20.11.2015 Ново обстоятелство по ДП №2924/2013

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това е сигнал за ново обстоятелство по ДП №2924/2013 на РП-Плевен, за който първо съобщих на ОП-Плевен, а оттам ме посъветваха да го изпратя в РП-Плевен за прилагане към образуваното в районната прокуратура през 2013 г. ДП №2924/2013 с наблюдаващ прокурор г-жа Ивета Маркович. Така и направих. Но вместо да бъде приложен към ДП №2924/2013 г., където му е мястото, през декември 2015 сигналът за новото обстоятелство по ДП №2924/2013 се озовал при пр. Фердинандов от РП-Плевен (и друг път се е случвало; деловодството им е пълен хаос). Пр. Фердинандов пък, вместо да го върне на пр. Маркович с думите: "Колега, това е по Вашето ДП, заповядайте!", го изпратил в ОДМВР-Плевен за извършване на проверка. Такива проверки се извършват с цел подпомагане на прокурорите при вземане на трудното решение дали да образуват ДП (досъдебно производство) или да постановят отказ от образуване на такова. Към момента, в който публикувам това, на 30.03.2016, всеки момент се очаква постановлението на пр. Фердинандов. Според мен, ще постанови отказ с мотива, че вече е образувано ДП по случая - то си е ясно от самото заглавие на сигнала "ново обстоятелство по ДП №2924/2013".

-

Update, 23.11.2016. Пр. Фердинандов постанови отказ, както и очаквах, но по други причини, а "новото обстоятелство" потъна някъде в хаоса на РП-Плевен, както и много други материали преди и след него, изпратени в помощ на рзследването -  вж Пример № 29 и Мълчанието на прокурорите.

----------------------------

СИГНАЛЪТ "Ново обстоятелство по ДП №2924/2013" в PDF

Уважаеми служители от РП-Плевен,

По съвет на ОП-Плевен Ви изпращам информация относно ново обстоятелство по ДП №Д-2924/2013 на РП-Плевен. Моля предайте, където е необходимо.

С уважение,
Ренета Стоянова, гр. ВарнаНОВО ОБСТОЯТЕЛСТВО по ДП №Д-2924/2013 на РП-Плевен - оказа се, че има две решения №С100/2000 на ПК-Д.Митрополия

Пояснение
Оказа се, че зем. служба в Д. Митрополия е издала две решения за един същ имот №551024 (гора от около 3 дка). Едното решение се съхранява в оригинал в архива на майка ми (Приложение 1: стр. 1 и стр. 2), а другото - в архива на ОСЗ гр. Д. Митрополия. От второто е издаван препис два пъти - незаверен през 2012 (Приложение 2: стр. 1 и стр. 2) и заверен през 2013 (Приложение 3: стр. 1 и стр. 2), криво-ляво заверен, де - без дата на заверката. Незаверения ми го изпрати по пощата инж.-лесовъд Валентин Кожухаров, брат на Станимир, заедно с цялото досие по сечта от 2012 г., а заверения ми го предостави нотариус Иванов заедно с всички документи по двете нотариални дела от 2013.

Наскоро изчетох бавно и успоредно двете решения ред по ред и открих разликата. Тя не е голяма -
само от няколко думи, добавени във версията, съхранявана в ОСЗ - Д.Митрополия. Да, но и една-единствена дума да е различна, това вече са два отделни (самостоятелни, различни, неидентични) документа за собственост върху един и същ имот. Втората "оригинална" версия вероятно е издадена съвсем скоро след първата, защото имената на членовете на ПК са същите, подписите им са същите, всичко е като в първата, с изключение на добавените няколко думи. Считам, че версията на зем. служба е втора по ред, тъй като добавените думи касаят публикация в ДВ от 11.07.2000 г. (юли месец), а датата върху решението е 29.06.2000 г. (юни месец). Фактически втората версия е фалшификат, тъй като няма как в документ от месец юни да се цитира публикация в ДВ от следващия месец, месец юли, същата година. 

ЛЮБОПИТНО! Стенограма от НС 1999 - ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СЛУЖБИ МАСОВО ИЗДАВАТ ПО НЯКОЛКО РЕШЕНИЯ ЗА ЕДИН И СЪЩ ИМОТ:


СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Целта на вписването не е само да регистрира транслативната сделка, а първата основна цел на вписването е да създаде правна сигурност. Аз ви казах, господин Трендафилов го каза и именно затова го репликирам, че
маса комисии са издавали за едни и същи имоти по няколко решения. Ако ние с всяко едно от тези решения сега започнем да продаваме тези имоти, може да си представите какъв невъобразим хаос ще се получи.

