12.06.2017 До Спец. прокуратура

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията със Спец. прокуратура

-

Subject: възражения по постановление на пр. Първанов
Date: Mon, 12 Jun 2017 10:49:28 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: sp@prb.bgПо пр. 148/17

Уважаеми служители от Специализирана прокуратура,

Изпращам някои възражения по постановление от 05.05.2017 на пр. Първанов по пр. 148/2017 г. (приложено) с молба за компетентен отговор или препращане по компетентност.

Приложения 3 бр. съгл. текста - постановлението и две съдебни определения: от 01.02.2016 и от 01.03.2016

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

-

Възраженията в pdf

-

 

Преписката в Специализираната прокуратура е образувана след депозирана жалба от Ренета Стоянова, наследница на пострадала по ДП №29248/013 г. по пр.пр. №3624/2013 г. по описа па РП - Плевен, в която настоява за проверка на разследването по образуваното там досъдебно производство по чл.212 от НК.

-

Уточнение. Жалбата до СП не е от Ренета (дъщерята на пострадалата), а от Йорданка (самата пострадала). Номерът на ДП-то не е 29248/013, а 2924/2013.

-

Жалбоподателката излага, че случаят касае две изповядани пред нотариус с предмет на дейност РС - Плевен сделки, за които са използвани документи с невярно съдържание или неистински такива. Същата изразява недоволство от решенията на наблюдаващите делото прокурори. Твърди, че прокуратурата пренебрегва редица факти по документацията на делото и мълчи по повод подавани от същата молби и жалби във връзка с начина на водене на разследването. Смята, че доказателствата са достатъчни за дирене на наказателна отговорност на повече от едно лице, като визира нотариус, началник земеделска служба, кмет и т.н.

-

 

Уточнение. Това, че "прокуратурата пренебрегва редица факти по документацията на делото и че доказателствата са достатъчни за дирене на наказателна отговорност на повече от едно лице" не е твърдение на жалбоподателката, а констатация на Съда: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." (цитатът е от Определение на РС-Плевен от 01.02.2016- приложено)

-

Отново Съдът, а не жалбоподателката, се произнесе силно критично и по начина на водене на разследването:

"прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК (!)."

и още: "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото (!)."

и още:"показанията на пострадалата са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент"

и още: "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно (!)".

-

Съдът, а не жалбоподателката, изброи редица доказателства, тълкувани превратно от прокурора и заключи: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице (!)."

Съдът констатира също така, че прокурорът само изрежда доказателствата (като журналист в новинарска емисия, без правен извод) и даде указания да се извърши преценка на вече събраните доказателства:

"Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка.(!)"

Съдът посочи и конкретните документи, които очакват преценката на прокурора: "приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове".

От съдебния контрол 01.02.2016-01.03.2016 изминаха 15 месеца и вече тече 16-тият, а преценка все още не е извършена на нито едно от събраните гласни и писмени доказателства! Изредиха се трима набл. прокурори, но указанията на съда стоят неизпълнени. Първият прокурор се самоотведе непосредствено след получаване на указанията, вторият мълча 7 месеца, след което беше командирован със заповед на Главния прокурор от 18.10.2016, третият мълчи вече 8-ми месец. Сякаш нито един прокурор не желае да се съобрази с констатациите на Съда и да изпълни указанията му от 01.02.2016 и 01.03.2016.

Пр. Първанов твърди, че се е запознал "обстойно" с преписката, но като че ли и той, както и други магистрати преди него, не е обърнал внимание на нсписаното в съдебните определения от 01.02.2016 и 01.03.2016. Поне да беше забелязал констатацията на Съда, че "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК (!)"

Тази констатация на Съда не е ли много сериозна? Прокурорът нали носи наказателна отговорност за неизпълнение на задълженията си по НПК?

-

НК - Чл. 288. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

-

Жалбоподателката просто търси отговор на въпроса, защо разследването по една имотна измама стои на етап досъдебно вече близо 5-та година?

Какво ли му е толкова изключителното на нашия случай, та срокът на досъдебното производство стана по-дълъг и от мегаделото по източването на КТБ с неговите 5000 страници обвинителни актове срещу 18 обвиняеми, над 90 експертизи, над 500 разпитани свидетели и над 1000 тома събрани материали?

