21.02.2018 Становище на Любка Кабзималска от ИВСС

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с ВСС и новините за февруари 2018

-

Резюме. Още през м. юли миналата година били взети мерки за своевременното приключване на досъдебното производство. Само дето резултатите нещо хич ги няма.

-

Сканиран оригинал

-
                            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                    ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
        гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон" № 17, тел.факс 02/9057503


Изх.№. Ж-17-91
Дата: 21.02.2018 г.                                СТАНОВИЩЕ
                        по сигиал Хз Ж-17-91/2017г.

    Любка Кабзималска - инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, след като се запознах с материалите по сигнала, установих:

    В Инспектората към ВСС /ИВСС / е образувана преписка № Ж-17-91/2017г. във връзка с подаден на 03.01.2018г. нов сигнал / адресиран до РП -Плевен,АП-ВеликоТъриово,ВКП,Парламент, Президентство, представителството на ЕК в гр.София и др.институции/ от Ренета Тодорова Стоянова от гр.Варна, по повод липсата на информация по движението на ДП №2924/13г., прокурорска преписка №3624/2013г. по описа на РП Плевен. Във връзка с подобен сигнал,ИВСС е изготвил становище от 23.02.2017г.,за което е уведомил г-жа Стоянова. По повод постъпило възражение срещу становището до Главния инспектор,жалбоподателката отново е уведомена със становище от 02.06.2017г. По повод на поредното възражение до ИВСС от 24.0В.2017г., отново г-жа Стоянова е уведомена от Главния инспектор на 04.09.2017г.
    Последвалите допълнителни жалби до ИВСС от 05.09.2017г.,12.09.2017г.,16.10.2017г.,21.11.2017г.,13.12.207г, и 21.12.2017г., са оставени без движение поради факта, че по преписката липсват нови данни и обстоятелства.
    В ИВСС са депозирани поредните жалби от 03.01.2018г., 12.01.2018г. и 26.01.2018г., в които отново не се сочат ново възникнали данни и обстоятелства, които не са били обсъждани във становищата на ИВСС.
    След подробно запознаване с предоставените в сигнала данни и след като проследи движението на прокурорските преписки в Унифицираната информационна система на ПРБ (УИС), се установи следното:

    С постановление от 20.12.2013г. РП - Плевен е образувала ДП срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.212 ал.1 от НК. С постановление от 30.10.2014г. ДП е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр. чл.24 ал.1 т.1 от НПК, като с определение от 13.11.2014г. по ЧНД №3142/2014г. на РС Плевен постановлението за прекратяване е отменено на основание чл.243 ал.5 от НПК. След проведено допълнително разследване с постановление от 24.07.2015г. ДП е прекратено на основание чл.243 ат.1 т.1 от НПК. Отново с определение №516 по ЧНД №206/2016г. на РС Плевен постановлението за прекратяване е отменено.
    С писмо от 30.06.2016г. на РП-Плевен, на основание чл.100 ал.З,вр. чл.91 ал.3 от НПК,жалбоподателката е уведомена,че не може да участва в качеството на повереник по горепосоченото ДП, тъй като е участвала в производството в друго процесуално качество.
    С постановление от 17.11.2016г. РП- Плевен с спряла ДП на основание чл.144 ал. 1 т.2 от НПК, като копие от същото е изпратено на пострадалия и е указано, че постановлението подлежи на обжалване пред РС Плевен.
    По повод на други жалби до РП- Плевен,г-жа Стояново е уведомена съответно на 03.01.2017г.,18.01.2017г. и 01.01.2017г., че при наличие на искания по разследването,то същите следва да бъдат заявени по съответния ред пред наблюдаващия прокурор.
    С писмо от 10.02.2017г. РП -Плевен е уведомила и Йорданка Найденова /със същия адрес на кореспонденция/, че не липсват документи по делото, че същите са заверени и изпратени от наблюдаващият прокурор. Отново с писмо от 17.02.2017г. г-жа Стоянова е уведомена от наблюдаващия прокурор относно движението на досъдебното производство, като на същата дата е уведомена и ВКП. Предвид изложеното не може да се направи извода, че жалбоподателката не е била уведомена относно подадените жалби, както и съответното процесуално движение на досъдебното производство.
    Следва също така да се отбележи, че ВКП на 19.10.2017г. е изискала справка по досъдебното производство относно етапите и резултатите от разследването. Справка е изискана и от ОП-Плевен на 22.12.2017г., като преди това на 19.10.2017г. е изискала наблюдателното производство за служебна проверка.
    С писмо от 15.01.2018г. ВКП е изискала досъдебното производство от РП- Плевен, като същото е изпратено на 02.02.2018г. Срокът на разследване е удължен до 07.02.2018г., като ИВСС няма компетенции да дава указания в тази връзка.

    По повод изпратеното ни копие от сигнала до Главния прокурор /жалба от 26.01.2018г., където се възразява по същество срещу постановление за отказ на СГП от О8.12.2017г., /липсват данни за № преписка/, то следва да се отбележи, че постановлението подлежи на контрол по процесуален ред пред АП - София.

    При настоящото проучване, не се констатират нарушения, свързани с образуването, движението и приключването на цитираното досъдебно производство. Всички действия и произнасяния на наблюдаващия прокурор са в съответствие с разпоредбите на НПК. Подаваните от жалбоподателя жалби до прокуратурата и съда са администрирани своевременно. Жалбоподателят се е възползвал от процесуалната възможност да обжалва постановленията пред горестоящата прокуратура или пред съда, в чиито изключителни правомощия е да се произнесат по тяхната правилност и законосъобразност.

    И в заключение отново следва да се обобщи, че от извършената проверка в конкретния случай не са установени нови факти и обстоятелства, които да налагат прилагане правомощията на Инспектората, подробно уредени в чл. 54 и сл. от ЗСВ.

    Екземпляр от становището да бъде изпратен на Ренета Стоянова на посочения в сигнала адрес.


                                        (Печат: ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ)
                                ИНСПЕКТОР: (Подпис, не се чете)
                                        ЛЮБКА КАБЗИМАЛСКА

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с ВСС и новините за февруари 2018

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1525

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.