24.06.2015 Обжалване постановление на пр. Маркович от РП-Плевен пред ОП-Плевен

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Това обжалване е изпратено на хартия, подписано от пострадалата, по куриер с обратна разписка.

-

Сканиран оригинал - първа страница

 

-------------------

ПРЕПИС!

ДО АДМ. Р-Л ОП-ПЛЕВЕН

КОПИЕ: АП-В.ТЪРНОВО И ПРБ-СОФИЯ

24.06.2015 г.

 

гр. Варна

 

Отн.: Обжалване на постановление на наблюдаващ прокурор от РП-Плевен

 

ПОЧИТАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРОКУРОР,

Обжалвам постановление №В-3624/13.01.2015 г. на прокурор Ивета Маркович от РП-Плевен (приложено: стр. 1, стр. 2 и стр. 3), с което същата отказва да предяви иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК: "Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона."

 

Прилагам и копие от молбата ми до пр. Маркович от 06.01.2015 г., както и копия от двата нотариални акта, постановени в нарушение на закона.

 

С почитание,

 

Йорданка Найденова, 82 г. (подпис)

бивша учителка с 37 г. стаж, пострадала по ДП №Д-2924/2013 по пр. №В-3624/2013, ЕГН 3301064135, адрес за кореспонденция:

гр. Варна 9010

ул. "Г. Бакалов" 17 вх. 7, ет. 1, ап. 80

е-поща: ynaydenova@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Моя молба до пр. Маркович от 06.01.2015 г. за иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК

2. Постановление на пр. Маркович от 13.01.2015 г. (стр. 1, стр. 2 и стр. 3) - не разбира защо трябва да предявява иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК

3. Нот. акт за горската ми земя от 14.03.2013 на нотариус Иванов №007, постановен в нарушение на закона (стр. 1 и стр. 2)

4. Нот. акт за зем. ми земя от 18.03.2013 на нотариус Иванов №007, постановен в нарушение на закона (стр. 1 и стр. 2)

5. Неистински препис от Решение на ПК-Д.Митрополия №7000/1994 г.

6. Извадка от съдебни решения за неистински преписи от решения на ПК

СЛЕДВАТ КРАТКИ КОМЕНТАРИ ПО ДВАТА НОТ. АКТА, КОИТО ПР. МАРКОВИЧ СЧИТА ЗА ЗАКОННИ, И ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПРАВОЧЕН МАТЕРИАЛ


Кратък коментар по НОТАРИАЛНО ДЕЛО №58, 14.03.2013 г. за покупко-продажба на около 3 дка горска земя:

1. Продаваната земя НЕ е земеделска, а от Горския фонд, при това от защитена зона по НАТУРА 2000.

2. Начинът на трайно ползване НЕ е "залесена територия", а "залесена горска територия". Пояснявам, че разликата между "залесена територия" и "залесена горска територия" е значителна, тъй като съществуват и залесени територии върху земеделски земи, те обаче не са от Горския фонд и не се ползват по Закона за горите, а тази земя е именно от Горския фонд и се ползва по Закона за горите, като последното е записано в нот. акт на Иванов малко след като погрешно е записал, че земята е земеделска. Кодовете на тези две категории земи са различни, различни са и законите, по които се ползват.

3. Решение на ПК-Д.Митрополия №С100 НЕ е издадено без година на издаването си. Г-н Иванов е пропуснал да напише годината на издаване в съставения от него нот. акт.

4. Названието на Решение №С100/2000 г. НЕ е "за възстановяване право на

собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници", а "за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд по Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от Горския фонд (ЗВСГЗГФ). Г-н Иванов е преправил названието на документа за собственост.

5. Заедно с решението е представено у-ние за наследници, което г-н Иванов е пропуснал да спомене в нотариалния акт.

6. Подотделът НЕ е номер 1/у, а 3/у. Г-н Иванов е сбъркал номера.

