Кореспонденция по преписка №7510 от 2013 на РП-Варна, пр. Вл. Лалов

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

06.06.2013 Сигнал за имотната измама със земите на майка ми в Плевенско

ПРИЛОЖЕНИЯ към сигнала от 06.06.2013:

1. Копие от НА №191, том ІІІ, рег. №5566, дело №1174/1999 год.

2. Справка от нотариус за извършени две „сделки" през март 2013 г.: стр. 1, стр. 2, стр. 3 и стр. 4 (забележка, 15.06.2016: справката е от публичния регистър на Агенцията по вписванията; от нея не личи с какъв документ за собственост се е легитимирал продавачът при продажбите; вижда се само, че майка ми има нотариални актове за земите си и че ги е продала; човек може да си помисли, че продажбите са станали с вписаните й нот. актове, както си е редът, но те са станали с невписани предходни документи за собственост, но тогава, на 06.06.2013 г. още не знаехме тези неща; щяхме да ги научим година и половина по-късно, когато успях да взема от нотариуса копия от цялата документация по двете нот. дела, бел. моя, Р.С.)

3. Експертно решение на ТЕЛК №573, зас. №027, от 16.02.2005 г.: стр. 1 и стр. 2 (74,5% инвалидност, призната от 2002 г., дължаща се на тежки костно-ставни деформации след прекарана на младини костна туберкулоза с операция по изсичане на загнилата бедрена кост, оперативният белег е около 30 см дълъг и на места до 5 см широк)

4. Социална оценка от 2010, срок до 2015 г.: стр. 1 и стр. 2 (тук пише, че майка ми има нужда от специализиран транспорт)

5. Извлечение от Търговския регистър, показващо, че измамникът Станимир Георгиев Кожухаров има запор от съдебен изпълнител 3000 лв. плюс 1938 лв. лихви към 03.02.2010 г. (тогава още не знаехме, че измамникът има и възбрана от Райфайзенбанк върху 725 дка земя, закупени от майка му; уведомихме Плевенската прокуратурата по-късно, бел. моя, Р.С., 15.06.2016)

6. Писмени показания на жертвата на измамата: стр. 1 и стр. 2

7. Списък на лица, адреси и телефони във връзка със случая на измама

 

 

19.06.2013 Постановление на пр. Лалов от РП-Варна - препраща в РП-Плевен по компетентност с мнение за престъпление по чл. 212 от НК. Пр. Лалов се държа много мило с майка ми и мен. Две седмици преди да състави постановлението си, ни прие в прокуратурата и разговаряхме. Обясни ни, че в Плевен ще се работи по случая, защото там са имотите и ни увери, че колегите ще направят всичко необходимо. 

-

В постановлението на пр. Лалов се споменаваше чл. 212 от НК - без посочване на алинея. На 20.12.2013 г., след 6-месечна предварителна проверка, в  РП-Плевен беше образувано досъдебно производство ДП №2924/13 по пр. №3624/13 срещу неизвестен извършител по чл. 212, ал. 1 от НК. Според мен, дъщерята на пострадалата, представените на 06.06.2013 г. материали насочват по-скоро към престъпление по чл. 209 от НК или чл. 212, ал. 2, защото майка ми никога не е отричала, че се е подписала върху пълномощното, само че - в дома си в гр. Варна, а не пред кмета на с. Гороцвет, Разградско.

Чл. 209. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода до шест години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който със същата цел използува заблуждението, неопитността или неосведомеността на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва с лишаване от свобода до три години.

 

Чл. 212. (Доп. - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм., бр. 28 от 1982 г.)

(1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.) Който чрез използуване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи без правно основание чуждо движимо или недвижимо имущество с намерение да го присвои, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който чрез съставяне на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ съзнателно даде възможност на друго физическо или юридическо лице да получи без правно основание такова имущество.


---

 

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/713

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.