И конкретно - защо прокуратурата е в ступор вече 16-ти месец след критичните констатации на Съда?

Ако отговорът на този въпрос е извън правомощията на Специализираната прокуратура, не трябва ли да се препрати сигнала до компетентния орган, вместо да се издава постановление за отказ от образуване на ДП поради липса на "престъпление, което да е от функционалната компетентност на Специализираната прокуратура"?

-

Жалбоподателката моли за съдействие СП, изразяващо се в предприемане на действия по отстраняване на спънките, бавещи развитието на делото, с цел успешно повдигане на обвинение поне срещу едно лице.

След обстойно запознаване с материалите по преписката, намирам, че не е налице основание за намеса на СП,не са налице основания за образуване на ДП за престъпление по чл.321 от НК за лица участващи в ОПГ, създадена с цел извършване на престъпления, за които се предвижда наказание лишаване от свобода повече от 3 години.

-

Уточнение. Сигналът не е за ОПГ, така че не е било необходимо произнасяне по този въпрос. Действително, съдът е забелязал тесни връзки между три лица: лъжепълномощника от София, братовчед му от Разград и кмета на Гороцвет, Разградско, но сигналът - повтарям - не е за ОПГ.

-

В подкрепа на горното, по преписката са налични материали, съдържащи данни, че в РП - Плевен е образувано досъдебно производство по което се води разследване за престъпление по чл.212 [ал. 1] от НК и същото не е приключило с окончателен акт. Поради което, за същото деяние, идентично с това, за което се излагат факти и доказателства в настоящата молба, депозирана в СП, няма основания и не следва да се образува ДП.

-

Уточнение. Сигналът не е за престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК, така че не може да се откаже образуване на ДП с аргумента "за същото деяние" (чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК).

Жалбоподателката изрично е посочила, че "Проблемът е именно мълчанието на прокурорите". Изразено е учудване, че при толкова много изобличаващи доказателства, подробно изложени от съда, все още не е повдигнато обвинение. Зададен е въпросът: "Възможно ли е прокурорите в РП-Плевен да са под натиск и да не смеят да действат?" и накрая е отправена молба "за проверка какво спъва разследването по ДП №2924/13 по описа на РП-Плевен и съдействие от Ваша страна за отстраняване на спънките с цел успешно повдигане на обвинение поне срещу едно лице (може и да не е по чл. 212, ал. 1 НК)."

-

В материалите по преписката няма данни и още по-малко достатъчно такива, от които да се направи извод, че у определени лица, които трябва да са най-малко три, е налична установена трайност на структурни връзки и взаимоотношения помежду им във връзка с извършване на престъпления от общ характер.

Няма данни за съгласуване на волите между сочените в преписката нотариус, зам. началник на земеделска служба и кмет за вършене на престъпления за обективно уговорени помежду им, какъвто е и смисъла на чл. 93, т. 20 от НК, за да е налице осъществен състав на чл. 321 от НК.

-

Уточнение. Жалбоподателката не е подавала сигнал за ОПГ между нотариус, зем. служба и кмет. Действително, Съдът е забелязал съгласувани действия между три лица - кмет и двама граждани (братовчеди), но и срещу тях жалбоподателката не е подавала сигнал за ОПГ, тъй като не разполага с данни да са действали организирано и друг път.

Може би все пак би било добре да се обърне внимание на констатациите на Съда за съгласуваните действия на тези три лица? Още повече, че по данни от предявените материали по разследването, единият братовчед е осъждан по чл. 339 НК (боеприпаси и взривни вещества), другият е лежал 8 месеца в затвора (реабилитиран), а кметът е осъден в края на 2013 г. за "упорито продължавано" престъпление по чл. 311, ал. 1 НК - над 100 неприсъствени заверки и е освободен от длъжност в началото на 2014 - факти, които прокурорът премълчава (пренебрегва, по думите на съда).

