18.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. - поредно напомняне

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с РП-Плевен и новини декември 2017

-

Subject: Fwd: ново! още един ден лишени от правосъдие
Date: Mon, 18 Dec 2017 04:47:55 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp pl <rp@pl.prb.bg>, AP V.Tarnovo - official e-mail address <ap_vt@vt.prb.bg>, op@pl.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, Валя Ахчиева <otkrito@bnt.bg>, delovodstvo@ombudsman.bg, sp@prb.bg, dans@dans.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, priemna@parliament.bg, chamber@notary-chamber.org, primeminister@government.bg, priemna@president.bg, news@btv.bg
Това е поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне. Предишните са на 5, 11, 13, 14, 15 и 16.12.2017 - налични в новините по делото за декември: http://softisbg.com/dannies_blog/-december-2017.html

Моля компетентните лица да обърнат внимание, че в РП-Плевен пета година водят досъдебно производство по чл. 212, ал. 1 НК, а още не са направили граф. експертиза на подписа на пострадалата върху кметското пълномощно (или я крият).
Първо три години криха самото пълномощно с фалшифицирания подпис на майка ми. Получихме го чак в началото на окт. м. г., 2016. Майка ми веднага писа до тогавашния набл. прокурор, че подписът ѝ е фалшифициран, ЕГН-то - сбъркано, а рег. номер 2-А за заверка на съдържанието - съчинен. И помоли за копие от граф. експертиза. Ето линк към писмото ѝ: http://softisbg.com/dannies_blog/06102016.html. Шест месеца по-късно почина, без да дочака отговор, а набл. прокурор отново се смени с друг. Сега аз чакам - 10-ти месец след смъртта на пострадалата ми майка. Отговор няма. Защо ли?
-


ДО: РП-Плевен, пр. 3624/2013, ДП 2924/2013
КОПИЕ ДО: пр. Лещаков от ВТАП 1755/14, който допринесе за промяната в темата на писмото
ДО: Други компетентни лица и институции с молба да се самосезират

Очаквам Вашия отговор, уважаеми компетентни лица, органи и институции на въпроса за издевателствата над пострадалата ми майка и игнорирането на огромния брой доказателства по делото, напълно достатъчни - според Съда - за повдигане на обвинение срещу повече от едно лице.

Напомням, че прокурорът не изпълнява задълженията си - вж констатациите на Съда при съдебния контрол върху второто постановление за прекратяване: Съдебно определение от 01.02.2016 http://softisbg.com/dannies_blog/2016-02-01%20Opredelenie%20na%20rs-pleven.pdf и от 01.03.2016: http://softisbg.com/dannies_blog/2016-03-01%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%A1-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD.pdf;

Указанията на съда стоят неизпълнени близо две години, а те са задължителни:


"
Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." (цитатът е от Определение на РС-Плевен от 01.02.2016)

и още: "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК (!)."

и още: "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото (!)."

и още: "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно (!)".

Съдът констатира също така, че прокурорът само изрежда доказателствата (като журналист в новинарска емисия, без правен извод) и даде указания да се извърши преценка на вече събраните доказателства:

"Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка.(!)"

Съдът посочи и конкретните документи, които очакват преценката на прокурора: "приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове".

От съдебния контрол 01.02.2016-01.03.2016 изминаха почти две години, а преценка все още не е извършена на нито едно от събраните гласни и писмени доказателства! Изредиха се трима набл. прокурори, но указанията на съда стоят неизпълнени. Като че ли всички се мъчат да осуетят наказателното преследване ...

НК - Чл. 288. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.Повтарям за пореден път, че няма обективни причини за разтакаване, тъй като в РП-Плевен са налични следните доказателства:

1. Фалшифициран подпис на пострадалата върху единия екземпляр на пълномощното (пита се къде е експертизата? оставиха пострадалата ми майка 6 месеца да чака отговор до смъртта си! сега аз чакам тази експертиза девети месец вече; мълчат; вж писмото на майка ми от 06.10.2016, с което майка ми приживе уведоми прокурора за фалшифицирания си подпис и помоли за експертизата му http://softisbg.com/dannies_blog/jd_najdenova_pismo_do_conka_kicheva_06102016.pdf);

2. Дописвани 4 от 5-те имота в пълномощното (2 експертизи; без правен извод);

3. Кметско пълномощно, заверено само на подпис (а за имот трябва и заверка на съдържанието) в разградско село на 120 км от дома на пострадалата
жителка на гр. Варна от кмет, който по онова време е бил вече разследван от РП-Разград и осъден в края на същата 2013 година в окончателен съдебен акт за над 100 неприсъствени заверки - чл. 311, ал. 1 НК; освободен предсрочно от длъжност в началото на 2014;

4. Дописвана заверка на съдържанието на пълномощното ( показания и експертиза; без правен извод);

5. Измислен регистр. номер на заверката на съдържанието на пълномощното, несъществуващ в кметския регистър (без правен извод; вж същото писмо от 06.10.2016, с което майка ми приживе уведоми прокурора за фалшифицираната заверка на съдържанието на пълномощното: http://softisbg.com/dannies_blog/jd_najdenova_pismo_do_conka_kicheva_06102016.pdf);

6. "Препис" от решение на ПК 7000/1994, който не е направен от оригинала (показания на н-к земед. служба; становище на предс. на Нотар. камара, че
"преписът" е документ с невярно съдържание и че липсва документ за собственост при изповядване на сделката с 50-те дка ниви; без правен извод от прокурора);

7. "Препис" от решение на ПК С100/2000, който също не е направен от оригинала (изобщо не е коментиран от прокурор, защото в Плевен "разследват" само едната от двете сделки и упорито отвръщат очи от другата, а тя е много интересна, защото при нея горска територия от защитена зона е продадена като земеделска земя);

8. Два "нотариални акта за покупко-продажба" на нотариус Иван Иванов 007 от 14 и 18 март 2013, гъмжащи от пропуски и грешки - някои технически, други класически пример за лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82;

9. Пострадала, която съхранява всички документи за собствеността си, в т.ч. нотариалните актове на свое име, издадени въз основа на оригиналните решения на ПК и вписани в СлВп-Плевен;

10. Измамник-лъжепълномощник, който не е успял да се добере до нотариалните актове на "продавачката", тъй като пълномощното не дава права за снабдяване с каквито и да било документи за собственост;

11. Н-к зем. служба, която не знае, че не може да се издава препис от липсващ оригинал на документ за поземлена собственост (показания, че в зем. служба не съхраняват в оригинал нито едно решение на ПК, издадено преди 2000 г., не знаят дори имената на членовете на ПК, които са заседавали през 1990-те и са издавали оригиналните решения, затова при поискване на препис разпечатват данни за имотите от информационната система на земед. служба и пишат имената на сегашните служители, като нарочно не поставят щемпела "Вярно с оригинала" и изрично отбелязват, че съставът на ПК е бил друг; правен извод от тези интересни показания няма)

12. Нотариус, който не знае, че "документ" за собственост без подпис на издателя е чисто и просто един лист хартия без никаква удостоверителна стойност, независимо от това, че е заверен (криво-ляво заверен без "Вярно с оригинала" и без дата на заверката, но пък със забележка, че съставът на ПК е бил друг) - вж "документа" за собственост с бележки по него: стр. 1 - http://softisbg.com/dannies_blog/Prilozhenie%203_prepis_ot_Reshenie_7000_s_belezhki_1.jpg и стр. 2  -http://softisbg.com/dannies_blog/Prilozhenie%203%20_prepis_ot_Reshenie_7000_s_belezhki_2.jpg

13. Нотариус, който не знае, че ако документът за собственост на праводателя не е вписан, нот. акт за покупко-продажба не се издава (чл. 586, ал. 4 ГПК - вж материала "Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК" http://softisbg.com/dannies_blog/notarius-ivanov-007-ne-e-zapoznat-s-razporedbata-na-chl-586-al-4-ot-gpk.html)

14. Нотариус, който не знае, че решенията на ПК, въз основа на които са издадени КНА, нямат силата на КНА (ЗСПЗЗ, ПЗР § 23 - вж материала "Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА? бърз отговор - вярно е, но само за тези решения на ПК, въз основа на които не е издаден КНА: http://softisbg.com/dannies_blog/post-127.html).

НАКРАТКО. Разследването по ДП 2914/13 на РП-Плевен е пълен провал от 2013 досега. Главният виновник за имотната измама е нотариус Иван Иванов 007. Ако смятате, че не е във Вашите правомощия, моля предайте сигнала ми на компетентните органи. 

ПРИЛАГАМ материалите по нашето разследване, което извършихме - не безплатно, докато чакахме прокуратурата да заработи по нашия случай и все още чакаме - пета година: http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html


С почит към високоотговорната професия на Прокурора, която се уронва пред очите ми по много грозен и жалък начин от самите прокурори и следователи,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН 5707304036

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

Ето част от нашето разследване - за кметското пълномощно:

http://softisbg.com/dannies_blog/post-122.html

(тези бележки са изпратени в началото на август 2017 до РП-Плевен и горестоящите прокуратури в помощ на разследването)

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

към двата екземпляра на пълномощно със заверка на подпис №2 и на съдържание №2-А от 12.02.2013 на Кметство с. Гороцвет, Разградско

-

За да видите единият екземпляр, натиснете тук за стр. 1 и тук за стр. 2.

За да видите другия екземпляр, натиснете тук (и за двете страници).

-

Резюме. Описани са грешките и пропуските при съставянето и нотариалното удостоверяване на пълномощното с надеждата, че Прокуратурата ще прецени показанията на пълномощника от София, братовчед му от Разград и кмета на с. Гороцвет, Разградско, през разпоредбата на чл. 121, ал. 1 от НПК, която позволява на свидетеля да не дава показания, които могат да го изобличат в престъпление.

-

Увод. Пълномощното представлява бланка с оставени празни редове за вписване на личните данни и на имотите. В конкретния случай са вписани пет имота - по един на ред, без граници и съседи. За заверката на подписа е поставен щемпел. Заверката на съдържанието е изписана изцяло на ръка, сбита в долния край на листа, под щемпела. С това пълномощно са подготвени всички документи за две покупко-продажби и са изповядани две сделки - на 14.03.2013 (около 3 дка гора) и на 18.03.2013 (около 50 дка ниви).

-

Забележка. Пълномощното е в два екземпляра съгл. изискванията на закона от 01.03.2008 г. за едновременно удостоверяване на подпис и съдържание (чл. 37 ЗЗД и чл. 590, ал. 4 ГПК). Ако не знаете как се извършва нотариално удостоверяване на пълномощно за разпореждане с имот, вж Как се извършва заверка на подпис и съдържание" Оригиналът на единия екземпляр се съхранява в кантората на нотариус Иван Иванов № 007 от Плевен, а на другия - в РП-Плевен (л.178, т. IV от ДП). Върху оригинала от нотариалната кантора подписът на упълномощителката е истински, а върху този от РП-Плевен - фалшифициран. Ето истинският подпис и фалшифицираният един под друг:

 


А ето и коментарът на майка ми за фалшифицирания ѝ подпис (вж писмо от 06.10.2016)

Съдържание

1. Бележки по обстоятелствата около упълномощаването

2. Бележки по частния документ (пълномощното без заверката е частен документ)

3. Бележки по официалния документ (нотариалната заверка на пълномощно е официален документ)

-

Материали, използвани за цитати или илюстрация: документи по наказателното производство,  документи, с които е извършена имотната измама и кореспонденция 

-

1. БЕЛЕЖКИ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ОКОЛО УПЪЛНОМОЩАВАНЕТО

-

Обстоятелствата около упълномощаването са почти напълно изяснени от компетентните органи. Тук са цитирани констатациите на прокуратурата и съда, като са добавени още някои съображения. Съдържание:

1.1. Кой е ходил на 12.02.2013 в кметство с. Гороцвет, Разградско?

