Мълчанието на прокурорите

Начало на блога

Този материал е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

Посл. актуализация: 24.09.2017

Р. Стоянова

-

Резюме. Тук е публикуван списък на писмата, изпратени от пострадалата и близките й до прокуратурата в помощ на разследването по досъдебно производство №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 на РП-Плевен. Всички тези писма са оставени без отговор - писма, изпратени в помощ на разследването!  Пострадалата е майка ми - над 80-годишна жена от гр. Варна (майка ми почина на 15.03.2017 на 84 г. в 4-тата година от мудното и непрофесионално разследване, бел. моя, Р.С., 14.09.2017). Заради мълчанието на прокурорите ще си загубим имотите, откраднати по съвсем елементарна схема - с нередовни документи. Това са около 3 дка гора в границите на НАТУРА 2000 и около 50 дка плодородни, дългогодишно арендувани ниви в Плевенско.

                Справка: Документите, с които е извършена имотната измама (от архива на нотариуса и кмета)

                                Документите по наказателното производство (две постановления за прекратяване - през 2014 и 2015 г., обжалвания, съдебни определения, с които и двете са отменени)

                                Защо ще си загубим имотите? Тук се изброяват няколко ключови моменти от имотната измама със земите на майка ми, останали извън полезрението на компетентните органи.  Материалът е изпратен на 31.10.2016 до всички прокуратури с молба да се обърне внимание на тези ключови моменти - най-вече от страна на набл. прокурор в РП-Плевен.

-

 

Предистория. Жалбата до прокуратурата е подадена още на 06.06.2013 г.  Аз съм жалбоподателят. Майка ми, тогава 80-годишна, сега - на почти 84, е пострадалата (майка ми почина на 15.03.2017 на 84 г. в 4-тата година от мудното и непрофесионално разследване, бел. моя, Р.С., 14.09.2017). Когато подадох жалбата на 06.06.2013, не знаех нищо друго, освен че измамата е станала с някакво пълномощно, заверено в някакво разградско село, където майка ми никога не е стъпвала. Така и написах: "През месец март 2013 г. лице, живущо в гр. София, е продало около 50 дка земеделска земя, находяща се в землището на с. Ставерци, обл. Плевен, собственост на майка ми, живуща в гр. Варна, чрез пълномощно, заверено в с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград." В жалбата споменавах само сделката с 50-те дка ниви, защото знаех, че майка ми е дала съгласието си за продажбата на 3-те дка гора. Много ми беше чудно, как така измамникът се е добрал до документите за 50-те дка арендувани ниви, след като майка ми си пази и нотариалния акт за тях, и договора за аренда, и последния анекс от 2009 за срок от 7 години до 30.09.2016 - всичко надлежно вписано в СлВп-Плевен? Дала му е само нотар. си акт за гората (майка ми беше забравила, че го е дала, но братът на измамника ми каза - било е още през 2012 покрай сечта в гората). Година и половина по-късно успях да получa копия от всички документи по двете нотариални дела, консултирах се и разбрах как е станала "белята", по думите на майка ми - с нередовни документи. Всичките са нередовни, и по двете сделки. Няма нито един редовен. Нотариусът е можел да предотврати измамата, но за съжаление е изпуснал добрия си шанс. Досъдебното производство, което се води в РП-Плевен от края на 2013 г. (вече сме краят на 2016; актуализация: 14.09.2017 - вече сме краят на 2017 и ДП-то още е до никъде), е срещу неизвестен извършител по чл. 212, ал. 1 от НК само за сделката с нивите. Прокуратурата не разследва сделката с гората. От документите я интересува само пълномощното.

-

Следва изброяване на писма и молби до прокурори от РП-Плевен, ОП-Плевен, ВТАП и ВКП, оставени без отговор. Всички те са в помощ на разследването по воденото от края на 2013 г. досъдебно производство № 2924/2013 вр. пр. №3624/2013 в РП-Плевен

-

10.10.2014 Писмо на ръка от пострадалата над 80-годишна жена (майка ми) до набл. прокурор: стр 1 и стр. 2 - пише за фалшивите преписи от решения на поземлена комисия и за излишната очна ставка - БЕЗ ОТГОВОР (споменава се бегло в отмененото от съда постановление за прекратяване от 30.10.2014)

-

14.10.2014 - ИСКАНИЯ, ВЪЗРАЖЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ СЪГЛ. ЧЛ. 229, АЛ. 2 ОТ НПК от внука на пострадалата за пренебрегнатите доказателствата в документацията по двете нотариални дела на Иванов 007 - БЕЗ ОТГОВОР (а е трябвало да им се отговори в едноседмичен срок съгл. НПК, споменава се бегло в отмененото от съда постановление за прекратяване от 30.10.2014)

-

10.12.2014 Писмо от мен до набл. прокурор. Изпратено на хартия с нотариално заверени подпис и съдържание. В това писмо за пръв път поставям въпроса за престъплението на нотариус Иванов №007 - съставяне на два нотар. акта в нарушение на закона. БЕЗ ОТГОВОР, макар че се молих последователно и на ОП-Плевен с писмо от 23.08.2015, и на ВТАП - на 06.10.2015, и на ВКП - на 29.11.2015. БЕЗ ОТГОВОР. Всички прокурори мълчат.

-

20.01.2015 Допълнителни показания от пострадалата за това, как най-вероятно е било заверено пълномощното: стр. 1 и стр. 2. БЕЗ ОТГОВОР.

-

05.02.2015 От дъщерята на пострадалата до набл. прокурор. Във връзка с постановлението от 13.01.2015 - за постановлението вж  №4 и  №26  - напомням, че очаквам пр. Маркович незабавно да предяви иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК. БЕЗ ОТГОВОР.

-

20.02.2015 От дъщерята на пострадалата до РП-Плевен - молба за издаване на у-ние по чл. 133 от НПК (за снабдяване с документи). БЕЗ ОТГОВОР.

-

13.03.2015 г. - Молба от пострадалата до набл. прокурор за излизане от тесния кръг около пълномощното. Придружаващ имейл. Въпреки че на  16.03.2015 от ВТАП го препратиха на РП-Плевен заедно с цялото писмо с приложенията към него и даже с придружаващия имейл, а от ОП-Плевен изпратиха до Районна писмо на 25.03.2015 да имат предвид искането в хода на разследването, писмото остана БЕЗ ОТГОВОР, а прокурорът си остана в тесния кръг около пълномощното.

-

19.03.2015 Пострадалата до пр. Маркович - искане за издаване на удостоверение по чл. 133 от НПК (за снабдяване с документи). БЕЗ ОТГОВОР.

-

23.03.2015 Уведомление от пострадалата, че в постановлението за прекратяване от 30.10.2014 е описана мед. експертиза, каквато никога не й е правена. БЕЗ ОТГОВОР, само в следващото постановление за прекратяване от 24.07.2015 прокурорът уточни, че мед. експертизата е извършена "по документи" (по документи се прави на умрелите).

-

13.04.2015 г. - Молба от пострадалата до набл. прокурор за предявяване на иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК във вр. с чл. 574 от ГПК Това е втората молба от майка ми до прокурора за иск по чл. 537, ал. 3 от ГПК. Първата е от 06.01.2015 и по нея прокурорът се произнесе с постановление на 13.01.2015 - за постановлението вж №4 и №26. Новото сега е, че майка ми добавя „във връзка с чл. 574 от ГПК". Тук за първи път майка ми изтъква липсата на подписи под т.нар. препис от решение на ПК за 50-те дка зем. земя. Прилага и извадка от съдебни решения, съгласно които такива "преписи" са нищожни, неистински и т.н. Посочва и самоволната промяна в трайното предназначение на територията и в начина на трайно ползване на 3-те дка гора, "продадена" като "земеделска". БЕЗ ОТГОВОР.

