16.10.2017 До г-жа Ваня Савова

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с ОП-Плевен по пр. 42/15

-

Препращам жалбата от 24.08.2017 срещу админ. р-л на РП-Плевен.

-

Subject: Fwd: жалба срещу г-н Вл. Николов, админ. р-л РП-Плевен
Date: Mon, 16 Oct 2017 08:46:46 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: OP Pleven <op@pl.prb.bg>Да не се прилага по пр. 42/2015 на ОП-Плевен!

ДО: Г-жа Ваня Савова, Админ. р-л на ОП-Плевен

-
Уважаема госпожо Савова,

Във връзка с информация по телефона от деловодството на ОП-Плевен, че сте встъпили в длъжност админ. р-л на ОП-Плевен едва през септ. 2017, препращам отново моя жалба до Вас от 24.08.2017 срещу безотговорното поведение на г-н Вл. Николов, админ. р-л на РП-Плевен, като очаквам компетентно произнасяне и съответно наказание на г-н Николов.

С уважение
Р. Стоянова, Варна (пълните ми данни са в писмото по-долу)

Ето това е жалбата ми от 24.08.2017, която препращам с молба за произнасяне

Subject: жалба срещу г-н Вл. Николов, админ. р-л РП-Плевен
Date: Thu, 24 Aug 2017 03:18:38 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: OP Pleven <op@pl.prb.bg>, ivss@inspectoratvss.bg

Моля да не се прилага по пр. 42/2015 на ОП-Плевен!

ДО: Г-жа Ваня Савова, Админ. р-л на ОП-Плевен
КОПИЕ ДО: Г-жа Теодора Точкова, Гл. инспектор ИВСС


Жалба срещу г-н Владимир Николов, админ. р-л на РП-Плевен
от Ренета Т. Стоянова, пострадала по ДП № 2924/2013, пр. № 3624/2013 по описа на РП-Плевен
(пълните ми данни са в края на писмото)

Уважаема госпожо Савова,

В периода 27.12.2016 - 17.02.2017 между пострадалата по ДП 2924/2013 на РП-Плевен (по онова време - майка ми) и админ. р-л на РП-Плевен се е провела кратка кореспонденция (приложена). Г-н Николов не е обърнал никакво внимание на жалбите на пострадалата ми майка, покойница от 15.03.2017. Тя се е жалвала от действие или бездействие на прокурор, което неоправдано забавя производство - чл. 307 ЗСВ. Г-н Николов категорично е отказал да изпълни задължението си по чл. 311 ЗСВ и упорито е твърдял, че "разследването продължава", въпреки че то е било спряно през целия този период, като е изтъквал, че в РП-Плевен "по никакъв начин не се толерира бездействие или незаконосъобразно поведение", въпреки че майка ми изрично е подчертала, че не оспорва цялостната работа на РП-Плевен, а единствено забавянето по ДП № 2924/2013, пр. № 3624/2013 по описа на РП-Плевен. Майка ми почина, без да дочака отговор от г-н Николов на последното си писмо, изпратено на 17.02.2017. В това писмо тя най-ясно е формулирала оплакванията си.  Седмица след смъртта ѝ напомних на админ. р-л на РП-Плевен, че очаквам отговор на писмото от 17.02.2017, като приложих у-ние за наследници. Отговор не получих. На 02.06.2017 Гл. инспектор ИВСС излезе със становище (приложено), че по нашия случай в РП-Плевен действително е налице голяма забава.

Хронология на разследването по нашия случай
06.06.2013 Подаден е сигнал за имотна измама
20.12.2013 Образувано е ДП след 6-месечна предварителна проверка
30.10.2014 Постановление за прекратяване
13.11.2014 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
02.12.2014 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
24.07.2015 Постановление за прекратяване
01.02.2016 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
01.03.2016 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
14.03.2016 Самоотвод на набл. прокурор, приет на 14.04.2016
01.05.2016 Нов набл. прокурор (втори)
18.10.2016 Вторият набл. прокурор е командирован в РП-Пловдив
01.11.2016 Нов набл. прокурор (трети), спира ДП-то
12.04.2017 Спряното ДП е възобновено със срок до 07.06.2017
07.06.2017 Срокът е удължен до 07.10. 2017