1.2. Може ли да се вярва на пострадалата (майка ми)?

1.3. Колко пари е платил Станимир на майка ми?

1.4. Защо няма нито един свидетел от с. Гороцвет, Разградско?

1.5. Какво издават датите върху документите за двете сделки?

1.6. Къде е разпечатката от тел. разговор на 12.02.2013 между пострадалата и нейния син (брат ми)?

-

1.1. Кой е ходил на 12.02.2013 в кметство с. Гороцвет, Разградско?

              „Упълномощителката" Йорданка Дикова Найденова от Варна (1933-2017) - майка ми - е успяла да даде достатъчно показания преди смъртта си. Прокурорът признава, че тя категорично отрича да е ходила в кметството.

            „Найденова категорично заявила, че не е давала съгласие за продажбата на около 50 дка земеделска земя, като не знае дали е подписала такова пълномощно. Св. Найденова категорично отрича да е посещавала с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград, както и да е подписвала Пълномощно в полза на Кожухаров да продава земеделските ѝ земи пред кмета на селото - Иван Станчев Димитров." (цитатът е от Постановление от 30.10.2014 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 2924/2013 г., пр. № 3624/2013 г. по описа на РП-Плевен )

-

               Обаче „пълномощникът" Станимир Георгиев Кожухаров от София, братовчед му от Разград и кметът на Гороцвет твърдят обратното.

                „Сделката е следвало да бъде сключена в гр. Плевен, за което той и Велик Дунчев, който притежава лек автомобил, посетили гр. Варна, откъдето взели Найденова. Кожухаров твърди, че по пътя предвид здравословното ѝ състояние Найденова се почувствала зле и заявила, че не може да издържи още дълго пътуването. Тъй като в този момент са се намирали в района на гр. Разград, откъдето е Велик Дунчев, последният му казал, че се познава с кмета на с. Гороцвет, с когото ловуват заедно и същия има правомощия да прави заверка на пълномощни. Кожухаров твърди, че след като пристигнали в селото кмета не бил в кабинета си, а в някаква ферма, където имало болно животно. Дунчев отишъл да го доведе, през което време Кожухаров попълнил Пълномощното и 3 бр. декларации. След като Велик Дунчев и кмета на селото Иван Димитров се върнали, пред него Найденова саморъчно вписала своите имена в подготвените документи, подписала ги и същите били заверени." (цитатът е от същото постановление)

-

               От друга страна двете технически експертизи показват, че в деня на заверката Станимир не е ходил в Гороцвет, а е бил в София, откъдето е разговарял с братовчед си.

              „От двете заключения е видно, че на датата на която е изготвено Пълномощното в с. Гороцвет - 12.02.2013г. били проведени няколко телефонни разговора между В. Дунчев и С. Кожухаров. По време на разговорите абонатите (избиращ или избиран) са се намирали в районите на клетки с местоположение в района на гр. Разград, Лозница и района и на гр. София, жк. Люлин. В този смисъл няма разговори, които да са били проведени същия ден и същевременно да са ползвани мобилни клетки на оператори с местонахождение гр. Варна и района и гр. Разград, както и района или участъка между гр. Варна и гр. Разград. Свидетелите Дунчев и Кожухаров твърдят, че същия ден са пътували заедно със св. Найденова от гр. Варна в посока гр. Плевен, което обезсмисля същите да са разговаряли чрез мобилни устройства, при положение, че са били заедно." (цитатът е от същото постановление)

-

              Съдът отменя постановлението от 30.10.2014.

             "Не става ясна причината поради която прокурорът безрезервно възприема, че след като назначената техническа експертиза, в т.ч. и допълнителната такава установили че били проведени няколко телефонни разговора между св. Дунчев и св. Кожухаров на 12.02.2013г. при намиращи се абонати/избиращ и избиран/ по време на разговорите в районите на клетки с местоположение в района на гр. Разград, Лозница и района и на гр. София, жк. Люлин, а не в районите на клетки с местонахождение гр. Варна и района и гр. Разград, както и района или участъка между гр. Варна и гр. Разград, и след заявеното от същите свидетели, че същия ден са пътували заедно със св. Найденова от гр. Варна в посока гр. Разград, това обезсмисляло същите да са разговаряли чрез мобилни устройства, при положение, че са били заедно. Да - не е възможно да бъде установено по категоричен начин чрез преки доказателства, че на дата 12.02.201Зг. това действително са лицата, които са ползвали съответните мобилни номера и са провеждали разговори, но тази възможност не следва да бъде изключвана а и не са им били задавани въпроси дали евентуално други лица са ползвали този ден регистрираните на тяхно име мобилни номера, кои са тези лица, и те също следва да бъдат разпитани. В този смисъл правилно би могло да се окаже твърдението на ж-ля че не близкото един до друг местонахождение на св. Дунчев и св. Кожухаров обезсмисля проведените помежду им разговори, а обратното - тези разговори да е било възможно да бъдат провеждани тъй като тези лица са се намирали далеч едно от друго, а именно в района на гр. Разград и гр. София, ж.к. Люлин и не са пътували с Н. на въпросната дата. На следващо място - основателно е оплакването в жалбата защо именно кметът на с. Гороцвет е следвало да завери процесното пълномощно и защо след като св. Дунчев и св. Кожухаров твърдят че св.Н. по време на пътуването не се чувствала добре, защо не са се върнали обратно в гр. Варна за изготвяне на пълномощно при по-голям избор на работещи нотариуси, а защо не и да уведомят роднините и, а е следвало заверката да се извърши от кмета на с. Гороцвет, който е близък приятел на св. Дунчев и те заедно, видно от показанията на последния, ходели на лов." (цитатът е от Определение на Районен съд гр. Плевен, 13.11.2014, потвърдено от Окръжен на 02.12.2014)

-

                 При допълнителния разпит Кожухаров дава противоречиви, променливи и объркани отговори.

                „На 05.01.2015г. допълнително бил разпитан св. Станимир Кожухаров като са му били задавани конкретни въпроси съгласно указанията на Районен съд - Плевен. На първо място Кожухаров заявил, че по време на пътуването св. Найденова действително се е почувствала зле, но не е припадала, а единствено е заявила, че няма да може да „издържи пътя". Причината, поради която не са се върнали в гр.Варна е била това, че във времево отношение е било обяд или ранен следобед и е съществувала възможност да бъде пропуснато работното време на нотариусите, още повече, че Кожухаров е бил дал вече парите на Найденова. На въпрос „Кога св. Найденова е била върната в гр.Варна на същия или на други ден и в коя част на денонощието?" Кожухаров е заявил, че са се върнали същия ден, но не може да посочи точен час." (цитатът е от Постановление за прекратяване на наказателното производство по ДП № 2924/2013 г., пр. № 3624/2013 г. по описа на РП-Плевен, изд. на 24.07.2015 г. и изведено на 27.07.2015).

-

            И още:

           "Св. Кожухаров заявил, че не може да си спомни кога са проведени разговорите по мобилен телефон между него и св. Дунчев на посочената дата, както и защо същите са били регистрирани на различни мобилни клетки, като допуска, че може и да са разговаряли, тъй като не са били през цялото време заедно - например, преди началото на пътуването Дунчев го е чакал в лекия автомобил и е възможно тогава да са разговаряли." (цитатът е от същото постановление)

-

             Братовчед му Велик Дунчев от Разград също започва да се обърква.

            „В своите свидетелски показания Велик Дунчев заявил, че не може да посочи приблизителния час, в който са тръгнали от гр.Варна, като е било преди обяд, както и не може да посочи кога са се върнали обратно. Дунчев заявил, че от много години ползва само един мобилен номер, като на 12.02.2013г. не го е предоставял на други лица, Във връзка със събраните данни, че на 12.02.2013г. от мобилния му номер са били провеждани разговори, като съответно местоположението на мобилните клетки е било в района на с.Бели Лом и гр.Разград, св. Дунчев заявил, че пътуването от гр.Варна за с. Гороцвет се извършва по пътя Варна-Русе, на който път, на разстояние от около 2-3 км един от друг се намират разклоните за двете села - първоначално се минава през разклона за с. Бели Лом, след което е разклона за с. Гороцвет. Тъй като двете села се намират на около 1 - 1,5 км от главния път е възможно мобилните клетки да се припокриват. На въпрос защо е провеждал мобилни разговори със св.Кожухаров, при условие, че са били заедно на 12.02.2013г., св. Дунчев заявил, че не си спомня подробности, но мисли, че е отишъл сам до фермата, за да извика кмета на с. Гороцвет и е възможно тогава да е разговарял с Кожухаров, който е „останал да го чака заедно с бабата (св. Найденова) в центъра на селото". (цитатът е от същото постановление)

-

                  На 24.07.2015 Прокурорът отново прекратява наказателното производство.

                "Считам, че и по време на допълнителното разследване не са били събрани безспорни и несъмнени доказателства, затова, че св. Найденова е била въведена в заблуждение от страна на св. Кожухаров или друго лице, което заблуждение да я е мотивирало да даде съгласие, като му предостави конкретна информация за това какви недвижими имоти - земеделски земи притежава в землището на с.Ставерци; като саморъчно впише имената си и се подпише върху петте документа - съответно 2 бр. Пълномощни и 3 бр. Декларации по чл.25 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и по чл. 264 ал. 1 от ДОПК, с които го упълномощава да се разпореди със същите. Действително в хода на досъдебното производство са били събрани данни, затова, че малко преди 12.00 часа на 12.02.2012г. и след 17,30 часа св. Станимир Кожухаров и св. Велик Дунчев са провеждали разговори помежду си в района на клетки с различно местоположение. Тези косвени данни, обаче, не са достатъчни по категоричен и безспорен начин да докажат, че на посочената дата визираните по-горе документи са били заверени от св. Иван Станчев Димитров в с.Гороцвет, общ.Лозница, обл.Разград без присъствие на упълномощителя - св. Найденова." (цитатът е от постановлението от 24.07.2015 г. за прекратяване)

-

                 Съдът отменя и второто постановление.

                „В своите показанията св. Кожухаров, Дунчев и Димитров твърдят, че на 12.02.2013г. в с.Гороцвет Н. е заверила пълномощно с упълномощено лице Кожухаров. Тези твърдения на свидетелите биват изцяло оборени от допълнителното заключение по назначената техническа експертиза. От същото се установява, че Дунчев и Кожухаров, когото Н. единствено познавала не са се намирали на едно и също място. Действително св. Дунчев е бил в с.Гороцвет, но Кожухаров се е намирал в гр. София. Този установен факт внася цялостно съмнение в достоверността на показанията на св. Дунчев, Кожухаров и Димитров. Съдът счита, че възползвайки се от това свидетелят Дунчев, който е бил добър познат със свидетеля Димитров го е мотивирал да завери подписа под пълномощното, без присъствието на Й.Н.. В този смисъл достоверността на показанията на свидетеля Димитров следва да бъде преценявана през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му дава възможност да не дава показания уличаващи го в извършване на престъпление. Същото се отнася и за свидетелите Дунчев и Кожухаров.

За да се установи обективната истина по делото, следва да бъде отговорено и на въпроса, поради какви причини се е наложило Й.Н. да пътува с цел издаване на пълномощно на св. Кожухаров и поради каква причина в крайна сметка пълномощното е издадено в с.Гороцвет от кмета Димитров, близък познат на свидетеля Дунчев, като се има предвид, че село Гороцвет освен, че не се намира на главния път гр.Варна-гр.Плевен, отстои на 27 км. от този път. Нелогични са твърденията на св. Дунчев и Кожухаров, че са пътували за гр.Плевен, отделно установено от заключението на назначената техническа експертиза, че на 12.02.2013г. св. Дунчев и Кожухаров не са били заедно. С оглед здравословното състояние на пострадалата Н., видно от заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза и напредналата й възраст най-логично е било упълномощаването да бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен, приятелството на св. Дунчев с кмета на с.Гороцвет - Иван Димитров, навеждат съда на извода, че свидетелят Иван Димитров е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка".