 -
19.04.2015 До пр. Маркович - молба по чл. 107, ал. 1 от НПК за експертиза подписа на кмета. Писмото е оставено БЕЗ ОТГОВОР, а молбата - без внимание.

-

20.04.2015 До пр. Маркович: стр. 1 и стр. 2  - Пострадалата уведомява набл. прокурор, че Станимир (псевдопълномощника) е взел данните за имотите от ОСЗ-Д. Митрополия. БЕЗ ОТГОВОР.

-
27.04.2015 До пр. Маркович - искане по чл. 107 от НПК за експертиза на подписа на пострадалата върху двете декларации по ДОПК в Службата по вписванията-Плевен. Писмото е оставено БЕЗ ОТГОВОР, а молбата - без внимание. Двете декларации и досега не са изискани от СлВп-Плевен (пиша това на 14.09.017), а от СлВп отказват да ни предоставят копия от тях (дърпат се, защото не съществуват две декларации - по една за всяка сделка, а само една, заверената от кмета под №4; не е изключено и подписът на майка ми върху декларация №4 също да е фалшифициран, както върху пълномощното от архива на кметството - за фалшифицирания подпис в пълномощното и други особености на кметските псевдо-заверки: вж. писмо от пострадалата, изпратено до набл. прокурор на 06.10.2016, също оставено БЕЗ ОТГОВОР.

 -

28.04.2015 До пр. Маркович: стр. 1, стр. 2 и стр. 3 - Пострадалата уведомява набл. прокурор, мотивирано и аргументирано, че показанията на нотариус Иванов № 007 не отговарят на истината. БЕЗ ОТГОВОР.

-

30.04.2015 г. - Пострадалата моли ОП-Плевен за проверка по случая. БЕЗ ОТГОВОР.

-

05.05.2015 От дъщерята на пострадалата до ОП-Плевен: стр. 1 и стр. 2. Питам дали е назначавана спешна психиатрична експертиза на майка ми и препращам молбата на майка ми от 30.04.2015. Придружаващ имейл. БЕЗ ОТГОВОР.

-

27.05.2015 16:47 От мен до ВТАП в отговор на току-що получено писмо до майка ми Благодаря на апел. прокурор и му обяснявам, че не искаме консултация от АП-В.Търново, а инстанционна проверка поради какви причини в РП-Плевен две години не разбират, че пострадалата има нотариални актове, а "пълномощникът" й е продавал с преписи от предходни документи за собственост и неактуални скици, при това единият препис е без нито един подпис на издателите си. БЕЗ ОТГОВОР.

-

02.06.2015 От мен до ВТАП. Благодаря за отговора на апел. прокурор от същия ден и обяснявам, че аз моля за проверка по случая не поради „несвоевременно приключване на разследването", а поради упорития отказ на РП-Плевен да обърне внимание, че майка ми се легитимира като собственик с нотариални актове, а не с решения на поземлена комисия. Преразказвам накратко досегашния ход на разследването и завършвам с думите: "Сега няма да се учудя, ако получа копие от отговор на ОП-Плевен до Вас, в който да пише, че всички срокове се спазват, че пострадалата е обжалвала пред две инстанции, че съдът е потвърдил правния извод на наблюдаващия прокурор, че в момента тече удължаване с 61 дни, считано от 02.06.2015 г. Това не би било удовлетворителен отговор, а укриване на престъпление." БЕЗ ОТГОВОР.

-

04.06.2015 От дъщерята на пострадалата до ОП-Плевен. Препращам писмото от 02.06.2015 до апел. прокурор за сведение, моля за проверка. БЕЗ ОТГОВОР.

-

12.06.2015 От мен до ВТАП. Благодаря за отговора и обяснявам, че аз не обжалвам акт по чл. 143 от ЗСВ, нито питам кой определя сроковете, а учтиво моля за проверка (ревизия, контрол) по чл. 142 от ЗСВ. БЕЗ ОТГОВОР.

-

15.06.2015 От пострадалата до ОП-Плевен - напомня, че очаква отговор от 30.04.2015. БЕЗ ОТГОВОР.

-

16.06.2015 От мен до ВТАП. "Благодаря за отговора, но изглежда смесвате текстовете на чл. 142 ал. 2 и 143 ал. 2 от ЗСВ." Апел. прокурор упорито отказва проверка, понеже нямало било акт на ОП-Плевен. Бездействието се толерира на всички нива - лично впечатление. (чл. 142 е отменен на следващата година, бел. моя, 14.09.2017; до 09.08.2016 той гласеше: "(2) Прокурорите от апелативните и окръжните прокуратури извършват ревизии и контролират работата на прокурорите в непосредствено по-ниските по степен прокуратури.") БЕЗ ОТГОВОР.

 -

02.07.2015 До пр. Маркович от РП-Плевен - по повод правно-неграмотната призовка (вж пример №1 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система). БЕЗ ОТГОВОР.

-

06.07.2015 До ОП-Плевен от пострадалата - напомня, че очаква отговор на писмото от 30.04.2015 И обяснява: "До служителите от деловодството на ОП-Плевен: Дъщеря ми е говорила  с вас на 06.07.2015 г. сутринта и сте й казали, че всеки ден сте били получавали нови жалби от мен. За да не стават повече недоразумения, всеки път ще пиша изрично: Това не е нова жалба, а напомняне, че очаквам отговор. Й. Найденова" БЕЗ ОТГОВОР.

-

21.07.2015 До ОП-Плевен - молба от пострадалата за информация. От съобщенията на сайта на прокуратурата нищо не се разбира. Прилага неясните съобщения. БЕЗ ОТГОВОР.

-

24.07.2015 Второ прекратяване на досъдебното производство. Постановлението за прекратяване на ДП-то е включено в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система под № 27.

-

25.08.2015 От пострадалата до ОП-Плевен в отговор на тяхно писмо от 20.08.2015: "Пак ми обяснявате какво е извършено в РП, а на 30.04.2015 аз Ви помолих да проверите какво НЕ е извършено и защо не е извършено, като е можело да бъде извършено в рамките на 2 месеца. В случая има документни престъпления, които РП 2 години не се сеща да разследва. Има и лъжесвидетелски показания на нотариус Иванов №007." БЕЗ ОТГОВОР.

-

04.09.2015 Пострадалата изпраща някои материали за служебната проверка на прекратеното ДП във връзка с две писма, изпратени от ВТАП до ОП-Плевен на 31.08.2015 и на 03.09.2015, с които апел. прокурор указва на окръжния служебна проверка (по чл. 243, ал. 9 от НПК) Изпратените материали са: Нот. акт от 14.03.2013, с който горската земя е продадена като земеделска: стр. 1 и стр. 2, Препис от решението за горската земя (около 3 дка): стр. 1 и стр. 2, Препис от решението на зем. земя (около 50 дка): стр. 1 и стр. 2, Извадка от съдебни решения за нищожност на преписи като този за зем. земя (без подписи) БЕЗ ОТГОВОР.

 -

11.09.2015 До адм. р-л на РП-Плевен от дъщерята на пострадалата - възражения и искания по постановлението за прекратяване от 24.07.2015 с цел извършване на служебна проверка по чл. 243 ал. 9 от НПК. Придружаващ имейл  Приложения: За отмяната на нотариалните актове и Разпечатка от сайта на Агенция по вписванията - при продажба се изисква последният документ за собственост БЕЗ ОТГОВОР.

   

        Пояснение. Служебната проверка беше възложена от ВКП на окр. пр. Антонова, но тя реши да се отърве от нея. Какво направи за целта, пише в пример № 5  и № 6  от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система.

-

14.09.2015 От пострадалата до адм. р-л на РП-Плевен Молба за проверка по липсата на отговор от пр. Маркович през периода 13.03.2015-24.06.2015. Става дума за писма в помощ на разследването. БЕЗ ОТГОВОР, макар че пострадалата ми майка се моли и на ОП-Плевен на 24.10.2015 , и на ВТАП на 02.12.2015, и на ВКП на 15.12.2015 и още веднъж до ВКП на 06.06.2016  БЕЗ ОТГОВОР. Всички прокурори мълчат.

