April 2016 Archives

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо е изпратено на 01.04.2016 г. от е-пощата на майка ми (83-годишна, пострадала от имотна измама) до ВСС, Прокуратурата (РП и ОП Плевен, ВТАП и ВКП София), Главен прокурор, РС и ОС Плевен, Нотариална камара. Писмото е препратено също така и до Представителство на ЕК в София, Омбудсман, Министерство на правосъдието, медии.

 
Уважаеми дами и господа,

Бих искала да изкажа дълбоката си благодарност на българския Съд, Прокуратура и Разследващи органи за бързите и адекватни действия по случая с имотната измама, на която станах жертва през 2013 г., когато около 3 дка горска и около 50 дка земеделска земя, моя собственост по силата на нотариални актове на мое име, са били "продадени" в кантората на нотариус Иванов №007 гр. Плевен на основание невписани предходни документи за моята собственост на името на наследодателя ми. Съдът, прокуратурата и разследващите органи извършиха обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото. В законоустановения срок от два месеца след подаване на сигнала беше повдигнато обвинение срещу г-н нотариуса по чл. 311, ал. 1 от НК, съдът издаде осъдителна присъда,  Нотариалната камара образува дисциплинарно производство, Прокурорът предяви иск по чл. 537, ал. 3 от ГПК за отмяна на двата нотариални акта, постановени от г-н Иванов №007 в нарушение на закона. В резултат земята ми отдавна вече е върната в мое законно владение, без да е била препродадена нито веднъж и без да загубя нито лев от рентата.

Бих искала наистина да благодаря българския Съд, Прокуратура и Разследващи органи. Много бих искала. Но не мога.

Честит 1-ви април, дами и господа от Районна и Окръжна прокуратура гр. Плевен, от Апелативна прокуратура гр. В. Търново, от Върховна касационна прокуратура гр. София, от Районен и Окръжен съд гр. Плевен, от ОДМВР-Плевен, от Нотариалната камара - гр. София, от Инспектората на Министерство на правосъдието и всички други мили дами и господа, които близо три години вече прикриват - волно или неволно - престъплението на нотариус Иванов №007 от гр. Плевен, извършено на 14 и 18 март 2013 г. 

С уважение,
Йорданка Д. Найденова, 83 г., гр. Варна
(съставено от дъщерята на пострадалата 83-годишна жена, Ренета Стоянова, която води и блога на майка си - dannie's blog)
моб. тел. за връзка 0888 60 90 72
е-поща за връзка: rennie@softisbg.com


Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати измамата: http://softisbg.com/dannies_blog/2016/03/-007.html

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

ОБЖАЛВАНЕТО В PDF

 

 

ДО: ВКП - СОФИЯ

                                                         КОПИЕ ДО: ГЛ.ПРОКУРОР

20.04.2016 г.

гр. Варна

Пр. № 179/2015 г., ВКП

Отн.: Обжалване на постановление на прокурор от ВТАП

ПОЧИТАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ПРОКУРОР ОТ ВКП,

Обжалвам постановление на апелативен прокурор от В. Търново (приложено), с което е потвърдил постановление на окръжен от Плевен, с което окръжният е потвърдил постановление на районен от Плевен, с което районният е отказал да предяви иск по чл. 537, ал.3 от ГПК1 за отмяна на два нотариални акта от 2013 г. на нотариус Иванов №007. Районният, окръжният, а сега и апелативният прокурор са подминали с мълчание (не са сметнали за важно?) обстоятелството, че нотариус Иванов №007 е издал въпросните два нотариални акта на основание невписани предходни (неактуални) документи за собственост от 1994 и 2000 г. (вж. чл. 586, ал. 4 от ГПК2). Липсва произнасяне и по обстоятелството, че продавачът не се е легитимирал с последните си документи за собственост - нотариални актове от 1999 г. и 2006 г., вписани в Службата по вписванията гр. Плевен.

Очаквам Вашето компетентно произнасяне по горепосочените премълчани обстоятелства, тъй като именно обстоятелствата, по които досега не се е произнесъл нито един прокурор, са най-важните, заради които се иска отмяна по чл. 537, ал. 3 от ГПК на двата нотариални акта за покупко-продажба, съставени от Плевенския нотариус Иванов №007 на 14-ти и 18-ти март 2013 г.

Благодаря предварително.

С ПОЧИТАНИЕ КЪМ ВИСОКООТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,

Ренета Т. Стоянова, ЕГН **********, дъщеря на Йорданка Д. Найденова, 83 г.

гр. Варна 9010, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Предпочитан начин за кореспонденция - по е-поща

Е-поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛАГАМ обжалваното постановлениe на прокурора от ВТАП, „За отмяната на нотариалните актове - въпроси и отговори" (информативен материал, изготвен от мен на 11.09.2015 г. след множество консултации с юристи) и статия от нотариус за задълженията на нотариуса, публикувана на 17.12.2015 г. в печата.

1 Чл. 537, ал. 3 от ГПК: Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона.

2Чл. 586, ал. 4 от ГПК: Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан.

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

About this Archive

This page is an archive of entries from April 2016 listed from newest to oldest.

March 2016 is the previous archive.

May 2016 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.