След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата Н. са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля, не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля да бъде определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н.. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода, че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от св. Кожухаров, което впоследствие той е заверил.

Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." (цитатът е от Определение от 01.02.2016 на Районен съд гр. Плевен № 516 по ЧНД № 206/2016)

-

                 На 01.03.2016 Окръжен съд гр. Плевен потвърждава определението на Районния.

                „В показанията си пострадалата Н. е категорична, че не е имала намерение да продава имотите си, че не е пътувала на 12.02.2013г. от гр.Варна за гр.Плевен. Свидетелката е категорична и че подписвала документи представени и от С.К., но в гр.Варна. Показанията на свидетелката са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата." (цитатът е от Определение от 01.03.2016 на Окръжен съд гр. Плевен № 178/01.03.2016 по ВЧНД № 160/2016)

-

              И още:

              „Прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно, както и че прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК" (цитатът е от същото определение)

-

НАКРАТКО по въпроса Кой е ходил на 12.02.2013 в кметство с. Гороцвет, Разградско?" Според съда, „упълномощителката" от Варна (майка ми) не е ходила, защото категорично е заявила, че никога не е ходила там и показанията ѝ са „неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент". Пак според Съда, и „пълномощникът" от София също не е ходил, защото с техн. експертиза е доказано, че на тази дата си е бил в София. Така че остава само Велик Дунчев от Разград, познат на кмета и братовчед на „пълномощника" от София.

-

1.2. Може ли да се вярва на пострадалата (майка ми)?

              Първият наблюдаващ прокурор (2013-2016) беше убеден, че пострадалата ми майка страда от психическо заболяване и не може да ѝ се вярва. Това нейно убеждение беше голямо недоразумение, което съм разяснила в материала „Как се стигна до абсурдните съмнения в психичното здраве на пострадалата ми майка"  Следващите двама прокурори не са се изказвали по въпроса. При първото прекратяване Съдът указа задължително извършване на психолого-психиатрична експертиза. При второто констатира, както е цитирано и по-горе:

                  „В показанията си пострадалата Н. е категорична, че не е имала намерение да продава имотите си, че не е пътувала на 12.02.2013г. от гр.Варна за гр.Плевен. Свидетелката е категорична и че подписвала документи представени и от С.К., но в гр.Варна. Показанията на свидетелката са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата." (цитатът е от Определение на Окръжен съд гр. Плевен № 178/01.03.2016 по ВЧНД № 160/2016)

-

                   Впрочем и прокурорът признаваше, че показанията на майка ми са категорични, неизменни и установяващи едни и същи факти, но вероятно е търсел начин да ги елиминира, за да останат само показанията на кмета и двамата му приятели. Отделен въпрос е, че документна измама се доказва не толкова със свидетелски показания, колкото с документи и даже преди всичко - с документи.

  -                          

                       Тук ще припомня накратко показанията на пострадалата ми майка, починала на 15.03.2017 на 84 год. в 4-тата година от разследването.

-

                      Майка ми е дала показания, че е била измамена от Станимир при второто му идване. Първото е било през май 2012. Тогава за първи път го е видяла, направил ѝ много добро впечатление. Представил се за беден сирак от родното ѝ село, рано загубил баща си (вярно е, че е загубил рано баща си). Трябвали му дърва за огрев, примолил се на майка ми да подпише документи за сеч. Брат му бил горски в Стара Загора и щял да уреди останалото (вярно е, че брат му Валентин Георгиев Кожухаров е лицензиран инж.-лесовъд). Казал, че няма пари, но обещал да изпрати по пощата и наистина ги изпратил (разполагам с официална справка от „Български пощи" за всички пощенски записи до майка ми от началото на 2012 до края на 2014, според която на 21.06.2012 Станимир е изпратил 450 лв. от пощата в с. Ставерци, Плевенско, където живее майка му Райна Илиев Толева - купувачка по сделката на 18.03.2013, 50-те дка). Втория път дошъл през зимата на 2013. С него бил „един мъж, негов приятел", който се представил само с първото си име - Велик и нищо друго не казал. Станимир се примолил да купи парчето земя, където била изсечена гората, за да сади орехова градина. Майка ми се съгласила и подписала „2-3 документа", без да ги чете - в кухнята в дома си на Галата в гр. Варна. Мислела, че вече го познава и може да му има доверие. Станимир оставил 250 лв, като обещал да изпрати още толкова. Повече не се обадил. Случайно научихме за измамата от телефонно обаждане на 04.04.2013 от мобилен телефон на стационарния телефон на майка ми, което аз първо помислих за телефонна измама. На 05.04.2013 направихме справка в Имотния регистър и разбрахме, че действително има вписани две сделки - на 14.03.2013 (изсечената гора, 2,880 дка) и на 18.03.2013 (нивите с обща площ около 50 дка).

-

                   NB! Нашият случай е интересен с това, че за разлика от класическата измама на възрастни хора, където измамниците се завъртат около самотни, социално слаби баби и дядовци, помагат им с храна, дърва за огрев и т.н., в нашия случай самият измамник влиза в ролята на социално слаб и измолва помощ от майка ми - през 2012 дърва за огрев, през 2013 парче земя, което майка ми смяташе за някакъв „пущиняк", а се оказа, че е горска територия в защитена зона от европейската еко-мрежа НАТУРА 2000. И двата пъти майка ми е мислела, че помага на бедно сираче от родното ѝ село да си стъпи на краката. Майка ми имаше среден месечен доход от около 700 лв. (пенсия 350 + годишна рента от две места около 3 500). Плащаше на жена от Галата да ѝ помага в домакинството. 

-

                    И още веднъж NB! За да изкара майка ми псих. болна, прокурорът се позоваваше на медицинските ѝ документи, което беше доста груба грешка. Майка ми беше трудно подвижна с призната инвалидност от 2002 г. (представен ТЕЛК още с подаване на сигнала на 06.06.2013  - вж мед. документи). Имаше множество заболявания и операции, но никога, повтарям - никога, не е имала никакви психически заболявания или проблеми. Разбира се, след измамата рухна, разви захарен диабет, не можеше да спи, плачеше, отслабна - с една дума, имаше нужда от психологическа помощ по европейските стандарти, като жертва на престъпление. Такава помощ не само не ѝ беше оказана, но беше тормозена с разпити и очни ставки да си "признае", че е ходила на 120 км от дома си в гр. Варна до някакво забутано разградско село да се подписва на пълномощно за продажбата на всичките си земи в Плевенско. И понеже не си "признаваше", я обвиняваха, че пречи на разследването. Майка ми беше градска жена от културна среда, бивша учителка, вдовица от 2006. Баща ми беше старши научен сътрудник I степен (с ранг на професор). По време на „упълномощаването" на Станимир, майка ми си имаше дългогодишна истинска пълномощница роднина - Цвета Палашка. Леля Цецка беше упълномощена с истинско пълномощно в изцяло печатна форма, заверено от нотариус в гр. Варна -- вж образци  от 2008 и от 2010  (аз съм изготвила текста, затова ги пазя в компютъра си). Роднината ни беше силно притеснена от имотната измама с нивите, за които тя, така да се каже, отговаряше. Почина скоро след снемане на показания. Показанията ѝ не са отразени в нито едно прокурорско постановление.

-

НАКРАТКО по въпроса „Може ли да се вярва на пострадалата от измамата?" Само ще цитирам пак констатацията на съда: В показанията си пострадалата Н. е категорична, че не е имала намерение да продава имотите си, че не е пътувала на 12.02.2013г. от гр.Варна за гр.Плевен. Свидетелката е категорична и че подписвала документи представени и от С.К., но в гр.Варна. Показанията на свидетелката са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата." (цитатът е от Определение на Окръжен съд гр. Плевен № 178/01.03.2016 по ВЧНД № 160/2016)

-

1.3. Колко пари е платил Станимир на майка ми?

                  Станимир е дал показания, че е платил на майка ми 15 400 лв.

                  "Кожухаров твърди, че дал на Найденова част от сумата, а именно 10400 лв. още в дома ѝ преди да тръгнат, а останалите пари до общия размер 15400 лв. ѝ е дал по-късно в колата."(цитатът е от Постановление от 30.10.2014 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 2924/2013 г., пр. № 3624/2013 г. по описа на РП-Плевен)

-

                     И още:

                     "На 05.01.2015г. допълнително бил разпитан св. Станимир Кожу­харов като са му били задавани конкретни въпроси съгласно указа­нията на Районен съд - Плевен. На първо място Кожухаров заявил, че по време на пътуването св. Найденова действително се е почувствала зле, но не е припадала, а единствено е заявила, че няма да може да „издържи пътя". Причината, поради която не са се върнали в гр.Варна е била това, че във времево отношение е било обяд или ранен следобед и е съществувала възможност да бъде пропуснато работното време на нотариусите, още повече, че Кожухаров е бил дал вече парите на Найденова. На въпрос „Кога св. Найденова е била върната в гр.Варна на същия или на други ден и в коя част на денонощието?" Кожухаров е заявил, че са се върнали същия ден, но не може да посочи точен час." (цитатът е от Постановление за прекратяване, изд. на 24.07.2015)

-

                 Но Съдът констатира, че няма доказателства в подкрепа на показанията му.

                 "По делото по отношение на свидетелите Станимир Кожухаров, Иван Димитров и Велик Дунчев са събрани доказателства, че същите се намират в близки отношения. Събрани са и доказателства , че именно Станимир Кожухаров е представил и използвал пълномощното за да продаде имотите на Найденова. Събрани са доказателства, че Кожухаров и Дунчев на 12.02.2013г. не са били заедно , като твърдят в показанията си. По делото няма и доказателства в подкрепа на твърдението на Кожухаров, че преди да тръгнат с Найденова за гр.Плевен при нотариус, той и бил вече платил имотите. В показанията си пострадалата Найденова е категорична, че не е имала намерение да продава имотите си , че не е пътувала на 12.02.2013г. от гр.Варна за гр.Плевен за да завери нотариално пълномощно за продажба на имотите си. Свидетелката е категорична и че подписвала документи представени и от Станимир Кожухаров, но в гр.Варна"

-

НАКРАТКО по въпроса "Колко пари е платил Станимир на майка ми?"  Съдът е дал аргументиран отговор, че няма доказателства за плащане на каквито и да било суми при подписване на пълномощното.

-

ДОТУК ПО ПЪРВИТЕ ТРИ ТОЧКИ. Съдът е убеден, че събраните доказателства са достатъчно за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице, като отдава голямо значение на техническата експертиза (разпечатките от мобилните оператори). Прокурорът обаче не е убеден. Може би смята, че ако делото влезе в съда само с тези уж достатъчни доказателства, братовчедите спокойно могат да кажат, че са давали телефоните си на други лица и тогава най-силният коз - техническата експертиза - отпада. Аз съм съгласна с Прокурора, затова продължавам с другите доказателства, повечето от които не са забелязани нито от прокуратурата, нито от съда.

-

1.4. Защо няма нито един свидетел от с. Гороцвет, Разградско?

                    Липсата на свидетели от с. Гороцвет, Разградско, е останала незабелязана от Съда, тъй като по делото са конституирани за свидетели множество лица от Плевен и околностите, които нямат никаква връзка с предполагаемото престъпление и никакъв принос за разкриването му.