-

07.11.2015 От дъщерята на пострадалата до админ. р-л на ВКП -за бездействие на апелативен прокурор. БЕЗ ОТГОВОР.

-

11.11.2015 От мен до пр. Лещаков-ВТАП. Благодаря за писмото му до ОП-Плевен и моля да изпрати до ОП-Плевен още едно писмо, с което да изиска да го уведомят и защо 6 месеца не реагират на сигнал за скици с невярно съдържание, както и защо 4 месеца не реагират на сигнал за нотариални актове с невярно съдържание. БЕЗ ОТГОВОР.

-

20.11.2015 От дъщерята до РП-Плевен - съобщавам за ново обстоятелство: Решение №С100/2000 на ПК-Д.Митрополия е в две версии. Изпращам и аудиозапис на разговора за нот. акт на майка ми с инж. лесовъд Валентин Кожухаров, брат на лъжепълномощника Станимир Кожухаров. БЕЗ ОТГОВОР. Прокурорите твърдо са решили да не разследват сделката с гората, а тя е много интересна.

 -

25.11.2015 Дъщерята на пострадалата пита какво е станало с възраженията срещу постановлението за прекратяване и кога ще получи отговор. Прилагам "За отмяната на нотариалните актове" (по чл. 537, ал.3 от ГПК). БЕЗ ОТГОВОР.

 -

30.11.2015 Пак питам за възраженията. Препращам и писмото на апел. пр. Лещаков от 11.11.2015, с което иска да бъде уведомен за инстанционната проверка по прекратеното ДП. БЕЗ ОТГОВОР.

-

01.12.2015 Дъщерята до адм. р-л на РП-Плевен - молба за информация кой работи по сигнала ми "ново обстоятелство" от 20.11.2015. БЕЗ ОТГОВОР.

-


09.12.2015 От мен до ВТАП. Обяснявам на апел. прокурор, че не можем да обжалваме по съдебен ред, защото постановлението е прекратено на погрешно основание - недоказаност на обвинението, без да е повдигнато обвинение (ДП-то се води срещу неизвестен извършител). Давам примери от съдебната практика на отказан съдебен контрол заради противоречиво / неясно основание и продължавам с обясненията: "Но дори Плевенският съд да си затвори очите за погрешното основаниe за прекратяване, пак няма смисъл от обжалване пред съда, тъй като съдът няма правомощия да изменя члена, по който се води разследването, а ние искаме именно това - разследването да излезе от тесния кръг около пълномощното (чл. 212 ал. 1 НК) и да се насочи към два нотариални акта с невярно съдържание (чл. 311 НК, доколкото знам). Това може да направи само прокурор от по-горна прокуратура - Вие, например." БЕЗ ОТГОВОР.

-

14.12.2015 До ВКП - напомням, че очаквам отговор на сигнал от 07.11.2015 за бездействие на апелат. прокурор. БЕЗ ОТГОВОР.

-

15.12.2015 До ВТАП - за липса на отговор от ОП-Плевен на възраженията и исканията от 11.09.2015 по прекратеното ДП. БЕЗ ОТГОВОР.

-

15.12.2015 От майка ми до ВКП - молба за проверка по липса на отговор от набл. пр. Ивета Маркович на осем нейни писма, изпратени в помощ на раследването през периода от 13.03.2015 до 24.06.2015. Преди това беше помолила последователно РП-Плевен на 14.09.2015, ОП-Плевен на 24.10.2015 и ВТАП на 02.12.2015. БЕЗ ОТГОВОР.

-

06.01.2016 до ЗГП Богданова - мотивирано искане за повдигане на обвинение срещу 007 по чл. 311, ал.1 от НК. БЕЗ ОТГОВОР

              Пояснение. За липсата на отговор по писмото от 06.01.2016 на 21.04.2016 подадох жалба до Омбудсмана и оттам ми препратиха отговор от ВКП от 08.09.2016, в който се казва, че Богданова ми е отговорила с писмо от 08.03.2016 В писмото от 08.03.2016 няма нито дума за нотариус 007, затова пък има несвързани обяснения (вж пример № 7 от списъка)

             Писмото от 06.01.2016 е препратено на 07.01.2016 до РП-Плевен, ОП-Плевен  и ВТАП. От ВТАП го препратиха на долустоящите, а те нищо не казаха. БЕЗ ОТГОВОР

-

01.02.2016 Фактическата обстановка - информативен материал, изпратен до всички прокуратури по всички преписки: придружаващ имейл и писмо БЕЗ ОТГОВОР, без реакция. Мълчат.

 -

08.03.2016 Нотариус 007 е можел да предотврати измамата Информативен материал, нещо като фейлетон, изпратен до всички прокуратури. БЕЗ ОТГОВОР. Мълчат, не реагират.

 -

01.04.2016 Благодаря на българското правосъдие (първоаприлска шега) Изпратено до всички прокуратури. БЕЗ ОТГОВОР, без реакция. Мълчат.

 -

Към средата на март 2016, след като съдът отмени и второто й постановление за прекратяване, пр. Маркович подаде самоотвод. От 24.04.2016 до 30.10.2016 набл. пр. беше Цонка Кичева, млaдши прокурор в РП-Плевен.

-

09.05.2016 До пр. Кичева от дъщерята на пострадалата - нотариално заверено писмо с две приложения Първо писмо до новия наблюдаващ прокурор след отвода на първия. Представлява молба за становище по приложените два нотариални акта с отбелязани грешки и бележки към тях. БЕЗ ОТГОВОР.

          По телефона на 27.09.2016 пр. Кичева ми каза, че не може да даде становище по нотариалните актове. Предполагам, че й е попречило правно-неграмотното становище на бившия набл. прокурор за нотариалните актове от 14 и 18 март 2016. Като младши прокурор, нормално е Кичева да е изпитвала силно притеснение при мисълта да оспори становището на такъв един пълноправен, компетентен и опитен прокурор като Ивета Маркович, още повече, че зад гърба й стои настръхнала цяла орда горестоящи прокурори, бранещи глупостите на Маркович със собствените си глупости - вж №26. Направо да се вцепениш от страхопочитание!

             Писмото от 09.05.2016 е препратено на ОП-Плевен, ВТАП и ВКП  БЕЗ ОТГОВОР. Вече дори не препращат по компетентност. Мълчат.

-

06.06.2016 До ВКП по пр.179/15 - уведомявам ВКП, че очаквам отговор на молбата от майка ми, изпратена до ВКП още на 15.12.2015 за проверка по липсата на отговор от предишния набл. прокурор на 8 писма, изпратени от нея в помощ на разследването през периода от 13.03.2015 до 24.06.2015. "във ВКП са образувани 4 преписки по случая: 6728/14, 9989/14, 179/15 и 9392/15 и че нито един върховен прокурор не е разбрал досега, или поне не е показал, че е разбрал, за какво сериозно престъпление става дума - от обществен интерес, не само личен: нотариус, два нотариални акта с невярно съдържание, документно престъпление, имотна измама. Долустоящите прокурори, ангажирани със случая по общо около 20 пр. пр. от три години насам, действат така, сякаш никога не са учили право." БЕЗ ОТГОВОР.

-

08.06.2016 До РП-Плевен - в помощ на разследването  Изпращам на набл. прокурор линкове към "преписите" и "пълномощното". БЕЗ ОТГОВОР. Сигурно мл.пр. Кичева и по "преписите" не е можела да даде становище по същите причини - страхопочитание пред "компетентното" становище на по-опитните от нея колеги.