7. Адресът ми НЕ е само град и улица, а град, улица и номер. Г-н Иванов е попуснал да напише номера.

8. Продавачът НЕ е Станимир Кожухаров. В съставения от г-н Иванов нот. акт Станимир погрешно се е подписал като продавач.

9. Пълномощното е от с. Гороцвет, Разградско, със съдържание, заверено под №2-А и други особености, поради които никой компетентен нотариус НЕ би го приел за документ, удостоверяващ представителна власт. Обаче г-н Иванов НЕ е забелязал нито

една от тях. Месец и половина след сделката (!) и броени дни след като мой адвокат е видял пълномощното, е получил писмена декларация от кмета - "заверих пълномощно №2" (това е само заверката на подписа, за съдържанието нищо не пише!) "за земеделска

земя" (за горската нищо не пише, не пише и да съм се явявала пред него). Този кмет вече е бивш - осъден е в края на 2013 г. за над 100 неприсъствени заверки на подписи. (пр. Маркович е уведомена с доказателства за осъждането му, но го укрива)

10. Г-н Иванов е приел представеното му у-ние за данъчна оценка на "земеделска земя", без да забележи грубата грешка. Пояснявам отново, земята не е земеделска, а горска, от Горския фонд. Г-н Иванов е следвало да изиска ново у-ние за данъчна оценка.

11. Г-н Иванов НЕ е забелязал, че в решението на ПК е записано, че таксационната характеристика (описанието на месторастенето) представлява неразделна част от решението . Г-н Иванов е следвало да я изиска, но как да стане това, като той дори НЕ е разбрал, че се продава горска земя.

12. Г-н Иванов НЕ е изпълнил задължението си по чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решениета на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." В писмо до мен по е-поща от негово име се казва: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК". Опитен нотариус, член на Нотариалната камара, да НЕ е запознат с текста на чл. 586 ал. 4 от ГПК?!

13. Г-н Иванов НЕ прави разлика между последен (актуален) документ за собственост и предходен такъв, доколкото в същия отговор, който получи х от негово име по е-поща, се твърди, че "и двете са титул за собственост". Това е все едно г-н Иванов да приеме паспорт от соц време за документ за самоличност, равностоен на актуалната лична карта, с

която човек се легитимира. Аз имам нотариален акт на мое име за горската си земя, издаден през 2006 г. въз основа на Решение №С100/2000.Нотариалният ми акт е вписан в СВ-Плевен и аз се легитимирам като собственик с него, а не с решението на ПК от 2000 г. Решението на ПК е мой предходен документ. Съхранявам в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си горска земя още от 30-те години на миналия век.
Кратък коментар по НОТАРИАЛНО ДЕЛО №61, 18.03.2013 г. за покупко-продажба на около 50 дка моя арендувана земеделска земя на цена колкото две ренти:

I. Собствеността върху около 50 дка земеделска земя е била „удостоверена" с „препис" от решение на ПК, в който:

1. Липсва печат „Вярно с оригинала". Всеки препис трябва да съдържа такъв печат.

2. Названието на службата-издател на оригиналния документ е променено. През 1994 г. не е имало "Общинска служба по земеделие", а „Поземлена комисия". Върху оригинала, който съхранявам, издателят е Поземлената комисия на гр. Долна Митрополия. При това аз съм собственик, който се легитимира с нотариален акт от 1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК!

3. Променен е целият състав на комисията, постановила Решението. Преписът съдържа пет имена на служители от 2013 г., представени като членове, заседавали на 30.11.1994 г. Под имената им стои чистосърдечна "Забележка: Към 30.11.1994 г. състава на ОСЗ/ПК е бил друг."