               Ще си позволя да цитирам тук по-подробно двете съдебни определения по въпроса за близките отношения между тримата свидетели - роднински и приятелски. Отделно прилагам и двете определения към настоящето писмо с пълния им текст. Извинявам се, че са във вида, в който са публикувани на сайта на съда - със заличени имена, но това е единственото, с което разполагам. Аз съм запозната със случая и не ми е проблем да възстановя заличените имена. Това са:

-

Й. Н. - Йорданка Найденова от гр. Варна, пострадалата ми майка, бивша учителка с 37 години стаж, починала на 84 години в 4-тата година от мудното и непрофесионално разследване в Плевен;

 

С. К. - Станимир Кожухаров от гр. София, лъжепълномощника на майка ми, осъждан по чл. 339 НК (не знам точно кога);

-

В. Д. - Велик Дунчев от гр. Разград, братовчед на лъжепълномощника, лежал 8 месеца в затвора през 70-те, не знам за какво (реабилитиран);

-

И. Д. - Иван Димитров, кмет на Гороцвет, Разградско, вече бивш, осъден в края на 2013 г. за над 100 неприсъствени заверки, освободен от длъжност в началото на 2014, познат на братовчеда на лъжепълномощника.Осъждан и за кражба през 90-те (реабилитиран).

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ПЛЕВЕН, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 01.02.2016 (приложено):

"Съдът счита, че възползвайки се от това свидетелят [В.Д.], който е бил добър познат със свидетеля [И.Д.] го е мотивирал да завери подписа под пълномощното, без присъствието на Й.Н. В този смисъл достоверността на показанията на свидетеля [В.Д.] следва да бъде преценявана през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му дава възможност да не дава показания уличаващи го в извършване на престъпление. Същото се отнася и за свидетелите [С.К.] и [И.Д.]."

"За да се установи обективната истина по делото, следва да бъде отговорено и на въпроса, поради какви причини се е наложило [Й.Н.] с цел издаване на пълномощно на [С.К.] и поради каква причина в крайна сметка пълномощното е издадено в с.Гороцвет от кмета [И.Д.] близък познат на свидетеля[В.Д.], като се има предвид, че село Гороцвет освен, че не се намира на главния път гр.Варна-гр.Плевен, отстои на 27 км. от този път. Нелогични са твърденията на [С.К.]и [В.Д.], че са пътували за гр.Плевен, отделно установено от заключението на назначената техническа експертиза, че на 12.02.2013г. [С.К.] и [В.Д.] не са били заедно. С оглед здравословното състояние на пострадалата Н., видно от заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза и напредналата й възраст най-логично е било упълномощаването да бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен, приятелството на [В.Д.] с кмета на с.Гороцвет - [И.Д.], навеждат съда на извода, че свидетелят [И.Д.] е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка".

След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата Н. са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля [С.К. или В.Д., не съм сигурна, бел. моя], не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля [С.К. или В.Д., б. м.] да бъде определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода, че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от [С.К.], което впоследствие той е заверил. Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."

-

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР. ПЛЕВЕН, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 01.03.2016 (приложено):

"По делото по отношение на свидетелите С.К., И.Д. и В.Д. са събрани доказателства, че същите се намират в близки отношения. Събрани са и доказателства , че именно С.К. е представил и използвал  пълномощното за да продаде имотите на Н.. Събрани са доказателства, че К. и Д. на 12.02.2013г. не са били заедно , както твърдят в показанията си. По делото няма и доказателства в подкрепа на твърдението на К., че преди да тръгнат с Н. за гр.Плевен при нотариус, той и бил вече платил имотите."

"В показанията си пострадалата Н. е категорична, че не е имала намерение да продава имотите си, че не е пътувала на 12.02.2013г. от гр.Варна за гр.Плевен за да завери нотариално пълномощно за продажба на имотите си. Свидетелката е категорична и че подписвала документи представени и от С.К., но в гр.Варна. Показанията на свидетелката (пострадалата ми майка, вече покойна, бел. моя, Р.С.) са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент (от 2013 до 2016, б.м.). Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата. Показанията на пострадалата Н., на свидетелите К., Д., Д. [тези тримата са съгласували действията и показанията си, б. м.], без изключение както и  другите събрани доказателства са оценени превратно от прокурора."

"прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и  ал.5 от НПК (!)."

-

Едно разследване под компетентното ръководството на Спец. прокуратура евентуално би могло да стигне до повдигане на обвинение срещу двамата братовчеди и кмета по чл. 321 НК.