-

05.07.2016 От майка ми до набл. прокурор. Изпраща някои материали в помощ на разследването. "Всички адвокати, с които се е консултирала дъщеря ми по моя случай на имотна измама, са на мнение, че сме предоставили предостатъчно материали за повдигане на обвинение не само срещу едно лице, а срещу повече. Същото мнение изказаха и съдиите от Плевен при поредния съдебен контрол през февруари-март 2016. Вярвам, че сте компетентен, отговорен и достоен Прокурор. Очаквам Вашето произнасяне по въпроса за "изрядността" на документите, в т.ч. на самите нотариални актове от 14 и 18 март 2013, както за "изрядността" на реда за тяхното съставяне в съответното нотариално производство" БЕЗ ОТГОВОР.

-

Междувременно на 21.07.2016 известната журналистка Валя Ахчиева представи своя поглед върху имотната измама със земите на майка ми: Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама

-

24.07.2016 От мен до набл.прокурор. Напомням, че очаквам отговор на писмото си от 09.05.2016. БЕЗ ОТГОВОР.

-

15.08.2016. От майка ми до набл. прокурор с копие до горестоящите прокуратури. Аргументирана молба за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов №007. БЕЗ ОТГОВОР.

-

16.08.2016 От мен до набл. прокурор - отново напомням, че очаквам отговор на писмото си от 09.05.2016. БЕЗ ОТГОВОР.

-

06.10.2016 Писмо от майка ми до пр. Кичева. Благодари за изпратените материали (копие от пълномощното, иззето от архива на кметството и копие от регистъра за нотариални удостоверявания кметството) и уведомява набл. прокурор за фалшифицирания си подпис и за липсата на регистрация на заверката на съдържанието на пълномощното. БЕЗ ОТГОВОР

           Пояснение. 12 дни след това писмо, на 18.10.2016, Гл. прокурор издава заповед за командироване на пр. Кичева в РП-Пловдив. Тя е имала време да отговори, но вместо това замина, без дори да ни уведоми. Чак през януари 2017 научихме, че имаме нов, трети набл. прокурор.

-

31.10.2016 До РП-Плевен с копие до горестоящи Изпращам информативния материал "Защо ще си загубим имотите?". В него се изброяват ключови моменти от имотната измама, разследвана вече четвърта година, останали извън полезрението на разследващите, прокурорите и съдиите. Отправям молба да се обърне внимание на тези ключови моменти - най-вече от страна на набл. прокурор в РП-Плевен. Моля също така горестоящите прокурори да упражнят контролните си функции с цел осъществяване на обективно, всестранно и пълно разследване съгл. чл. 14 от НПК. БЕЗ ОТГОВОР.

--

08.11.2016 До РП-Плевен с копие до горестоящи прокуратури. Изпращам материала Мълчанието на прокуратурата във вида, в който е дотогава. БЕЗ ОТГОВОР.

-

23.11.2016 До пр. Кичева - напомняне по пр. 3624/13. Напомням, че очаквам произнасянето на пр. Кичева по нот. актове на Иванов 007 (мое писмо от 09.05.2016) и по преписите на зем. служба (мое писмо от 08.06.2016). По онова време още не знаехме, че пр. Кичева е била командирована в РП-Пловдив със заповед на Главния от 18.10.2016 и че от 01.11.2016 имаме нов, трети набл. прокурор - Здравко Луканов. БЕЗ ОТГОВОР.

-

27.11.2016 От майка ми до пр. Кичева - молба за получаване на копие от протокола, с който е иззето пълномощното от архива на кметство Гороцвет. БЕЗ ОТГОВОР, естествено, поради погрешно адресиране. Кичева вече не е била набл. прокурор, а следващият, трети поред, се представи чак в края на февр. 2017. 

-

10.12.2016 От майка ми до пр. Кичева - напомнящо писмо за молбата от 27.11.2016. БЕЗ ОТГОВОР, естествено, поради  погрешно адресиране. (вж горните две entry-та)

-

19.12.2016 До ВТАП и РП-Плевен от майка ми. В отговор на писмо от ВТАП до РП-Плевен с копие до нея от 15.12.2016, майка ми пише, че няма информация дали разследването по нейния случай изобщо е започвало. БЕЗ ОТГОВОР, естествено, поради  погрешно адресиране. (вж горните три entry-та)

-

29.12.2016 До РП-Плевен - майка ми отново моли за информация: по кой член и алинея се води ДП-то, взети ли са предвид материалите, изпратени от нея и близките й в помощ на разследването, има ли привлечен/и обвиняем. Цитира  определението на РС-Плевен от 01.02.2016, потвърдено от Окръжен на 01.03.2016. БЕЗ ОТГОВОР, естествено, поради  погрешно адресиране (вж горните 4 entry-та).

-

03.01.2017 До РП-Плевен - напомнящо писмо от майка ми с копие до горестоящи  и ВСС. Отново моли за информация по ДП-то. Цитира определението на съда от 01.02.2016, в което се казва, че няма причини да не се вярва на пострадалата и че са събрани достатъчно доказателства за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице. БЕЗ ОТГОВОР.

-

04.01.2017 До РП-Плевен - напомняне за протокола от 2013 и молба да го изпратят заедно с постановлението за спиране от 03.01.2017 БЕЗ ОТГОВОР, защото няма такъв протокол, а не смеят да кажат. Що се отнася до постановлението за спиране, то се получи на 27.02.2017, но се оказа, че не е от 03.01.2017, а от 17.11.2016, пък е било изведено на 20.02.2017. Голям майтап! Вж новините за януари-март 2017.

-

08.02.2017 До админ. р-л на РП-Плевен - очакваме повдигане на обвинение Тук съм обяснила на админ. р-л пропуските на кмета при заверката на пълномощното, цитирала съм констатациите на съда от последния съдебен контрол (че има достатъчно доказателства за подигане на обвинение срещу повече от едно лице) и съм завършила с "Очакваме повдигане на обвинение поне срещу кмета" БЕЗ ОТГОВОР.

                 Пояснение. Това писмо беше изпратено с копие до ВСС. Оттам след месец и половина се получи нещо като отговор от инспектор Кабзималска - начална учителка с магистратура по право. Снабдих отговора на Кабзималска с някои забележки и на 05.04.2017 им го върнах. Тогава Гл. инспектор на ИВСС излезе със становище от 02.06.2017. Съответно снабдих становището с някои допълнения и уточнения и на 11.07.2017 им го върнах, след като преди това неуспешно се бях опитала да го изпратя на Гл. прокурор. Този път Гл. инспектор си изпусна нервите - Гл. прокурор нямал бил правомощия да взема отношение по правилността на становищата на ИВСС, вече ми била писала, че ако пак получи сигнал за бездействие, няма да отговаря. Направо си призна, че чака да изтекат всички давностни срокове. И най-важното според нея - админ. р-л на РП-Плевен ги бил уведомил за предприетите мерки за своевременно приключване на ДП-то. Ето линк към писмото ѝ - от 04.09.2017 е. Засега не съм ѝ отговаряла (пиша това на 16.09.2017)  

-

13.02.2017 От майка ми до ВСС Майка ми уведомява ВСС, че в РП-Плевен прикриват престъплението срещу поземлената й собственост.  Моли за проверка и съдействие. БЕЗ ОТГОВОР.

       Пояснение. За липсата на отговор по този сигнал на 29.05.2017 изпратих жалба до Омбудсмана. Оттам на 05.09.2017 ми отговориха, че от ВСС са им отговорили, че не са получавали такъв сигнал. 

-

17.02.2017До админ. р-л РП-Плевен - последно и най-важно писмо от майка ми до админ. р-л РП-Плевен след кратка кореспонденция с него преди това по повод нейна жалба за бездействие от 27.12.2016, оставена без внимание, тъй като според Вл. Николов "В Районна прокуратура град Плевен по никакъв начин не се толерира бездействие или незаконосъобразно поведение" (класически пример за wishful thinking, както казват англичаните).  БЕЗ ОТГОВОР.

