Документи за имотите

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

------

Тук са истинските документи за собственост на майка ми, Йорданка Дикова Найденова. За фалшивите, с които е извършена имотната измама - вж Документите, с които е извършена имотната измама

___

Нотариален акт от 1999 г. на Йорданка Найденова (майка ми), от който тя черпи правата си на собственост върху около 50 дка земеделска територия (дългосрочно арендувани ниви с договор, съставен през 2000 г. въз основа на този нотар. акт и удължаван с анекси, вписани в СлВп-Плевен, последно - през 2009 г. за срок от 7 години, до 30.09.2016: вж вписването му тук и тук)

Това е нотариален акт за признаване право на собственост на името на Йорданка Найденова - майка ми, 83-годишна към датата на публикуване на този постинг. С акта майка ми е призната за собственик на около 50 дка земеделска земя. Издаден е през 1999 г. от нотариус Ваня Пеева №082-Плевен по писмени документи - оригинално, влязло в сила решение на ПК-Д. Митрополия №7000/1994 г., удостоверение за наследници и др., както се изисква по закон. Това именно е актуалният документ за собственост, с който се легитимира майка ми като собственик. Вписан е в Службата по вписванията - Плевен през 2009 при вписване на поредния анекс към договора й за наем на земята (аренда), сключен през 2000 г. на основание нот. акт от 1999 г. "Пълномощникът", който през 2013 г. е "продавал" всичките й земи в Плевенско, не е разполагал с този нот. акт. Нотариус Иван Иванов №007, който е "изповядвал" сделката на 18.03.2013 г., не разбрал за съществуването му.  

Нотариален акт от 2006 г. на Йорданка Найденова (майка ми), от който тя черпи правата си на собственост върху около 3 дка гора в защитена зона от европейската еко-мрежа НАТУРА 2000


Това е нотариален акт за признаване право на собственост на името на Йорданка Найденова - майка ми, 83-годишна към датата на публикуване на този постинг. С акта майка ми е призната за собственик на около 3 дка горска територия - земя от Горския фонд, а както се оказа през 2014 г. и от защитена зона по НАТУРА 2000. Издаден е през 2006 г. от нотариус Ваня Пеева №082-Плевен по писмени документи - оригинално, влязло в сила решение на ПК-Д. Митрополия №С100/2000 г., удостоверение за наследници и др., както се изисква по закон. Това именно е актуалният документ за собственост, с който се легитимира майка ми като собственик на гората си (изсечена - уж законно). Вписан е в Службата по вписванията - Плевен през 2006 г. в деня на издаването му. Нотариус Иван Иванов №007, който е "изповядвал" сделката на 14.03.2013 г., не разбрал за съществуването му. Тук е приложен под формата на заверено копие от оригинала, издадено от СлВп-Плевен през октомври 2014 г., защото майка ми не разполага с оригинала. Дала го е на Станимир Кожухаров още през 2012 г. за уреждане на сечта от брат му - инж. лесовъд Валентин Кожухаров (Станимир е "пълномощникът" на майка ми при "продажбите" през 2013 г.). Станимир укрил нотариалния акт. Брат му го издаде - вж. разговора с брата на Станимир - текст и аудиозапис.

Решение на ПК-Д. Митрополия №7000/1994 в 2 бр. - оригинал на единия брой: лице на документа и гръб на документа, оригинал на другия брой: лице на на документа и гръб на документа

За разлика от "преписа", издаден през 2013 г. (вж обясненията за "преписа" в раздел "Документи, с които е извършена имотната измама"), оригиналното решение съдържа всички реквизити - имената на петчленната поземлена комисия, заседавала през 1994 и постановила решението, подписите им и печата на ПК. Това решение е в два броя с един и същ номер от една и съща дата поради това, че две от нивите са "по картата на землището" (върнати на старите им места, където са били при внасянето им е ТКЗС), а другите две - "по плана за земеразделяне" (възстановени на нови места със същата площ като компенсация, че старите им места са били заети от сгради). Било е представено в оригинал на нотариус Пеева №082 през 1999 г. за съставяне на нотариалния акт за собственост на името на майка ми. Нотариус Пеева постъпила професионално - направила копие от оригинала, поставила заверка за верността на копието (преписа) с оригинала, приложила оригинала към нот. дело и върнала завереното копие на майка ми. Вижда се заверката, извършена на датата на съставяне на нотариалния акт - 20.12.1999 г. Вижда се и заверка от поземлената комисия "Решението е влязло в законна сила. Дата: 13.10.1999 г."   

-

Решение на ПК-Д. Митрополия №С100/2000 - оригинал: стр. 1 и стр. 2
За разлика от "преписа", издаден през 2012 и 2013 г., не съдържа дописан текст (вж. обясненията  за "преписа" в раздел "Документи, с които е извършена имотната измама"). Пояснение за двете версии на решение С100/2000

 

----

В архива на майка ми се съхраняват и по-стари документи - за внасянето на земите в ТКЗС, както и за правото на собственост върху тях преди внасянето им в ТКЗС.

 

--

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/728

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.