03.01.2018 До РП-Плевен - ново! още един ден лишени от правосъдие

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с РП-Плевен и новини януари 2018

-

Subject: ново! още един ден лишени от правосъдие
Date: Wed, 3 Jan 2018 00:02:59 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: p pl <rp@pl.prb.bg>, AP V.Tarnovo - official e-mail address <ap_vt@vt.prb.bg>, op@pl.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, sgp@prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, Валя Ахчиева <otkrito@bnt.bg>, delovodstvo@ombudsman.bg, sp@prb.bg, dans@dans.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, priemna@parliament.bg, chamber@notary-chamber.org, primeminister@government.bg, priemna@president.bg, news@btv.bgТова е поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне. Предишните са на 5, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21.12.2017 - налични в новините по делото за декември: http://softisbg.com/dannies_blog/-december-2017.html

Моля компетентните лица да обърнат внимание, че г-н Димитър Танев, предс. на Нотар. камара, каза пред Валя Ахчиева за нашия случай на имотна измама:
  "Налице е, в случая се касае просто за липсата на документ, удостоверяващ правото на собственост. След като се касае за документ с невярно съдържание, какъвто е "завереният" препис, опираме точно до това - документ с невярно съдържание." https://www.bnt.bg/bg/a/kak-vazrastna-varnenka-stana-zhertva-na-imotna-izmama
(изказването на Д. Танев е 3 минути от 23:10 до 26:10; предаването на В. Ахчиева е излъчено на 21.07.2016; темата е продажба с псевдопрепис от предходен невписан документ за собственост при наличие на актуален, вписан нотариален акт, до който лъжепълномощникът не е успял да се добере; година и половина измина оттогава, без нито един прокурор или друг орган да се самосезира, сякаш никога не е имало никакво предаване)

На 21.12.2017 пр. Луканов ми каза по телефона, че  ще има обвинение. Същото е казал и на апел. пр. Лещаков в средата на май 2017. Обещаваше го в началото на 2017 на покойната ми майка. Земите ни са във владение на дясната ръка на Камен Балбузанов - Ивайло Бировски (Иво Бокса). Бандата е била покровителствана от окр. прокурор Димитър Захариев, който вече е обвиняем.  

След двукратни опити да прекратят ДП-то през 2014 и 2015, в РП-Плевен най-после разбраха, че в нашия случай има престъпление, но като че ли още не са наясно с много неща.


Очаквам Вашия отговор, уважаеми компетентни лица, органи и институции на въпроса за издевателствата над пострадалата ми майка и игнорирането на огромния брой доказателства по делото, напълно достатъчни - според Съда - за повдигане на обвинение срещу повече от едно лице.


Повтарям за пореден път, че няма обективни причини за разтакаване, тъй като в РП-Плевен са налични следните доказателства:

1. Фалшифициран подпис на пострадалата върху единия екземпляр на пълномощното (пита се къде е експертизата? оставиха пострадалата ми майка 6 месеца да чака отговор до смъртта си! сега аз чакам тази експертиза девети месец вече; мълчат; вж писмото на майка ми от 06.10.2016, с което майка ми приживе уведоми прокурора за фалшифицирания си подпис и помоли за експертизата му http://softisbg.com/dannies_blog/jd_najdenova_pismo_do_conka_kicheva_06102016.pdf);

2. Дописвани 4 от 5-те имота в пълномощното (2 експертизи; без правен извод);

3. Кметско пълномощно, заверено само на подпис (а за имот трябва и заверка на съдържанието) в разградско село на 120 км от дома на пострадалата
жителка на гр. Варна от кмет, който по онова време е бил вече разследван от РП-Разград и осъден в края на същата 2013 година в окончателен съдебен акт за над 100 неприсъствени заверки - чл. 311, ал. 1 НК; освободен предсрочно от длъжност в началото на 2014;

4. Дописвана заверка на съдържанието на пълномощното ( показания и експертиза; без правен извод);

5. Измислен регистр. номер на заверката на съдържанието на пълномощното, несъществуващ в кметския регистър (без правен извод; вж същото писмо от 06.10.2016, с което майка ми приживе уведоми прокурора за фалшифицираната заверка на съдържанието на пълномощното: http://softisbg.com/dannies_blog/jd_najdenova_pismo_do_conka_kicheva_06102016.pdf);

