08.06.2016 "Преписите" от решения на ПК в нашия случай на имотна измама

Начало на блога

Обратно към документите, с които е извършена имотната измама

Решението за 4-те ниви е в два броя с един и същ номер от една и съща дата поради това, че две от нивите са "по картата на землището" (върнати на старите им места, където са били при внасянето им е ТКЗС), а другите две - "по плана за земеразделяне" (възстановени на нови места със същата площ като компенсация, че старите им места са били заети от сгради).

Оригиналното решение: единия брой (лице, гръб) и другия (лице, гръб).

-

Фалшивият препис от решението за 4-те ниви с бележки, нанесени на ръка: върху единия брой (лице, гръб) и върху другия

-

2. ПРЕПИСИ от решения на поземлена комисия,  от които нотариус Иванов се е "уверил", че продавачката (майка ми) е собственик на продаваните имоти

-

2.1. Наши бележки по "преписите" от решения на ПК

Ние сме от пострадалата страна и сами сме си направили разследването, докато чакаме прокуратурата да се размърда. Тези бележки са изпратени на набл. прокурор на 08.06.2016. Оставени са БЕЗ ОТГОВОР (бел. моя, 09.01.2018)

-

"Препис" от Решение на ПК-Д. Митрополия №100/2000 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки   Това е преписът, от който на 14.03.2013 г. нотариус Иванов №007 се "уверил", че продавачката (майка ми) е собственик на около 3 дка горски имот, без да разбере, че майка ми се легитимира с нотариален акт. Впрочем той не е разбрал дори и това, че имотът е горски - "Обръщам Ви внимание - написа умникът на 29.12.2014 - земеделски земи, а не земя или гора!"

-

Препис" от Решение на ПК-Д.Митрополия №7000/1994 с номерирани грешки и към него - обяснителни бележки Това е "преписът", от който на 18.03.2013 г. нотариус Иванов №007 се е "уверил", че продавачката е собственик на около 50 дка дългогодишно аредувани ниви (малко над 50 дка). Представлява компютърна разпечатка от информационната система на общинската служба по земеделие, неумело имитираща препис от решение на поземлена комисия - с променени имена на членовете на комисията-издател и без нито един техен подпис, без заверка "Вярно с оригинала" и без дата на "заверката".

-

2.2. СТАНОВИЩА на компетентните органи по преписа от Решение № 7000/1994 НА ПК (за преписа от другото решение няма становище, защото в РП-Плевен разследват само втората от двете сделки)

 

Становище на районен прокурор Ивета Маркович  Прокурорът смята, че различията между оригинала и преписа са приемливи, тъй като "преписа отразява сегашното актуално състояние на земеделските имоти". Прокурорът греши - преписът трябва да бъде "идентичен с оригинала", по думите на председателя на Нотариалната камара (вж по-долу цялото му становище). Прокурорът не е забелязал грешката в площта на единия имот и липсата на подписите на издателите на документа (членовете на поземлената комисия) или по-скоро ги премълчава, тъй като е уведомяван нееднократно за тях. Любопитен детайл е, че в постановленията си прокурорът никъде не споменава, че сделките са извършени с неподписания "препис" от невписаното решение на ПК от 1994, вместо с вписания нотариален акт на пострадалата, издаден на нейно име въз основа на оригиналното, влязло в сила решение от 1999,  а се позовава само на категоричното заявление на нотариуса, че всички документи били изрядни и по двете сделки, без да съобрази, че достоверността на показанията на всеки един свидетел, в т.ч. и на г-н нотариуса, "следва да бъде преценявана през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му дава възможност да не дава показания уличаващи го в извършване на престъпление" (цитатът е от определение на РС-Плевен от 01.02.2016).

-

Становище на инспектор Лиляна Кузманова от Министерство на правосъдието Според инспектора от МП, "Решенията на ПК са без подписите на членовете на комисията, поради факта, че са заверени преписи, издадени в един по-късен момент от архива, към който момент комисията вече не е съществувала." Инспекторът от МП греши - липсата на подпис/и на издател/и означава и липса на документ в правния мир - вж извадката от съдебни решения за такива "преписи". Становището на инспектора от МП е налично в нейно писмо от 30.03.2015, изпратено в отговор на мое от 26.11.2014 до Нотариалната камара  с копие до МП, на което Нотариалната камара така и не отговори.

