17.02.2017 От майка ми до Вл. Николов, админ. р-л на РП-Плевен

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това писмо е част от Кореспонденция с админ. р-л на РП-Плевен

 

Subject: боя се, че пак грешите, г-н админ. р-л
Date: Fri, 17 Feb 2017 15:36:07 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, comm-rep-sof@ec.europa.euДо: Г-н Вл. Николов, Админ. р-л на РП-Плевен

Копие до: горестоящи прокуратури, ВСС, ИВСС и представителство на ЕК в София - с молба за съдействие

От: Пострадалата по ДП №2924/13 на РП-ПлевенНа Ваш № 6962/2016 от 10.02.2017 (приложен)

Уважаеми господин Николов,

 Боя се, че пак грешите, като твърдите, че не е налице укриване на веществени доказателства от прокурора. Грешката Ви не е в самата дума "укриване". Тук аз съм сгрешила, извинявам се. Действително, копието от регистъра на кметството не е укривано. То е било налично в материалите по делото от есента на 2013 до есента на 2016, когато ми беше изпратено от РП-Плевен. Години наред си е стояло тихо и кротко в кашона и щом го поисках, веднага ми беше изпратено - САМО три месеца по-късно. Но нали все пак го получих, не се оплаквам. Сериозният проблем е друг - нито един прокурор не е забелязал, през всичките тези години, че това копие от регистъра на кметството представлява писмено доказателство за извършено документно престъпление - лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82.

По същия начин никой в РП-Плевен не е забелязал години наред, че и преписите от решения на поземлена комисия, с които е "удостоверена" собствеността ми при двете сделки през март 2013, също представляват доказателство за извършено документно престъпление - лъжливо документиране. Н-к ОСЗ Д. Митрополия вече е дала показания, че не съхраняват оригиналите, от които са издали "преписите" - без подписите на издателите на документите за собственост и без нито един техен подпис или каквото и да е отбелязване, че тези документи някога са били подписвани. Аз съхранявам нотар. заверени копия от оригиналите от декември 1999 г. с всичките подписи и с печат "Влязло в сила". Председателят на Нотариалната камара нарече тези "преписи" "документи с невярно съдържание" (в предаването "Открито" по БНТ на 21.07.2016). Но в РП-Плевен пак никой нищо не забелязва - ето това е проблемът.

По същия начин никой в РП-Плевен не е забелязал години наред, че и нотариалните актове за покупко-продажба на нотариус Иванов 007 от 14 и 18 март 2013 представляват доказателство за извършено документно престъпление. Тези нотариални актове неоспоримо доказват, че:

- нотариус Иванов 007 е приложил НЕВПИСАНИ документи като "доказателство", че е извършил проверка на собствеността;

- нотариус Иванов 007 е променил названията на представените му невписани документи така, че след унищожаване на архива му да бъдат напълно непроследими (не съществуват в правния мир документи с измислените от него названия);

- при втората сделка (единствената, която се разследва в РП-Плевен) Иванов 007 е променил и номера на заверката на съдържанието на представеното му пълномощно (№2-А), тъй като, по собствените му показания, този номер е трябвало да бъде №3, за да е пореден на номера на заверката на подписа №2, иначе не е валиден. В регистъра на кметството - очаквано - се оказа, че не е отбелязана заверка на съдържанието на пълномощното нито под пореден, нито под непореден номер, нито пък под фамозния №2-А.

Кой да забележи тези доказателства и да направи компетентен правен извод, съответно - да повдигне обвинение? Няма кой - години наред. Това е проблемът.

