20.04.2016 Обжалване на постановление на апелативен прокурор

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

ОБЖАЛВАНЕТО В PDF

 

 

ДО: ВКП - СОФИЯ

                                                         КОПИЕ ДО: ГЛ.ПРОКУРОР

20.04.2016 г.

гр. Варна

Пр. № 179/2015 г., ВКП

Отн.: Обжалване на постановление на прокурор от ВТАП

ПОЧИТАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ПРОКУРОР ОТ ВКП,

Обжалвам постановление на апелативен прокурор от В. Търново (приложено), с което е потвърдил постановление на окръжен от Плевен, с което окръжният е потвърдил постановление на районен от Плевен, с което районният е отказал да предяви иск по чл. 537, ал.3 от ГПК1 за отмяна на два нотариални акта от 2013 г. на нотариус Иванов №007. Районният, окръжният, а сега и апелативният прокурор са подминали с мълчание (не са сметнали за важно?) обстоятелството, че нотариус Иванов №007 е издал въпросните два нотариални акта на основание невписани предходни (неактуални) документи за собственост от 1994 и 2000 г. (вж. чл. 586, ал. 4 от ГПК2). Липсва произнасяне и по обстоятелството, че продавачът не се е легитимирал с последните си документи за собственост - нотариални актове от 1999 г. и 2006 г., вписани в Службата по вписванията гр. Плевен.

Очаквам Вашето компетентно произнасяне по горепосочените премълчани обстоятелства, тъй като именно обстоятелствата, по които досега не се е произнесъл нито един прокурор, са най-важните, заради които се иска отмяна по чл. 537, ал. 3 от ГПК на двата нотариални акта за покупко-продажба, съставени от Плевенския нотариус Иванов №007 на 14-ти и 18-ти март 2013 г.

Благодаря предварително.

С ПОЧИТАНИЕ КЪМ ВИСОКООТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,

Ренета Т. Стоянова, ЕГН **********, дъщеря на Йорданка Д. Найденова, 83 г.

гр. Варна 9010, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Предпочитан начин за кореспонденция - по е-поща

Е-поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛАГАМ обжалваното постановлениe на прокурора от ВТАП, „За отмяната на нотариалните актове - въпроси и отговори" (информативен материал, изготвен от мен на 11.09.2015 г. след множество консултации с юристи) и статия от нотариус за задълженията на нотариуса, публикувана на 17.12.2015 г. в печата.

1 Чл. 537, ал. 3 от ГПК: Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона.

2Чл. 586, ал. 4 от ГПК: Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан.

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/695

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 22, 2016 1:15 AM.

23.06.2015 До г-жа Кузманова от Инспектората на МП was the previous entry in this blog.

01.04.2016 Благодаря на българското правосъдие is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.