"Правилно първоинстанционния съд е приел и че решение № 2769/27.03.1997г. на ПК гр.Созопол е нищожно, тъй като същото не е подписано от нито един от членовете на комисията. Формирането на волята от колективния орган се осъществява посредством подписването от членовете на комисията на издадените решения, в които решения тази воля е обективирана. Липсата на подписи на членовете на комисията в представените по делото решение се приравнява на липса на валидно формирана воля на органа, в смисъла съдържащ се в това решения и води до неговата нищожност.

Възраженията, че представеното решение е извадено от база данни „FRZPK" - регистър на земеделските земи, ползвани от ОСЗ и представлява препис от този документ, не биха могли да доведат до извод различен от изложения, тъй като по делото не е представено подписано решение или друг подписан документ в който да е обективирана волята на комисията, да приеме решение с посоченото съдържание.

С оглед на изложеното, правилно първоинстанционния съд е прогласил нищожност на обжалваните решения и постановеното от него съдебно решение следва да бъде оставено в сила."

 

-

ОС Добрич 2018 - Решение от 12.02.2018 по в.гр.д. №478/2017

От писмото на ОСЗ-Тервел на лист 63 от делото на ДОС обаче става ясно,че оригинал на горното решение №6/07.07.1994 г.,издадено по преписка №5494/01.06.1992 г. на ПК-Тервел,не се съхранява в службата на хартиен носител,а понастоящем цялата информация от архива по възстановяване на земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ може да се извлече единствено от цифрова база данни,съхранявана от ОСЗ като специализиран софтуер /информационна система „Ферма ІІІ"/.Обяснено е от ОСЗ-Тервел,че при разпечатване на решение от горната система същото не се материализира в оригиналния си вид и съдържание,като се получава разминаване в датата на издаване на решението,както и в състава на комисията,взел това решение.Като състав на комисията се разпечатва настоящият състав на ОСЗ,а не съставът на бившата ПК,взел решението.Оригиналът на решението на хартиен носител не е съхранен от ОСЗ-Тервел,т.е. е унищожен не по вина на ищцата по делото,поради което непредставянето на такова решение по делото не може да се тълкува в ущърб на страната.Разпоредбата на чл.165 ал.1 от ГПК позволява установяване на факти,за чието удостоверяване законът по правило изисква писмен документ,да се извърши чрез разпит на свидетели,ако бъде доказано,че документът е загубен или унищожен не по вина на страната.Щом в такава хипотеза,каквато е и настоящата,процесуалният закон допуска свидетелски показания като годно доказателствено средство,на още по-голямо основание доказване съществуването на цитираното възстановително решение в полза на наследодателя на ищцата е допустимо чрез други писмени доказателства,обективиращи издаването на това решение и неговото съдържание.В случая ищцата разполага единствено с електронни документи предвид ноторноизвестния факт,че всички постановени от бившите ПК в страната решения по ЗСПЗЗ се съхраняват единствено на електронен носител.По делото са представени два годни електронни документа,възпроизведени на хартиен носител,изхождащи от оторизиран държавен орган,изготвени в рамките на правомощията му,сочещи на съществуването на решение №6/07.07.1994 г.,издадено по преписка №5494/01.06.1992 г. на ПК-Тервел,за реституция по реда на ЗСПЗЗ на процесната нива в полза на И.С.С..Касае се за пълната история на имот №*** в землището на с.***,общ.Тервел /лист 8 от делото на ТРС и лист 54 от делото на ДОС/,разпечатана от регистъра на ОСЗ-Тервел по чл.16 от ЗСПЗЗ,който отразява достоверно съществуването на подадено заявление от И.С.С. под посочения номер от 1992 г.,както и постановяването на цитираното по повод на заявлението решение.Документ с посочения характер е и разпечатката на самото възстановително решение под №6,но от друга дата-23.05.1995 г.,на ПК-Тервел,с което е реституирана процесната нива в полза на И.С.С. /лист 64 от делото на ДОС/.