Освен това никой в РП-Плевен не е забелязал, че:

- приложените невписани документи НЕ са документите за собственост, с които се легитимирам (аз имам нот. актове на свое име, вписани в СлВп-Плевен);

- приложените невписани документи са били представени в кантората на нотариус Иванов 007 под формата на зле заверени преписи (без дата на заверката, без надпис "Вярно с оригинала", с променени имена на издателите и без нито един техен подпис);

- зле заверените преписи не са били направени от оригиналите (за това са налични показания на н-к зем. служба Д.Митрополия и становище на председателя на Нот. камара; аз съхранявам оригиналите);

Аз и близките ми отдавна сме разбрали как е станала измамата със земите ми в Плевенско. Нещата се изясниха още в края на 2014 след получаване на копия от документите по двете нотариални дела, налични в архива на нотариус Иванов. Провели сме собствено разследване. Не е трудно - просто се сравняват няколко документа с оригиналите, които съхранявам, и които съм предоставила на РП-Плевен. Аз и близките ми сме предоставили и всичк резултати от собственото ни разследване, придружени с учтиви писма: почитаеми, уважаеми, моля, преценете, моля, очакваме компетентното Ви произнасяне, благодарим предварително и т.н. Резултатите от нашето разследване също не се укриват - стоят си в кашона тихо и кротко. Само дето никой в РП-Плевен не им обръща внимание, а времето тече ли, тече.

Сега Вие ме съветвате да продължа пълненето на кашона и да не се оплаквам от неоправдано забавяне на производството (чл. 307 ЗСВ).

Съжалявам, но не съм съгласна.

Моля отново да разгледате жалбата ми срещу районния прокурор за неоправдано забавяне (чл. 307 ЗСВ). Под "районен прокурор" моля да се разбира не само пр. Маркович, но и мл. пр. Цонка Кичева, която беше наблюдаващ прокурор след самоотвода на Маркович в средата на март 2016 и която мълча месеци наред оттогава, а накрая, непосредствено след като ми изпрати копието от регистъра на кметство Гороцвет и копието от пълномощното, съхранявано там (с фалшифицирания ми подпис, останал неизследван години наред), замина за Пловдив, без да ме уведоми. Няколко месеца по-късно от Вас научавам, че внезапно е била командирована в РП-Пловдив. Вие ме уведомявате с голямо закъснение, че в момента набл. пр. е Здравко Луканов, но не ме уведомявате откога пр. Здравко Луканов е наблюдаващ, нито дали е имало друг/и наблюдаващ/и след внезапното командироване на мл. пр. Кичева, нито какво е извършено през изминалите няколко месеца след командироването, нито какво - през изминалата една година, откакто на 01.02.2016 съдът се произнесе, че са събрани достатъчно доказателства за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице.

Освен това Вие сте единственият, който твърди, че разследването продължава - при положение, че съобщението от 03.01.2017 за спиране на ДП-то продължава да стои на сайта на ПРБ вече 44 дни. В рамките на един месец от 10.01.2017 до 10.02.2017 горестоящите прокурори са изпратили 9 бр. писма с молби за информация по хода на делото и указания до РП-Плевен да изпратят постановлението за спиране, ако е изготвено такова - 3 бр. от ОП-Плевен, 5 бр. от ВТАП и 1 бр. от ВКП (приложени).

И последно, от близо три месеца се моля да ми бъде изпратено копие от протокола, с който е иззето пълномощното от архива на кметство Гороцвет. Не го изпращат, въпреки че от ОП-Плевен указаха да ми го изпратят още на 19.12.2016 (приложено писмото от ОП-Плевен до РП-Плевен).

НАКРАТКО: Моля отново да разгледате жалбата ми за действие или бездействие, което неоправдано забавя производството (чл. 307 ЗСВ) по ДП №2924/2013 вр.пр. №3624/2013 по описа на РП-Плевен.

С уважение,
Йорданка Найденова, 84 г., пострадалата по ДП №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 по описа на РП-Плевен
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17 вх. 7, ет. 1, ап. 80
тел. 0888 60 90 72
Предпочитан начин на комуникация: по е-поща
е-поща: ynaydenova@softisbg.com

Варна
17.02.2017


Приложения 11 бр  бр. съгл. текста: Ваше писмо до мен №6962/16 от 10.02.2017, изведено на 13.02.2017; 4 бр. писма от ОП-Плевен до РП-Плевен (1, 2 , 3, 4); 5 бр. писма от ВТАП до РП-Плевен (1, 2, 3, 4 , 5) и 1 бр. писмо от ВКП до РП-Плевен (прилагам съобщението за изпращането му, налично на сайта на ПРБ, тъй като не съм получила копие)


ЦЯЛАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С АДМИН. Р-Л НА РП-ПЛЕВЕН: http://softisbg.com/dannies_blog/---69622016----.html

А тук по-долу можете да прочетете първото ми обръщане към Админ р-л на РП-Варна - писмо от 27.12.2016 със заглавие "жалба срещу прокурор":
-------- Forwarded Message --------
Subject: жалба срещу прокурор
Date: Tue, 27 Dec 2016 15:45:33 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, office_gp@prb.bg, vss@vss.justice.bg


До: Админ. р-л на РП-Плевен

Копие до: ОП-Плевен, Гл. прокурор  и ВСС

От: Пострадалата по ДП №2924/13 на РП-Плевен

Жалба

срещу г-жа Ивета Маркович, бивш набл. прокурор по ДП №2924/13 по описа на РП-Плевен

Уважаеми господин Админ. р-л на РП-Плевен,

Г-жа Ивета Маркович, бивш набл. прокурор по ДП №2924/13, е укривала 2,5 години, че в регистъра за нотариални удостоверявания на с. Гороцвет, Разградско, копие от който е било иззето по надлежния ред на 12.09.2013 г. (приложено), липсва отбелязване за извършена заверка на съдържанието на пълномощно от 12.02.2013 със заверен подпис под №2 и съдържание под №2-А, том I, акт №2. През март 2016, след като съдът за втори път отмени нейно постановление за прекратяване с тежките думи, че прокурорът пренебрегва събраните доказателства, които съдът намира достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице, пр. Маркович си направи самоотвод и се измъкна и лук яла, ни лук мирисала.

Освен това, г-жа Маркович не обърна внимание на следните ключови моменти в моя случай:


1. Не съм обявявала за продажба нито 1 кв. м. от земите си.
    Пояснение. По принцип купувачът отива при продавача по обява за продажба. В случая няма обява.  Откъде накъде някакво непознато лице от София ще знае, че аз, възрастна жена от Варна, имам земи в Плевенско, а? И ще ме представлява пред нотариус в Плевен с пълномощно от с. Гороцвет, Разградско? Хм, хм.

Важно! Няма свидетели, които да са ме видели в селото.


2. В пълномощното  са дописани над 50 дка ниви (две съдебни експертизи).
    Пояснение. Бившият прокурор е описал двете съдебни експертизи в първото постановление за прекратяване на досъдебното производство от 30.10.2014, без да направи правен извод за дописването. Да беше написал поне, че химикалката им е свършвала и се налагало да вземат друга, а и да се преместят на друга подложка, и така - два пъти. Като във вица "Тъщата падна и се набоде на ножа. И така - няколко пъти."

Важно! Не е изяснен въпросът, откъде е гледал пълномощникът, като е описвал имотите в пълномощното (грешката в площта на едната нива насочва, че е гледал от преписа, издаден две седмици по-късно въз основа на това пълномощно - вж писмото до бившия набл. прокурор от 20.04.2015 - стр. 1 и стр. 2).3. В пълномощното е записано, че всичко е платено още при подписването му.
    Пояснение. Платежна разписка няма, но пък има любопитен телефонен разговор между дъщеря ми и лъже-пълномощника, проведен по негова инициатива на 14.05.2013. Той искал банковата сметка на дъщеря ми, за да бил преведял 25 000 лв. - бил се разбрал за тези пари с мене (лъжа). Дъщеря ми отказала. Лъжепълномощникът обещал да развали сделката до края на май 2013. Не изпълнил обещанието си. Изчакахме още няколко дни и на 06.06.2013 с дъщеря ми подадохме сигнал в Прокуратурата за имотна измама. Предоставихме записа на телефонния разговор за 25-те хиляди лева, а Прокурорът го хвърли в кошчето за боклук, образно казано, и писа в първото постановление за прекратяване, че ми били платени 15 000 лв. Повтарям - разписка няма. Има само показания на лъжепълномощника и братовчед му (и двамата осъждани). В интерес на истината и Съдът каза, че няма разписка.


