Новини по делото за нашата имотна измама: януари 2018

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

От края на октомври ме тормозят с друг номер - застрахователна измама. Аз - в ролята на измамника!

-

02.01.2018 До РП-Плевен - втора молба за у-ние, че предстои обвинение


03.01.2018 До РП-Плевен - ново! още един ден лишени от правосъдие


03.01.2018 До РП-Плевен - трета молба за у-ние, че предстои обвинение

05.01.2018 Писмо от СГП  Всичко е в правомощията на РП-Плевен.

12.01.2018 До РП-Плевен - ново! още един ден лишени от правосъдие (тук прилагам и нотариално заверените образци от подписа на майка ми, направени на 11.04.2013 пред нотариус Марина Ташева № 334 - Варна) за сравнение с фалшивия ѝ подпис върху пълномощното, както разбира се и самия фалшив подпис + коментара на майка ми за него, направен приживе на 06.10.2016 и изпратен на прокурора същия ден с учтиво писмо; добавям и правно-неграмотните коментари на пр. Маркович за "преписа" от решението на ПК за нивите и за нотариалния акт на Иванов 007 за "продажбата" им)

-

17.01.2018 От СГП до РП-Плевен с копие до мен  Всичко е в правомощията на РП-Плевен.

-

18.01.2018 До РП-Плевен и горестоящи - Поредно напомняне, че пета година чакаме компетентно произнасяне, като този път изрично моля да ползват материалите по нашето разследване, предоставени безвъзмездно с включени компетентни становища: http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html (компетентните становища хич не са компетентни, между нас казано, ама какво да ги прави човек - "нашенски юристи, сър!", бел. блогър)

-

26.01.2018 До Гл. прокурор - за липсата на отговор на сигнала от 13.07.2017 Прилагам постановлението от 07.12.2017 на пр. Точев от СГП за отказ да образува ДП  и обяснявам, че това постановление дава отговор на мои искания, каквито не съм отправяла и обратното - не дава отговор на исканията, които съм отправила. Отново моля за проверка по сигнала ми а престъпление по чл. 288 НК в РП-Плевен при разследването по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен.

-

Наблюдаващият ни прокурор Здравко Луканов е награден с повишение в ранг апелативен. След няколко месеца пък е наказан с "обръщане на внимание" - вж новините от август 2018

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 24 ЯНУАРИ 2018 г.
 

26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Здравко Венциславов Луканов - прокурор в Районна прокуратура - Плевен, с ранг „прокурор в ОП", на място в по-горен ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

-

 

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1456

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.