18.01.2016 Обжалване постановление на окръжен прокурор

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това е придружаващият имейл:

Subject:

обжалване постановление на окр. прокурор

Date:

Mon, 18 Jan 2016 18:21:21 +0200

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

AP V.Tarnovo - official e-mail address <ap_vt@vt.prb.bg>

По пр. 1755/2014

Уважаеми служители от ВТАП,

Приложено, изпращам до пр. Димитър Лещаков обжалване на постановление на 
прокурор от ОП гр. Плевен с приложения.

С уважение,
Ренета Стоянова, гр. Варна

А това - самото обжалване:

ОБЖАЛВАНЕТО В PDF ФОРМАТ


До: Г-Н ДИМИТЪР ЛЕЩАКОВ, ПРОКУРОР ПРИ ВТАП пр. № 1755/14

18.01.2016 г.
гр. Варна

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛЕЩАКОВ,

Отн. Обжалване постановление на окръжен прокурор

Постановлението е от 07.07.2015 г. (приложено: стр. 1 и стр. 2). С него окръжен пр. Антонова потвърждава постановление на районен прокурор от 13.01.2015 г. (приложено: стр. 1, стр. 2 и стр. 3), с което районният прокурор категорично отказва да предяви иск по чл. 537, ал.3 от ГПК. 1

 

Обжалвам постановлението именно в тази му част - потвърждението на отказа на районния прокурор да предяви иск по чл. 537, ал.3 от ГПК за отменяне на два нотариални акта. Считам за важно да бъде отменено потвърждението на отказа, тъй като вече четири месеца очаквам окръжният прокурор да се произнесе по две мои искания по прекратеното ДП, а едното от тях е точно това - отмяна на двата нот. акта. Боя се, че окръжният прокурор няма как да удовлетвори искането ми за отмяна на актовете, дори да иска, докато не бъде отменено нейното потвърждение на отказа на районния прокурор да ги отмени.

 

Разчитам на Вашето компетентно произнасяне.

 

Благодаря предварително.

 

Прилагам кратка хронологична справка относно едногодишната история на искането за отмяна на двата нотариални актове (вж тук по-долу). Ако е необходимо да изпратя копия от съответните цитирани документи, както и приложенията към всеки отделен документ, моля да ме уведомите.

 

С уважение към високо отговорната професия на Прокурора,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72, е-поща: rennie@softisbg.com

 

ПРИЛОЖЕНИЯ - прикачени файлове:

1. Обжалване постановление на районен прокурор пред окръжен прокурор

2. Постановление на окръжен прокурор - потвърждава обжалваното постановление (сканиран оригинал: стр. 1 и стр. 2)

3.За отмяната за нотариалните актове - въпроси и отговори" (информативен материал от 7 стр. в .pdf формат, съставен от мен след множество консултации с юридически компетентни лица).

 -

Начало на блога

-

 

 

КРАТКА хронологична справка относно едногодишната история на искането за отмяна на двата нотариални актове:

06.01.2015 - молба от пострадалата (майка ми, тогава 82-годишна) до районен прокурор, в която се иска отмяна на двата нот. акта по чл. 537, ал. 3 от ГПК: „Аз съм собственик по силата на нотариални актове от 1999 и 2006, съставени въз основа на писмени доказателства - решения на ПК от 1994 и 2000. Пълномощникът ми през 2013 г. е представил в кантората на нотариуса невалидни преписи от същите решения на ПК от 1994 и 2000", пише в молбата.

13.01.2015 (стр. 1, стр. 2 и стр. 3) - постановление на районен прокурор: категоричен отказ да приложи рзпоредбата на чл. 537, ал. 3 от ГПК. „Заверените преписи имат силата на оригинални решения на поземлена комисия",Нотариалните актове [от 2013 г.] са истински официални документи и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, които са ги подписали", „Този извод на прокурора не е бил оспорен от двете съдебни инстанции".

20.01.2015 - повторна молба от пострадалата до районен прокурор.

