Как нотариус Иванов 007 прилага чл.586, ал. 1 и 2 ГПК

Начало на блога

Тази статия е част от материалите в раздела "Правила и пропуски в нотариалното производство"

-

ГПК - Проверка на собствеността

Чл. 586. (1) При издаването на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, нотариусът проверява дали праводателят е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на сделката.

(2) Правото на собственост се удостоверява със съответните документи. Когато праводателят не разполага с такива документи, правото на собственост се проверява по реда на чл. 587, ал. 2.

-
 
-

При измамните сделки със земите на майка ми през март 2013, нотариус Иванов 007 не е разбрал, че съответните ѝ документи за собственост са нотариални актове, издадени от негова колежка през 1999 и 2006 и вписани в СВ-Плевен. На практика напълно е игнорирал нотариалните актове. Пиша "игнорирал", тъй като функцията на вписването е оповестителна и никой не може да се оправдава, че не бил знаел за вписан акт - още по-малко пък нотариус.

-
За да ги игнорира, Иванов е влязъл, така да се каже, в ролята на самоназначил се, несъществуващ съд от няколко инстанции наведнъж и тихомълком - устно или, по-точно, наум - е постановил категорична нищожност на два напълно законосъобразни КНА. И то при положение, че никой никога не ги е оспорвал (те са неоспорими - ние съхраняваме всички писмени доказателства, въз основа на които са издадени).

-
След като се е "признесъл" - наум! - по "нищожността" на двата КНА, Иванов, вече като нотариус, констатирал - но пак устно, по-точно пак наум! - че майка ми е собственик по наследство от Г. Ойнарски, т.е. направил е същата констатация, като колежката си Пеева преди години, но за разлика от нея, не издал КНА, а направо изповядал сделките по невписаните решения, което пък е в нарушение на чл. 586, ал. 4 ГПК:  "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан".

-

Според мен, Иванов е изповядал сделките в нарушение на закона (или заобикалянето му?), защото представените документи за собственост НЕ са били "съответните документи" по см. на чл. 586, ал. 2 от ГПК: "Правото на собственост се удостоверява със съответните документи."  Съответните документи за собственост на майка ми са двата й КНА, издадени на нейно име и вписани в СВ-Плевен.

-
ВАЖНО! Да се твърди обратното, а именно, че решенията на ПК са "съответните документи" за собственост на майка ми, е все едно да се твърди, че старата й лична карта е съответният й документ за самоличност.

-
На сайта на Агенцията по вписванията изрично си пише, че при покупко-продажба се представя ПОСЛЕДНИЯТ документ за собственост - т. 1 от "Необходими документи за покупко-продажба на имот".

-
Ако майка ми не разполагаше с вписани документи за собственост, случаят нямаше да бъде толкова фрапантен (чела съм съдебни решения, които оправдават нотариуса, че не е вписал решението на ПК, но то наистина е било документът, с който се легитимира продавачът, т.е. грешката е била вярна, както се казва на шега).

Вж също:

Какво означава изразът "съответните документи" в чл. 586, ал. 2 от ГПК?

Член 586, ал. 4 от ГПК

Димитър Танев, председател на Нотар. камара: "Не е вярно това, което се коментира, че нотариусът не бил длъжен да прави справка в Имотния регистър."

-

Нотариус Иванов 007 в националния ефир:

Валя Ахчиева: А законът казва, че трябва да се провери в Агенцията по вписванията кой е последният вписан документ.

Нотариус 007: Ако бях проверил, какво щеше да се промени?

В.А.: Щяхте да видите, че има нотариален акт ...

007: Щяхме да изискаме копие от нотариалния акт и пак щяхме да направиме сделката.

В.А.: Тогава той щеше да отиде, пълномощникът щеше да отиде при Йорданка да каже, дай нотариалния акт и ако тя наистина не иска да го продаде, ще каже, каква гора, какви земи?

007: Това са си техни отношения, госпожа.

-

Нотариус 007 греши. Проверката на собствеността (чл. 586, ал. от ГПК)  и вписването на представения документ за собственост, ако не е вписан (чл. 586, ал. 4 от ГПК) са част от т.нар. особени изисквания на закона. Задължение на нотариуса е да следи дали са изпълнени, а не на гражданите. 

-

 

 Решение № 497 от 3.11.2009 г. на ВКС по гр. д. № 2173/2008 г., II г. о. Нотариусът е длъжен да извърши проверка на собствеността не само въз основа на представените документи. Без значение и обстоятелството дали продажната цена е платена от купувача преди (както е в случая), по време или след сключването на договора - и в трите случая плащането се извършва във връзка с него и причинната връзка между действията на нотариуса, който не е изпълнил задължението си чл.482, ал.1 ГПК/отм./, и причинената вреда е налице. (NB! При повечето подобни дела, съдиите решават точно обратното - че проверката на собствеността се правела само въз основа на представените документи, а пък цената била платена преди изповядването на сделката, така че нямало било причинна връзка с действията на нотариуса.)

 

-

 

Начало на блога

Тази статия е част от материалите в раздела "Правила и пропуски в нотариалното производство"

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1530

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.