                    За сравнение, по делото срещу кмета на с. Галиче Ценко Чоков са снети подробни показания от главния специалист на кметството (вж Решение на ОС-Враца от 11.04.2017 г.). В решението на Окръжния съд гр. Враца от 11.04.2017 г. пише, че упълномощителката била пристигнала в с. Галиче с кола, шофирана от сина на своя братовчедка, живуща в с. Галиче. Главният специалист на кметството М. С. я посрещнала, помогнала за изготвянето на пълномощното, а кметът Ценко Чоков го заверил точно по правилата за заверка на подпис и съдържание. Вж също и бележките по кметския регистър на Гороцвет)

                    В нашия случай няма никакви свидетели на упълномощаването - нито служител от кметството, нито човек от селото. На всичко отгоре, за разлика от кмета на Галиче, кметът на Гороцвет не е заверил пълномощното по правилата. (вж т. 1 и 2 тук по-горе и отделните бележки по кметския регистър на Гороцвет).

                       Прокурорът не е съпоставил показанията на „пълномощника" Кожухаров, че при пристигането им в селото, кметът "не бил в кабинета си, а в някаква ферма", с техническата експертиза, че на 12.02.2013 г. няма нито един телефонен разговор с кмета.

                     „Кожухаров твърди, че след като пристигнали в селото кмета не бил в кабинета си, а в някаква ферма, където имало болно животно. Дунчев отишъл да го доведе, през което време Кожухаров попълнил Пълномощното и 3 бр. Декларации. (цитатът е от постановлението от 30.10.2014)

-

                       От тези показания, при съпоставяне с резултата от техн. експертиза, че на 12.02.2013 няма разговори с кмета, следва, че някой трябва да им е казал къде е отишъл кметът. Някой трябва да е показал на Дунчев пътя за фермата. Някой трябва да е видял Дунчев във фермата. В същото време някой трябва да е поканил Кожухаров и възрастната варненка да седнат някъде, за да попълнят документите. Било е февруари, насред зима. Дунчев ги бил свалил от колата и заминал да доведе кмета от фермата, а те останали сами навън в снега и студа - "в центъра на селото" (показания на Дунчев). Става дума за млад мъж от София и 80-годишна жена от Варна с призната инвалидност от 2002 г. поради тежки костно-ставни деформации (вж мед. документи), която се чувствала зле, само дето "не била припаднала" (показания на Кожухаров). И никой не ги е видял? Отделно, съмнително е и това, че не са се обадили предварително да проверят, дали кметът е в селото. Ами ако е бил в София примерно? Или на зимен курорт в Рила? Ще си позволя да цитирам отново констатациите на Съда от 01.02.2016:

                    „За да се установи обективната истина по делото, следва да бъде отговорено и на въпроса, поради какви причини се е наложило Й.Н. да пътува с цел издаване на пълномощно на св. Кожухаров и поради каква причина в крайна сметка пълномощното е издадено в с.Гороцвет от кмета Димитров, близък познат на свидетеля Дунчев, като се има предвид, че село Гороцвет освен, че не се намира на главния път гр.Варна-гр.Плевен, отстои на 27 км. от този път. Нелогични са твърденията на св. Дунчев и Кожухаров, че са пътували за гр.Плевен, отделно установено от заключението на назначената техническа експертиза, че на 12.02.2013г. св. Дунчев и Кожухаров не са били заедно. С оглед здравословното състояние на пострадалата Н., видно от заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза и напредналата й възраст най-логично е било упълномощаването да бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен, приятелството на св. Дунчев с кмета на с.Гороцвет - Иван Димитров, навеждат съда на извода, че свидетелят Иван Димитров е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка".

След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата Н. са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля ***, не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля *** да бъде определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н.. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода, че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от св. Кожухаров, което впоследствие той е заверил.

Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." (цитатът е от Определение от 01.02.2016 на Районен съд гр. Плевен № 516 по ЧНД № 206/2016)

-

НАКРАТКО по въпроса „Защо няма нито един свидетел от с. Гороцвет, Разградско?" На този въпрос не е даден отговор нито от Прокуратурата, нито от Съда. Според мен, Велик от Разград е отишъл сам при кмета (има техн. експертиза, че Станимир от София си е бил в София). Велик е занесъл на кмета предварително подписаното пълномощно. Посещението му в кметството не е направило впечатление на никого, понеже и друг път е идвал при приятеля си (негови показания, че се познава с кмета, заедно ходят на лов). Именно затова няма нито един свидетел. Иначе, по принцип, пристигането на външни хора в дадено село няма как да остане незабелязано - особено пък, ако са от София и Варна, като в "нашия случай".

-

1.5. Какво издават датите върху документите за двете сделки?

                Преди сделка се подготвят документи - актуални скици, у-ния за данъчна оценка и др. За целта се подават заявления и след известно време се получават документите. Заявленията могат да се подадат от всеки, дори и без пълномощно, но получаването на скиците, данъчните оценки и т.н. задължително става лично или с нотариално заверено пълномощно.

                Като се погледнат датите върху заявленията и върху издадените документи, веднага става ясно кога е започнала подготовката за дадена сделка и кога е завършила. Това обикновено не е важно, но в нашия случай е от голямо значение.

                  Ето защо в нашия случай датите са от значение

                  Имаме две сделки - на 14 и 18 март 2013. Всички документи, и за двете сделки, са били издадени въз основа на заявления, подадени от Станимир след 12.02.2013 (12.02.2013 е датата на заверка на пълномощното от Гороцвет) и са били получени пак от него със същото пълномощно от 12.02.2013. Подготовката на документите е била в периода от 14.02.2013 до 21.02.2013.

                   Това, че пълномощното е от 12.02.2013, а заявленията и документите - от по-късна дата, означава, че пълномощното е било използвано не само за представителство пред нотариус, а и за снабдяване с всички документи за сделките, т.е. на 12.02.2013 няма как да са водили възрастната жена направо „за сделката" в Плевен, каквито показания е дал „пълномощникът", тъй като на 12.02.2013 не е имало издаден нито един документ за сделка - нито за едната, нито за другата. Има и още една подробност - преди да се отиде на сделка, подготвените документи се дават на нотариус да ги огледа (нотариусът може да забележи техн. грешка в някой от тях или да изиска допълнително още някой документ), записва се ден и час за сделката и чак тогава се тръгва. Отделен въпрос е, що за документи са „вадени" с това пълномощно и що за сделки - изповядани (вж бележките за документите)

                     Ако ли пък кажат, че са повели майка ми към Плевен, за да „вадят" заедно документите за сделките, следва да обяснят къде са смятали да я настанят за три-четири седмици (от 12-ти февруари до 14 и 18 март), защо са смятали да я разкарват по опашки из службите, след като тя едва стои на краката си и защо, както казва Съдът, не са се снабдили с пълномощно от нотариус в гр. Варна предвид здравословното състояние на свидетелката? Пълномощното е можело да бъде само за снабдяване с документи, щом толкова са държали възрастната варненка лично да се яви в кантората на нотариуса в Плевен. Така са можели, след като подготвят всички документи, да дойдат да я вземат с кола и тогава вече историята им с прилошаването по пътя щеше да звучи що-годе правдоподобно - с изключение на това „отбиване" в затънтеното Лудогорско село, разположено, както отбелязва Съдът, на 27 км встрани от пътя Варна-Плевен в посока Варна-Русе и оттам още 5-6 км встрани по някакъв селски път през преспите - било е 12 февруари! - за изготвяне на пълномощното при „най-големия" експерт по нотариални удостоверявания в цяла Североизточна България - Иван Станчев Димитров, завеждащ нотариална служба кметство Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград - осъден в края на 2013 г. за над 100 неприсъствени заверки (вж Присъда №540/2013г. от 17.10.2013 по НОХД №569/2013г., РС-Разград и мотивите към нея, потвърдена на 19.12.2013 от ОС-Разград). Освободен от длъжност в началото на 2014 г. Бил е разследван от лятото на 2012 - пише го в Мотивите, а към момента на "заверката" може да е бил вече и обвиняем.

-

                   Както каза Съдът в Плевен на 01.02.2016:

                  „След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата Н. са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля, не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля да бъде определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н.. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода, че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от св. Кожухаров, което впоследствие той е заверил."

-

                    Майка ми писа на прокурора още на 13.03.2015 г., че е необходимо да се съпоставят датите върху документите с показанията на измамниците, че са я водили за сделката в Плевен, но две години по-късно почина, без да получи отговор (писмото на майка ми от 13.03.2015: вж стр. 1 - тук пише: „И мен така ме измами Станимир Кожухаров - едно приказваше, а друго е пишело в документите." и стр. 2 от писмото.

-

                   И преди 13.03.2015 майка ми беше писала за датите, но отговор също не получи - вж първото писмо за издайническите дати (то е от 10.10.2014 и е писано изцяло на ръка от майка ми: стр. 1 и стр. 2 , за датите е на 2-рата страница). Датата на това първо писмо, 10.10.2014, е точно една седмица след получаване на копия от всички документи по двете сделки, налични в архива на нотариуса. Тогава още първият адвокат, на когото ги показахме, се хвана за главата и каза, че нашият случай е от областта на наказателното право. До последно обаче прокурорът продължи да настоява, че на 12.02.2013 майка ми е била карана с кола "за сделката в Плевен"  - вж протеста на прокурора от 09.02.2016 срещу определението на РС-Плевен.

                  В протеста е изтъкнато, че при преценка показанията "наблюдаващият прокурор е взел предвид следното: доколко логично и последователно същата е пресъздала твърдяните от нея факти и обстоятелства; цялостното ѝ процесуално поведение по време на разследването и в не малка степен обстоятелството, че същата категорично се е противопоставяла (поне два пъти) да бъде извършена психолого-психиатрична експертиза, която да даде заключение за нейната възможност правилно и достатъчно за целите на наказателното производство да пресъздава факти и обстоятелства, на които е била очевидка или са ѝ станали известни".  

-

                      NB! Майка ми никога не е отказвала псих. експертиза по простата причина, че никога не е била търсена за такава. Не е търсена за никаква експертиза - нито за съдебно-медицинска, нито за психолого-психиатрична. Търсена бях само аз (дъщерята) - два пъти, и двата по телефона, през лятото на 2014 и през май 2015. И в двата случая вещите лица не знаеха, че майка ми е пострадала, а не обвиняема, че не се води на учет в психиатрия, нито някога се е водела, че е над 80-годишна с ТЕЛК за 75% инвалидност от 2002 г. (физическа, а не психическа инвалидност - прокурорът бъркаше едното с другото). След като им обясних тези неща, както и че няма нищо спешно, тъй като разследването се води от 2013 г., повече не се обадиха. Отделен въпрос е, че съмненията в психическото здраве на пострадалата бяха едно голямо недоразумение, породено от превратното тълкуване от прокурора на медицинските ѝ документи като доказателство за психическо заболяване. Изразът "прокурорът превратно тълкува" е на Съда, а не мой, цитирам:            

                   „Прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно, както и че прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК" (цитатът е от Определение от 01.03.2016 на Окръжен съд гр. Плевен № 178/01.03.2016 по ВЧНД № 160/2016.

-

НАКРАТКО по въпросаКакво издават датите върху документите за двете сделки?" Датите издават, че версията с пътуването на 12.02.2013 „за сделката" в Плевен е неправдоподобна. Съдът констатира същото на базата на противоречията в показанията на Станимир Кожухаров от София и Велик Дунчев от Разград.

-

1.6. Къде е разпечатката от тел. разговор на 12.02.2013 между пострадалата и нейния син (брат ми)?