Дори да бяха съставени на основание валидни преписи на решения на ПК и нещо повече - дори да бяха съставени на основание оригинални решения на ПК, нотариалните актове от 14 и 18 март 2013 г. пак щяха да са постановени в нарушение на закона, защото въпросните решения на ПК-Д. Митрополия не са последните ми документи за собственост. На официалния сайт на Агенцията по вписванията - гр. София можете да прочетете, че при покупко-продажба на имот се представя „последният документ за собственост" (т. 1). Прилагам разпечатка."

27.01.2015 - отговор от районен прокурор. „Ако смятате, че постановлението ми от 13.01.2015 е неправилно и незаконосъобразно, можете да обжалвате пред окръжен прокурор".

13.03.2015 (стр. 1 и стр.2) - писмо от пострадалата до районен прокурор с искане за излизане от тесния кръг около измамата с пълномощното и насочване към измамата, станала в кантората на нотариус Иванов №007.

„Моля, обърнете внимание, че нотариалните дела съдържат писмени доказателства за редица пропуски и по двете сделки, най-сериозният от които е, че „пълномощникът" ми е „продавал" моите земи без представяне на последния ми документ за собственост - нотариалните ми актове от 1999 и 2006 г., издадени на мое име въз основа на оригинални, влезли в сила решения на ПК от 1994 и 2000 г. Именно с нотариалните си актове се легитимирам като единствен и законен собственик на земеделската и горската си земя в Плевенско. Конкретно внимание от страна на Прокуратурата заслужават следните два момента по нотариалните сделки през 2013:

- при сделката с горската ми земя в нотариалния акт е записано, че е земеделска, а цялото название на решение на ПК №С100/2000 г. е изменено така, че да изглежда като решение за възстановяване на земеделска земя;

- при сделката със земеделската ми земя нотариус Иван Иванов №007 е приел „препис" от решение №7000/1994 г. без никакви подписи на членовете на ПК и без никакво обозначение, че върху решението изобщо някога са били полагани подписи от членове на ПК.

Това е голямата измама. Станала е в нотариалната кантора и си остава измама, дори пълномощното да беше перфектно оформено и заверено от варненски нотариус.

Вие повече от година наблюдавате Д-2924/2013 г., внук ми Ви писа за тези неща, дъщеря ми и тя Ви писа. Аз лично Ви писах на ръка още на 10.10.2014 г., че очната ставка на 13.06.2014 г. е била излишна - това беше точно една седмица, след като получих нотариалните дела. Затова за мен е необяснимо защо продължавате да търсите престъплението само в тесния кръг около пълномощното, съдейки по написаното в последното Ви писмо, от 26.02.2015 г. - „по същество в по-голямата си част действията от значение за това дали е налице извършено престъпление от общ характер са извършени в тесен кръг, т.е. единствено между Йорданка Найденова и лицата, за които твърди, че са я измамили". Много Ви моля, излезте от тесния кръг около пълномощното и насочете разследването към голямата измама."

Отговор не е получен.

25.03.2015 - писмо от окръжен прокурор Антонова до РП гр. Плевен. Препраща по компетентност сигнал „с искане за излизане от тесния кръг около измамата пълномощното и насочване на разследването към действията на нотариус Иванов №007. Сигнала следва да имате предвид в хода на разследването."

Отговор не е получен.

13.04.2015 - искане от пострадалата за отмяна на нот. актове, като към цитирания чл. 537, ал. 3 от ГПК е добавен и чл. 574 от ГПК2.

„Аз съм единственият законен собственик на земите си по силата на нотариални актове на мое име от 1999 и 2006 г., издадени на основание влезли в сила решения на ПК-Д. Митрополия, респ. от 1994 и 2000 г. Продажбите през март 2013 г, са извършени чрез „пълномощника" ми с преписи от същите решения на ПК - Д. Митрополия без представяне на нотариалните ми актове.

