05.01.2018 Писмо от СГП

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за януари 2018

-

Резюме. Всичко е в правомощията на РП-Плевен.

-

Сканиран оригинал

-

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                        СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРАПр. пр. № 19310/2017г.
05.01.2018г.

                                ДО:
                                Районна прокуратура Плевен
                                На пр. пр. № 3624/2013г.


                                КОПИЕ:
                                Ренета Тодорова Стоянова
                                Гр. Варна, ул. "Г. Бакалов" № 17
                                Вх.7, ет.1, ап.80    Приложено изпращам Ви по компетентност, разпечатки иа два имейла, изпратени на 21.12.2017г. от г-жа Ренета Стоянова до Софийска градска прокуратура.
    В Софийска градска прокуратура е образувана пр.пр.№ 19310!2017г. по повод изпратени по имейл сигнали от Ренета Тодорова до прокуратурата във връзка с разследването по ДП № 2924/2013г. по описа на Отдел следствен при ОП-Плевен, пр.пр.№ 3624/2013г. по описа на РП-Плевен.
    С постановление от 07.12.2017г. (изв. на 08.12.2017г.) е постановен отказ от образуване на досъдебно производство и преписката е прекратена.
    Поставените въпроси във връзка с изложените факти, обстоятелства и твърдения в двата имейла от 21.12.2017г., изпратени от г-жа Ренета Стоянова до СГП, не са от компетентността на СГП, тъй като касаят кореспонденция на г-жа Стоянова с различни институции, относно хода на разследването по ДП № 2924/2013г. по описа на Отдел следствен при ОП-Плевен, пр.пр.№ 3624/2017г. по описа на РП-Плевен, както и оценка на доказателствата по същото дело и изявление на водещия разследването следовател по делото и за това, вземането на отношение по доказателствата по делото, формирането на правни изводи, в т.ч. и приключване на досъдебното производство с внасяне с обвинителен акт в Районен съд Плевен е в правомощията на наблюдаващия прокурор по ДП № 2924/2013г. по описа на Отдел следствен при ОП-Плевен, пр.пр.№ 3624/2017г. по описа на РП-Плевен.

                                ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)
                                        /Ил. ТОЧЕВ/
                                (Печат: Софийска градска прокуратура)

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор и новините за януари 2018

-


   

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1517

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.