А ако тройката от братовчедите и кмета не отговаря на дефиницията по чл. 93, т. 20 НК, мога да помогна с данни за група, занимаваща се с изсичане на гори от защитени зони по НАТУРА 2000 и последваща продажба на обезлесените горски територии като земеделски земи. Разполагам с писмени доказателства за 4 такива сделки в периода 2013-2017. Едната е с нашата изсечена гора от около 3 дка (тази сделка не се разследва в РП-Плевен, а тя е много интересна). Другите са със съседни парцели, по-големи от нашия. Групата е съставена от лицензиран инж. лесовъд (брат на лъжепълномощника от нашия случай), крупен земевладелец-арендатор (купувач на изсечените уж защитени гори), нотариус и съдия по вписванията. Разполагам с позволителните за сеч от Агенцията по горите и с данни за вписванията на обезлесените горски територии като земеделски - от Агенцията по вписванията, по-точно от личната партида на купувача в Службата по вписванията гр. Плевен. Изсичането на горите е законно - с позволително за сеч, издадено на инж. лесовъда. Незаконно е вписването на изсечените гори като земеделски земи. Уловката е, че в Имотния регистър както земеделските, така и горските територии се вписват общо като "поземлени имоти", а конкретното предназначението на територията - "горска" или "земеделска" - се вписва само в партидата на поземления имот, така че при проверка в Имотния регистър на пръв поглед не се забелязва. Специално при нашата сделка вписването в партидата е извършено правилно като "горска територия", но в нотариалния акт за покупко-продажба се мъдри издайническото "земеделска земя" с големи букви. Не съм виждала нотариалните актове за другите 3 сделки със законно изсечени гори, но след като в партидите им са вписани като земеделски, не е трудно да се досети човек, че и в техните нотариални актове описанието им е направено погрешно като "земеделски земи". Не е изключено лъжепълномощникът от нашия случай да е участвал като пълномощник и в другите сделки. Смяната на начина на трайно предназначение на горските територии от защитените зони е забранена. Земевладелецът изглежда е намерил начин да заобиколи забраната, за да увеличи площите с обработваема земя. Предполагам, че получава и субсидии за подпомагане на земеделието, в т.ч. от европейски фондове.

 

-

 


По отношение на изразеното недоволство от страна на жалбоподателката по отношение работата на наблюдаващите делото прокурори и разследващи, е налице процесуална възможност, предвидена в НПК за подаване на частна жалба пред съответния съд по реда на чл.243, ал.3 или в зависимост от издадения акт или пред съответната по-горестояща прокуратура.

Предвид което, отказвам намеса на СП и отказвам да образувам ДП.

-

Уточнение. Предвиденият в НПК ред е използван два пъти - през 2014 и през 2016 г. Втория път Съдът е установил много сериозни пропуски на Прокурора и е дал конкретни указания. Проблемът е, че оттогава изминаха 15 месеца и тече вече 16-тият, а указанията на Съда стоят неизпълнени.

               Интересно, защо се e стигнало дотук? Какво може да накара един Прокурор да не изпълни задълженията си по НКП? А следващите двама?

           Може би това, че по втората от двете сделки в нашия случай - с около 50 дка наши ниви, разследваната в РП-Плевен - купувач е Ивайло Бировски, по-известен като Иво Бокса? Този факт също се премълчава от прокурора. Плевенската банда на Куката и Бокса - гръмнаха медиите в края на април - е разбита при зрелищна акция на ГДБОП в Плевен. Бандитите са се занимавали с рекет, изнудване и кражба на земи (!). Чупели крака и изтръгвали нокти!!! Около 2 седмици по-късно в медиите се появи и видео материал, на който се вижда как прокурор от ОП-Плевен, подсъдим по висящо дело за престъпление срещу правосъдието, крачи заедно с бандитите.

                Според мен, тези разкрития имат пряка връзка с боксуването на разследването по нашия случай. Становището на Специализирана прокуратура е особено ценно по този въпрос. Жалбоподателката не го беше повдигала, тъй като към датата на сигнала, 09.03.2017, нищо от това не беше известно (още не се беше случило).