-

21.02.2017 От майка ми до админ. р-л ОП-Плевен - молба за информация за хода на ДП №2924/13 на РП-Плевен съгл. правомощията на админ. р-л на ОП по чл. 234, ал. 3 от НПК и пак пише как е станала имотната измама (разпоредбата е цитирана в писмото). БЕЗ ОТГОВОР.

-

09.03.2017 От майка ми до Специализирана прокуратура Молба за проверка какво спъва разследването по ДП №2924/13 по описа на РП-Плевен и съдействие за отстраняване на спънките с цел успешно повдигане на обвинение поне срещу едно лице. За тази молба на 10.04.2017 по телефона ми казаха, че не я получавали, въпреки че на 10.03.2017 бяха изпратили обратна разписка, с която потвърждаваха получаването. Казаха ми да я изпратя пак, на хартия до "Черковна" 90. Съгласих се, но като затворих телефона, си помислих, че не е редно да твърдят, че не са получили сигнала по имейла, след като са потвърдили получаването му и същия ден изпратих  писмо до Омбудсмана. В резултат, след около месец, на 05.05.2017 получих постановление за отказ да образуват ДП срещу ОПГ по чл. 321 НК. Обжалвах го на 12.06.2017 БЕЗ ОТГОВОР. Преди няколко дни им се обадих да питам за пр. 148/17. Казаха ми, че ще получа отговор "по надлежния ред", но не ми казаха кога (пиша това на 16.09.2017)

-

15.03.2017 Майка ми почина

-

21.03.2017 До админ. р-л на ОП-Плевен  Уведомявам го за смъртта на майка ми и напомням за неполучен отговор на писмо, изпратено от майка ми до него на 21.02.2017. БЕЗ ОТГОВОР.

-

23.03.2017 До ВТАП - Обяснявам защо няма как да обжалвам постановлението за спиране и изпращам за справка материала "Документните престъпления в нашия случай на имотна измама", в който се съдържа и цитат от едно хубаво съдебно определение по друг случай с отлични обяснения за връзката между чл. 311 и 212 НК. БЕЗ ОТГОВОР.

-
13.04.2017 Моля набл. пр. Луканов от РП-Плевен да възобнови спряното производство. Обяснявам за фалшифицирания подпис на майка ми и за особеностите по кметския регистър.  БЕЗ ОТГОВОР. Може би пр. Луканов смята, че като е възобновил ДП-то на 12.04.2017, няма нужда да отговаря?

-

20.04.2017 До пр. Луканов, РП-Плевен - искане на заверени копия и напомняне за липса на отговор на две ключови писма, изпратени от покойната ми майка на 06.10.2016 и на 27.11.2016  БЕЗ ОТГОВОР.
-

21.04.2017 До ВТАП - изразявам притеснение от липсата на информация от ОП-Плевен по конкретно зададени от майка ми въпроси за срока на нашето ДП, "който в изключителни случаи може да бъде удължаван от админ. р-л на по-горестоящата прокуратура" съгл. чл. 234, ал. 3 от НПК. Посочвам, че в нашия случай няма нищо изключително, а срокът на досъдебното производство стана по-дълъг и от мегаделото по източването на КТБ с неговите 5000 страници обвинителни актове срещу 18 обвиняеми, над 90 експертизи, над 500 разпитани свидетели и над 1000 тома събрани материали. Моля за проверка. На 25.04.2017 ВТАП изпратиха искане до РП-Плевен да бъдат уведомени за действията до ДП 2924/13, но изглежда и те не получиха отговор, затова поставям и това писмо сред другите БЕЗ ОТГОВОР.

-

24.04.2017 До ВКП Моля за информация по извършената от тях проверкаи изразявам притеснението си от 13 месеца пълна липса на процесуално-следствени действия в РП-Плевен по нашия случай от март 2016 до април 2017. Писмото е с 20 приложения, като последното е постановлението за възобновяване. Моля за още една проверка. На 28.04.2017 ми изпратиха незадоволителен отговор, затова на 03.05.2017 помолих за уточнение, какви ПСД са извършени по нашето ДП в периода март 2016-12.04.2017. БЕЗ ОТГОВОР.

-

24.04.2017 ОП-Плевен изпраща до РП-Плевен указания в 7-дневен срок да ми бъдат изпратени поисканите на 20.04.2017 копия БЕЗ ОТГОВОР от РП-Плевен.

-

28.04.2017 До ОП-Плевен. Изпращам постановлението за възобновяване с мои забележки по него. Тук се съдържат подробни обяснения за това как се заверява пълномощно за продажба на имот. БЕЗ ОТГОВОР.

 -

04.05.2017 До пр. Антонова Моля окр. прокурор да вземе необходимите мерки срещу категоричния отказ на районните прокурори да изпълняват нейните и на Съда указания. Има нейни указания от март 2015, които още стоят неизпълнени. На съда са от март 2016. Мислех първо да напиша поредното напомняне, че чакам отговор от еди-кога си, еди-кога си и еди-кога си, но се отказах, като си представих как ще им изпрати поредното указание, без въобще да се интересува, че няма да го изпълнят, както не са изпълнявали и досегашните. БЕЗ ОТГОВОР.

-

05.05.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен Искане незабавно да бъда призована за снемане на пълни показания. Изразих готовност да окажа пълно съдействие на разследването. БЕЗ ОТГОВОР.

-

05.05.2017 До пр. Лещаков от ВТАП - молба за контрол. Препращам писмото до ОП-Плевен от 04.05.2017 по пр. 42/15 на ОП-Плевен с молба да бъде прието като допълнение към писмото ми до ВТАП от 21.04.2017, тъй като преписката в ОП-Плевен е прекратена. Още на следващия ден след това писмо "прекратената" преписка пак се "отвори" и пак взеха да я решават, за кой ли път .... БЕЗ ОТГОВОР.

-

10.05.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен Моля за отговор на мое писмо отпреди година до предишния набл. прокурор. Опитвам се да обясня на пр. Луканов какви грешки е допуснал нотариус Иванов 007.

               Пострадалата "продавачка" (покойната ми майка) има нотариални актове на свое име, надлежно вписани в СВ-Плевен към АВ-София. И забележете - тя е дала на лъжепълномощника само единия - за около 3-те дка гора, но той го е скрил от нотариуса и е ходил да вади преписи от стари, невписани решения на ПК. Според нотариус Иванов майка ми била имала два титула за собственост и нямало било значение с кой от двата ще стане сделката.

 БЕЗ ОТГОВОР.

-

10.05.2017, 22:43 До пр. Луканов от РП-Плевен - искане по ДП 2924/13  за граф. експертиза на кметските подписи върху т.нар. 2 бр. оригинални пълномощни. Нашият случай най-вероятно ще се окаже фалшифицирани кметски подписи. БЕЗ ОТГОВОР.

-

11.05.2017 До админ. р-л на РП-Плевен- искане да бъда информирана за хода на ДП-то, да се спазват сроковете по НПК, да не бъда лишавана от възможност да  окажа пълно съдействие на разследването. Оплаквам се от нарушения всякакви. Споменавам издевателствата над майка ми години наред. Споделям, че съм травмирана. БЕЗ ОТГОВОР.

-

15.05.2017 До пр. Лещаков от ВТАП - във връзка с тел. р-р по негова инициатива, записан с негово разрешение (приложен - само моят глас се чува). БЕЗ ОТГОВОР.

-

15.05.2017 От пр. Лещаков, ВТАП, до РП с копие до ОП Плевен. Иска да бъде уведомен за предстоящите действия и прогнозния срок за приключване на ДП-то в РП-Плевен. Не го уведомяват, затова поставям и това писмо сред другите БЕЗ ОТГОВОР.

-

17.05.2017 До ГДБОП  Във връзка с призива на ГДБOП вcички поcтpадали от бандата на Куката и Бокса да cе cвъpжат c пpокypатypата и да не cе cтpаxyват, ги уведомявам, че ние сме пострадали от бандата и не се страхуваме. Свързали сме се с прокуратурата, но самата прокуратура изглежда се страхува, затова ДП-то по нашия случай "боксува" вече близо 5-та година. БЕЗ ОТГОВОР.