Тази разпечатка /препис от електронен документ на хартиен носител/ е официален документ,издаден от оторизирания държавен орган-ОСЗ,подписан и подпечатан от служител на службата,като е изготвен въз основа на официални електронни регистри на службата.Този документ отразява несъвършенствата на компютърната система на ОСЗ,констатирани за цялата страна,доколкото се ползва единен софтуерен продукт,водещи до промяна в датата на издаване на решението,посочване на друг орган-издател /ОЗС вместо ПК/,както и изписване имената на настоящите служители на ОСЗ вместо имената на членовете на ПК,взели решението.Въпреки яснотата на горните несъвършенства на системата ответникът-ЕТ е оспорил в съдебно заседание на 15.01.2018 г. пред ДОС автентичността на възстановителното решение на ПК /неговото авторство/,както и верността му /неговото съдържание/,като е заявил,че решението не изхожда и не е подписано от лицата,визирани в представения препис като членове на комисията,нито вярно отразява реституция в полза на И.С.С..Оспореното възстановително решение на ПК е официален документ и по правилото на чл.193 ал.3 изр.1 от ГПК тежестта за доказване на неистинността му се носи от оспорващата страна,т.е. от ответника.Доколкото електронният документ,възпроизведен на хартиен носител,не е оригиналният документ,това обрича оспорването на неуспех.Както вече бе посочено,оригиналното решение на ПК на хартиен носител е унищожено не по вина на ищцовата страна,т.е. то вече не съществува,поради което и в случая се оспорва автентичността и верността на унищожен документ.Истинността на несъществуващ документ няма как да бъде опровергана чрез пряко изследване на оригиналния документ /изследване състава и подписите на издателите му,респ. съдържанието му/.В този случай оспорващият може да се позове само на косвени данни,но тези данни по делото сочат точно на обратното,а именно,че издаденото от ПК решение е било автентично и вярно.За горното се съди от отразяването на съдържанието му в официалния регистър на ОСЗ по чл.16 от ЗСПЗЗ,както и от официално изнесения от ОСЗ-Тервел в писмото на лист 63 от делото на ДОС факт,обективиран и в регистъра на службата в пълна история на имота,че оригиналното възстановително решение е издадено от състава на ПК-Тервел,действал към момента на издаването му,както и че то има именно възпроизведеното в електронната система съдържание за реституция на имота в полза на наследодателя на ищцата.За да опровергае горното отразяване в електронния регистър,ответникът е следвало да докаже изначална невярност на информацията,въведена от оторизирания държавен орган в електронната му система,но такова доказване не е проведено.Следва да се презюмира,че държавният орган с оглед законоустановените му функции добросъвестно е изпълнил задълженията си по въвеждане в регистъра на вярна информация относно подадените заявления за реституция и постановените по тях решения и,ако се твърди обратното,в тежест на оспорващия е да го докаже.В случая оспорващият ответник не го е сторил.

-

Решение № 151 от 24.10.2019 на ВКС, 1-во гр.отд., по гр. дело № 3988/2018  СУПЕР! Тук подробно се разглежда една от хилядите компютърни разпечатки, които циркулират в цялата страна под формата на "преписи" от решения на ПК, като се дава категоричен отрицателен отговор на касационния въпрос, дали разпечатката представлява валидно доказателство за материално-правна легитимация.  Решението е супер важно, защото българските нотариуси рутинно приемат такива разпечатки за валидно доказателство, че продавачът е собственик на земя, както е станало и в нашия случай на имотна измама.

 

-

 

 

 

Начало на блога

Този материал е част от раздела За решенията на поземлените комисии и преписите от тях и от раздела Гражданско производство, което пък е част от раздела Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/676

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 27, 2016 10:05 PM.

24.06.2015 Обжалване постановление на пр. Маркович от РП-Плевен пред ОП-Плевен was the previous entry in this blog.

20.01.2015 ДО ПРОКУРОР ИВЕТА МАРКОВИЧ ОТ РП-ПЛЕВЕН is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.