                     Майка ми поддържаше редовна връзка по телефона - почти всеки ден - с брат ми, който живее в Хасково. На 12.02.2013 г. също е разговаряла с него от домашния си телефон. Било е между 10:10 и 10:20 ч. Разпечатката от разговора със служебния телефон на брат ми в Хасково е видяна при предявяване на материалите на 13.10.2014 (вж записки по предявените материали, стр. 7) На 22.06.2016 майка ми помоли РП-Плевен да ѝ изпрати копие от разпечатката на разговора със сина ѝ, заедно с копия от два други документа (вж писмото от 22.06.2016), като приложи стр. 7 от записките). След три и половина месеца получихме копията от двата документа, но вместо разпечатката от разговора на 12.02.2013 между майка ми и брат ми, ни изпратиха копие от личната ѝ карта. Обадих се в РП-Плевен да попитам за разпечатката. Казаха ми, че са изпратили исканите копия и точка. Говорих и с прокурора, каза, че е била учудена, че съм поискала копие от личната карта на майка си. Обясних, че не съм и помолих да изпратят разпечатката. Не я изпратиха. И в двете постановления за прекратяване пише, че майка ми не е разговаряла с никого на 12.02.2013, което не е вярно.

-

НАКРАТКО по въпроса „Къде е разпечатката от тел. разговор на 12.02.2013 между пострадалата и нейния син (брат ми)? Търси се, трябва да е някъде из папките. Намирането ѝ е важно, доколкото представлява още едно доказателство, че за майка ми 12.02.2013 е бил един най-обикновен, спокоен зимен ден, в който нормално си е говорила със сина си по телефона между 10:10 и 10:20 ч. предобед, без да подозира, че на този ден някакъв кмет на някакво сгушено в снежните преспи разградско село, разследван от РП-Разград за над 100 неприсъствени заверки,  "заверява" в нейно отсъствие пълномощно в един-единствен екземпляр за продажба на всичките ѝ земи в Плевенско - около 3 дка гора (изсечена през 2012) и около 50 дка ниви (дългогодишно арендувани). Пълномощното наистина е в един екземпляр, другият е с фалшифициран подпис на майка ми - вж бележките по кметския регистър.

-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ОКОЛО УПЪЛНОМОЩАВАНЕТО

Обстоятелствата около упълномощаването са почти напълно изяснени. Остава само да се съпоставят показанията на Станимир от София с датите върху 2-3 документа и да се обърне внимание на липсата на свидетели от с. Гороцвет - нито служител от кметството, нито човек от селото. Както казва Съдът, събраните доказателства са достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." (цитатът е от Определение на Районен съд гр. Плевен № 516 по ЧНД № 206/2016). Според адвокатите, с които сме се консултирали, в показанията по наказателното дело има данни за заблуждение (чл. 209, ал. 1 НК) и лъжесвидетелство (чл. 290, ал. 1 НК), но те не могат да се използват в гражданското дело, а майка ми повече не може да дава показания, защото почина тази година, 2017, след като даде предостатъчно в досъдебното наказателно. Само ако прокуратурата повдигне обвинение и наказателният състав на съда издаде присъда, тогава ще можем да си върнем отнетите с измама земи. Наскоро попаднах на едно старо мое писмо до брат ми от 17.01.2014 и с буца в гърлото си спомних, колко щастлива беше майка ми на този ден и как всички очаквахме делото да започне всеки момент и да завърши за няколко месеца:

"Днес беше разпитът в Следствената служба към Прокуратурата на Варна. Светльо ни закара с колата и чака отвън (Светльо е синът ми, бел.моя, Р.С.). Разпитаха ни много подробно. Бяхме разделени в отделни кабинети. Аз при един следовател, а майка ни - при  една следователка, Бакалова, същата, която ми се беше обадила по телефона преди това.  Въпросите бяха цели три страници. Разказахме отново цялата история от лятото на 2012 досега. Аз свърших за час и половина и излязох навън при Светльо. Заедно чакахме още 40 минути, докато излезе и майка ни - придружена от следователката и силно развълнувана от доброто отношение. Следователката каза пред трима ни, че като завърши наказателното дело, ще трябва да заведем гражданско за връщане на земята. С решение от наказателното дело гражданското ще мине бързо. Но тя не каза, че сигурно ще има обжалване на наказателното, което евентуално ще ни забави."

-

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. БЕЛЕЖКИ ПО ЧАСТНИЯ ДОКУМЕНТ (пълномощното без заверката е частен документ)

Съдържание

2.1. Къде е правният извод от двете физико-химични експертизи?

2.2. Къде е експертизата на подписа на упълномощителката върху 2 бр. пълномощно?.

2.3. Къде е протоколът за изземване на пълномощното от кметството?

2.4. Как се е появил вторият екземпляр на пълномощното (с фалшифицирания подпис на пострадалата)?

2.5. Къде може да е наличен още един фалшифициран подпис на пострадалата?

-

2.1. Къде е правният извод от двете физико-химични експертизи?

               На стр. 7 и стр. 8 от Постановление от 30.10.2014 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 2924/2013 г., пр. № 3624/2013 г. по описа на РП-Плевен е описан резултатът от две физико-химични експертизи (вж постановлението):

             Съгласно заключението на вещото лице по извършената физико-химична експертиза №1 химикалните пасти, с които са изписани съответните текстове в горепосочените документи са различни. В самите документи липсват поправки и дописвания. Единствена разлика е била констатирана в по-голямата плътност на щрихите на текста изписан на 2, 3, 4 и 5 позиция на „Имот №...", както и чертата поставена на позиция 6 в Пълномощно №2/12.02.2013г. на Кметство с. Гороцвет в сравнение с останалия текст на същата страница, което не изключва вероятността текста с по-плътни щрихи да е бил изписан допълнително."

-

            „Допълнителната физико-химична експертиза е следвало да отговори на въпроса - с една и съща химикална паста ли са изписани ръкописния текст и цифрите на лицевата страна на 2 бр. Пълномощни със заверка №2/12.02.2013г. от Кметство с. Гороцвет, имената и подписа на упълномощителката на гърба им от една страна и от друга - ръкописният текст изписан на 2, 3, 4 и 5 позиция „Имот №...", както и чертата поставена на позиция 6. Съгласно заключението на вещото лице ръкописния текст на лицевата страна на Пълномощните, ръкописния текст изписан на 2, 3, 4 и 5 позиция „Имот №...", чертата поставена на позиция 6, както и имената и подписа на упълномощителката на гърба им са изпълнени със сходна паста за химикал. Видимата разлика в плътността на щрихите на текста изписан на 2, 3, 4 и 5 позиция на „Имот №...", както и чертата поставена на позиция 6 в сравнение с останалия текст на страницата се дължи на това, че те са изписани върху друга подложка, която е предполагала по-силен натиск. Това не изключва вероятността текста с по-плътен шрифт да е изписан допълнително."

-

             Правен извод липсва. Прокурорът просто е описал резултата и е поставил точка. Дописаните от „пълномощника" Станимир имоти са дългогодишно арендувани ниви с обща площ около 50 дка. За тях майка ми е дала показания, че нито ги е предлагала за продажба, нито са били предмет на разговор между нея и Станимир.

-

                Не е изключено Станимир, който собственоръчно е изписал всички имоти и в двата екземпляра на пълномощното, да е дал показания, че химикалът е спрял, затова се е наложило да вземе друг. Това обаче би могло да се приеме за правдоподобно обяснение, само ако пълномощното за продажба на имот се издаваше в един екземпляр, но от 01.03.2008 г. по закон се изисква пълномощното за разпореждане с имот да бъде издадено в два екземпляра, и двата подписани лично от упълномощителя, и двата заверени едновременно на подпис и съдържание (вж бележките по регистъра и обясненията в материала „Как се извършва заверка на подпис и съдържание"). От 2017 същата усложнена процедура се изисква и за пълномощните, с които се сключват договори за аренда. Повишените изисквания на закона са въведени именно с цел предотвратяване на имотни измами, особено на такива с дописване в празни редове. Защото един път да спре химикалът и да се смени с друг е е напълно възможно, но след като веднъж е спрял, пак да пропише върху втория екземпляр и отново да спре на същото място, това вече е съмнително.

-

            NB! Няма следи от спиране на химикала - нито първия път, нито втория.

-

               И още веднъж NB! В площта на една от дописаните ниви има грешка. Грешката е съвсем малка, но е интересна с това, че е налична и в преписа от решение на ПК, издаден от земеделската служба, което навежда на мисълта, че „пълномощникът" е взел данните за дописваните имоти оттам. Но когато на 12.02.2013 е изготвяно пълномощното, преписът още не е съществувал. Тепърва е щял да бъде издаден на 21.02.2013 въз основа на това пълномощно Майка ми писа на прокурора за това противоречие още на 20.04.2015 г. (стр. 1  и стр. 2), но две години по-късно почина, без да получи отговор.

-

НАКРАТКО по въпроса „Къде е правният извод от двете физико-химични експертизи?" Няма такъв, необходимо е да се направи - за химикала, който спира, прописва и отново спира, както и за грешката в площта на единия от дописваните имоти, подробно описан в писмото от 20.04.2015 г. (вж писмото от 20.04.2015: стр. 1  и стр. 2)

-

2.2. Къде е експертизата на подписа на упълномощителката?

              На стр. 7 от Постановление от 30.10.2014 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 2924/2013 г., пр. № 3624/2013 г. по описа на РП-Плевен е описана съдебно-почеркова експертиза № 52:

 "Заключението на вещото лице по извършената съдебно-почерковва експертиза №52 е както следва:

- Ръкописния текст на първа страница на 2 бр. Пълномощни със заверка №2/12.02.2013г. на Кметство с. Гороцвет е изписано от св. Станимир Георгиев Кожухаров;

- Ръкописния текст в графа „Упълномощители" с изписани имена „Йорданка Дикова Найденова" на втора страница на 2 бр. Пълномощни със заверка №2/12.02.2013г. на Кметство с. Гороцвет са положени от св. Йорданка Дикова Найденова;

- Ръкописния текст в правоъгълните отпечатъци от щемпел от печат в долния край на втора страница в оригиналите на 2 бр. Пълномощни със заверка №2/12.02.2013г. на Кметство с. Гороцвет е изписан от Иван Станчев Димитров;

- Ръкописния текст изписан в долния край на втора страница в оригиналите на 2 бр. Пълномощни със заверка №2/12.02.2013г. на Кметство с Гороцвет е изписан от св. Велик Георгиев Дунчев;

- Ръкописния текст в оригиналите на Декларация по чл.264 ал.1 от ДОПК от 12.02.2013г. и Декларация за гражданство или гражданско състояние по чл.25 ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от 12.02.2013г е изписан от св. Станимир Георгиев Кожухаров;

- Подписите в графи „Декларатор" в оригиналите на Декларация по чл.264 ал.1 от ДОПК от 12.02.2013г. и Декларация за гражданство или гражданско състояние по чл.25 ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от 12.02.2013г. са положени от св. Йорданка Дикова Найденова;

- Ръкописния текст с изписани имена „Йорданка Дикова Найденова" над и под графи „Декларатор" в оригиналите на Декларация по чл.264 ал.1 от ДОПК от 12.02.2013г. и Декларация за гражданство или гражданско състояние по чл.25 ал.7 от 3акона за нотариусите и нотариалната дейност от 12.02.2013г. е изписан от св. Йорданка Дикова Найденова."

-

              При внимателен прочит се забелязва, че в описанието на експертизата е изпуснат един ред - точно този ред, на който би трябвало да е описан резултатът от експертизата на подписа на упълномощителката върху "2 бр. Пълномощно". Не на трите имена, а на подписа. Това най-ясно се забелязва при съпоставяне с резултата от експертизата на декларациите.

-

"- ???

