12.10.2017 До г-жа Ваня Савова, адм. р-л на ОП-Плевен

-

Това писмо е същото като писмото до г-жа Ваня Савова от 17.08.2017 - за липса на отговор на мой сигнал от 23.05.2017 до предишния адм. р-л на ОП-Плевен за длъжн. престъпление на нотариус Иванов 007. Наложи се да го изпратя отново, след като на 05.10.2017 се обадих по телефона в деловодството на ОП-Плевен и ме информираха, че г-жа Савова е встъпила в длъжност чак през септ. 2017. Така от м. май досега сигналът стои неприет. Дано този път най-сетне го входират.

-

Subject: до г-жа Ваня Савова
Date: Thu, 12 Oct 2017 23:58:48 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: OP Pleven <op@pl.prb.bg>


-

Моля да не се прилага по пр. 42/2015!

-

ДО: Г-жа Ваня Савова, Админ. р-л на ОП-Плевен

Отн. Липса на отговор по мой сигнал от 23.05.2017 до Админ. р-л на ОП-Плевен за длъжностно престъпление от нотариус

Уважаема госпожо Савова,

На 23.05.2017 г. по ел. път изпратих до предишния Административен ръководител на ОП-Плевен сигнал за длъжностно престъпление по чл. 282, ал. 2 НК на нотариус Иван Иванов № 007 с копие до Нотариалната камара и до г-н нотариуса (приложен тук по-долу, непосредствено под това писмо, заедно с приложенията към него, прикачени към настоящето).

Тъй като не получих обратна разписка, каквато обикновено се получава същия ден при комуникация по ел. път, на 22.06.2017 се обадих в деловодството на ОП-Плевен на тел. 064 823856. Казаха ми, че сигналът от 23.05.2017 е приложен по пр. 42/2015 на пр. Антонова. Същия ден изпратих ел. писмо до Админ. р-л на ОП-Плевен с молба за информация, дали сигналът от 23.05.2017 е бил разпределен на случаен принцип или направо е бил предаден на окр. пр. Антонова по пр. 42/15. Този път обратната разписка се получи веднага, но отговор и досега няма. Междувременно няколко пъти правих опити да се свържа с пр. Антонова на тел.  064 823480, но или никой не вдигаше, или ми казваха, че пр. Антонова е излязла и не знаят кога ще се върне.

Моля за информация по сигнала от 23.05.2017. Конкретно - дали е разпределен на случаен принцип, какво е извършено по него досега и защо не е удовлетворено искането ми "в рамките на 3 до 7 дни от получаване на този сигнал да бъда призована да дам показания и да предоставя копия от всички документи, с които разполагам", тъй като при изпращане на сигнала съм предоставила само част от тях.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 РП-Плевен на мястото на покойната си майка
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com

Това е сигналът от 23.05.2017, за който нямам никаква информация

Subject: сигнал за длъжн. престъпление 282 НК - нотариус 007
Date: Tue, 23 May 2017 05:35:20 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: op@pl.prb.bg
ДО: ОП-ПЛЕВЕН

КОПИЕ ДО: НОТАРИАЛНА КАМАРА

КОПИЕ ДО: Нотариус Иван Асенов Иванов, рег. № 007 - гр. Плевен

СИГНАЛ

за длъжностно престъпление на нотариус Иванов 007 по чл. 282, ал. 2
(продължавано, двукратно - на 14 и 18 март 2013)

От: Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

14.03.2013 - Нотариус Иванов 007 получава проекто-нот. акт, пълен с грешки (приложение 1 и приложение 2) и, без да ги коригира, направо го подписва. Получава и документ, удостоверяващ, че продавачът е собственик - заверено ксерокопие от решение на ПК от 2000 г. Решението на ПК не е било вписано в СВ, тъй като е издадено преди 01.01.2001 г. Съгл. чл. 586, ал. 4 ГПК нотариус Иванов е бил длъжен да го впише преди издаване на нот. акт за покупко-продажбата, но той, без да го впише, направо издал нот. акт за покупко-продажба. Въпросното решението  на ПК - дори в оригинал - не е годно за вписване, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1, б. "а" от ПВ (приложение 3). Нотариус Иванов е трябвало първо да състави КНА на името на праводателя, а после - нот. акт за покупко-продажба. Но той пропуснал да го направи. А може и да не е пропуснал, а да е проверил в Имотния регистър и като е разбрал, че "продавачката" чрез "пълномощник" има вписан КНА, да се е досетил, че ако състави още един и тя разбере за измамата, лесно ще го "събори" в съда. Някой може да каже, че нотариусът не е длъжен да проверява в Имотния регистър. "Не е вярно това, което се коментира, че нотариусът не бил длъжен да прави справка в Имотния регистър" - категоричен е председателят на Нотариалната камара Димитър Танев в интервю, публ. 2011 (приложение 4). Има и други данни, че Иванов е нарушил или не изпълнил служебните си задължения  при издаването на този нот. акт, но засега това е достатъчно, още повече, че има и втора сделка - също с достатъчно данни за престъпление по чл. 282, ал. 2 НК.  


