21.12.2017 До РП-Плевен -следователят от Плевен ми се обади

Subject: следователят от Плевен ми се обади
Date: Thu, 21 Dec 2017 12:13:06 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, AP V.Tarnovo - official e-mail address <ap_vt@vt.prb.bg>, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, sgp@prb.bg, delovodstvo@ombudsman.bg, gospodari@gospodari.com

(същото писмо препратих същия ден и до ДАНС, ВСС, ИВСС, НС, НК и МС)

До: Уважаемите компетентни лица от Прокуратурата и др.

Здравейте,

Току-що ми се обади сл. Миковски от Плевен. Нищо не знае за делото, по което уж работи. Не знае дори, че от 2014 земите ни са във владение на Ивайло Бировски (Иво Бокса). Не знае за фалшифицирания подпис на пострадалата. Не знае за фалшифицираната заверка на съдържанието на пълномощното. Не знае за нередовните документи за собственост. Както знаете, измамникът не е успял да се добере до нотариалните актове на майка ми и е занесъл на Плевенския нотариус едни хвърчащи листчета - неподписани "преписи", направени от липсващи в зем. служба оригинали на невписани решения на  ПК. Пълен провал е това разследване! Моля да се вземат незабавни мерки да приключва с ОА, както е редно! Съдът го каза още преди близо 2 години. Имаше и предаване по БНТ 1 за нашия случай, в което г-н Димитър Танев, предс. на Нотар. камара каза: "Налице е, в случая се касае просто за липсата на документ, удостоверяващ правото на собственост. След като се касае за документ с невярно съдържание, какъвто е "завереният" препис, опираме точно до това - документ с невярно съдържание."

Поздрави и пожелания за весели Коледни празници,

Ренета Стоянова, Варна

Блог за имотната измама: http://softisbg.com/dannies_blog/

ПРИЛАГАМ справка от СлВп-Плевен за покупко-продажбата на земите от Райна на Ивайло Бировски (Райна е майката на лъжепълномощника - след като ги купува от сина си през 2013, следват препродажби в кръг и така тя отново ги купува през 2014, но само седмица след това отново ги продава - този път на Иво Бокса), списък на писма, оставени без отговор, и извадка от съдебните определения в началото на 2016 (близо две години никой не  изпълнява указанията на Съда, а те са задължителни)

Извадка от констатациите и задължителните указания на Съда от началото на 2016, които близо 2 години стоят неизпълнени:

 "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." (цитатът е от Определение на РС-Плевен от 01.02.2016- приложено)

 Съдът се произнесе силно критично и по начина на водене на разследването:

"прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК (!)."

и още: "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото (!)."

и още:"показанията на пострадалата са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент"

и още: "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно (!)".

Съдът изброи редица доказателства, тълкувани превратно от прокурора и заключи: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице (!)."

Съдът констатира също така, че прокурорът само изрежда доказателствата (като журналист в новинарска емисия, без правен извод) и даде указания да се извърши преценка на вече събраните доказателства:

"Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка.(!)"

Съдът посочи и конкретните документи, които очакват преценката на прокурора: "приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове".

Моля, обърнете внимание на констатацията на Съда, че "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК (!)"

Тази констатация на Съда не е ли много сериозна? Прокурорът нали носи наказателна отговорност за неизпълнение на задълженията си по НПК?

НК - Чл. 288. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

-

(към това писмо приложих и справка "Мълчанието на прокурорите" - списък на писма, оставени без отговор)

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1449

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.