4. Липсват подписите на издателите на оригиналния документ - нито са описани подписите на петимата членове на комисията от 1994 г., нито сегашните петима служители са се подписали. По телефона г-жа Диана Якимова, н-к ОСЗ-Д. Митрополия, е обяснила на дъщеря ми, че не могат да се подпишат, защото ще възникне нов документ, който ще подлежи на обжалване пред Районен съд-Плевен в 14-дневен срок. Това, че сегашните служители (от 2013 г.) не могат да се подпишат, е ясно, но това не решава проблема с липсата на подписи, както и с липсата на каквото и да е обозначение, че оригиналният документ изобщо някога е бил подписван. Документ без подпис е проекто-документ без удостоверителна сила - така пише в съдебни решения, извадка от които прилагам.

5. [Променена е площта на един от имотите ми - №213001 без никакво обяснение кой, кога и с какъв акт е постановил промяната в площта на моя поземлен имот №213001] Променени са имена на съседи и номера на имоти (актуализирани). Такава актуализация се дава в скиците - затова и се наричат „актуални скици", защото представят актуалното състояние на имотите (местоположение, граници, съседи, площ, собственик и документ, с който се легитимира собственикът). В случая скиците са с невярно съдържание по отношение собственика и най-вече по отношение документа за собственост, с който се легитимира като собственик, но г-н нотариус Иванов и това не е установил. Прилагам съдебно решение (окончателно), с което се разваля нот. покупко-продажна само на основание скици с невярно съдържание и то само защото в скиците невярно е отразено кой е собственикът и с какъв документ се легитимира.

6. Няма дата на заверката на „преписа"

7. Няма печат „Влязло в сила", а съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 13а, ал.5 от ЗВСВГЗГФ само влязлото в сила решение удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. Върху оригинала, който съхранявам, е поставен печат „Решението е влязло в законна сила. Дата: 13.10.1999 г. (подпис: не се чете, печат на ПК-Д. Митрополия)". При това, напомням отново, аз съм собственик, който се легитимира с нотариален акт от 20.12.1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК!

Заключение: Този „препис" е имитация на документ за собственост и няма никаква удостоверителна сила (вж. приложена извадка от съдебни решения за неистинност, несъществуване в правния мир и т. н. на такива „преписи" )

II. В самия НОТАРИАЛЕН АКТ, съставен от г-н нотариус Иванов №007 на 18.03.2013:

1. Номерът на заверката на съдържанието на пълномощното от с. Гороцвет, Разградско НЕ е №3, а №2-А. В нотариалния акт г-н Иванов №007 го е променил (преправил). Оправдава се с техн. грешка на секретарката си, сякаш не е наясно, че с поставяне на подписа си поема цялата персонална отговорност за съдържанието на документа, в т.ч. за преправки, грешки и т.н. Преправеният номер на заверката на съдържанието на пълномощното съвпада с номера на заверката на декларацията по ЗННД - също №3. Декларацията по ЗННД, чийто номер съвпада с преправения, липсва в нотариалното дело, 23 листа от което ми бяха предоставени от г-н Иванов №007 с надпис "Делото съдържа 23 - двадесет и три номерирани листа. Вярно с оригиналите към Н.Д. №61/2014 год." (в годината е допусната техн. грешка от г-н Иванов, да се чете: 2013) Към Н.Д. №61/2013 г. е приложено копие от пълномощното, долният край на което е отрязан при копирането така, че номерът на кметската "заверка" на съдържанието не се вижда (това е преправеният номер). Може да е случайно, но не смятам, че е редно при документи за прехвърляне на собственост да липсва или да бъде скрит (отрязан от копирен апарат) важен реквизит, който служи за идентифициране на документа, легитимиращ представителната власт на пълномощника. Още повече, че е отрязан точно преправеният номер (това навежда на умишленост, но аз не съм съдия да тълкувам, затова излагам само фактите).

