15.10.2017 До Омбудсмана - за липса на отговор от Спец. прокуратура от 12.06.2017


Име: Ренета
Презиме: Тодорова
Фамилия: Стоянова
ЕГН: **********
Пощенски_код: 9010
Адрес: ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Населено_място: Варна
Телефон: 0888609072
Email: rennie@softisbg.com
Институция: Специализирана прокуратура
Описание: На 12.06.2017 изпратих възражения по постановление от 05.05.2017 на пр. Първанов по пр. 148/2017 г. с молба за компетентен отговор или препращане по компетентност. Същия ден получих обратната разписка, но отговор все още не съм получила. На 07.08.2017 напомних, че очаквам отговор и на другия ден получих обратна разписка, но отговор и досега няма.
Искане: Моля за съдействие да получа отговор на молбата ми до Специализирана прокуратура от 12.06.2017 за компетентен отговор или за препращане по компетентност на възраженията ми по постановлението на пр. Първанов от 05.05.2017.
Предходни_разглеждания: Не.
Допълнителни_документи: Възражения от 12.06.2017 с приложения и обратна разписка: http://softisbg.com/dannies_blog/12062017.html Напомнне от 07.08.2017 с приложения и обратна разписка: http://softisbg.com/dannies_blog/07082017-prokuror.html

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1356

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.