Новини по делото за нашата имотна измама: февруари 2018

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

От края на октомври ме тормозят с друг номер - застрахователна измама. Аз - в ролята на измамника!

-

07.02.2018 Постановление на Апел. прокуратура София  Потвърждават постановление на СГП от 07.12.2017 за отказ да образуват ДП по сигнала ми до Гл. прокурор от 13.07.2017.

-

19.02.2018 Постановление на СРП Това е едно много хубаво постановление. Прокурорът от СРП дава становище по досъдебното производство в РП-Плевен за нашата имотна измама, че са налични данни за престъпления по чл. 212, 316 и 311 НК. 

-

21.02.2018 Становище на Любка Кабзималска от ИВСС  Още през м. юли миналата година били взети мерки за своевременното приключване на досъдебното производство. Само дето резултатите нещо хич ги няма.

-

22.02.2018 Постановление на СРП Това е още едно много хубаво постановление след постановлението от 19.02.2018. Прокурорът от СРП дава становище по досъдебното производство в РП-Плевен за нашата имотна измама, че са налични данни за престъпления по чл. 212, 316 и 311 НК. В това постановление се коментира и застрахователната измама, която се разследва в РП-Варна по пр. 14049/2017.


-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1515

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.