2. Названието на ОСЗ НЕ е ОСЗГ. В нотар. акт от 18.03.2013 г. г-н Иванов е писал, че за съставяне на акта са му представени Решения №7000/1994 на ОСЗГ-Д. Митрополия. Няма такива документи (не съществуват решения на ОСЗГ, към делото са приложени само псевдо-преписите, но те не са издадени от ОСЗГ-Д.Митрополия, а от ОСЗ-Д.Митрополия, без буквата „Г"; оригиналните решения пък не са издадени нито от ОСЗГ, нито от ОСЗ, а от ПК-Д.Митрополия). От описанието на документа за собственост в нотар. акт човек може да се заблуди, че сделката е изповядана с оригинален документ за поземлена собственост. Не смятам, е изискването на чл. 580 т. 5 от ГПК за „кратко обозначаване на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 586, ал. 1" означава „невярно, с грешки и подвеждащо обозначаване на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 586, ал. 1".

3. Двете мои големи ниви (№071022 и №213001 с обща площ към 49 дка) НЕ са "по плана за земеразделяне", както погрешно е записано в съставения от г-н Иванов нот. акт, а "по картата на землището". Само двете ми малки ниви са по плана за земеразделяне. В "преписа", който г-н Иванов е получил, правилно е записано, че двете ниви са по едно, а другите две - по друго, но г-н Иванов не е забелязал, че има разлика и е писал всички ниви "по плана за земеразделяне". А разликата между двете категории е голяма. "По картата" са земите, възстановени там, където реално са били при внасянето им в ТКЗС (на старите си места), а "по плана за земеразделяне" на собствениците се дават равни по площ имоти на нови места (нещо като компенсация). Напомням, че съхранявам в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век и в документите ми ясно се проследява коя нива къде се е намирала.

4. Номерът на една от съседните ниви НЕ е 071031 (нива на Тодорка Стефанова Неновска, съседен имот на имота от 5 дка в решението), а 071021. И в „преписа", и в скиците, които г-н Иванов е получил, този номер е записан правилно, грешката е на г-н Иванов.

5. Към делото г-н Иванов е приложил нотариално заверена в Разград декларация от кмета (вече бивш, осъден за над 100 неприсъствени нотариални удостоверявания), която нищо друго не доказва, освен, че кметът е правно неграмотен. Декларирал е, че е извършил заверка само на пълномощно с рег. №2 от 12.02.2013 (това е само заверката на подписа ми), без да споменава никаква заверка на съдържанието, нито дали съм присъствала на заверката, нито дали е видял някакви документи за собственост. Датата на тази декларация е 24.04.2013 г. - повече от месец след изповядване на двете сделки с кметското пълномощно и броени дни след като мой адвокат е посетил кантората на г-н Иванов в средата на април и е видял пълномощното.    

6. Г-н нотариус Иванов №007 НЕ е изпълнил задължението си по чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решението на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." В писмо до мен по е-поща от негово име се казва: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК". Опитен нотариус, член на Нотариалната камара, пък да НЕ е запознат с текста на чл. 586 ал. 4 от ГПК?!

7. Г-н Иванов НЕ прави разлика между последен (актуален) документ за собственост и предходен такъв, доколкото в същия отговор, който получих от негово име по е-поща, се твърди, че "и двете са титул за собственост". Това е все едно г-н Иванов да приеме паспорт от соц време за документ за самоличност, равностоен на актуалната лична карта, с която човек се легитимира. Напомням отново, че се легитимирам с нотариален акт на мое име за земеделските си земи, издаден през 1999 г. на мое име въз основа на оригиналното, влязло в сила Решение №7000/1994 г. на ПК-Д.Митрополия, а не с решението на ПК от 1994 г. Решението на ПК е мой предходен документ. Съхранявам в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПРАВОЧНИ МАТЕРИАЛИ
Информация от официалния сайт на Агенция по вписванията - София

