23.06.2015 До г-жа Кузманова от Инспектората на МП

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо съдържа изброяване по точки на множеството грешки и пропуски в документацията и действията на нотариус Иванов №007 на 18.03.2013 при изповядване на покупко-продажба на около 50 дка земеделска територия. Изпратено е на 23.06.2015 до г-жа Кузманова от Инспектората на Министерство на правосъдието като продължение на наша кореспонденция от ноември 2014. Какво направи г-жа Кузманова, като го получи? Излезе в летен отпуск, а като се върна, вече беше забравила за него. За щастие, на 01.09.2015 г-жа Плачкова от канцеларията на МП го препрати на ВКП по компетентност. ВКП го изпрати на ВАП по компетентност - това беше грешка (изглежда объркаха понятията "нотариален акт" и "нормативен акт", както преди това се беше случило в Нотариалната камара). ВАП на свой ред го изпрати в РП-Плевен по компетентност. След отвод на няколко районни прокурора, на 09.12.2015 сигналът е бил възложен на прокурор Фердинандов, а на 29.12.2015 г. той е възложил на ОДМВР-Плевен извършване на проверка.

Оттук нататък следите на сигнала се губят.

На 11.01.2016 ми се обадиха от ОДМВР-Плевен и ми казаха, че им е възложена проверка по друг сигнал. В момента, в който публикувам това, на 30.03.2016, все още нямам отговор на сигнала от 23.06.2015 г. до Инспектората на МП.

СИГНАЛЪТ В PDF


ДО: Г-ЖА ЛИЛЯНА КУЗМАНОВА, ИНСПЕКТОРАТ НА МП - СОФИЯ
Копие до: г-жа Калинка Плачкова, директор на Д "Канцелария" в МП - София
Копие до: г-н нотариус Иван Иванов №007 - Плевен


От: РЕНЕТА СТОЯНОВА, дъщеря на Йорданка Найденова, пострадала от имотна измама с участието - може би неволно - на г-н нотариус Иван Иванов №007


Отн.: Молба за извършване на проверка по чл. 372 от ЗСВ на нотар. дело №61 от 18.03.2013 г. (приложени доказателства)


23.06.2015 г.

гр. Варна

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КУЗМАНОВА,

      След като на 11.06.2015 г. Ви изпратих за компетентно становище няколко копия от документи по нотариално дело №58 от 14.03.2013 г., сега Ви изпращам още няколко копия от документи - този път от нотариално дело №61, образувано на 18.03.2013 г. (приложени) с молба да се изкажете компетентно по тях - Вие или някой друг служител от МП. Отново Ви уверявам, че не искам да налагате дисциплинарно наказание на г-н нотариус Иванов, а просто да бъдете така добри да обърнете внимание на посочените моменти от нотариалната сделка от 18.03.2013 г. и да ги коментирате. Становището на Инспектората на МП е важно за благоприятното решение на възникналия имотен проблем (имотна измама) с участието - може би неволно - на г-н нотариус Иванов 007.


	НОТАРИАЛНО ДЕЛО №61, 18.03.2013 г.:

I. Собствеността върху около 50 дка земеделска земя е била „удостоверена" с „препис" (приложен), в който:

1. Липсва печат „Вярно с оригинала". Всеки препис трябва да съдържа такъв печат.

2. Названието на службата-издател на оригиналния документ е променено. През 1994 г. не е имало "Общинска служба по земеделие", а „Поземлена комисия". Върху оригинала, който се съхранява от майка ми, издателят е Поземлената комисия на гр. Долна Митрополия. При това майка ми е собственик, който се легитимира с нотариален акт от 1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК, а този препис е имитация!

3. С променен състав на комисията, постановила Решението за възстановяване правото на собственост. Преписът съдържа пет имена на служители от 2013 г., представени като членове, заседавали на 30.11.1994 г. Под имената им стои чистосърдечна "Забележка: Към 30.11.1994 г. състава на ОСЗ/ПК е бил друг."