6. "Препис" от решение на ПК 7000/1994, който не е направен от оригинала (показания на н-к земед. служба; становище на предс. на Нотар. камара, че
"преписът" е документ с невярно съдържание и че липсва документ за собственост при изповядване на сделката с 50-те дка ниви; без правен извод от прокурора);

7. "Препис" от решение на ПК С100/2000, който също не е направен от оригинала (изобщо не е коментиран от прокурор, защото в Плевен "разследват" само едната от двете сделки и упорито отвръщат очи от другата, а тя е много интересна, защото при нея горска територия от защитена зона е продадена като земеделска земя);

8. Два "нотариални акта за покупко-продажба" на нотариус Иван Иванов 007 от 14 и 18 март 2013, гъмжащи от пропуски и грешки - някои технически, други класически пример за лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82;

9. Пострадала, която съхранява всички документи за собствеността си, в т.ч. нотариалните актове на свое име, издадени въз основа на оригиналните решения на ПК и вписани в СлВп-Плевен;

10. Измамник-лъжепълномощник, който не е успял да се добере до нотариалните актове на "продавачката", тъй като пълномощното не дава права за снабдяване с каквито и да било документи за собственост;

11. Н-к зем. служба, която не знае, че не може да се издава препис от липсващ оригинал на документ за поземлена собственост (показания, че в зем. служба не съхраняват в оригинал нито едно решение на ПК, издадено преди 2000 г., не знаят дори имената на членовете на ПК, които са заседавали през 1990-те и са издавали оригиналните решения, затова при поискване на препис разпечатват данни за имотите от информационната система на земед. служба и пишат имената на сегашните служители, като нарочно не поставят щемпела "Вярно с оригинала" и изрично отбелязват, че съставът на ПК е бил друг; правен извод от тези интересни показания няма)

12. Нотариус, който се е "уверил" в собствеността на праводателя от "документ" за собственост без подпис на издателя, т.е. от лист хартия без никаква удостоверителна стойност, заверен криво-ляво без "Вярно с оригинала" и без дата на заверката, но пък със забележка, че съставът на ПК е бил друг - вж "документа" за собственост с бележки по него: стр. 1 - http://softisbg.com/dannies_blog/Prilozhenie%203_prepis_ot_Reshenie_7000_s_belezhki_1.jpg и стр. 2  - http://softisbg.com/dannies_blog/Prilozhenie%203%20_prepis_ot_Reshenie_7000_s_belezhki_2.jpg
 
13. Нотариус, който не знае, че ако документът за собственост на праводателя не е вписан, нот. акт за покупко-продажба не се издава (чл. 586, ал. 4 ГПК - вж материала "Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК" http://softisbg.com/dannies_blog/notarius-ivanov-007-ne-e-zapoznat-s-razporedbata-na-chl-586-al-4-ot-gpk.html)

14. Нотариус, който не знае, че решенията на ПК, въз основа на които са издадени КНА, нямат силата на КНА (ЗСПЗЗ, ПЗР § 23 - вж материала "Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА? бърз отговор - вярно е, но само за тези решения на ПК, въз основа на които не е издаден КНА: http://softisbg.com/dannies_blog/post-127.html).

НАКРАТКО. Разследването по ДП 2914/13 на РП-Плевен е пълен провал от 2013 досега. Главният виновник за имотната измама е нотариус Иван Иванов 007. Който смята, че не е в неговите правомощия, моля да предаде сигнала ми на компетентните органи. 

ПРИЛАГАМ материалите по нашето разследване, което извършихме - не безплатно, докато чакахме прокуратурата да заработи по нашия случай и все още чакаме - пета година: http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html


Хронология на станалото вече историческо разследване по нашия случай

06.06.2013 Подаден е сигнал за имотна измама
20.12.2013 Образувано е ДП след 6-месечна предварителна проверка
30.10.2014 Постановление за прекратяване
13.11.2014 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
02.12.2014 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
24.07.2015 Постановление за прекратяване
01.02.2016 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
01.03.2016 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
14.03.2016 Самоотвод на набл. прокурор, приет на 14.04.2016
01.05.2016 Нов набл. прокурор (втори)
18.10.2016 Вторият набл. прокурор е командирован в РП-Пловдив
01.11.2016 Нов набл. прокурор (трети), спира ДП-то
12.04.2017 Спряното ДП е възобновено със срок до 07.06.2017
07.06.2017 Срокът е удължен до 07.10. 2017

В момента срокът е удължен до 07.02.2018


-

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с РП-Плевен и новини януари 2018

-

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1458

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.