19.02.2018 Постановление на СРП

Начало на блога

Това постановление е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за февруари 2018

-

Това е едно много хубаво постановление. Прокурорът от СРП дава становище по досъдебното производство в РП-Плевен за нашата имотна измама, че са налични данни за престъпления по чл. 212, 316 и 311 НК. 

-

Сканиран оригинал

 

-            ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
            СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

    СОФИЙСКА
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
    № 1072/18
    23.02.2018 г.
        София
                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    гр.София, 19.02.2018г.

    Н. Вълчев, прокурор при Софийска районна прокуратура, след като се запознах с пр.пр. 1072/18г. по описа на СРП,

                            УСТАНОВИХ:

    На 23.01.2018г. в СРП са постъпили материали/изпратени от СГП по пр.пр.№25509/2017г./ съдържащи Збр.жалби/получена по ел.поща/ от Ренета Тодорова Стоянова от гр.Варна с тема „"лишени от правосъдие-не знам защо". В жалбата се изнасят сведения за водено досъдебно производство по повод извършена имотна измама с пострадал - майката на тъжителя, и посочена хронология на разследването, от 20.12.2013г./образуване на досъдебно производство/, до датата на последното му възобновяване от 12.04.2017г. и последен удължен срок на разследване - до 07.02.2018г. В жалбата подробно са били описани действия по разследването, както и техния анализ от страна на жалбоподателя. Многократно, Ренета Стоянова е посочила номера на досъдебното производство и номера на прокурорската преписка, а именно д.п.№2924/2013г. и пр.пр.№3624/2013г. по описа на Районна Прокуратура - Плевен.
    Никъде в жалбата и изнесените обстоятелства не сочат извършени действия/или бездействия/, респ.данни за извършено престъпление на територията на гр.София и подследствени на Софийска Районна Прокуратура.
    Предвид гореизложеното, считам, че липсват доказателства, с които да се приеме,че е било извършено деяние на територията на гр.София, като наличните такива сочат за извършено престъпление по чл.212, както и чл.316, 311 от НК/, извършено на територията на гр.Плевен.
    С оглед изложеното материалите по пр.пр.№1072/2018г. по описа на СРП следва да бъдат изпратени на РП-гр.Плавен, за упражняване ръководство и надзор по разследването.

    Предвид горното и на основание чл.199 и чл.36, ал.1 от НПК,

                            ПОСТАНОВИХ:

    ИЗПРАЩАМ материалите по пр.пр.№1072/18г. на РП-гр.Плевен, с оглед упражняване ръководство и надзор по разследването.
    Копие от постановлението да се изпрати на Ренета Тодорова, на адреса по преписката/ гр.Варна, ул.„Г.Бакалов", бл.17, вх.7, ет.1, ап.80/, за сведение.

                            ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)
                                    /Н. Вълчев/
                            (Печат: Софийска районна прокуратура)

Гр. София, 1403, бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 23, тел. 02/907 00 16, факс 02/866 58 77, e-mail: rp_sofia@prb.bg

 

-

Начало на блога

Това постановление е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за февруари 2018


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1523

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.