Затова аз държа решението да има значение на констативен акт за собственост само ако бъде вписано. Това няма да създаде никакви затруднения, защото тоя, който няма намерение да продаде или да ипотекира имота си, той няма да отиде да го впише. Той ще отиде да го впише само тогава, когато има намерение да го продаде или да го ипотекира. А той, за да го продаде или ипотекира, пак трябва да отиде при съдията по вписванията, пак трябва да се занимае със съдебното ведомство. Така че това нещо няма да направи никакви затруднения, но в края на краищата ще създаде една правна сигурност, за да може да се избегне анархистичното разпореждане по няколко пъти с един имот, което прави дори самите актове не надеждни.

Ако аз съм един банкер и идвате при мен да ми ипотекирате имот само въз основа на едно решение, аз няма да ви приема ипотеката, защото не съм сигурен дали наистина ипотекирате моя имот или всеки един друг може да дойде да се намеси. Аз даже ако купувам един имот само въз основа на решение, ако съм добросъвестен, много ще се замисля дали да го купя, защото много ще се замисля дали това е надежден документ за собственост. Недейте се увлича от желание за някакви си скорозрелки, които ще създадат само невъобразим хаос.

Моля ви, приемете това, което съм предложил - вписването да бъде задължителен елемент, за да може решението да има характер на констативен нотариален акт. Благодаря ви. (Председателството се поема от заместник-председателя господин Иван Куртев.)"

КРАЙ НА СТЕНОГРАМАТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА НС ПРЕЗ 1999.

Моля ви, приемете това, което съм предложил - вписването да бъде задължителен елемент" - е казал Лучников през 1999 г. и това е било прието. Всички решения, издадени след 2001 г., се вписват при самото им издаване, а по-старите задължително се вписват при изповядване на сделка, по-точно ПРЕДИ изповядване на сделка, съгл. чл. 586 ал. 4 от ГПК, в сила от 2008 г.: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." (заб. моя, Р.С.).

---
Важно за разследването по ДП № Д-2924/2013! И при двете сделки от март 2013 г. собствеността на продавача (майка ми) е удостоверена с невалидни преписи от документи за собственост, при това от предходни документи за собственост. Майка ми се легитимира като собственик на земите си в Плевенско с нот. си актове, а не с решенията на ПК. Фактът, че в архива на майка ми са налични и двете решения на ПК в оригинал, както и че единият от двата й нот. акта също е наличен в оригинал - този за 50-те дка зем. земя, като липсва само оригиналът на нот. акт за 3-те дка горска земя, навежда на мисълта, че майка ми е предоставила на "пълномощника" си единствено нот. акт за 3-те дка горска земя. И наистина така е станало, макар че тя е забравила. Дала му го е още през 2012 г. покрай подготовката на документите за сечта, а той го дал на брат си, инж.-лесовъд Валентин Кожухаров. Двамата братя скрили от служителите от ОСЗ-Д.Митрополия, че майка ми има нот. акт за 3-те дка горска земя. Няколко месеца по-късно, на 14.03.2013 г., Станимир скрива и от нотариус Иванов, че майка ми има нот. акт за 3-те дка горска земя. В края на 2014 г. Валентин Кожухаров ми изпраща досието по сечта и вътре - изненада! - копие от нот. акт за 3-те дка. Веднага му се обаждам и той ми разказа всичко - как брат му Станимир Кожухаров се занимавал с уреждане на документите по сечта и как му донесъл нотариалния акт заедно с другите документи. Разказа ми даже как предния ден го викали в полицията в Плевен заради Станимир, който пак бил измамил някого. (Приложение 4. Валентин Кожухаров разказва как през 2012 г. получил от брат си копие от нот. акт на майка ми - текст и аудиозапис).


С уважение,
Ренета Т. Стоянова, гр. Варна

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/684

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 30, 2016 4:37 AM.

11.06.2015 До г-жа Кузманова от Инспекторат на МП was the previous entry in this blog.

23.06.2015 До г-жа Кузманова от Инспектората на МП is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.