14.12.2017 Писмо от СГП

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за декември 2017

-

Резюме. Всичко е в правомощията на РП-Плевен.

-

Сканиран оригинал


                    ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                        СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА


Пр. пр. № 19310/2017г.
14.12.2017г.
                                ДО:
                                Ренета Тодорова Стоянова
                                Гр. Варна, ул. "Г. Бакалов" № 17
                                Вх.7, ет.1, ап.80
    В Софийска градска прокуратура е образувана пр.пр.№ 19310/2017г. по повод изпратени по имейл сигнали от Вас до прокуратурата във връзка с разследването по ДП № 2924/2013г. по описа на Отдел следствен при ОП-Плевен, пр.пр.№ 3624/2017г. по описа на РП-Плевен.
    С постановление от 07.12.2017г. (изв. на 08.12.2017г.) е постановен отказ от образуване на досъдебно производство. Във въпросното постановление СГП е дала отговор на многократно поставените от Вас въпроси за развоя на ДП № 2924/2013г. по описа на Отдел следствен при ОП-Плевен, пр.пр.№ 3624/2017г. по описа на РП-Плевен.
    Поставените от Вас въпроси в изпратения имейл на 11.12.2017г, до РП-Плевен с копие до СГП, не са от компетентност на СГП, а единствено в правомощията на наблюдаващия прокурор по ДП № 2924/2013г. по описа на Отдел следствен при ОП-Плевен, пр.пр.№ 3624/2017г. по описа на РП-Плевен.


                                ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)
                                        /Ил. ТОЧЕВ/
                            (Печат: Софийска градска прокуратура)

-

Начало на блога

Това постановление е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за декември 2017


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1516

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.