"Покупко-продажба на имот
Необходими документи
    
1. Документ за собственост върху имота - последният документ за собственост на недвижимия имот, с който се легитимира продавача, както и предходни нотариални актове. (последният, а не предпоследният! както и предходните, аз съхранявам цялата история на наследствената си поземлена собственост още от 30-те години на м.век - в оригинал съхранявам документите си, а зад гърба ми с преписи от предходни документи ми ги крадат!)
12. Удостоверение за тежести върху имота - издава се от Агенция по вписвания, прилагат се всички документи за собственост - от първия нотариален акт до последния, при наследство - и удостоверения за наследници. Ако към имота има земя или идеална част от земя, се прилага и скица на имота. (от първия нот. акт до последния! накъде без последния? сделка не се прави без последния, актуалния, документ за собственост! купувачите са били подставени лица: един познат на "пълномощника" и майка му, те всъщност са измамените, защото нищо не са купили, но сега мълчат с надежда, че прокуратурата ще защитава докрай милия им приятел и син, бел. моя, Й. Н.)
13. В случай, че продавачът не може да присъства лично на сделка, той по закон има право да упълномощи трето лице да го представлява с пълномощно. В пълномощното изрично се описват правата, които упълномощителят предоставя на упълномощения при представителство. Пълномощното се заверява нотариално - заверяват се подписите и съдържанието на документа. Към пълномощното се заверяват нотариално и декларация по чл. 25, ал.8 от ЗННД и декларация по чл. 264, ал.1, от ДОПК.(изрично се описват правата! никъде в пълномощното не пише, че хубостникът има право да вади преписи от каквито и да било мои документи за собственост! на сайта на АВ-София можете да намерите и образцово пълномощно: с описание на документа, с който собственикът се легитимира като такъв и с подробно описание на имота, вкл. граници и съседи, а не 5 реда - пет имота, от тях 4-те дописани зад гърба ми,  преписани от динамичния регистър на ОСЗ-Д.Митрополия - грешка в площта на най-голямата ми нива издаде измамника, пр. Маркович е уведомена официално на 20.04.2015 с писмо, подписано от мен,че Станимир Кожухаров е преписвал направо от регистъра на службата, но не ми е известно да е е предприела нещо)"

Д-р Петър РАЙМУНДОВ:
"[И]деята на закона е прокурорът да упражнява правомощията си по чл. 537, ал. 3 ГПК не в полза на една или друга страна или вместо тях, а само в интерес на обществото, за да има сигурен и законосъобразен нотариален ред, ако той формално е нарушен, извън спора за принадлежността на материалното право."(именно в интерес на обществото трябва да се отменят тези два нот. акта, за да има сигурен и законосъобразен нотариален ред преди всичко!бел. моя, Й.Н.)

Из Съдебно решение №454 от 15.10.2012 г. на ОС-гр. Пазарджик:
"В съдебната практика е утвърдено становището, че защитата против регистърно решение се осъществява от заинтересованите /засегнати от акта/ лица по реда на чл. 537, ал.2ГПК във вр. с чл. 604 от ГПК. Това ще рече, че и прокурорът може да упражни правомощията си по чл. 537, ал.3 ГПК, само ако се позова на нищожност или недопустимост на вписването или  на несъществуване на вписаното обстоятелство" (моят случай е точно такъв, вписаното обстоятелство, че други са собственици на моите земи, не съществува, бел. моя, Й.Н.)

Съюз на юристите в България
"ДЕКЛАРАЦИЯ,ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА „ИМОТНИ ИЗМАМИ"
17 ЮНИ 2011 г. , София
5.  Прокуратурата на РБ да използва правомощията си по чл. 537, ал. З от ГПК като предявява искове за отменяне на охранителни актове, в това число и на нотариални, когато са издадени в нарушение на закона."