-

17.05.2017 До Спец. прокуратура Същото, като до ГДБОП. Само добавих след "боксува вече близо 5-та година", че от близо две години не са извършвани никакви процесуално-следствени действия. БЕЗ ОТГОВОР.

-

17.05.2017 От Антонова до РП-Плевен. Пак им препраща мои писма до тях и указва да ме конституират като пострадала. Този път им поставя срок от 3 дни, сякаш не помни, че на 24.04.2017 им беше дала срок от 7 дни, който не е спазен и до днес (пиша това на 16.09.2017).  Окр. прокурор изглежда не получи отговор от РП-Плевен, затова поставям и това писмо сред другите БЕЗ ОТГОВОР.

-

19.05.2017 До РП-Плевен, пр. 3624/13, с копие до горестоящи Оплаквам се, че нямам никаква информация за хода и срока на ДП-то. БЕЗ ОТГОВОР.

-

23.05.2017 До ОП-Плевен - сигнал за длъжн. престъпление 282 НК - нотариус 007 Изразявам желание да бъда разпитана и да представя всички необходими документи в допълнение към изпратените със сигнала. БЕЗ ОТГОВОР.

-

26.05.2017 От пр. Лещаков в отговор на напомнянето ми от 22.05.2017. Не отговаря на напомнянето, но пише, че предстои да ме разпитват и да преценят предприемане на действия по привличане на обвиняеми лица. Нищо подобно не се случи, затова поставям и това писмо сред другите БЕЗ ОТГОВОР.

        Пояснение. Не е изключено ВТАП да са уведомили РП-Плевен за последвалия ми отказ да бъда разпитвана в РП-Плевен, който направих писмено пред ВТАП, непосредствено след като научих за бандата на Куката и Бокса и за окр. пр. Димитър Захариев, който е покровителствал бандитите  - вж писмото ми от 26.05.2017До почитаемия пр. Лещаков от ВТАП за силно разклатеното ми доверие в прокуратурата.

-

26.05.2017До почитаемия пр. Лещаков от ВТАП  Уведомявам го, че доверието ми в прокуратурата е силно разклатено - особено след публикации в медиите, че плевенската банда на Куката и Бокса, арестувана при акция на ГДБОП в края на април т.г., е била покровителствана от окръжен прокурор, подсъдим за престъпление срещу правосъдието. Споменавам, че 50-те дка са във владение на Иво Бокса. Заявявам, че е застрашен обществен интерес, а не само личен и че майка ми е станала жертва на двойна измама - веднъж са я измамили бандитите, които отнеха поземлената й собственост, и втори път - прокуратурата, която прикриваше и все още прикрива престъплението. Искам гаранции, че няма да бъда измамена като нея. На това писмо от ВТАП отговориха нещо с половин уста в писмо, изпратено на 05.06.2017 единствено до мен без копие до РП-Плевен, от което става ясно, че не правят разлика между уведомлението ми от 26.05.2017, че не желая да бъда разпитвана в РП-Плевен по ДП 2924/13,  и изразеното ми желание ми да бъда разпитана в ОП-Плевен във връзка със сигнала ми до ОП-Плевен от 23.05.2017 за длъжн. престъпление по 282 НК на нотариус 007, затова поставям и това писмо сред другите БЕЗ ОТГОВОР.

-

31.05.2017 До пр. Лещаков от ВТАП - молба за проверка по липса на отговор от ОП-Плевен на молба от 04.05.2017 до окр. пр. Антонова за контрол и  предприемане на необходимите мерки срещу неизпълнението на нейните и на Съда указания по ДП № 2924/13 на РП-Плевен. На това писмо ВТАП отговори с половин уста, че не може да се намесва, затова поставям и него сред другите БЕЗ ОТГОВОР.

-

31.05.2017 До ВАП - молба за проверка по прекалено дългите срокове на нашето ДП и неизпълнение указанията на съда, дадени преди 14 месеца.  Тук подробно съм цитирала констатациите на съда от 2016. От ВАП реагираха светкавично още на другия ден с препращане на писмото ми до админ. р-л на РП-Плевен, който не отговори, затова поставям и това писмо сред другите БЕЗ ОТГОВОР. 

-

31.05.2017 До ОП-Плевен - молба за проверка и контрол по отдавна изискани и все още неполучени заверени копия, въпреки указанията на окръжния прокурор (приложени 4 писма с указания от ОП-Плевен до РП-Плевен). От октомври м.г. чакам експертизите на подписите на майка ни върху 2-та бр. пълномощни, от ноември - един протокол и от април - копия от архива на нотариуса и от Службата по вписванията. На това писмо от ОП-Плевен изпратиха на 13.06.2017 указания до РП-Плевен да ми изпратят исканите копия в 3-дневен срок, но от РП-Плевен не отговориха, затова поставям и това писмо сред другите БЕЗ ОТГОВОР.

-

01.06.2017 От ВАП до админ. р-л на РП-Плевен - препращат му моя молба до ВАП от 31.05.2017 за проверка на прекалено дългите срокове по ДП №2924/13, пр. №3624/13 по описа на РП-Плевен и липсата на изпълнение на указанията на съда от февр.-март 2016 г., дадени преди цели 14 месеца. Админ. р-л не отговори, затова поставям и това писмо сред другите  БЕЗ ОТГОВОР.

-

02.06.2017 До пр. Лещаков-ВТАП - препращам на апел. прокурор писмото до ОП-Плевен от 23.05.2017 (сигнала за длъжностно престъпление на 007) с молба да го препрати до ОП-Плевен, като ме уведоми, защото оттам не са ми изпратили дори обратната разписка. БЕЗ ОТГОВОР.

-

05.06.2017 До пр. Луканов от РП-Плевен Изпращам в помощ на разследването статията "Прокуратурата е можела да разкрие измамата за два месеца" БЕЗ ОТГОВОР.

-

06.06.2017 До Гл. прокурор - възражения по становището на Гл. инспектор ИВСС БЕЗ ОТГОВОР. Дори и обратна разписка не изпратиха.

-

08.06.2017 До пр. Лещаков от ВТАПМоля апел. прокурор да се произнесе по въпроса за деловодното извеждане на постановлението за спиране след изтичане на срока по НПК на дата 12.01.2017. Цитирам д-р Петър Раймундов. Обяснявам, че от ИВСС не са забелязали това нарушение, защото са се доверили на данните от УИС, които погрешно сочат датата 03.01.2017 като дата на деловодно извеждане. На 21.07.2017 апел. прокурор ми писа, че сроковете по НПК се спазват. На  29.08.2017 и Ясен Тодоров от ВСС  също ми писа, че сроковете се спазват. Тъй като това не са аргументирани  отговори, а общи твърдения, поставям и това писмо сред другите БЕЗ ОТГОВОР.

-

12.06.2017 До Спец. прокуратурата  - в отговор на постановлението им от  05.05.2017 за отказ да образуват ДП срещу ОПГ по чл. 321. БЕЗ ОТГОВОР.

-

14.06.2017 До ИВСС - молба за съдействие да получа копия от някои документи, съхранявани в РП-Плевен. Предния път чакахме три месеца за две копия, но накрая все пак ги получихме - в началото на октомври м.г. Оттогава насам, обаче,  нищо не изпращат. На 19.06.2017 От ИВСС препратиха писмото ми до админ. р-л на РП-Плевен, но админ. р-л не отговори, затова поставям и това писмо сред другите  БЕЗ ОТГОВОР.

-

15.06.2017 Получавам копие от писмо, изпратено от ОП-Плевен до РП-Плевен За пореден път окръжният прокурор указва на РП-Плевен да ми бъдат изпратени исканите копия - в срок от 3 дни. РП-Плевен не изпълни указанията на ОП-Плевен, затова поставям и това писмо сред другите  БЕЗ ОТГОВОР.