18.03.2013 - Нотариус Иванов 007 получава проекто-нот. акт, пълен с грешки (приложение 5 и приложение 6) и, без да ги коригира, направо го подписва. Получава и документ, удостоверяващ, че продавачът е собственик - препис от решение на ПК от 1994. Преписът очеизвадно не е бил направен от оригинала - имената на издателите на решението били променени, за което е била поставена чистосърдечна забележка, която нотариус Иванов е щял лесно да забележи, ако го е бил погледнал, а подписите им липсвали, липсвало и каквото и да било обозначение, че върху решението изобщо някога са били полагани подписи от членове на ПК (приложение 7 и приложение 8). И първокурсник от ЮФ знае, че неподписан документ е проекто-документ без никаква удостоверителна сила. Знам го и аз, в качеството си на заклет преводач с 15 години стаж. Отбелязвам между другото, че на "преписа" липсва и заверка "Вярно с оригинала". Това решение на ПК също не е било вписано в СВ, тъй като е издадено преди 01.01.2001 г. и също съгл. чл. 586, ал. 4 ГПК нотариус Иванов е бил длъжен да го впише преди издаване на нот. акт за покупко-продажбата, но той, без да го впише, направо издал нот. акт за покупко-продажба. Излишно е да казвам, че дори в оригинал решението на ПК не е годно за вписване, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1, б. "а" от ПВ, а в този си вид съвсем не е имало никакъв шанс да бъде вписано. Както и че нотариус Иванов е трябвало първо да състави КНА на името на праводателя и т.н. Има и други данни, че Иванов е нарушил или не е изпълнил служебните си задължения при издаването на този нот. акт, но засега и това е предостатъчно.

Така е била осъществена имотна измама с около 3 дка гора и над 50 дка ниви - измама, която нотариус Иванов е можел да предотврати, ако си беше изпълнил задълженията.

Допълнително отегчаващо обстоятелство - в предаване на Валя Ахчиева по нашия случай, излъчено на 21.07.2016, нотариус Иванов безотговорно заяви в националния ефир: "Така или иначе е имало вписан нотариален акт. И решението, и нотариалният акт са титул за собственост. Със кое от двете ще извършим сделка, няма значение." (приложение 9) Такова изказване е недопустимо за  българския Нотариус, който принадлежи към т.нар. Латински нотариат, т.е. е Гарант на правната сигурност. (приложение 10)


ИСКАНЕ. Незабавно да се образува ДП срещу нотариус Иванов 007 за длъжностно престъпление по чл. 282, ал. 2 НК. В рамките на 3 до 7 дни от получаване на този сигнал да бъда призована да дам показания и да предоставя копия от всички документи, с които разполагам - от собствен архив пълен комплект документи по историята на собствеността (в оригинал и нотариално заверени копия), от архива на нотариус Иванов (копия, заверени от него) и др. Евентуално, ако нотариус Иванов не признава, че не е изпълнил задълженията си, да се направи очна ставка между нас.

               Моля да не бъде постановяван отказ на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК с аргумента, че в РП-Плевен се води ДП 2924/13 срещу неизвестен извършител по чл. 212, ал.1 НК, тъй като не става дума "за същото лице за същото престъпление" - вж. справката:

                      Справка - НПК, Чл. 24. (1) Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато: [...] т. 6. спрямо същото лице за същото престъпление има незавършено наказателно производство, влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делотo.

Този сигнал е срещу конкретно длъжностно лице - нотариус Иван Иванов №007, и е по чл. 282, а не по чл. 212 НК!


ПРИЛОЖЕНИЯ 13 бр. съгл. текста
1.  Нотар. акт за покупко-продажба от 14.03.2013 с отбелязани грешки
2.  Обяснителни бележки към отбелязаните грешки по нот. акт от 14.03.2013
3.  Определение №240/07.06.2011 по дело №181/2011 на ВКС, ГК, II г.о. (тук много добре е изяснен въпросът за вписването на решенията на ПК)
4.  Статия от 2011, оттук е цитатът "Не е вярно това, което се коментира, че нотариусът не бил длъжен да прави справка в Имотния регистър."
5.  Нотар. акт покупко-продажба от 18.03.2013 с отбелязани грешки
6.  Обяснителни бележки към отбелязаните грешки по нот. акт от 18.03.2013
7.  "Препис" от решение на ПК с отбелязани грешки
8.  Обяснителни бележки към отбелязаните грешки по "преписа"
9.  Нотариус Иванов пред Валя Ахчиева (с мои коментар по изказването му)
10. Д-р П. Раймундов, "Документни имотни измами", издателство за правна литература "Фенея, София, 2013 г., стр. 145-148: "РОЛЯТА НА НОТАРИУСА ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОТО ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"

11. Констативен нотариален акт за около 3 дка гора, 2006 г., вписан в СВ-Плевен - НЕ Е БИЛ ПРЕДСТАВЕН В КАНТОРАТА НА ИВАНОВ!

12. Констативен нотариален акт за над 50 дка ниви, 1999 г. (КНА), вписан в СВ-Плевен - НЕ Е БИЛ ПРЕДСТАВЕН В КАНТОРАТА НА ИВАНОВ!

13. Решение на ПК от 1994 г. (лице, гръб) с всичките пет подписа на издателите му, нотар. заверено - ЗА СРАВНЕНИЕ С "ПРЕПИСА" (то е в два броя, сега изпращам само единия, за да не Ви затруднявам, а на разпита ще представя и другия, както и доста други документи) 

-

23.05.2017г.

гр. Варна

 

-

Обратна разписка

Subject: Прочетени: до г-жа Ваня Савова
Date: Fri, 13 Oct 2017 08:43:59 +0300
From: OP <op@pl.prb.bg>
To: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

-

Това е разписка за писмото, което изпратихте до
"OP Pleven" <op@pl.prb.bg> в 12.10.2017 г. 23:58

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 13.10.2017 г. 8:43
-

Final-Recipient: rfc822;rennie@softisbg.com
Original-Message-ID: <85766c13-e45e-e508-20c6-8bb0a087dbe8@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1351

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.