Съдът обявява за нищожен договор за покупко-продажба на държавна земя само въз основа на това, че в скицата не било отразено вярно кой е собственик на имота

ОС-Пазарджик, 2010: "Въззивният съд счита, че оспорването на скицата е доказано. Необходимо е да се внесе известно уточнение коя точно част от съдържанието на този документ се оспорва. Касае се за скица, издадена от ОСЗГ -В. още през 2005 г., но заверена с печат на службата и подпис на длъжностно лице на 20.06.2008 г. Тази заверка според установената практика се прави, за да удостовери, че не са настъпили промени в данните за конкретния имот, които са вписани в издадената в предходен момент скица. В оспорената скица е вписано, че собственик на овчарник с площ 406 кв. м., отразен на скицата с № 01, е "Б." ЕООД. Заверявайки същата скица на 20.06.2008 г., длъжностното лице на практика удостоверява същия този факт - кой е собственик на имота, към датата на заверката. Така издадената през 2005 г. скица става официален свидетелстващ документ за съществуване правото на собственост върху овчарника към 20.06.2008 г. Именно тази част от съдържанието й оспорва ищеца и доказал по убедителен начин, че удостовереното посредством заверка от 20.06.2008 г. относно собственика на така описаната постройка не е вярно. Самият ищец вече бил станал собственик на постройката с постановление за възлагането й, влязло в сила на 25.05.2008 г. и вписано по съответния ред на 06.06.2008 г., както стана ясно от представения пред настоящата инстанция четлив препис от акта. Т. е. ищецът не само е придобил постройката, преди сключване на договора за продажба на земята на другиго, но и е бил вписал акта, пораждащ вещното му право по съответния ред, със всички благоприятни за него последици от това вписване. Страните по нищожната сделка не могат да се позовават на незнание за придобиването на собствеността върху овчарника преди датата на продажбата на земята. ... както е известно вписването има оповестително действие по отношение на трети лица... приобретателят доказа вписването на акта, от който черпи правото си на собственост, още на 06.06.2008 г. От тази дата вписването е породило своето оповестително действие по отношение на неограничен кръг правни субекти, т. е. - на всички.

ПРИЗНАВА за неистински документ /с невярно съдържание/ скица № Ф 1489, издадена от ОСЗГ-Велинград на 08.09.2005 г. и заверена от длъжностно лице от същата служба на 20.06.2008 г., в частта й, удостоверяваща, че към момента на извършване на заверката, собственик на отразената на скицата сграда "01 - овчарник с площ 406 кв. м.,е "Б." ЕООД. (и в моя случай скиците са документи с невярно съдържание, тъй като невярно отразяват кой е собственикът и с какъв документ се легитимира като такъв, бел. моя, Й.Н.)

 По иска на Н.С.Б. ***, с ЕГН ********** с правно основание чл. 26, ал.1 ЗЗД: обявява за нищожен договор за покупко-продажба на държавна земя - частна държавна собственост по чл. 27,ал.6 ЗСПЗЗ, сключен на 01.07.2008 г. между ответниците: Държавата, представлявана от упълномощено от министъра на земеделието и храните лице и "Б."***.


Решението не подлежи на касационно обжалване, съгласно разпоредбата на чл.280, ал.2 от ГПК."

НАКРАТКО

Обжалвам постановление на пр. Маркович от РП-Плевен и моля ОП-Плевен да направи каквото се изисква по закон, за да бъде предявен иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК за отменяне на два нотариални акта, постановени в нарушение на закона.

Чл. 537 ал. 3 от ГПК: "Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона."

Оставам в очакване да бъде отменено постановлението и прокурорът да предяви иск по гореспоменатия член и алинея.

С почитание,

Йорданка Дикова Найденова, 82 г. [подпис]

бивша учителка с 37 г. стаж, пострадала по ДП №Д-2924/2013 по пр. №В-3624/2013

ЕГН 3301064135, адрес за кореспонденция:

гр. Варна 9010

ул. "Г. Бакалов" 17 вх. 7, ет. 1, ап. 80

е-поща: ynaydenova@softisbg.com

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/675

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 27, 2016 9:50 PM.

06.01.2015 Молба от пострадалата до набл. пр. за отмяна на нот. актове по чл. 537, ал. 3 от ГПК was the previous entry in this blog.

Извадка от съдебни решения за нищожни преписи от решения на поземлени комисии is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.