01.06.2017 От ВАП до админ. р-л на РП-Плевен

Начало на блога

Това писмо е част от КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ВАП

-

Сканиран оригинал

-

Това писмо е изпратено в отговор на моя молба до ВАП от 31.05.2017 за проверка на прекалено дългите срокове по ДП №2924/13, пр. №3624/13 по описа на РП-Плевен и липсата на изпълнение на указанията на съда от февр.-март 2016 г., дадени преди цели 14 месеца.

-


    ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
    ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
        Отдел "Надзор за законност"Изх. № 996/17г. - II
Гр.София, 01.06.2017г.
/Моля, цитирайте при кореспонденция/


                                ДО
                                АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ
                                НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПЛЕВЕН
                            КОПИЕ:
                                Ренета Тодорова Стоянова
                                гр. Варна
                                ул. „Г.Бакалов" 17 вх. 7 ет.1 ап. 80

    Приложено, изпращам Ви за разглеждане и произнасяне по компетентност молба на Ренета Тодорова Стоянова от 31.05.17г., ведно с приложенията към нея, адресирана до ВАП, с копие до Главния прокурор на РБ, предвид правомощията и задълженията Ви по 149 ал. 3 вр. ал. 2 вр, ал. 1 т. 1 вр. чл. 136 ал.3 ЗСВ.


    Приложение:съгл. тескста.                            ПРОКУРОР ВЪВ:ВАП: (Подпис, не се чете)
                                            (Кр. Ангелов)
        (Печат: Върховна административна прокуратура, Република България)

-

Начало на блога

Това писмо е част от КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ВАП

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1280

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.