Документите, с които е извършена имотната измама

Начало на блога

Обратно към всички документи

-

Дата на последна актуализация: 05.09.2017 г. (и частична - на 09.01.2018)

Р. Стоянова

-

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Нотариални актове за покупко-продажба от 14 и 18 март 2013 г. на г-н Иван Иванов, рег. № 007 Плевен

           1.1. Наши бележки по нотариалните актове .

           1.2.  Становища на компетентните органи по нотариалните актове

2. Преписи от решения на поземлена комисия, от които нотариус Иванов се е "уверил", че продавачката (майка ми) е собственик на продаваните имоти

           2.1. Наши бележки по преписите

           2.2. Становища на компетентните органи по преписите

3. Бележки по двата екземпляра на пълномощното (в тях са и нашите бележки, и компетентните становища)

4. Бележки по регистъра за нотариални удостоверявания на кметството, където е заверено пълномощното (в тях също са и нашите бележки, и  компетентните становища)

5. Други

 

                                                                       ***

 

Ние съхраняваме цялата документация по близо вековната история на нашите наследствени земи, последно вписани на името на покойната ми майка - вж нотариалните актове на майка ми и оригиналните решения на ПК.


 -

 

ЕТО И НАЙ-ВАЖНОТО ОТ ВСИЧКИ СТАНОВИЩА - КОНСТАТАЦИИТЕ И УКАЗАНИЯТА НА СЪДА ПРИ ПОСЛЕДНИЯ ЗАСЕГА СЪДЕБЕН КОНТРОЛ

 

Съдът се произнесе по прокурорското постановление от 24.07.2015 на две инстанции - на 01.02.2016 и на 01.03.2016

Съдът констатира, че "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК"

и още: "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото."

и още: "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно".

Съдът изброи редица доказателства, тълкувани превратно от прокурора и заключи: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице"

Съдът констатира също така, че прокурорът само изрежда доказателствата (като журналист в новинарска емисия, без правен извод) и даде указания да се извърши преценка на вече събраните доказателства: "Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка."

Съдът посочи и конкретните документи, които очакват преценката на прокурора: "приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове" (под копие на нотариални актове най-вероятно се има предвид преписи от решения на ПК).

ОТКАКТО СЪДЪТ СЕ ПРОИЗНЕСЕ ТАКА УБИЙСТВЕНО КРИТИЧНО, ПРОКУРАТУРАТА Е В СТУПОР ВЕЧЕ БЛИЗО ДВЕ ГОДИНИ! И ЗАЩО ТАКА? САМО ЗАЩОТО СЪДЪТ ИМ КАЗА, ЧЕ ОЩЕ КЪМ ЛЯТОТО НА 2015 Г. СА ИМАЛИ СЪБРАНИ ДОСТАТЪЧНО ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПОВДИГАНЕ НА ОБВИНЕНИЕ СРЕЩУ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ! ТАЗИ ПРОКУРАТУРА МАЙ Е ЗАБРАВИЛА ЗА КАКВО СЛУЖИ ...

-

 Срокът на "нашето" ДП 2924/13 -РП Плевен многократно се удължава с неизвестни мотиви.

Хронология на разследването по нашия случай (вж също новините по нашето дело)
06.06.2013 Подаден е сигнал за имотна измама
20.12.2013 Образувано е ДП след 6-месечна предварителна проверка
30.10.2014 Постановление за прекратяване
13.11.2014 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
02.12.2014 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
24.07.2015 Постановление за прекратяване
01.02.2016 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
01.03.2016 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
14.03.2016 Самоотвод на набл. прокурор, приет на 14.04.2016
24.04.2016 Нов набл. прокурор (втори) - иска и получава удължаване с 4 месеца до 12.09.2016
18.10.2016 Вторият набл. прокурор е командирован в РП-Пловдив, след като е поискал и получил удължаване с още 4 месеца до 12.01.2016
01.11.2016 Нов набл. прокурор (трети), спира ДП-то с постановление от 17.11.2016, изведено на 20.02.2017 - три месеца след датата на издаване и повече от месец след крайния срок 12.01.2017
12.04.2017 Спряното ДП е възобновено със срок до 07.06.2017 съгл. чл.245, ал. 3 НПК, като е изключено времето, през което наказателното производство е било спряно, без никой да обърне внимание на незаконосъобразното извеждане на постановлението за спиране
07.06.2017 Срокът е удължен до 07.10. 2017

07.10.2017 Срокът е удължен до 07.02.2018 и вероятно ще бъде удължаван до изтичане на всякакви давностни срокове, ако не се вземат мерки
  
 

 

 -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Това, че майка ми е била измамена да подпише в дома си на Галата, гр. Варна, пълномощно с празни редове, не е най-голямата "беля". Истинските проблеми започват оттам насетне. Кметът не е знаел как се заверява пълномощно за продажба на имот (вж "Проблеми с кметските пълномощни"). Н-к зем. служба не е знаела как се изготвя препис (вж "Проблеми с преписите от решения н ПК"). Нотариусът не е знаел как се провежда нотариално производство (вж "Нотариално производство - правила и пропуски"). И накрая - прокурорът не е знаел как се разследва документна имотна измама (евж "Разследване на док. измама - правила и пропуски"). 

-

 

Истинският подпис на майка ми (върху единия екземпляр на пълномощното):

 

Фалшифицираният подпис на майка ми (върху другия екземпляр на пълномощното)


А ето и коментарът на майка ми за фалшифицирания ѝ подпис (вж писмо от 06.10.2016)

          Нито един от разследващите не е е забелязал досега, че подписът на майка ми върху единия екземпляр на пълномощното е фалшифициран. Или са премълчавали? Графологична експертиза на подписа ѝ върху двата екземпляра на пълномощното не е направена. Или резултатът се укрива?

-

Обратно към всички документи

 

Начало на блога

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/727

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.