При това преписът от Решение №7000/1994 г. за земеделската ми земя е подписан единствено от лицето, което го е заверило, без подписи на членовете на поземлената комисия и без каквото и да е обозначение, че оригиналното решение изобщо някога е било подписвано. Съгласно множество съдебни решения, такива „преписи" са нищожни, неистински и т.н. (прилагам извадка от съдебни решения).

А при продажбата на горската ми земя от Горския фонд в нотариалния акт погрешно е записано, че продавам „земеделска земя", в НТП е икономисана думата „горска" и вместо „залесена горска територия" е записано само „залесена територия" (съществуват и залесени земеделски земи, те не са от Горския фонд), названието на Решение на ПК №С100/2000 г. е описано погрешно в нот. акт: вместо оригиналното „за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд в землището на ...", в нотариалния акт е записано „за възстановяване право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници в землището на ...". При съставяне на акта е представена данъчна оценка, в която погрешно пише, че земята е земеделска.

Очаквам Вашия отговор, като се надявам, че молбата ми ще бъде удовлетворена. Благодаря предварително."

Отговор не е получен.

30.04.2015 - от пострадалата до окръжен прокурор - молба за проверка, в която се казва:

„Аз имам нотариални актове за всичките си земи, вписани през 1999 и 2006

г. Още при подаване на сигнала за имотна измама до РП-Варна на 
06.06.2013 г. е бил приложен единият ми нотариален акт - за около 50 дка 
зем. земя. Разследващите са могли веднага да изискат документацията поне 
по сделката от 18.03.2013 г., да видят, че е „продавано" с нередовен 
препис от решение на ПК (без подписи на членовете на ПК) и неактуални 
скици, след което да проверят и другата сделка, да установят, че и при 
нея също е представена неактуална скица и веднага да повдигнат обвинение 
срещу "пълномощника" ми - в рамките на 2 месеца, колкото е 
първоначалният срок за ДП по НПК."

Отговор не е получен.

04.06.2015 - от дъщерята на пострадалата до окръжен прокурор - молба за проверка:

Моля, проверете защо две години РП-Плевен разследват какво е станало през март 2013 г. и не могат да схванат, че земите на майка ми са „продадени" без представяне на нотариалните й актове. Моля, обърнете внимание на подчинените си, че майка ми се легитимира като собственик с нотариални актове, а не с решения на поземлена комисия. Имотната измама е осъществена с преписи от предходни документи за собственост (решенията на ПК са предходните документи за собственост на майка ми). Такива измами са в полезрението на компетентните органи от години. Не са нещо ново и непознато, нито сложно. Отварят се документите, съхранявани в нотариалните дела на нотариуса, изповядал сделките, и измамата лъсва. Ако от РП-Плевен Ви информират, че всички срокове се спазват, че пострадалата е обжалвала пред две инстанции, че съдът е потвърдил правния извод на наблюдаващия прокурор, че в момента тече удължаване с 61 дни, считано от 02.06.2015 г., това не би било удовлетворителен отговор, а укриване на престъпление."

Отговор не е получен.

24.06.2015 (Приложение 1) - Обжалване постановлението на районния прокурор от 13.01.2015 г. пред окръжен прокурор

07.07.2015 (Приложение 1: стр. 1 и стр. 2) - Постановление на окръжен прокурор - потвърждава обжалваното постановление

Благодаря още веднъж. Оставам в очакване на компетентното Ви произнасяне, като се надявам, че ще постановите отмяна на постановлението на окр. пр. Антонова от 07.07.2015 г., с което се потвърждава обжалваното постановление на районния прокурор от 13.01.2015.

С почитание,

Ренета Стоянова, ЕГН **********

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72, е-поща: rennie@softisbg.com

1 Чл. 537, ал. 3 от ГПК: Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона.

2 Чл. 574 от ГПК: Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система
No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/673

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 27, 2016 5:20 PM.

22.03.2016 Поредно напомняне за искане от 06.01.2016 по пр. 179/15 на ВКП was the previous entry in this blog.

06.01.2015 Молба от пострадалата до набл. пр. за отмяна на нот. актове по чл. 537, ал. 3 от ГПК is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.