                  Иво Бокса не е първият купувач, а последният по веригата от препродажби на 50-те дка наши ниви. Първият е майката на лъжепълномощника. Тя веднага упълномощава сина си и по-нататък той е действал от нейно име. Препродал ги е на друг, а той - на трети. След образуването на ДП в РП-Плевен третият ги продава обратно на втория, втория - на майката на лъжепълномощника (представлявана от сина си) и само след седмица (!) земите отново са продадени - този път на Иво Бокса. Точно когато всички са гледали да се отърват от тях и никой не ги е искал! Не е изключено този наш лъжепълномощник (осъждания за боеприпаси и взривни вещества) да се познава с Иво Бокса и бандата му. Фактът, че е намерил купувач в лицето на Иво Бокса и то само за седмица, след като нежеланите ниви са се върнали отново при първия купувач (майка му), е достатъчно показателен сам по себе си. Показателно е и това, че прокуратурата мълчи за продажбите, извършени в обратен ред след образуването на ДП №2924/2013 в РП-Плевен. Мълчи и за Иво Бокса.

                 Аз бях изпратила един имейл до Специализираната прокуратура на 17.05.2017, в който писах, че сме жертви на бандата на Куката и Бокса, но отговор не съм получавала. Може би призивът в медиите е бил само към жертвите, които са бити и заплашвани, за да се разделят със земите си? А нашата земя я взеха без бой - с нередовни документи. В крайна сметка, обаче, принципът е същият - престъпно отнемане - и евентуалните заплахи от бандатата не са за подценяване, още повече, че е била покровителствана от окръжен прокурор (!).

                 Тук не става дума за невъзможност да се разкрие извършителят, нито за невъзможност да се съберат доказателства. Напротив - всичко е налично, документирано и кристално ясно.

                  Но има някои смущаващи факти. Близо 5-та година в РП-Плевен се занимават с едно кметско пълномощно и още не са направили експертиза на подписа на пострадалата върху него или крият резултата (!). Не знам каква е истината, но е факт, че от 8 месеца чакаме да ни изпратят копие от тази свръхтайна експертиза, която е първото рутинно нещо, което се прави. Мълчат и не изпращат. Ангажирали сме над 20 адвоката, платили сме хиляди за собствено разследване, отделно - загубите ни от неполучаваната вече 5-та година рента (3-3,5 хил. на година), предоставили сме предостатъчно писмени (документни) доказателства за документни престъпления, молим се да им обърнат внимание ... Всички искания и материали в помощ на разследването заминават директно в кошчето за боклук, образно казано. Не се изпълняват нито указанията на горестоящите прокуратури, нито на Съда, ДП-то се прекратява, спира се, разтакава се по всевъзможен начин, прокурорите се отвеждат, командироват и т.н.

-

Затова отново най-учтиво моля за проверка какво спъва разследването по ДП №2924/13 по описа на РП-Плевен и съдействие от Ваша страна за отстраняване на спънките с цел успешно повдигане на обвинение поне срещу едно лице (може и да не е по чл. 212, ал. 1 НК).

-

А ако е извън компетенциите на СП, моля да препратите сигнала до компетентния орган.

-

Предвид изложеното и на основание чл. 411е, вр. чл.24, ал.1. т.6, чл.199 и чл. 213, ал.1 от НПК,

ПОСТАНОВИХ:

ОТКАЗВАМ ДА ОБРАЗУВАМ досъдебно производство по прокурорска преписка № 148/2017 г. по описа на Специализирана прокуратура за престъпление, което да е от функционалната компетентност на Специализираната прокуратура.

Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на чл.200-201 от НПК.

Екземпляр от постановлението да се изпрати на Ренета Стоянова.

ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)

/М ПЪРВАНОВ/ (Печат:Специализирана прокуратура, Република България)

 

----

Обратна разписка

Subject: Прочетени: възражения по постановление на пр. Първанов
Date: Mon, 12 Jun 2017 13:45:07 +0300
From: Специализирана прокуратура <sp@prb.bg>
Organization: Специализирана прокуратура
To: 'Rennie Stoyanova' <rennie@softisbg.com>

-

Вашето съобщение

    До:  sp@prb.bg
    Относно:  Fwd: възражения по постановление на пр. Първанов
    Изпратено:  12.06.2017 13:03 ч.

беше прочетено на 12.06.2017 13:44 ч..

-

Reporting-UA: prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;sp@prb.bg
Original-Message-ID: <c7cdfe13-2647-8827-4dfd-3f6fc109775b@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

-

 

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията със Спец. прокуратура

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1241

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.