01.04.2016 Благодаря на българското правосъдие

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо е изпратено на 01.04.2016 г. от е-пощата на майка ми (83-годишна, пострадала от имотна измама) до ВСС, Прокуратурата (РП и ОП Плевен, ВТАП и ВКП София), Главен прокурор, РС и ОС Плевен, Нотариална камара. Писмото е препратено също така и до Представителство на ЕК в София, Омбудсман, Министерство на правосъдието, медии.

 
Уважаеми дами и господа,

Бих искала да изкажа дълбоката си благодарност на българския Съд, Прокуратура и Разследващи органи за бързите и адекватни действия по случая с имотната измама, на която станах жертва през 2013 г., когато около 3 дка горска и около 50 дка земеделска земя, моя собственост по силата на нотариални актове на мое име, са били "продадени" в кантората на нотариус Иванов №007 гр. Плевен на основание невписани предходни документи за моята собственост на името на наследодателя ми. Съдът, прокуратурата и разследващите органи извършиха обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото. В законоустановения срок от два месеца след подаване на сигнала беше повдигнато обвинение срещу г-н нотариуса по чл. 311, ал. 1 от НК, съдът издаде осъдителна присъда,  Нотариалната камара образува дисциплинарно производство, Прокурорът предяви иск по чл. 537, ал. 3 от ГПК за отмяна на двата нотариални акта, постановени от г-н Иванов №007 в нарушение на закона. В резултат земята ми отдавна вече е върната в мое законно владение, без да е била препродадена нито веднъж и без да загубя нито лев от рентата.

Бих искала наистина да благодаря българския Съд, Прокуратура и Разследващи органи. Много бих искала. Но не мога.

Честит 1-ви април, дами и господа от Районна и Окръжна прокуратура гр. Плевен, от Апелативна прокуратура гр. В. Търново, от Върховна касационна прокуратура гр. София, от Районен и Окръжен съд гр. Плевен, от ОДМВР-Плевен, от Нотариалната камара - гр. София, от Инспектората на Министерство на правосъдието и всички други мили дами и господа, които близо три години вече прикриват - волно или неволно - престъплението на нотариус Иванов №007 от гр. Плевен, извършено на 14 и 18 март 2013 г. 

С уважение,
Йорданка Д. Найденова, 83 г., гр. Варна
(съставено от дъщерята на пострадалата 83-годишна жена, Ренета Стоянова, която води и блога на майка си - dannie's blog)
моб. тел. за връзка 0888 60 90 72
е-поща за връзка: rennie@softisbg.com


Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати измамата: http://softisbg.com/dannies_blog/2016/03/-007.html

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/697

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 24, 2016 1:21 PM.

20.04.2016 Обжалване на постановление на апелативен прокурор was the previous entry in this blog.

Какъв е този блог? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.