4. Липсват подписите на издателите на оригиналния документ - нито са описани подписите на петимата членове на комисията от 1994 г., нито сегашните петима служители са се подписали. По телефона г-жа Диана Якимова, н-к ОСЗ-Д. Митрополия, ми обясни, че не могат да се подпишат, защото ще възникне нов документ, който ще подлежи на обжалване пред Районен съд-Плевен в 14-дневен срок. Съгласна съм, че сегашните служители (от 2013 г.) не могат да се подпишат, но това не решава проблема с липсата на подписи, както и с липсата на каквото и да е обозначение, че оригиналният документ изобщо някога е бил подписван. Документ без подпис е проекто-документ без удостоверителна сила - така пише в съдебни решения, извадка от които прилагам.

5. С променени имена на съседи и номера на имоти (актуализирани). Такава актуализация се дава в скиците - затова и се наричат „актуални скици", защото представят актуалното състояние на имотите (местоположение, граници, съседи, площ, собственик и документ, с който се легитимира собственикът). В случая скиците са с невярно съдържание по отношение собственика и най-вече по отношение документа за собственост, с който се легитимира като собственик, но г-н нотариус Иванов и това не е установил. А не го е установил, защото е забравил да изпълни разпоредбата на чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решението на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."

6. Без дата на заверката на „преписа"

7. Без печат „Влязло в сила", а съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 13а, ал.5 от ЗВСВГЗГФ само влязлото в сила решение удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. Върху оригинала, който се съхранява от майка ми, е поставен печат „Решението е влязло в законна сила. Дата: 13.10.1999 г. (подпис: не се чете, печат на ПК-Д. Митрополия)". При това, напомням отново, майка ми е собственик, който се легитимира с нотариален акт от 20.12.1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК!

Заключение: Този „препис" е имитация на документ за собственост и няма никаква удостоверителна сила (вж. приложена извадка от съдебни решения за неистинност, несъществуване в правния мир и т. н. на такива „преписи").

II. Уверявате ме, че г-н нотариус Иванов бил сравнил преписите с оригиналните документи за собственост, след което бил върнал оригиналите. Не ги е сравнявал. Може да е сънувал, че ги сравнява. Аз ги сравних и Ви изпращам резултата в табличен вид, както и приложени копия лично да се уверите. Освен това при покупко-продажба не се прави сравнение и не се връща оригиналният документ на приносителя, а се прилагат оригиналните документи или заверени преписи от тях (но истински заверени, а не като гореописания!)

Сравнителна таблица между оригиналното решение №7000/1994 (приложено) и "преписа" му, направен на неизвестна дата (предполага се през 2013 г., съдейки от имената на "членовете" и на "заверителя" (приложен)

Издател: Поземлена комисия

Издател: ОС "Земеделие"

Членове на комисията:

Председател: Бистра Янкова Мацева

Секретар: Пепа Василева Герашка

Членове: Гина Дерманска, Живка Петрова и Галина Стоянова

Членове на комисията:

Началник: Диана Антонова Якимова

Главен експерт: инж. Малинка Гецова (експерт по издаване на скици с невярно съдържание, заб. моя, Р.С.)

Членове: инж. Ваня Георгиева, Цветелина Дамянова и Здравка Стефанова

Имена на съседи и номера на имоти - множество различия (не ми се изброяват, виждат се в приложенията, заб. моя, Р.С.)

Площ на нива №213001: 43,801 дка

Площ на нива №213001: 43,800 дка (и сгрешена площ, сякаш е малко всичко останало!)

Подписи: пет подписа и печат на ПК

Подписи: няма, няма и печат на ПК

Печат "Решението е влязло в законна сила. Дата 13.10.1999 г. Подпис, печат на ПК"

Няма печат, че решението е влязло в сила

Заб. моя, Р.С. Приложеното оригинално решение носи и нотариална заверка за верността на преписа, снет от оригинала на 20.12.1999 г. - датата на съставяне на нотариалния акт, към който е приложен самият оригинал на решението.