-

Становище за "преписите" на нотариус Димитър Танев, председател на Нотариалната камара. Според становището на Председателя на нотариалната камара, дадено по телевизията ("Открито" с Валя Ахчиева, 21.07.2016), "преписите" представляват документи с невярно съдържание: "Този препис, който Вие ми представихте, аз виждам, че не е идентичен с оригинала. Той трябва буквално да е идентичен целият текст. Това в случая не е налице. Не е препис по смисъла на закона на оригинален документ, независимо че той е подписан от съответното длъжностно лице в поземлената комисия или общинска служба за земеделие и гори и съответно има и печат на тази служба. [...] В случая се касае просто за липсата на документ, удостоверяващ правото на собственост. [...] След като се касае за документ с невярно съдържание, какъвто е завереният препис, опираме точно до това - документ с невярно съдържание." Обаче г-н Танев каза също така, че нотариусът е нямало как да забележи невярното им съдържание, тъй като не е имал възможност да сравни "преписите" с оригиналите, което не е вярно. Достатъчно е било нотариусът да ги прочете - не става дума да ги прочете на страните, а той лично да ги прочете (да ги разгледа), което явно не е направил, иначе щеше да забележи забележката, че имената на членовете на комисията-издател са променени, липсата на подписите на членовете на ПК, както и на каквото и да било отбелязване, че решението изобщо някога е било подписвано и др. особености.

-

ПОКАЗАНИЯ ЗА "ПРЕПИСИТЕ" ОТ РЕШЕНИЕ № 7000/1994 НА ПК (за другото няма, защото в РП-Плевен разследват само втората от двете сделкиН-к зем. служба, която е "заверила" тези "преписи", признава, че не съхраняват оригиналите, не знаят дори имената на членовете на ПК, които са издали решение № 7000/1994, затова са поставили забележката, че членовете на комисията са били други и не са заверили "преписа" с щемпел "Вярно с оригинала".  Това им е рутинна практика, тъй като не съхраняват в оригинал нито едно решение на ПК, издадено преди 2000 г. Кой знае колко сделки са изповядали плевенските нотариуси с компютърни разпечатки без нито един подпис, освен на лицето, което ги е "заверило" (криво-ляво, без щемпел "Вярно с оригинала")! Любопитен детайл е, че нито един служител от зем. служба не е забелязал, че пълномощното не дава права за снабдяване с преписи от решения на ПК. Това се е получило от много бързане да издадат преписите за час-два, за да остане време същия ден и за скиците, техническите характеристики, а също и за данъчните оценки от общината.

 -

СЪДЪТ ЗА ТАКИВА "ПРЕПИСИ" (не конкретно за нашите; за нашите още няма съдебно произнасяне) Тук е публикувана извадка от съдебни решения за "преписи" от решения на ПК като този в нашия случай - подписани единствено от лицето, което ги е заверило, с променени имена на членовете на ПК и т.н.  Съдилищата ги обявяват за нищожни, неистински, несъществуващи в правния мир и т.н. Има обаче един проблем - съдиите обявяват самите решения за несъществуващи в правния мир, вместо да обявят изрично и единствено само такива "преписи" от тях. Затова не смеем да се обърнем към съда с искане да се произнесе и по нашите "преписи".  

-

ВАЖНО! Дори в оригинал решенията на ПК за нашите земи нямат силата на КНА, тъй като въз основа на тях са издадени КНА - ЗСПЗЗ, ПЗР § 23. "Разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 1, изречение четвърто и на чл. 17, ал. 1, изречение шесто се прилагат и за влезлите в сила решения на поземлените комисии, придружени със скици, въз основа на които до влизането в сила на този закон не са издадени нотариални актове." За повече информация - вж Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА? (Бърз отговор: Да, но само тези, въз основа на които не е издаден КНА)

-

И още нещо:

Френско-български семинар на нотариусите - Париж, 1-3.12.2016  На този семинар предс. на Нот. камара изнася доклад на тема "Ролята на нотариуса в България за сигурността при закупуването на недвижим имот", в който се съдържат три важни за нашия случай информации: 1. че българските нотариуси, както и френските, не могат да съставят нот.акт, ако актът на праводателя не е вписан, 2. че българските нотариуси са издали стотици хиляди КНА въз основа на решения на ПК и 3. че повечето решения на ПК нямат елементарни белези на акт за собственост.

-

 

 

Начало на блога

Обратно към документите, с които е извършена имотната измама


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1471

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.