- Ръкописния текст в графа „Упълномощители" с изписани имена „Йорданка Дикова Найденова" на втора страница на 2 бр. Пълномощни със заверка №2/12.02.2013г. на Кметство с. Гороцвет са положени от св. Йорданка Дикова Найденова;

- Подписите в графи „Декларатор" в оригиналите на Декларация по чл.264 ал.1 от ДОПК от 12.02.2013г. и Декларация за гражданство или гражданско състояние по чл.25 ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от 12.02.2013г. са положени от св. Йорданка Дикова Найденова;

- Ръкописния текст с изписани имена „Йорданка Дикова Найденова" над и под графи „Декларатор" в оригиналите на Декларация по чл.264 ал.1 от ДОПК от 12.02.2013г. и Декларация за гражданство или гражданско състояние по чл.25 ал.7 от 3акона за нотариусите и нотариалната дейност от 12.02.2013г. е изписан от св. Йорданка Дикова Найденова."

-

               С писмо от 06.10.2016  майка ми помоли за копие от експертизата на подписа ѝ върху двата екземпляра на пълномощното, но след половин година почина, без да получи отговор. След смъртта ѝ аз напомних за неполучената експертиза, но също не получих отговор. На 31.05.2017 изпратих жалба до ОП-Плевен, в която резюмирах в 5 точки някои въпроси, останали дълго време без отговор, между които - на първо място - този за експертизата. От ОП-Плевен указаха на РП-Плевен, с писмо от 13.06.2017, в срок от 3 дни да изпратят отговор на жалбоподателката, като уведомят и ОП-Плевен. Указаният 3-дневен срок изтече преди месец и половина, а отговор от РП-Плевен все още няма. Няма я и експертизата (пиша това на 01.08.2017, бел. моя, Р.С.)

                 NB! Майка ми лично е уведомила прокурорa, че подписът й е фалшифициран, със същото писмо от 06.10.2016, с което помоли и за копие от експертизата.               

                 Ето истинският подпис върху екземпляра от архива на нотариуса:


                 Майка ми беше учителка и до смъртта си запази своя сложен и устойчив подпис - тя винаги започваше с "й" (от първото си име, Йорданка), след което винаги изписваше "Найд" (от фамилното си име, Найденова) и накрая завършваше с характерен, уверен ченгел.

-

             Това по-долу е фалшифицираният подпис на майка ми, съхраняван в РП-Плевен три години, без никой да му обърне внимание - няма дори графологична експертиза:


               А тук майка ми се е подписала бавно, с трепереща, немощна ръка няколко месеца преди смъртта си, но подписът ѝ пак е нейният! Приложено е към писмото от 6.10.2016, оставено без отговор.

 

-

НАКРАТКО по въпроса "Къде е експертизата на подписа на упълномощителката?" Търси се, трябва да е някъде из папките. Намирането ѝ ще даде отговор на въпроса, дали вещите лица не са си свършили работата, или прокурорът е изпуснал да опише един ред от резултата (точно този, на който би трябвало да се намира заключението на вещото лице за истинността на подписа на пострадалата върху пълномощното), както и дали на вещото лице са били предоставени за изследване и двата екземпляра на пълномощното, или само единия. Фактът, че вече 11-ти месец не я изпращат, означава, че има нещо нередно (пиша това на 06.08.2017, бел. моя, Р.С.). 

-

2.3. Къде е протоколът за изземване на пълномощното от кметството?

               На 27.11.2016 майка ми помоли РП-Плевен да ѝ изпратят копие от протокола, с който е кметството е иззет вторият екземпляр на пълномощното, но след три месеца и половина почина, без да получи отговор. След смъртта ѝ аз напомних за неполученото копие от протокола, но също не получих отговор.От ОП-Плевен указаха на РП-Плевен, с писмо от 13.06.2017, в срок от 3 дни да изпратят отговор на жалбоподателката, като уведомят и ОП-Плевен. Оттогава измина месец и половина, но отговор още няма (пиша това на 01.08.2017, бел. моя, Р.С.)

-

НАКРАТКО по въпроса „Къде е протоколът за изземване на пълномощното от кметството?" Търси се, трябва да е някъде из папките. NB! Към момента, в който пиша това, вече е изяснено, че няма такъв протокол, защото пълномощното не е иззето от кметството. Кметът го е донесъл по-късно и то доста време по-късно след датата на изземването на веществени доказателства от кметството. Това е отразено в постановлението от 30.10.2014 г. (вж следващата т. 2.4. „Как се е появил вторият екземпляр на пълномощното?")

-

2.4. Как се е появил вторият екземпляр на пълномощното (с фалшифицирания попис на пострадалата)?

                 При проверката на полицията на място в кметство Гороцвет на 12.09.2013 не е бил намерен втори екземпляр. В кметството е бил наличен само регистър на нотариалните удостоверявания. Това е отразено в Постановление от 30.10.2014 за прекратяване на ДП 2924/13 на РП-Плевен, но не в прав текст "Не е бил намерен втори екземпляр", а чрез описанието на листите и томовете, където са приложени събраните веществени доказателства. Допълнителна яснота внася и копието от кметския регистър (макар и с много лошо качество - вж бележките по регистъра), направено и приложено към делото (лист 141 - 142 от том I от ДП), както е посочено на стр. 13 от постановление от 30.10.2014. Вторият екземпляр от пълномощното е бил донесен лично от кмета доста по-късно, при снемане на показания, поради което е бил приложен чак в том IV на ДП 2924/13, както е посочено на стр. 6 от същото постановление.

                  "Свидетелят Иванов заявил, че въпреки, че не е задължен по закон да извършва проверка, с цел да опази правата на страните по сделката и най-вече на купувачите често прави справки по кметствата, където са заверявани приложени пълномощни. Същият заявил, че си спомня, че е потърсил кмета на с. Гороцвет, за да се увери, че същият е заверявал представеното Пълномощно №2/12.02.2013 г. и от кметството му дали мобилен телефон за връзка. След като нотариус Иванов се свързал с него същият потвърдил, че си спомня за жена от гр. Варна, и че действително заверката е била извършена от него. Свидетелят заявил, че всички заверки независимо на подпис или препис следва да бъдат вписани в общия регистър за текущата календарна година на съответното кметство, като номера на завереното съдържание е трябвало да бъде №3, а не №2-А, както го е записал кмета. Свидетелят Иванов заявил, че в неговата практика това не бил единичен случай, поради което в конкретната сделка не е проявил формализъм, тъй като е бил спазен закона, а именно: имало е изискуемите заверен подпис и съдържание. Завереното съдържание в случая означава, че в кметството или в нотариалната кантора остава екземпляр в оригинал, който се пази 10 години и винаги може да се направи експертиза на подписа. Свидетелят Иванов доброволно предал копие от Пълномощно №2/12.02.2013 г. със заверено съдържание рег. №2-А том I, акт №2. Показанията на свидетеля Иванов в тази им част, съответстват на доказателствения материал, а именно - в досъдебното производство се съдържат надлежно заверени копия от всички страници на регистъра за вписване на документите с нотариална заверка, съхранявани в архива на кметство Гороцвет, с нотариална заверка от кмета Иван Димитров, касаещи Йорданка Найденова (лист 141 - 142 от том I от ДП) и съхранявания в Кметство с. Гороцвет, общ. Лозница, оригинал на Пълномощно №2/12.02 2013 г." (цитатът е от същото постановление, стр. 12 и стр. 13)

-

                       В горния цитат се съдържа информация, че иззетите копия от кметския регистър са приложени към том I от делото на лист 141-142. Не е посочена датата на изземването им от кметството, но върху тях самите се вижда печат "Вярно с оригинала" и дата 12.09.2013г.(вж бележките по регистъра). В горния цитат липсва информацията и за това, към кой лист и том е приложен "съхранявания в Кметство с. Гороцвет, общ. Лозница, оригинал на Пълномощно №2/12.02 2013 г.", но на стр. 6 от същото постановление е посочено, че е на лист 178-183, том IV от ДП:

                 "В своите показания Иван Станчев Димитров е заявил, че е изпълнявал длъжността кмет на с. Гороцвет от 2007г., като през 2013г. е изпълнявал втори мандат. Същият потвърдил, че е извършил заверката в присъствието на всички лица. Същият представил оригинала на Пълномощно №2/12.02.2013г., копие от 4 бр. Декларации - 3 бр. по чл.264 ал.1 от ДОПК и 1 бр. по чл.25 ал.7 от ЗННД, както и копие от лична карта на св. Йорданка Найденова, които били приложени към материалите по досъдебното производство (л.178-л.183, т.IV от дп)" (цитатът е от същото постановление, стр. 6)

-

                   Така вече става ясно, че кметът лично е "представил оригинала на Пълномощно №2/12.02.2013г." заедно с копия от декларациите, като всичко донесено от кмета е било приложено на л. 178-л. 183, т. IV, т.е чак в края на том IV, а не към том I, където е приложено копието от регистъра, иззето на 12.09.2013 ("лист 141-142 от том I от ДП") - вж също и бележките по регистъра.

                 NB! Проверката на полицията в дадено кметство не представлява внезапен обиск с претърсване, при който заподозреният мълчи и не оказва съдействие на полицията, а спокойна среща между служители от две институции. Било е нещо такова: "Добър ден, имаме тук един сигнал за имотна измама, моля дайте доказателства, че сте заверили пълномощното". Служителите от кметството (кои са били? кметът трябва да е присъствал лично, може би дори само той е присъствал?) услужливо са предоставили регистъра за нотариални удостоверявания и са казали, ето, заповядайте, моля, тук е отбелязано, че пълномощното е заверено под №2 на 12.02.2013 г. Втори екземпляр от пълномощното, обаче, не е бил предоставен на служителя от МВР, поради което се е наложило кметът да го донесе допълнително на доста по-късна дата, вероятно чак след образуването на ДП-то или в края на предварителната проверка, продължила повече от 6 месеца. За по-убедително кметът е донесъл също така 3 бр. копия от двете декларации по ДОПК и 1 бр. копие от декларацията по ЗННД, каквито копия от декларации дори нотариусите не са длъжни да съхраняват.

-

                 Съдът също е отбелязал, че съхраняваното в РП-Плевен пълномощно се намира на л. 178 от том IV от ДП:

                "В своите показания Станимир Кожухаров, Велик Дунчев и Иван Димитров твърдят, че на 12.02.2013г. в с.Гороцвет Найденова е заверила пълномощно намиращо се на л.178, т.4 от ДП, с упълномощено лице Станимир Георгиев Кожухаров, което му е дало възможност да придобие собственост върху нивите на Н.. Тези твърдения на свидетелите биват изцяло оборени от допълнителното заключение по назначената техническа експертиза. От същото се установява, че Велик Дунчев и Станимир Кожухаров, когото Н. единствено познавала не са се намирали на едно и също място. Действително Дунчев е бил в с.Гороцвет, но Кожухаров се е намирал в гр. София. Този установен факт внася цялостно съмнение в достоверността на показанията на Станимир Кожухаров, Велик Дунчев и Иван Димитров. Впрочем последния в качеството си на длъжностно лице кмет на с.Гороцвет, разполагайки с право по смисъла на чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност е имал право да заверява пълномощно." (цитатът е от определението на РС-Плевен от 01.02.2016)

-

                И още веднъж NB! В донесения от кмета "оригинал" на пълномощното, приложен на л. 178, том 4 от ДП, подписът на майка ми е фалшифициран!

Ето истинския подпис на майка ми - той е върху единия екземпляр на пълномощното (по-точно казано, върху единствения екземпляр), който се съхранява в архива на нотариуса.

 

А ето и фалшифицираният подпис на майка ми - той е върху "оригинала", съхраняван в РП-Плевен на л. 178, том IV от ДП № 2924/2013 г.