Заключение: Нотариус Иванов №007 не е сравнявал преписите с оригинала.

III. НОТАРИАЛНИЯТ АКТ, съставен от г-н нотариус Иванов №007 на 18.03.2013 за тези земеделски земи (приложен):

1. Номерът на заверката на съдържанието на пълномощното от с. Гороцвет, Разградско НЕ е №3, а №2-А. В нотариалния акт г-н Иванов №007 го е променил (преправил). Оправдава се с техн. грешка на секретарката си, сякаш не е наясно, че с поставяне на подписа си поема цялата персонална отговорност за преправката. Преправеният номер на заверката на съдържанието на пълномощното съвпада с номера на заверката на декларацията по ЗННД - също №3. Декларацията по ЗННД, чийто номер съвпада с преправения, липсва в нотариалното дело, 23 листа от което ми бяха предоставени от г-н Иванов №007 с надпис "Делото съдържа 23 - двадесет и три номерирани листа. Вярно с оригиналите към Н.Д. №61/2014 год." (в годината е допусната техн. грешка от г-н Иванов, да се чете: 2013) Към Н.Д. №61/2013 г. е приложено копие от пълномощното, долният край на което е отрязан при копирането така, че номерът на кметската "заверка" на съдържанието не се вижда (това е преправеният номер). Може да е случайно, но не смятам, че е редно при документи за прехвърляне на собственост да липсва или да бъде скрит (отрязан от копирен апарат) важен реквизит, който служи за идентифициране на документа, легитимиращ представителната власт на пълномощника. Още повече, че е отрязан точно преправеният номер (това навежда на умишленост, но аз не съм съдия да тълкувам, затова излагам само фактите).

2. Названието на ОСЗ НЕ е ОСЗГ. В нотар. акт от 18.03.2013 г. г-н Иванов е писал, че за съставяне на акта са му представени Решения №7000/1994 на ОСЗГ-Д. Митрополия. Няма такива документи (не съществуват решения на ОСЗГ, към делото са приложени само псевдо-преписите, но те не са издадени от ОСЗГ-Д.Митрополия, а от ОСЗ-Д.Митрополия, без буквата „Г"; оригиналните решения пък не са издадени нито от ОСЗГ, нито от ОСЗ, а от ПК-Д.Митрополия). От описанието на документа за собственост в нотар. акт човек може да се заблуди, че сделката е изповядана с оригинален документ за поземлена собственост. Не смятам, е изискването на чл. 580 т. 5 от ГПК за „кратко обозначаване на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 586, ал. 1" означава „невярно, с грешки и подвеждащо обозначаване".
3. Двете големи ниви (№071022 и №213001 с обща площ към 49 дка) НЕ са "по плана за земеразделяне", както погрешно е записано в съставения от г-н Иванов нот. акт, а "по картата на землището". Само двете малки ниви са по плана за земеразделяне. В "преписа", който г-н Иванов е получил, правилно е записано, че двете ниви са по едно, а другите две - по друго, но г-н Иванов не е забелязал, че има разлика и е писал всички ниви "по плана за земеразделяне". А разликата между двете категории е голяма. "По картата" са земите, възстановени там, където реално са били при внасянето им в ТКЗС (на старите си места), а "по плана за земеразделяне" на собствениците се дават равни по площ имоти на нови места (нещо като компенсация). Напомням, че майка ми съхранява в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век и в документите й ясно се проследява коя нива къде се е намирала.
4. Номерът на една от съседните ниви НЕ е 071031 (нива на Тодорка Стефанова Неновска, съседен имот на имота от 5 дка в решението), а 071021. И в „преписа", и в скиците, които г-н Иванов е получил, този номер е записан правилно, грешката е на г-н Иванов.
5. Към делото г-н Иванов е приложил нотариално заверена в Разград декларация от кмета (вече бивш, осъден за над 100 неприсъствени нотариални удостоверявания), която нищо друго не доказва, освен, че кметът е правно неграмотен. Декларирал е, че е извършил заверка само на пълномощно с рег. №2 от 12.02.2013 (това е заверката на подписа на майка ми), без да споменава никаква заверка на съдържанието, нито дали подписалата се е присъствала на заверката, нито дали е видял някакви документи за собственост. Датата на тази декларация е 24.04.2013 г. - повече от месец след изповядване на двете сделки с кметското пълномощно и броени дни след като наш адвокат е посетил кантората на г-н Иванов в средата на април и е видял пълномощното.
6. Г-н нотариус Иванов №007 НЕ е изпълнил задължението си по чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решението на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." В писмо до майка ми по е-поща от негово име се казва: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК". Опитен нотариус, член на Нотариалната камара, да НЕ е запознат с текста на чл. 586 ал. 4 от ГПК?!
7. Г-н Иванов НЕ прави разлика между последен (актуален) документ за собственост и предходен такъв, доколкото в същия отговор, който получи майка ми от негово име по е-поща, се твърди, че "и двете са титул за собственост". Това е все едно г-н Иванов да приеме паспорт от соц време за документ за самоличност, равностоен на актуалната лична карта, с която човек се легитимира. Напомням отново, че майка ми се легитимира с нотариален акт на свое име за земеделските си земи, издаден през 1999 г. на нейно име въз основа на оригиналното, влязло в сила Решение №7000/1994 г. на ПК-Д.Митрополия, а не с решението на ПК от 1994 г. Решението на ПК е неин предходен документ. Съхранява в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век.