-

15.06.2017 До ОП-Плевен  - питам какви мерки ще бъдат предприети, ако РП-Плевен отново не изпълни указанията и моля за становище по законосъобразността на извеждането на постановлението за спиране (изведено е три месеца след датата на издаване и повече от месец след изтичане на срока по НПК). Прилагам постановлението и 9 писма с неизпълнени указания: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. БЕЗ ОТГОВОР.

-

22.06.2017 До админ. р-л на ОП-Плевен - моля за информация дали сигналът ми от 23.05.2017 е бил разпределен на случаен принцип. БЕЗ ОТГОВОР.

-

26.06.2017 До окр. пр. Антонова Уведомявам окр. прокурор за неизпълнение на указанията му до РП-Плевен от 13.06.2017, въпреки поставения срок от 3 дни. Изразявам надежда, че ще бъдат взети мерки с цел да получа от РП-Плевен исканите документи, някои от които чакам вече близо 9 месеца. БЕЗ ОТГОВОР.

-

11.07.2017 До ИВСС Изпращам на Гл. инспектор Точкова възраженията си срещу нейното становище, изпратени преди това до Гл. прокурор, но нестигнали до него, с молба да му ги предаде или тя самата да ми отговори. На 05.09.2017 Гл. инспектор отговори, че вече ми е отговорила в становището си, като в същото становище ми е указано, че при последващи молби, жалби и заявления, свързани със същата преписка и с идентично съдържание, ИВСС няма да се произнася, че Гл. прокурор няма правомощия да взема отношение към правилността на становищата на ИВСС и че админ. р-л е изпратил писмо до ИВСС, с което ги е уведомил за предприетите мерки за своевременно приключване на разследването. Тъй като това не е отговор на възраженията ми, поставям и това писмо сред другите БЕЗ ОТГОВОР.

-

13.07.2017 До кабинета на Главния прокурор - сигнал за престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен по ДП 2924/13 пр. 3624/13, препратен на 14.07.2017 до РП-Плевен, ОП-Плевен, ВТАП, ВКП, ИВСС с копие до Представителството на ЕК в България - за сведение и с надеждата, че ще оправдаят оптимистичните думи на Ръководителя на Представителството на ЕК в България, отправени към майка ми две седмици преди смъртта ѝ: "Вярвам, че компетентните институции ще предприемат необходимите мерки по поставените въпроси." БЕЗ ОТГОВОР досега (пиша това на 24.09.2017)

-

07.08.2017 Изпращам бележките по кметското пълномощно до ОП-Плевен, ВТАП, ВКП, СП и ИВСС с надеждата да се самосезират, като осъзнаят, че констатациите на Съда от началото на миналата година са били правилни - за това, че събраните доказателства са "достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице" и че  "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК". За съжаление, повечето дори не върнаха обратната разписка, а единственият, който реагира, беше апел. прокурор - с  резолюция от 31.08.2017, в която написа, че не може да вземе отношение, тъй като съображенията ми касаят предмета на разследването в РП-Плевен. Изглежда не е разбрал, че бележките касаят имитацията на работа в РП-Плевен по предмета на разследването. Поради това, че единственият отговор е неадекватната резолюция на ВТАП, поставям и това писмо сред другите БЕЗ ОТГОВОР досега (пиша това на 24.09.2017).

-

08.08.2017 Изпращам бележките по пълномощното и по регистъра до РП-Плевен - в помощ на обвинението. Прилагам и писмото с указанията на ОП-Плевен от 13.06.07 (неизпълнени от РП-Плевен) Не връщат обратната разписка. БЕЗ ОТГОВОР досега (пиша това на 24.09.2017).

-

16.08.2017 Оплаквам се на окр. пр. Антонова, че още не съм получила отдавна изискани от РП-Плевен копия от документи, които са ми необходими за гражданското дело, въпреки нейните указания да ми ги изпратят в срок от 3 дни, дадени още на 13.06.2017. Обяснявам, че стана вече 11-ти месец, откакто чакам копието от граф. експертиза на пълномощното и 9-ти - копието от протокола, с който от кметството е иззет вторият екземпляр на това пълномощно. БЕЗ ОТГОВОР досега (пиша това на 24.09.2017)

-

17.08.2017 Оплаквам се на новия админ. р-л на ОП-Плевен от липса на отговор по мой сигнал от 23.05.2017 до предишния админ. р-л по сигнал за длъжностно престъпление на нотариус Иванов 007. БЕЗ ОТГОВОР досега (пиша това на 24.09.2017)

-

18.08.2017 До кабинета на Гл. прокурор - моля за информация, къде е сигналът ми от 13.07.2017 за престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен. БЕЗ ОТГОВОР досега (пиша това на 18.09.2017)

-

24.08.2017 Жалба срещу г-н Вл. Николов, админ. р-л РП-Плевен до админ. р-л на ОП-Плевен с копие до ИВСС. Оплаквам се, че админ. р-л не е обърнал никакво внимание на жалбите на майка ми за бездействие и укриване на доказателства по ДП-то в РП-Плевен. Прилагам становището на ИВСС и бележките по двата екземпляра на пълномощното. БЕЗ ОТГОВОР досега (пиша това на 18.09.2017)

-

25.08.2017 До апел. прокурор Изпращам три искания: да получа копия от отдавна изискани документи, някои от които чакам вече 11-ти месец, РП-Плевен да изпълни указанията на ОП-Плевен, някои от които дадени още в края на миналата година, и на Съда, дадени още в началото на миналата година. Прилагам две от множеството писма на ОП-Плевен до РП-Плевен, всички останали неизпълнени, като обяснявам, че се обръщам към ВТАП, защото ОП-Плевен изглежда не е в състояние да накара РП-Плевен да изпълни нееднократно даваните им указания. Цитирам съда, като добавям, че според мен, прокурорът не просто "не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК", а активно е участвал в укриването на важни документни доказателства, сред които и фалшифициран подпис на майка ми. Апел. прокурор споменава това писмо в резолюцията си от 31.08.2017, наред с писмото от 07.08.2017, с което му бях изпратила бележките по кметското пълномощно, като твърди, че липсват данни за неизпълнение на указания, дадени от горестоящи прокуратури и мълчи както по въпроса за неизпълнението на указанията на Съда (които са задължителни), така и по въпроса за укриването на доказателства, сред които и фалшифицирания подпис на майка ми (това за укриването на фалшифицирания подпис е много яко, понеже по принцип прокурорите и съдиите гледат само това - дали има фалшифициран подпис или няма, а в нашия случай има, и в РП-Плевен много добре знаят това, знаят го още от 2013 г.; ние го научихме едва в началото на окт. 2016 и майка ми веднага уведоми прокурора с писмо от 06.10.2016, като помоли за копие от граф. експертиза, но след шест месеца почина, без да дочака отговор; сега аз чакам вече 12-ти месец, пиша това на 24.09.2017)  

Ето истинският подпис на майка ми (върху единия екземпляр на пълномощното, подписан в дома ѝ в гр. Варна):


 А ето и фалшифицираният ѝ подпис (върху другия екземпляр на пълномощното):


             Майка ми беше учителка и до смъртта си запази своя сложен и устойчив подпис - тя винаги започваше с "й" (от първото си име, Йорданка), след което винаги изписваше "Найд" (от фамилното си име, Найденова) и накрая завършваше с характерен, уверен ченгел.

Ето собственоръчният коментар на майка ми за фалшифицирания ѝ подпис:

Тук майка ми се е подписала бавно, с трепереща, немощна ръка няколко месеца преди смъртта си, но подписът ѝ пак е нейният! Това е приложено към писмото от 6.10.2016, оставено БЕЗ ОТГОВОР. 