                  Вижда се, че двата подписа за коренно различни, а уж и двата са били поставени от майка ми едновременно, на едно и също място, на една и съща дата - в кметство с. Гороцвет, Разградско, на 12.02.2013 г. (вж показанията, че били карали майка ми за сделката в Плевен, но ѝ станало зле и се "отбили" в Гороцвет за изготвяне на пълномощно; 12.02.2013 е датата на "заверката" в кметството; вж бележките по регистъра)

-

                    И трети път NB! Кметът е бил разследван от лятото на 2012 г. за над 100 неприсъствени заверки и осъден на 17.10.2013 за „продължавано престъпление по чл. 311, ал. 1 НК" (вж Присъда №540/2013г. от 17.10.2013 по НОХД №569/2013г., РС-Разградпотвърдена на 19.12.2013 от ОС-Разград, и мотивите към нея). Този факт не е отбелязан в нито едно прокурорско постановление, премълчан са. Дори Съдът не е бил уведомен. Премълчани са и много интересните факти за "цветущото" съдебно минало на двамата братовчеди. А всичко се е знаело от разследващите - вж стр. 6 от записките по предявените на 13.10.2014 г. материали (на 13.10.2014 е единственото предявяване от 2013 г. досега - вече сме 2017)

-

                       И четвърти път NB! Майка ми беше учителка с 37 г. стаж и до смъртта си запази своя сложен и устойчив подпис - тя винаги започваше с "й" (от първото си име, Йорданка), след което винаги изписваше "Найд" (от фамилното си име, Найденова) и накрая завършваше с характерен, уверен ченгел - вж пак истинския ѝ подпис върху пълномощното от архива на нотариуса и фалшификата, съхраняван в РП-Плевен на л. 178, том IV от ДП № 2924/2013 г., без никой да му обърне внимание.

                  Никак не е за вярване, че разследващите не са забелязали фрапантната разлика между двата подписа на пострадалата ми майка, уж поставени едновременно пред кмета в далечното разградско село. Още по-съмнително е, че вече 11-ти месец РП-Плевен не изпраща отговор на писмото, изпратено от майка ми на 06.10.2016 до тогавашния наблюдаващ прокурор, към което тя беше приложила копие от двата екземпляра на пълномощното и собственоръчно беше написала "Фалшив (подпис, дата)".

Майка ми едва пишеше с деформираните си пръсти и трепереща, немощна ръка. И въпреки че са ѝ оставали само няколко месеца живот, подписът ѝ пак си е нейният! Имало е достатъчно време от РП-Плевен да отговорят на писмото ѝ от 06.10.2016, преди да почине на 15.03.2017, но и до днес отговор няма - вече 11-ти месец, въпреки жалбата ми до ОП-Плевен от 31.05.2017 и въпреки изричните указания на ОП-Плевен до РП-Плевен от 13.06.2017 с посочен срок от 3 дни.

-

Според мен, разследващите са забелязали, че кметът им е донесъл екземпляр с фалшифициран подпис на майка ми (и със сбъркано ЕГН между другото), но са решили да подминат с мълчание и това обстоятелство, както и много други. При донасянето на втория екземпляр (с фалшивия подпис и сбърканото ЕГН), най-вероятно вече е била направена експертиза на подписа върху екземпляра от архива на нотариуса и е било установено, че е истински. Вместо да назначат експертиза и на екземпляра с очевидно фалшифицирания подпис (и сбъркано ЕГН), разследващите връщат на нотариуса изследвания екземпляр (с истинския подпис) и прилагат към делото екземпляра с фалшифицирания подпис. Информацията за върнатия екземпляр е налична в първото постановление - от 30.10.2014, където на стр. 6 най-долу и на стр. 7 най-горе прокурорът пише:

            "С оглед твърденията в показанията на св. Найденова, св. Кожухаров, св. Дунчев и св. Димитров по време на разследването били назначени и извършени комплексна съдебно-криминалистична -графологична и физико-химическа експертизи за почерково изследване на двата оригинала на Пълномощно №2/12 02.2013г.- единият приложен по досъдебното производство, а другия, заедно с оригиналите на горепосочените Декларации, находящи се в нотариалните дела при нотариус Иван Иванов."

-

               Липсата на единия екземпляр от пълномощното на пръв поглед не се забелязва. И наистина, Съдът не е обърнал внимание, че пълномощното е само в един екземпляр, но пък прецизно е посочил къде е приложен този единствен екземпляр:

             "В своите показания Станимир Кожухаров, Велик Дунчев и Иван Димитров твърдят, че на 12.02.2013г. в с.Гороцвет Найденова е заверила пълномощно намиращо се на л.178, т.4 от ДП"

-

             На л. 178, т. 4 от ДП се намира именно донесеният от кмета екземпляр (с фалшифицирания подпис на майка ми), както е посочено на стр. 6 от първото постановление за прекратяване, изд. на 30.10.2014. Този номер 178 ясно се вижда и в десния горен ъгъл на изпратеното ни от РП-Плевен копие от самото пълномощно.

-

            По-нататък в същото съдебно определение от 01.03.2016 четем, че с експертизи е доказано, че имената и подписът на майка ми върху пълномощното са нейни:

            "от изготвените съдебно -почеркови експертизи, е видно, че ръкописният текст  първата страница  на пълномощното, където са вписани имената и личните данни на Найденова и са описани имотите  е изписан от Станимир Кожухаров, а ръкописният текст на втората страница на пълномощното където са изписани имената на Найденова,  е изписан от нея и подписа е неин, както и че ръкописният текст и цифрите на първата страница на пълномощното и имената и подписа на упълномощителката на гърба на пълномощното са изписани с различни химикални пасти, че е налице видима разлика в плътността на щрихите на текста в частта където са вписани имотите , което води на извод, че тази част от текста е била изписана допълнително, по различено време от изписването на имената на упълномощителката и подписа на гърба на пълномощното."

-

            Обаче в описанието на експертизите, налично в първото постановление за прекратяване от 2014 г. (то не е предмет на съдебния контрол през 2016, но само в него е налично описание на извършените експертизи), не намираме резултат от изследване на подписа ѝ - вж т. 2.2 "Къде е експертизата на подписа на упълномощителката?")

-

                    

                    Така стигаме до въпроса "Възможно ли е Прокурорът да е заблудил Съда, като е поднесъл на вниманието му единия екземпляр (с фалшифицирания подпис на пострадалата) и към него - експертизите на другия (с истинския подпис)? Съдейки по явното нежелание на РП-Плевен - вече 11-ти месец - да ни изпратят копие от експертизите, описани от Прокурора като извършени "на 2 бр. Пълномощно", изглежда е възможно. Няма да се изненадаме, ако се окаже, че не са били изследвани "2 бр. Пълномощно", а само един. Разбира се, не е изключено и вещите лица да не са си свършили работата.

.

 

НАКРАТКО по въпроса "Как се е появил вторият екземпляр на упълномощното?" Кметът го е донесъл допълнително, защото не е бил наличен в кметството при проверката от служител на МВР на 12.09.2013 г. Върху донесения екземпляр подписът на упълномощителката е фалшифициран (неистински по см. на чл. 93, т.6 от НК). Разследващите игнорират фалшификата. Две-три години по-късно получават писмо от пострадалата с приложения (вж писмото от 06.10.2016) и следния собственоръчен коментар:

                   

                   Оттогава в РП-Плевен цари гробно мълчание по нашия случай.

                   Според мен, мълчанието на РП-Плевен при уведомяване за такива сериозни неща говори, че там нещо не е наред. Предвид излезлите данни за окр. прокурор Димитър Захариев от Плевен, който движи с бандата на Куката и Бокса, евентуален натиск от бандити не е за изключване, още повече, че нашите земи са купени от Иво Бокса, дясната ръка на Куката. В тази връзка на 13.07.2017 изпратих до кабинета на Главния прокурор сигнал за престъпление срещу правосъдието.

-

 

2.5. Къде може да е наличен още един фалшифициран подпис на пострадалата?

Още един фалшифициран подпис на пострадалата може да е наличен върху декларацията по ДОПК, заверена под № 4, която би трябвало да е внесена от нотариуса в Службата по вписванията гр. Плевен на 14 и 18 март 2013. За първи път декларацията е изискана на 10.12.2014 г. с писмо до първия набл. прокурор, изпратено на хартия с нотариално заверен подпис и съдържание (вж писмото от 10.12.2014 - искането е на последната, 4-та страница), а за последен - в писмо от 20.04.2017 до третия набл. прокурор (вж т. 4). Във връзка с липсата на отговор от РП-Плевен, на 31.05.2017 подадох жалба до ОП-Плевен, в която резюмирах в 5 точки някои въпроси, останали дълго време без отговор, между които и този за декларацията с вероятно още един фалшифициран подпис на майка ми (вж жалбата от 31.05.2017) От ОП-Плевен указаха на РП-Плевен, с писмо от 13.06.2017, в срок от 3 дни да изпратят отговор на жалбоподателката, като уведомят и ОП-Плевен. Указаният 3-дневен срок изтече преди месец и половина, а отговор от РП-Плевен все още няма. Няма я и декларацията по ДОПК с много вероятно също фалшифициран подпис на майка ми, а 5-годишният срок за съхранението ѝ в СВ-Плевен изтича след няколко месеца (пиша това на 01.08.2017, бел. моя, Р.С.).

-

НАКРАТКО по въпроса "Къде може да е наличен още един фалшифициран подпис на пострадалата?" В Службата по вписванията гр. Плевен. След няколко месеца изтича 5-годишният срок за съхранение и документът/документите с евентуално фалшифицирания подпис се унищожават. Досегашното поведение на прокурора издава, че това е целта.

 

-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЧАСТНИЯ ДОКУМЕНТ (пълномощното без заверката е частен документ).

Необходим е правен извод за дописваните имоти (за химикала, който спира, прописва и отново спира). Необходимо е също така да се намери експертизата на подписа на пострадалата върху двата екземпляра на пълномощното, а ако е изгубена - да се изготви нова без повече отлагане (тече 5-тата година от разследването, а назначаването на такава експертиза е първото рутинно действие, което по правило се извършва още при започване на предварителната проверка). Да се провери дали подписът на пострадалата не е фалшифициран и върху декларацията по ДОПК, съхранявана в Службата по вписванията гр. Плевен. Според адвокатите, с които сме се консултирали, частният документ предоставя обилни данни за престъпление по чл. 212 НК. Съдът, при последния засега съдебен контрол на 01.02.2016 и на 01.03.2016, констатира същото.

----------------------------------------------------------------------------------------

3. БЕЛЕЖКИ ПО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ (нотариалната заверка на пълномощно е официален документ)

Съдържание:

3.1. Фалшифициран ли е подписът на кмета?

3.2. Защо е измислен „рег. № 2-А" за заверка на съдържанието?

3.3. Само „рег. № 2-А" ли е измислен или целият „рег. № 2-А, том I, акт № 2"?

3.4. Защо адресът на с. Гороцвет е непълен?

-

3.1. Фалшифициран ли е подписът на кмета?

                  Три от общо 4-те подписа на кмета върху двата екземпляра изглеждат различно от обичайния му подпис. На 19.04.2015 майка ми изпрати до прокурора искане за експертиза на кметския подпис върху едното пълномощно (тогава разполагахме само с единия екземпляр), но след две години почина, без да получи отговор. След смъртта ѝ аз изпратих на 10.05.2017 искане за експертиза на трите кметски подписа върху двата екземпляра на пълномощното и също не получих отговор (пиша това на 01.08.2017, бел. моя, Р.С.).

