34 истински подписа и 1 фалшив

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Тук са публикувани снимки на 34 подписа, положени от майка ми през периода от 2012 до 2016 г. - за сравнение с фалшифицирания й подпис върху пълномощното от архива на с. Гороцвет, Разградско. Заглавието е заимствано от филма "Четири сватби и едно погребение".

-

34-те истински подписа са на майка ми:

1. 08.06.2012 (1)

2. 08.06.2012 (2)

3. 08.06.2012 (3)

4. 12.02.2013 (1)

5. 12.02.2013 (2)

6. 12.02.2013 (3)

7. 28.05.2014 (1)

8. 28.05.2014 (2)

9. 02.07.2014

10. 23.09.2014

11. 25.09.2014

12. 10.10.2014 (1)

13. 10.10.2014 (2)

14. 06.01.2015

15. 20.01.2015 (1)

16. 20.01.2015 (2)

17. 20.01.2015 (3)

18. 05.03.2015

19. 09.03.2015

20. 11.03.2015

21. 13.03.2015

22. 19.03.2015

23. 23.03.2015

24. 18.04.2016

25. 19.04.2015

26. 20.04.2015

27. 27.04.2015

28. 28.04.2015

29. 04.04.2016

30. 28.09.2016 (1)

31. 28.09.2016 (2)

32. 28.09.2016 (3)

33. 06.10.2016 (1)

34. 06.10.2016 (2)

-

1-ният фалшив пак е на майка ми:

-

Фалшифицираният подпис на майка ми на пълномощното от Гороцвет в едър план - ясно копие

-

Фалшифицираният подпис и истинският подпис на майка ми един до друг с надпис от майка ми: "Фалшив!" и дата 06.10.2016

-

Фалшифицираният подпис на майка ми се намира върху пълномощно, иззето от архива на с. Гороцвет, Разградско през септември 2013 г. и престояло в РП-Плевен повече от три години (пиша това през октомври 2016), без тамошните капацитети да забележат фрапиращата разлика между истинския подпис на майка ми и тази груба имитация.

 

Накрая майка ми уведоми набл. прокурор, че подписът не е неин и обясни защо в писмо от 06.10.2016.

-

В писмото си тя написа:

"С настоящето Ви уведомявам, че подписът ми върху изпратеното пълномощно е фалшифициран, а в регистъра на кметството не е отразена заверката на съдържанието на пълномощното. Вписани са, както следва: №2 - пълномощно на мое име, №3 - декларация, №4 - декларация и №5 - декларация.

По фалшифицирането на подписа ми. Когато се подписвам, почитаема госпожо Прокурор, аз винаги започвам с "Й" (първата буква от името ми Йорданка), а фалшификатът започва направо с фамилията ми. След "Й"-то аз винаги изписвам четливо "Найд" (от фамилията ми Найденова), а на фалшификата е изписано само "На" и някаква разтеглена нечетлива буква - "и" или "м", не става ясно. Това не е моят подпис - категорично. Не е необходимо човек да е графолог, за да забележи фрапиращата разлика между истинския ми подпис и тази неумела имитация. Изпращам Ви за сравнение копие от пълномощното, съхранявано в архива на г-н нотариус Иванов 007, с положения в дома ми в гр. Варна мой подпис - истински. Прилагам и копието от архива на кметството - да Ви е подръка за сравнение. Сравнение може да се извърши и по снетите образци от подписа ми, с които разполагате - права и седнала.

Моля обърнете внимание на следовател Ценко Колев, ако вече не сте го направили, че в хода на продължаващото четвърта година разследване по моя случай на имотна измама, все още липсва компетентно произнасяне по истинността на подписа ми върху пълномощното от архива на кметството. Има само описание на две експертизи в постановлението от 30.10.2014 на стр. 6-8, но в тях липсва заключение по истинността на подписите ми в графа "Упълномощител". Прилагам извлечение от постановлението." Извлечение от постановление с описание на комплексни експертизи

 

-

Пълномощното е съставено с измама и е било използвано за кражба на около 3 дка гора и над 50 дка арендувани ниви.

Справка: Документите, с които е извършена имотната измама

Нотариусът е можел да предотврати измамата още при първата сделка, но вместо това е съдействал за извършването й - два пъти, и при двете сделки.

-

Прокуратурата на свой ред е можела да разкрие измамата още през 2013 г., но вместо това четвърта година се оправдават с изключително голямата правна и фактическа сложност на случая и само удължават срока на разследването. И то при положение, че разследват само едната сделка и само пълномощното - чл. 212, ал. 1 от НК.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/815

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.