22.02.2018 Постановление на СРП

Начало на блога

Това постановление е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за февруари 2018

-

Това е още едно много хубаво постановление след постановлението от 19.02.2018. Прокурорът от СРП дава становище по досъдебното производство в РП-Плевен за нашата имотна измама, че са налични данни за престъпления по чл. 212, 316 и 311 НК. В това постановление се коментира и застрахователната измама, която се разследва в РП-Варна по пр. 14049/2017.

 

-

Сканиран оригинал

-


ПРОКУРАТУРА ИА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                    СОФИИСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА


РАЙОННА ПРОКУРАТУРА         ДО
Изх. № 08048/2018 г.         РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
.....02.2018 г.
гр. София            КОПИЕ:    ДО
                            РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПЛЕВЕН
                            На Ваша пр. пр. № 3624/2013 г.
        РБ
    СОФИЙСКА | 18     КОПИЕ:    ДО
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА         РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА  
    № 8048                    гр. Варна, ул."Г. Бакалов",
    27.02 | 2018 г.        v    бл. 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
    София
 
                    КОПИЕ:    ДО
                            СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА
                            На Ваша пр. пр. № 25509/2017 г.

                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            за изпращане на преписка по компетентност
                        гр. София, 22.02.2018 г.

    БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ - младши прокурор при Софийска районна прокуратура, след като се запознах с материали по пр. пр. № 25509/2017 г. по описа на Софийска градска прокуратура, пр. пр. № 8048/2018 г. по описа на Софийска районна прокуратура,


                        УСТАНОВИХ:

    На 19.02.2018 г. пр. пр. № 8048/2018 г. по описа на Софийска районна прокуратура е разпределена в Софийска районна прокуратура на нов наблюдаващ прокурор. Същата е изпратена от Софийска градска прокуратура по компетентност, като е посочено, че няма информация в СГП дали материалите по пр. пр. № 45168/2017 г. са приети по компетентност от РП-Врана. Прокурорът от СГП сочи, че изпраща допълнителни материали - 2 броя, изпратени по електронната поща от Ренета Стоянова, във връзка с нейна жалба, заведено към пр. пр. № 25509/2017 г. по описа на СГП, изпратена по компетентност с постановление от 23.11.2017 г. - общо 21 листа.
    На 01.02.2018 г. пр. пр. № 25509/2017 г. по описа на Софийска градска прокуратура е била разпределена на наблюдаващия прокурор по пр. пр. № 45168/2017 г. по описа на Софийска районна прокуратура. Същият се е произнесъл писмено, че следва пр. пр. № 25509/2017 г. по описа на СГП да се заведе в деловодството на Софийска районна прокуратура с нов номер, тъй като се касае за евентуална измама и документни престъпления, касаещи земеделски земи в обл. Плевен и е посочил лист 7 - 11 от преписката. След тази санкция на наблюдаващия прокурор по пр. пр. № 45168/2017 г. по описа на Софийска районна прокуратура е заведена настоящата преписка под нов номер, а именно пр. пр. № 8048/2018 г. по описа на Софийска районна прокуратура.
    След като се запознах с изпратените от СГП и заведени под пр. пр, № 8048/2018 г. по описа на Софийска районна прокуратура, установих, че в тях се съдържат два сигнала от едно и също лице - Ренета Тодорова Стоянова, жив. гр. Варна, ул."Г. Бакалов", бл. 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80. В тях Стоянова изрично е записала, че „ТОВА НЕ Е НОВО ПИСМО, а напомняне, че очаквам отговор."
    Първата от двата сигнала се отнася за евентуално извършени на 05.01.2017 г. в гр. Варна документни престъпления и престъпления по чл. 212, ал. 1 Наказателния кодекс. Жалбоподателката изрично е отбелязала в сигналите си /подадени по електронен път/ че въпросната застрахователна полица е издадена в гр.Варна в офис с адрес - пл. "Екзарх Йосиф"№1, ет. 2, ап. 4. Сигнала е получен в Софийска градска прокуратура на 23.01.2018 г., в 09.55 часа. Жалба със същите факти е послужила за образуването на пр. пр. № 45168/2017 г. по описа на Софийска районна прокуратура. Тя с постановление от 30.11.2017 г. е изпратена по правилата на местната компетентност на Районна прокуратура - Врана. Подобна жалба със същите факти е била предмет на проверка и по пр. пр. № 52754!2017 г. и пр. пр, № 5044212017 г. и двете по описа на Софийска районна прокуратура, обединени под пр. пр. № 52754!2017 г. по описа на Софийска районна прокуратура. Тя също с постановление от 12.02.2018 г. е изпратена по правилата на местната компетентност на Района прокуратура - Варна.
    Вторият сигнал се отнася за водено досъдебно производство по повод извършена имотна измама с пострадал - майката на тъжителя, и посочена хронология на разследването, от 20.12.2013 г. /образуване на досъдебно производство/ до датата на последното му възобновяване от 12.04.2017 г. и последен удължен срок на разследване - до 07.02.2018 г. В жалбата подробно са били описани действия по разследването, както и техния анализ от страна на жалбоподателя. Наличните данни сочат за извършено престъпление по чл. 212, както и чл. 316, 311 от НК, извършени на територията на гр. Плевен. Многократно, Ренета Стоянова е посочила номера на досъдебното производство и номера на прокурорската преписка, а именно досъдебно производство № 2924/2013 г. и пр. пр. № Зб24/2013 г. по описа на Районна прокуратура - Плевен. Сигнала е получен в Софийска градска прокуратура на 19.01.2018 г., в 08.54 часа. Жалба със същите факти е послужила за образуването на пр. пр. № 1072/2018 г. по описа на Софийска районна прокуратура. Тя с постановление от 19.02.2018 г, е изпратена по правилата на местната компетентност на Районна прокуратура - Плевен.
    В нито един от двата сигнала заведени под пр. пр. № 8048/2018 г, по описа на Софийска районна прокуратура не се сочат нови факти и обстоятелства, от вече проверяваните в горепосочените прокурорски преписки. От тях не може да се обосноват дори данни за извършено престъпление под територията на гр. София и с подсъднот на Софийска районна прокуратура.
    За първият сигнал - сочещ за престъпленията по чл. 308 и чл. 212, ал. 1 НК в чл. 35, ал. 2 НПК е предвидена районна подсъдност, респ. подследственост, но освен това правилата за местната компетентност изложени в чл. 36, ал. 1 НПК, също определят Районна прокуратура - Варна, като компетентна да приеме и продължи работата по настоящата преписка. В този смисъл Софийска районна прокуратура не е процесуално компетентна да продължи проверката по текущата предварителна проверка.
    За втория сигнал (имотната измама, бел. моя) - сочат за извършено престъпление по чл. 212, както и чл. 316, 311 НК в чл. 35, ал. 2 НПК е предвидена районна подсъдност, респ. подследственост, но освен това правилата за местната компетентност изложени в чл. 36, ал. 1 НПК, също определят Районна прокуратура - Плевен, като компетентна да приеме и продължи работата по настоящата преписка. В този смисъл Софийска районна прокуратура не е процесуално компетентна да продължи проверката по текущата предварителна проверка.
    Предвид горното и на основание чл. 199; чл. 35, ал. 1; чл. 36, ал. 1 и чл. 195, ал.1 НПК:

                            ПОСТАНОВИХ:

    РАЗДЕЛЯМ на две прокурорски преписки пр. пр. № 8048/2018 г. по описа на Софийска районна прокуратура, които следва да се заведат два отделни номера:
    - първият, от които да остане пр. пр. № 8048/2018 г. по описа на Софийска районна прокуратура и да съдържа от лист 1 до 6 - включително;
    - вторият, от които да се заведе под нов номер и да съдържа от лист 7 до 21 - включително.
    ИЗПРАЩАМ материалите по така разделената пр. пр. № № 8048/2018 г. по описа на Софийска районна прокуратура /да съдържа от лист 1 до 6 - включително/ на Районна прокуратура - Врана за приемане по КОМПЕТЕНТНОСТ по осъществени състави на престъпление по чл. 212, ал. 1 НК и ОБЕДИНЯВАНЕ към вече образуваните при Вас прокурорски преписки.
    ИЗПРАЩАМ материалите по така разделената и заведена под нов номер пр. пр. № ...8510..../2018 г. по описа на Софийска районна прокуратура /да съдържа от лист 7 до 21 - включително/ на Районна прокуратура - Плевен за приемане по КОМПЕТЕНТНОСТ по осъществени състави на престъпления по чл. 212, както и чл. 316, 311 НК и ОБЕДИНЯВАНЕ към вече образуваното при Вас досъдебно производство № 2924/2013 г, и пр. пр. № 3624/2013 г. по описа на Районна прокуратура - Плевен.
    ПРЕПИС от постановлението да остане на съхранение в Софийска районна прокуратура.
    ПРЕПИС от постановлението в едно с материалите по пр. пр. № № 8048/2018 г. по описа на Софийска районна прокуратура /да съдържа от лист 1 до 6 - включително/ да се ИЗПРАТИ по компетентност на Районна прокуратура - Варна.
    ПРЕПИС от постановлението в едно с материалите по заведената под нов номер пр. пр. № № .........../2018 г. по описа на Софийска районна прокуратура /да съдържа от лист 7 до 21 - включително/ да се ИЗПРАТИ по компетентност на Районна прокуратура - Плевен.
    ПРЕПИС от постановлението да се изпрати на Ренета Тодорова Стоянова, жив. гр. Варна, ул."Г. Бакалов", бл. 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80, за сведение.
    ПРЕПИС от постановлението да се изпрати на Софийска градска прокуратура по пр. пр, № 25509/2017 г. по описа на Софийска градска прокуратура, за сведение.
 
                                МЛ. ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)
                                            /Борислав Георгиев/
                            (Печат: Софийска районна прокуратура)

гр. Софня, 1463, бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 23, тел. 02/907 90 16, факс 02/866 58 77, e-mail: rp_sofia@prb.bg

 

-

Начало на блога

Това постановление е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за февруари 2018


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1524

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.