4. Заверката на съдържанието на пълномощното не е отбелязана в регистъра за нотариални удостоверявания на кметството.   (линк към регистъра - много лошо копие; линк към писмо до набл. прокурор по този въпрос)
    Пояснение. Бившият прокурор е написала в първото постановление за прекратяване на досъдебното производство от 30.10.2014, че "в досъдебното производство се съдържат надлежно заверени копия от всички страници на регистъра за вписване на документите с нотариална заверка, съхранявани в архива на кметство Гороцвет, с нотариална заверка от кмета Иван Димитров, касаещи Йорданка Найденова (лист 141 - 142 от том ) от ДП) и съхранявания в Кметство с. Гороцвет, общ. Лозница, оригинал на Пълномощно №2/12.02 2013 г." Правен извод няма. А би трябвало да има и той да бъде нещо такова - щом заверката на съдържанието не е отразена, значи номерацията му е съчинена, т.е. няма заверка на съдържанието. Следователно няма и пълномощно за продажба на имотите, тъй като от 01.03.2008 г. пълномощното за продажба на имоти задължително трябва да бъде със заверка и на съдържанието, а не само на подписа. Вместо да повдигне обвинение за престъпление по чл. 308, ал.2 от НК - подправка на официално нотариално удостоверяване и случаят отдавна да е приключил, пр. Маркович укрива 2,5 години този факт, това годно веществено доказателство, заради което и започнах да Ви пиша.


5. Подписът ми върху пълномощното от архива на кметството е фалшифициран (неистински), при това толкова неумело, че не е необходимо човек да е графолог, за да го забележи.
    Пояснение. Досега, вече четвърта година от разследването (пиша това на 27.12.2016), не е направена експертиза на подписите ми нито върху пълномощното от архива на нотариуса, нито върху пълномощното от архива на кметството, нито върху декларациите по ДОПК, внесени в СлВп-Плевен на 14 и 18 март 2013 (ако има такива). Впрочем няма нужда да се харчат пари за експертизи на подписите ми сега, след като се оказа, че самото пълномощно не съществува (вж. т. 4 по-горе). Съществува престъпление по чл. 308, ал. 2 от НК, но все още липсва обвинение.    


6. Преписите от решения на поземлена комисия, с които пред нотариус е удостоверена собствеността върху около 3 дка горска територия и над 50 дка земеделска, не са направени от оригиналите.
    Пояснение. Пр. Маркович коментира само преписите за земеделските земи, при това - правно неграмотно (линк към становището на прокурора). Н-к зем. служба е дала показания, че не съхраняват оригинала, затова са издали разпечатка от компютъра, но прокурорът само е описала показанията й, без да направи извод, в постановлението си за прекратяване от 24.07.2015 (второто отменено от съда). Председателят на Нот. камара каза пред журналистката Валя Ахчиева, че преписите за зем. земи на майка ми са с невярно съдържание. Преписът от решението на ПК за горската земя също не е направен от оригинала. И в двата случая нотариусът е можел да забележи фалшификацията - особено фрапантна при преписите за зем. земи.   

"Препис" от Решение на ПК-Д.Митрополия №7000/1994 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки

"Препис" от Решение на ПК-Д. Митрополия №100/2000 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки   Пояснение за двете версии на това решение, изпратено до РП-Плевен на 20.11.2015 и потънало в забрава


7. Решенията на поземлена комисия, с лъже-преписите от които е удостоверена собствеността върху около 3 дка горска територия и над 50 дка земеделска пред нотариуса, не са вписани в СВ-Плевен.
    Пояснение. Съгл. чл. 586, ал. 4 от ГПК, нотариусът не е трябвало да издава нотар. актове за покупко-продажба, докато представените невписани документи за собственост не бъдат вписани, но този нотариус не е знаел за разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК  и не ги вписал (линк към информативния материал "Нотариус 007 не е бил запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК") Прокурорът мълчи по въпроса. Ако ги беше вписал, можех да поискам по граждански ред заличаване на дублиращото вписване - много по-лесно и по-щадящо решение на въпроса за всички, в т.ч. и за Прокурора. Но пр. Маркович като че ли не е желала въпросът да се реши. Тя през цялото време се е държала като пазител на беззаконието - поведение, недостойно за Прокурор.  


