06.01.2015 Молба от пострадалата до набл. пр. за отмяна на нот. актове по чл. 537, ал. 3 от ГПК

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

С тази кратка молба на 06.01.2015 г. пострадалата за първи път повдига въпроса за отмяната по чл. 537, ал. 3 от ГПК на двата нотариални акта, с които са "продадени" всичките й земи в Плевенско.

-

Сканиран оригинал на молбата

-

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВИЧ,

Моля да предявите иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК за отменяне на двата нотариални акта от март 2013 г. (прилагам копия: от 14.03.2013 - стр. 1 и стр. 2; от 18.03.2013 - стр. 1 и стр. 2), с които са продадени всичките ми земи в Плевенско, като постановени в нарушение на закона: Чл. 537, ал. 3 от ГПК: "Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона."

Аз съм единственият законен собственик на земите си по силата на нотариални актове от 1999 и 2006 г. (прилагам копия: от 1999 г и от 2006), издадени на основание влезли в сила решения на ПК - Д. Митрополия, респ. от 1994 и 2000 г. Продажбите през март 2013 г. са извършени на основание същите решения на ПК - Д. Митрополия, при това под формата на невалидни преписи - без печат „Влязло в сила". Има и много други нередности (прилагам копия от невалидните преписи: на решение 7000/1994 в 2 броя: 1-ви брой - стр. 1 и стр. 2, 2-ри брой, както и на решение 100/2000: стр. 1 и стр. 2).

С уважение,

Йорданка Дикова Найденова, 82 г.: [подпис]

Дата: 06.01.2015 г.

гр. Варна

-----------------------

Пояснение. Отмяната в случая не може да стане чрез граждански иск по ал. 2 от същия член (чл. 537) от ГПК, тъй като не става дума за констативни  нот. актове (констатиране правото на собственост), а за конститутивни такива (покупко-продажба). Защо е така ли? Защото според ТР на ВКС  №3 от 2012 г "На отмяна по реда на чл.537, ал.2 ГПК подлежат само констативни нотариални актове, с които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот, не и тези удостоверяващи сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот." Отмяната на нот. актове в случая може да стане единствено по чл. 537, ал. 3 от ГПК: "Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона." Решение № 236 на ВКС от 03.07.2013г доизяснява, че : "ако издаденият охранителен акт е опорочен разпоредбата на чл.537, ал.3 ГПК овластява прокурора да предяви иск за отменяване /унищожаване/ на незаконния охранителен акт", а охранителният акт е опорочен (постановен в нарушение на закона, незаконен): "Когато актът е постановен в нарушение разпоредбите на чл. 570-575 ГПК".  В следващия член от ГПК, чл. 576 от ГПК, озаглавен "Нищожни нотариални удостоверявания", се изброяват изрично всички членове и алинеи, нарушаването на които резултира в нищожност на нотариалното действие: "Нотариалното действие е нищожно, когато нотариусът не е имал право да го извърши (чл. 569, чл. 570, ал. 1, чл. 573, ал. 1, чл. 574 и 575), както и когато при неговото извършване са били нарушени чл. 578, ал. 4 (относно личното явяване на участващите лица), чл. 579, чл. 580, т. 1, 3, 4 и 6, чл. 582, 583 и чл. 589, ал. 2.) Още по темата може да се прочете в информативните материали: "Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати измамата", Фактическата обстановкаГорска територия продадена като земеделска с лъжливо документиране, "За отмяната на нотариалните актове - въпроси и отговори", както и в показанията на н-к ОСЗ-Д.МИТРОПОЛИЯ

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/674

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 27, 2016 6:12 PM.

18.01.2016 Обжалване постановление на окръжен прокурор was the previous entry in this blog.

24.06.2015 Обжалване постановление на пр. Маркович от РП-Плевен пред ОП-Плевен is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.