Вторият екземпляр на пълномощното е абсолютен фалшификат. Бил е донесен лично от кмета и предоставен на разследващите при снемане на показания, понеже не е бил наличен в кметството при проверката от служител на МВР на 12.09.2013 по повод нашия сигнал за имотна измама от 06.06.2013. Тогава, на 12.09.2013, е било иззето само копие от т.нар. регистър за нотариални удостоверявания в кметството;. В регистъра пък липсва извеждане на рег. номер за заверка на съдържанието. Всички тези важни доказателства се укриват от "нашите" разследващи в Плевен - вж бележките по кметския регистър)

-


29.08.2017 До ВСС  Напомням за липсата на отговор на сигнала от 13.02.2017  и изпращам материала "Документите, с които е извършена имотната измама". БЕЗ ОТГОВОР досега (пиша това на 24.09.2017)
-
29.08.2017 До ВТАП във връзка с отговор от ВСС искам ускоряване на производството в РП-Плевен. Изпращам материала "Документите, с които е извършена имотната измама", цитирам констатациите на Съда, че прокурорът "не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК" и указанията на Съда да се извърши преценка на събраните доказателства, които според Съда са "достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице". Изтъквам, че Съдът е посочил конкретните документи, които очакват преценката на прокурора и че от съдебния контрол е изминала вече година и половина, а преценка няма - на нито един документ. Напомням, че на 07.08. съм  изпратила материала "Бележки по двата екземпляра на пълномощното", в който има данни, че в РП-Плевен се укриват важни документни доказателства, сред които фалшифициран подпис на пострадалата, фалшифициран рег. номер за заверка на съдържание на пълномощно и др., като все още очаквам отговор на "бележките", които изпращам пак, заедно с бележки по нотариалните актове и по преписите от решения на поземлена комисия, тъй като това именно са 3-те документа, за които Съдът каза да се преценят.  Завършвам с изречението: "Очаквам вземане на мерки с цел ускоряване на производството по ДП 2924/13 вр. пр. 3624/13 по описа на РП-Плевен." И това мое писмо се споменава от апел. прокурор в резолюцията му от 31.08.2017, наред с писмото ми от 07.08.2017 (с което бях изпратила бележките по кметското пълномощно) и от 25.08.2017 (с което поставях три искания, едно от които беше да се изпълнят указанията на Съда). И по искането за ускоряване, както и по другите ми искания, апел. прокурор реагира с неадекватно твърдение, че съм искала ВТАП да определи конкретна дата за приключване на разследването в РП-Плевен (няма такива работи!). Предишния път, когато бяхме обсъждали срока, беше на 15.05.2017 (по телефона). Тогава апел. прокурор веднага, още същия ден, изпрати писмо до  РП-Плевен с копие до ОП-Плевен, с което искаше да бъде уведомен за предстоящите действия и прогнозния срок за приключване на ДП-то в РП-Плевен. Оттам не му отговориха, естествено, и сега изглежда не смее да им пише пак, затова са тези извъртания. Така че, заради неадекватното тълкуване на искането ми за ускоряване като искане за определяне на конкретна дата и т.н., поставям и това писмо сред другите БЕЗ ОТГОВОР.

-

29.08.2017 До ОП-Плевен във връзка с отговор от ВСС искам ускоряване и получаване на копията от изисканите преди близо година документи. Изпращам материала "Документите, с които е извършена имотната измама" БЕЗ ОТГОВОР досега (пиша това на 24.09.2017)

-

За м. септ. 2017 - вж Новините по делото за нашата имотна измама: септември 2017. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. От края на 2014 г. се опитваме да уведомим Прокуратурата за сериозно престъпление - имотна измама с нередовни документи. Опитите ни биват отблъсквани по два начина - с тотално мълчание или с неадекватни отговори. Беше направен и опит да изкарат майка ми психично болна. Тя почина на 84 г. в 4-тата година от мудното и непрофесионално разследване в Плевен. Беше психически здрава, грамотна, интелигентна градска жена, бивша учителка с 37 години стаж, инвалид с ТЕЛК (физическа инвалидност). Никога не се е водила на учет към психиатрия. Прокурорът обаче пишеше, че било имало медицински документи (явно бъркаше физическата инвалидност с психическа: вж медицинските документи на пострадалата) и че дъщерята (аз) била дала показания, че майка й не е в ред (няма такива работи!). Това беше не само неприятно, но и срамно (аморално). На всичко отгоре беше направена и инсценировка да изкарат клетата ми майка агресивна. Наистина беше много срамно (много аморално). Правата на пострадалата ми майка бяха нарушаване през цялото време. Тя си замина от този свят, огорчена от пренебрежителното отношение на пр. Луканов, а преди това - същото на пр. Кичева, а още преди това това - на пр. Маркович. Нито веднъж възрастта й не беше спомената в нито един прокурорски акт, тежкото й здравословно състояние на физическа инвалидност поради деформирани кости и стави след прекарана на младини костна туберкулоза с останал огромен белег от операция по изстъргване на гнилата кост на десния крак, както и развилите се на тази основа възпалителни и дегенеративни процеси, беше грозно иронизирано като "завидна подвижност", не беше извършена съдебно-медицинска експертиза, а представените от нас медицински документи бяха тълкувани от прокурора като доказателство за психическо заболяване. Всичко това беше много, много недостойно. Клетата ми майка беше измъчвана да си "признае", че е ходила в някакво затънтено разградско селце да заверява пълномощно за продажба на всичките си земи в Плевенско и понеже не си "признаваше", я обвиняваха, че била пречела на разследването. Лишавана беше от повереник в мое лице. Неописуемо ужасни преживявания и то в продължение на години! Аз самата съм силно травмирана. И аз вече не съм млада....

       Проблемът в РП-Плевен е, че първият набл. прокурор - Ивета Маркович - е започнала "накриво" разследването. Да, тя е образувала ДП. И може би е имала искреното желание да извърши обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона. Но само два месеца след като е образувала ДП-то по нашия случай на имотна измама, земите ни са били купени от Ивайло Бировски (Иво Бокса) - местен бандит, считан за дясна ръка на бандата на Куката и Бокса. Бандата е арестувана тази година, 2017, при зрелищна акция на ГДБОП  и Спец. прокуратура в Плевен. Бандитите са се занимавали с рекет и имотни измами (!). Дотук - нормално, горе-долу. Обаче това не  е всичко. Оказва се, че бандата се е радвала на протекциите на окръжен прокурор от Плевен - Димитър Захариев. Това вече е не е нормално, никак. И е много опасно. Този прокурор също вече е арестуван и даже вече му е повдигнато обвинение за участие в ОПГ. Дотук - добре. Проблемът е, че по времето, когато е започвало нашето разследване в Плевен, окр. пр. Захариев е бил в силата си, така да се каже, и не е изключено той да е пречел на пр. Маркович да работи. Съответно тя е "изкривила" разследването и сега много трудно ще се "изправи". Особено, ако има още някой горестоящ прокурор, който да пречи и досега. Съдейки по реакциите на горестоящите, най-вероятно има такъв.

 

-

И ПОСЛЕДНО - НЕЩО ПОЗИТИВНО!

 При последния засега съдебен контрол по нашия случай - 01.02.2016 - 01.03.2016 - Съдът се произнесе, че "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК (!)."

и още: "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото (!)."

и още: "показанията на пострадалата са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент"

и още: "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно (!)".

Съдът изброи редица доказателства, тълкувани превратно от прокурора и заключи: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице (!!!)."

Съдът констатира също така, че прокурорът само изрежда доказателствата (като журналист в новинарска емисия, без правен извод) и даде указания да се извърши преценка на вече събраните доказателства: "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка.(!)"

Съдът посочи и конкретните документи, които очакват преценката на прокурора: "приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове". (под "копие на нот. актове" съдът най-вероятно е имал предвид "преписи от решения на ПК", бел. моя, Р.С.)

 

-

 

Нотариус Иванов 007 в националния ефир

 

 -

Начало на блога

Този материал е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/835

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.