8. Аз се легимирам с нотариални актове на свое име, издадени въз основа на оригиналните, влезли в сила решения на ПК и  вписани в СВ-Плевен - за всички свои поземлени имоти.
    Пояснение.  Пр. Маркович споменава в двете си постановления за прекратяване само нот. акт за земеделските ми земи, без да коментира, че не е бил представен пред нотариуса. Просто мълчи по въпроса, че не е бил представен. За другия нот. акт напълно мълчи, дори не споменава, че съществува.

9. Аз съм дала на лъже-пълномощника Станимир нотариалния си акт за гората, но той го е скрил и е извадил преписи от предходни невписани документи за собственост.

    Пояснение. Бях забравила, че съм го дала, но брат му го е казал на дъщеря ми по телефона и тя го е записала. Дала съм била нот. си акт за гората още през 2012 покрай сечта (законна). Дъщеря ми е предоставила на прокуратурата аудиозаписа и текста (текст на аудиозаписа), но пр. Маркович изглежда ги е хвърлила в кошчето за боклук, образно казано.  Никакъв друг документ за собственост не съм давала на този измамник Станимир, който дойде в дома ми в гр. Варна и ме излъга, че бил бедно сираче от родното ми село, да съм му помогнела, като му продам 3-те дка изсечена от брат му гора да садял орехи. Пък той негодникът бил имал стотици декари земя, живеел в София и въртял някакъв бизнес със собствена фирма! Аз съхранявам в оригинал нотариалния си акт за 50-те дка ниви, решенията на ПК за нивите и за гората, както и още много други документи от почти вековната история на поземлената си собственост в Плевенско.


10. Нотариалните актове за покупко-продажба на нотариус 007 гъмжат от грешки: някои - технически, други - класически пример за лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82 (линк към информативния материал "Фактическата обстановка" и към документите, с които е извършена имотната измама)
    Пояснение. Съдържанието на нот. актове и неверните изявления на нотариуса, че уж били изпълнени особените изискания на закона при съставянето им, е тема табу за прокуратурата. Бившият прокурор се изказа само за подписите върху тях, че били истински. Да, истински са, ние не оспорваме това. Те задължително трябва да са истински, за да може да се потърси отговорност от ниотариуса по чл. 311, ал. 1 НК  за невярното им съдържание. Пр. Маркович като че ли не е била запозната с ППВС 3/82 за документните престъпления.        

----


Нотариален акт за "покупко-продажба" от 14.03.2013 за около 3 дка горска територия с фрапантно невярно съдържание, постановен в нарушение на закона от нотариус Иванов №007 (тук майка ми е "продавач" чрез "пълномощник"). Нот. акт от 14.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

--------


Нотариален акт за "покупко-продажба" от 18.03.2013 за около 50 дка зем.територия с невярно съдържание, постановен в нарушение на закона от нотариус Иванов №007 (и тук майка ми е "продавач" чрез "пълномощник"). Нот. акт от 18.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

--

-

Заключение. Разследването на имотната измама със земите ми в Плевенско се води от лятото на 2013. Сега сме краят на 2016. Поредното удължаване на ДП-то е до началото на 2017. Казват, че случаят бил много сложен. Аз пък смятам, че е сложен само за прокурори със слаба юридическа подготовка. Справка: Документите, с които е извършена имотната измама.

Надявам се да вземете мерки срещу неграмотното и безотговорно поведение на пр. Маркович не заради мен лично, а в обществен интерес.

В очакване на компетентния Ви отговор, благодаря предварително и Ви желая весели Новогодишни празници и плодотворна Нова година в борбата с всички видове престъпност!

С уважение,ЙОРДАНКА Д. НАЙДЕНОВА, 83 г., пострадалата по ДП №Д-2924/2013 г.
ЕГН 3301064135
гр. Варна 9010
ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
тел. 0888 60 90 72 (дъщеря ми Рени)
Това писмо е съставено с помощта на дъщеря ми

.

   

 

 

 

Обратно към цялата кореспонденция с админ. р-л на РП-Плевен

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1054

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.