Очаквам компетентното Ви становище по поведението на г-н Вл. Николов след запознаване с приложените писма, които е разменил с майка ми. Според мен то е безотговорно, каквото е и на подчинените му, ангажирани с ръководството на разследването по имотната измама, от която пострада възрастната ми майка. С подаването на тази жалба не търся отмъщение, а съдействие за приключване на досъдебното производство и внасяне на обвинителен акт най-късно до 07.10.2017 - последния засега краен срок на разследването, започнало през далечното лято на 2013 г. с 6-месечна предварителна проверка. Моля, при евентуално даване на указания да имате предвид, че при работата по нашия случай в РП-Плевен не се изпълняват нито указанията на ОП-Плевен, дадени по пр. 42/15 (приложено последното засега указание на окр. пр. Антонова от 13.06.2017 във връзка с мое оплакване от 31.05.2017 - също приложено), нито тези на Съда, дадени при последния засега съдебен контрол - на 01.02.2016 от РС-Плевен и на 01.03.2016 от ОС-Плевен (приложени двете определения).


Преди да завърша, ще си позволя да цитирам накратко Съда при последния засега съдебен контрол от началото на миналата година:

"прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК"

и още: "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото"

и още: "показанията на пострадалата са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент"

и още: "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно".

Съдът изброи редица доказателства, тълкувани превратно от прокурора и заключи: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице" Думата превратно е на Съда, не моя.

Съдът констатира също така, че прокурорът само изрежда доказателствата (като журналист в новинарска емисия, без правен извод) и даде указания да се извърши преценка на вече събраните доказателства: "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка".

Съдът посочи и конкретните документи, които очакват преценката на прокурора: "приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове".  Под "копие на нотариални актове" най-вероятно се има предвид т.нар. "преписи" от решения на поземлена комисия.

Съдебният контрол мина още в началото на миналата година, а преценка все още не е извършена - на нито един документ! Изредиха се трима набл. прокурори, но указанията на съда стоят неизпълнени. Първият прокурор се самоотведе непосредствено след получаване на указанията, вторият мълча 6-7 месеца, след което беше командирован, третият мълчи вече 10 месеца. На този фон бездействието на г-н Николов изпъква още по-силно, а хвалбите му, че в РП-Плевен "по никакъв начин не се толерира бездействие или незаконосъобразно поведение", звучат още по-кухо. Специално за незаконосъобразното поведение, което не се било толерирало по никакъв начин в РП-Плевен, е достатъчно да се види констацията на Съда при съдебния контрол отпреди 17 месеца, че  "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК."

Спо
ред мен, прокурорът не просто не е изпълнил задълженията си за разкриване на цялата истина, а активно е участвал в укриването на важни документни доказателства, сред които и фалшифициран подпис на майка ми, както е намекнато в материала "Бележки по двата екземпляра на пълномощното" (приложен), съставен след множество правни консултации на базата на двете постановления за прекратяване, двете съдебни определения и документите, изпратени ни от РП-Плевен миналата година (заверени копия от пълномощното и регистъра, съхранявани в РП-Плевен).
Бележките са изпратени в РП-Плевен по ел. поща на 08.08.2017 под заглавие "по пр. 3624/13 - в помощ на обвинението".

  

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.comПРИЛОЖЕНИЯ 6 бр. съгл. текса (приложенията са под формата на интернет адреси, защото тежат много мегабайти) 1. Жалби, изпратени до админ. р-л РП-Плевен от пострадалата ми майка (покойница от 15.03.2017) в периода 27.12.2016 - 17.02.2017 и неадекватни отговори, изпратени от г-н Вл. Николов до нея в същия период
- 27.12.2016 Майка ми: Жалба срещу първия набл. прокурор. Изброява в 10 точки пропуски по разследването http://softisbg.com/dannies_blog/27122015-do-admin-r-l-na-rp-pleven---zhalba-sreshtu-prokuror.html

- 03.01.2017 Админ. р-л РП-Плевен: Не отговаря на жалбата, но дава интересна информация - пак имаме нов набл. прокурор: Здравко Луканов.  Твърди, че разследването продължава, а по това време то е било спряно от близо два месеца. http://softisbg.com/dannies_blog/2017-01-03%20pismo_ot_rp_pleven_adm_r-l_vl_nikolov_04012017.jpg