      Очаквам становището на Инспектората на МП. Не търся наказание за г-н нотариус Иванов, а компетентно съдействие и от него, и от Вас, и от където е възможно, с цел благоприятно решение на имотния проблем - "продажба" на около 50 дка земи в плевенско - горски и земеделски - с предходни документи за собственост - измама, която от години е в полезрението на компетентните органи, видно от видно от сайта на БАСВ: http://www.basv.free.bg/, където можете да прочетете, че "В дейността ни като съдии по вписванията констатираме случаи на извършване на прехвърляния на имоти със стари актове -предходни, като по този начин лицата успешно се снабдяват и с удост. за данъчни оценки, скици и др." С имоти от кадастъра е почти невъзможно да се осъществи подобна измама, но със земи е много лесно, тъй като повечето са извън кадастъра.

Благодаря предварително. Оставам в очакване на компетентно становище.


С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова (подпис)
образование: полувисше (медицина, 1978), висше (английска филология, 2004)
ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
Ренета Стоянова
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
е-поща: rennie@softisbg.com


ПРИЛOЖЕНИЯ
1. Препис от Решение №7000/1994 г., неподписан и твърде различен от оригинала
2. Оригинално решение №7000/1994 г. - решението е издадено в два броя с един и същ номер и дата, защото две от нивите са върнати на старите им места (общо около 49 дка), а за другите две е дадена същата площ по плана за земеразделяне (общо около 2 дка). Единия брой: лице на документа и гръб на документа. Другия брой: лице на на документа и гръб на документа
3. Извадка от съдебни решения, постановяващи неистинност, несъществуване в правния мир и т.н. на такива „преписи"
4. Нотариален акт от 18.03.2013, съставен в нарушение на закона: лице и гръб
5. Истински нотариален акт от 1999 г., за който г-н Иванов не разбрал, че съществува
6. Декларация на кмета от 24.04.2013 (лице и гръб) - (правно-неграмотна)
7. Копие от пълномощното на кмета с нечетлив номер на заверката на съдържанието: лице и гръб

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/685

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 30, 2016 6:53 AM.

20.11.2015 Ново обстоятелство по ДП №2924/2013 was the previous entry in this blog.

20.04.2016 Обжалване на постановление на апелативен прокурор is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.