- 17.01.2017 Майка ми: Обяснява, че това не е отговор на жалбата ѝ и моли за проверка на забавеното с години разследване поради бездействие на пр. Маркович и укриване от нея на съществени факти и веществени доказателства. Цитира съда. http://softisbg.com/dannies_blog/17012017----.html

- 18.01.2017 Админ р-л РП-Плевен. Отново не отговаря на жалбата. Повтаря, че разследването продължава, а по това време то е било спряно от цели два месеца. Изтъква, че в РП-Плевен "по никакъв начин не се толерира бездействие или незаконосъобразно поведение"   http://softisbg.com/dannies_blog/2017-01-19%20pismo_ot_rp_pleven_adm_r-l_vl_nikolov_19012017.pdf

- 25.01.2017 Майка ми: Обяснява, че не оспорва цялостната работа на РП-Плевен. Отново моли за проверка. Цитира д-р Петър Раймундов. http://softisbg.com/dannies_blog/25012017----.html

- 02.02.2017 Админ р-л РП-Плевен: Отново не отговаря на жалбата. Повтаря, че разследването продължава, а по това време то е било спряно от два месеца и половина. Дава информация, че вторият набл. прокурор е била командирована (ние мислехме, че и тя се е отвела като първия). http://softisbg.com/dannies_blog/pismo_ot_rp_pleven_adm_r-l_vl_nikolov_02022017.jpg

- 10.02.2017 Майка ми: Моли да бъде разгледана жалбата ѝ за забавяне и админ. р-л да изпълни задълженията си по чл. 311 ЗСВ.

- 10.02.2017 Админ. р-л РП-Плевен: Не смята, че има "укриване" на доказателства. Нищо не казва за забавянето. http://softisbg.com/dannies_blog/pismo_ot_rp_pleven_adm_r-l_vl_nikolov_13022017.jpg

- 17.02.2017 Майка ми: Моли отново да бъде разгледана жалбата ѝ за действие или бездействие, което неоправдано забавя производството (чл. 307 ЗСВ): http://softisbg.com/dannies_blog/17022017----.html

2. Становище от 02.06.2017 на Гл. инспектор ИВСС, че по нашия случай в РП-Плевен действително е налице голяма забава http://softisbg.com/rennies_blog/SP_11.pdf

3. Последното засега от многото неизпълнени указания, изпращани от ОП-Плевен до РП-Плевен - писмо от 13.06.2017, окр. пр. Антонова, пр. 42/15, изведено на 14.06.2017: http://softisbg.com/dannies_blog/2017-06-13%20ot%20Ant%20do%20RP-Pl%2042%202015.pdf , към което е приложено мое писмо до пр. Антонова от 31.05.2017: http://softisbg.com/dannies_blog/31052017----.html
 
4.  Определение от 01.02.2016 на Районен съд гр. Плевен № 516 по ЧНД № 206/2016 http://softisbg.com/dannies_blog/2016-02-01%20Opredelenie%20na%20rs-pleven.pdf

5.  Определение от 01.03.2016 на Окръжен съд гр. Плевен № 178/01.03.2016 по ВЧНД № 160/2016 http://softisbg.com/dannies_blog/2016-03-01%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%A1-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD.pdf

6. Бележки по двата екземпляра на пълномощното http://softisbg.com/dannies_blog/post-122.html

-------

 

Обратна разписка

-

Subject: Прочетени: Fwd: жалба срещу г-н Вл. Николов, админ. р-л РП-Плевен
Date: Mon, 16 Oct 2017 08:49:29 +0300
From: OP <op@pl.prb.bg>
To: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

-

Това е разписка за писмото, което изпратихте до
"OP Pleven" <op@pl.prb.bg> в 16.10.2017 г. 8:46

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на 
компютъра на получателя в 16.10.2017 г. 8:49
-
Final-Recipient: rfc822;rennie@softisbg.com
Original-Message-ID: <8f0723a5-9670-e9e7-0b45-f754a31e07a8@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed


 


-

 

 


 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1358

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.