            Експертизата на подписите на кмета върху пълномощното ще даде отговор на въпроса, има ли престъпление по чл. 308. ал. 2 НК вр. с ал. 1? НК, чл. 308 (1) Който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до три години.

              (2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Когато предмет на деянието по ал. 1 са удостоверения за наследници или актове за гражданско състояние, нотариални актове или нотариални удостоверявания, български или чуждестранни документи за самоличност, документи за завършено образование или за придобита квалификация, свидетелства за управление на превозни средства, за регистрация на превозни средства, визови стикери, други документи, удостоверяващи прехвърляне или учредяване на право на собственост или на други вещни права, правоспособност, лични или регистрационни данни, наказанието е лишаване от свобода до осем години.

               НАКРАТКО по въпроса "Фалшифициран ли е подписът на кмета?" Не може да се каже, докато не се направи експертиза.

-

3.2. Защо е измислен „рег. № 2-А" за заверка на съдържанието?

             С експертиза е установено, че текстът за заверка на съдържанието на пълномощното е изписан от братовчеда на „пълномощника" - Велик Дунчев от Разград. Той е дал показания, че кметът го бил накарал, понеже почеркът му бил нечетлив. Регистрационният номер за заверка на съдържанието, рег. № 2-А, т. I, акт № 2, изписан от Велик уж под диктовката на кмета, не е изведен в регистъра за нотариални удостоверявания в кметството (липсва). Там е изведен само номерът за заверка на подписа върху пълномощното, № 2, като е отбелязано, че е за заверка на „пълномощно" (вж бележките по регистъра). Според мен, най-вероятно Велик Дунчев се е отбил при кмета на път за Разград, без да му се обажда предварително (това обяснява липсата на разговори с кмета този ден). Подал му е пълномощното (в един брой!) да го завери (версията с отсъствието на кмета от кабинета му при попълването на пълномощното в с. Гороцвет отговаря на действителното положение, че кметът не е видял как се попълва пълномощното в гр. Варна). Кметът не е знаел, че трябва да завери и съдържанието, затова ударил щемпела, извел го в регистъра под № 2 и рекъл "Готово!". Велик си излязъл доволен, но по-късно разговарял с братовчед си и разбрал, че трябва да има още една заверка,  на съдържанието. Вместо пак да ходи при кмета, решил да я изпише сам, като ѝ сложи някакъв регистрационен номер. Бил е сигурен, че никой няма да се вглежда в номерацията. Може да е бил сигурен и че никой няма да търси  втори екземпляр в кметството. Не щеш ли, на 12.09.2013 дошли от полицията и сварили кмета неподготвен. Тогава или по-късно някой е казал на кмета да изготви втори екземпляр и да го донесе. Кой му е казал и кога, можем само да гадаем. Факт е обаче, че кметът е донесъл втория екземпляр (с фалшифицирания подпис на майка ми) доста време след проверката на полицията - вж т. 2.4. по-горе „Как се е появил вторият екземпляр на пълномощното (с фалшифицирания попис на пострадалата?" и бележките по регистъра).

             NB! Кметът никога не е твърдял, че е заверявал пълномощно със заверено съдържание. Неговите показания са, че е заверил "пълномощното" или "пълномощно № 2". Същото е декларирал и писмено в нотариално заверена декларация от 24.04.2013, приложена към нотариалното дело от 18.03.2013 г.: "Заверих пълномощно № 2 от 12.02.2013 г. ... "  В декларацията му няма нито дума и за лично явяване на упълномощителката пред него.

-

            НАКРАТКО по въпроса "Защо е измислен „рег. № 2-А" за заверка на съдържанието?" Отговорът на този въпрос е лесен - защото рег. № 3 вече е бил зает. (вж бележките по регистъра). Според мен, по-важен е отговорът на въпроса "Фалшифициран ли е подписът на кмета?", защото е определящ за квалификацията на обвинението относно изготвянето на официалния документ (нотариалното удостоверяване в пълномощното) - дали да бъде повдигнато само срещу кмета за лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82, или само срещу приятеля му по лов Велик Дунчев за преправка на официален документ. Или и срещу двамата, ако заедно са измислили "рег. № 2-А".

                   Пояснение. Когато нотариус (кмет в случая) удостовери, че е заверил даден документ под даден регистрационен номер, а в регистъра липсва такъв номер, това се нарича лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82 (Постановление на Пленума на Върховния съд №3 от 1982 - За документните престъпления). Това ППВС 3/82 все още е валидно и често цитирано в съдебната практика. Лъжливото документиране в официален документ, издаден от длъжностно лице в кръга на службата му, е документно престъпление, наказуемо по чл. 311 НК. Самото пълномощно е частен документ, обаче нотариалното му удостоверяване (заверката) е официален удостоверителен документ. Само удостоверителните документи могат да бъдат с вярно или невярно съдържание, т.е. да бъдат предмет на лъжливо документиране. Когато чрез този инкриминиран документ "съзнателно се даде възможност на друго физическо или юридическо лице да получи без правно основание недвижимо имущество", чл. 311 НК се "поглъща" от чл. 212, ал. 2 НК. Ако кметът твърди, че е действал несъзнателно, тогава остава чл. 311, ал. 1. Той вече е осъждан по него в края на 2013 г. от РС-Разград, потвърдено от ОС-Разград на 19.12.2013 г. - за продължавано престъпление по чл. 311, ал. 1 НК, изразяващо се в над 100 неприсъствени заверки на подписи върху пълномощни за смяна на пенсионни партиди (тези пълномощни се заверяват само на подпис). Заради тази присъда кметът е бил освободен от длъжност в началото на 2014 предсрочно (вж присъдата и мотивите към нея). Това може да се отчете като отегчаващо обстоятелство. Досега не е коментирано от нито един прокурор. (пояснението е изпратено на набл. прокурор на 13.04.2017 в писмо, озаглавено "молба за възобновяване на спряното производство"; заглавието е такова, тъй като на 13.04.2017 още не знаех, че прокурорът го е възобновил предния ден, на 12.04.2017; отговор не съм получила и до ден днешен, бел. моя, Р.С., 06.08.2017)

3.3. Само „рег. № 2-А" ли е измислен или целият „рег. № 2-А, том I, акт № 2"?

                  В текста за заверка на съдържанието на пълномощното Велик Дунчев е изписал цялата номерация като "рег. № 2-А, том I, акт № 2". Щом актът в том I e "акт е № 2", значи преди него в том I трябва да е бил съхранен акт № 1, който да е вторият кземпляр от друго пълномощно със заверено съдържание - в случая на Любена Петрова Петрова, вписано в регистъра под № 1 на 18.01.2013 г. В регистъра на Гороцвет няма информация за какво е било издадено пълномощното на Любена, но съдейки по липсата на заверени към него декларации, можем да се предположи, че не е било за продажба на имот, т. е. не е с двойна заверка (и на подписа, и на съдържанието), следователно в кметството не се съхранява екземпляр от него. Оттук и заключението, че текстът върху пълномощното е изцяло неверен - лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82.

-

      НАКРАТКО по въпроса "Само „рег. № 2-А" ли е измислен или целият „рег. № 2-А, том I, акт № 2"? Изясняването на този въпрос не е от първостепенна важност. Според мен, най-важен е отговорът на въпроса "Фалшифициран ли е подписът на кмета?"

-

3.4 Защо адресът на с. Гороцвет е непълен?

                И това не е въпрос от първостепенна важност, но следва да се отбележи за прецизност, че в пълномощното навсякъде е писано само с. Гороцвет, общ. Лозница. Изпуснато е „обл. Разград". Това може да е случайно, но е подвеждащо. Човек може да си помисли, че с. Гороцвет е някъде близо до Варна и че упълномощителката само се води на адрес в гр. Варна, иначе живее на село, затова селски кмет е заверявал пълномощното. Прокурорът знае, че пострадалата е градска жена, и то от голям град - Варна, но не е отдал особено значение на този факт. Едва Съдът, при последния засега съдебен контрол на 01.02.2016 и на 01.03.2016 г., аргументирано се произнесе и по този въпрос. Ще си позволя отново да цитирам Съда - с възхищение и респект към аналитичните способности на съдиите от Плевен и високия им професионализъм, още по-ярко блестящ на фона на близо 5-годишното мудно и непрофесионално разследване в РП-Плевен. Факт е, че само за една седмица районният съдия постигна повече за изясняване на обстоятелствата около упълномощаването, отколкото прокурорът и следователят от РП-Плевен в продължение на две години, а към настоящия момент - вече четири!

                     „За да се установи обективната истина по делото, следва да бъде отговорено и на въпроса, поради какви причини се е наложило Й.Н. да пътува с цел издаване на пълномощно на св. Кожухаров и поради каква причина в крайна сметка пълномощното е издадено в с.Гороцвет от кмета Димитров, близък познат на свидетеля Дунчев, като се има предвид, че село Гороцвет освен, че не се намира на главния път гр.Варна-гр.Плевен, отстои на 27 км. от този път. Нелогични са твърденията на св. Дунчев и Кожухаров, че са пътували за гр.Плевен, отделно установено от заключението на назначената техническа експертиза, че на 12.02.2013г. св. Дунчев и Кожухаров не са били заедно. С оглед здравословното състояние на пострадалата Н., видно от заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза и напредналата й възраст най-логично е било упълномощаването да бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен, приятелството на св. Дунчев с кмета на с.Гороцвет - Иван Димитров, навеждат съда на извода, че свидетелят Иван Димитров е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка".

След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата Н. са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля, не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля да бъде определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н.. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода, че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от св. Кожухаров, което впоследствие той е заверил.

Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." (цитатът е от Определение на Районен съд гр. Плевен № 516 по ЧНД № 206/2016)

-

НАКРАТКО по въпроса "Защо адресът на с. Гороцвет е непълен?" Изясняването на този въпрос също не е от първостепенна важност. Според мен, най-важен си остава отговорът на въпроса "Фалшифициран ли е подписът на кмета?" Досега нито един прокурор не се е произнесъл по него.

-

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ (нотариалната заверка на пълномощно е официален документ) Прокурорът предварително е изключил всякаква възможност официалният документ да е неистински, с невярно съдържание или преправен. Предрешил е разследването по най-важната част - официалната, тъй като не е преценил показанията на кмета и двамата братовчеди през разпоредбата на чл. 121 НПК. Според мен е необходимо е да се направи експертиза на 4-те подписа на кмета върху двата броя пълномощни. Това ще придаде пълнота на разследването и ще помогне за разкриване на цялата истина.

-----------------------------------------------------------------

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БЕЛЕЖКИТЕ КАТО ЦЯЛО. Само ще цитирам Съда: "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК."

-

ПОСЛЕСЛОВ

Прокурорът, неизпълнил задължението си по НПК, подаде самоотвод поради „пристрастност" (с такъв мотив се подава самоотвод още в началото, преди да е започнало каквото и да е разследване, а не две и половина години по-късно). Следващият мълча половин година, след което беше командирован в друга прокуратура. Малко преди да замине, успя да издейства удължаване на срока до 12.01.2017 (с какви мотиви, не знам). От 01.11.2016 г. имаме трети наблюдаващ прокурор, който все още нищо друго не е свършил, освен че успя да издейства удължаване на срока до 07.02.2018. Междувременно пострадалата ми майка почина на 15.03.2017. След смъртта ѝ от Инспектората на ВСС ми изпратиха становище, че по нашия случай действително има голяма забава, но тя е главно по вина на пострадалата, като донякъде вина има и съдът ("забава" на юридически език означава "забавяне").

 

-

Хронология на разследването по нашия случай

06.06.2013 Подаден е сигнал за имотна измама
20.12.2013 Образувано е ДП след 6-месечна предварителна проверка
30.10.2014 Постановление за прекратяване
13.11.2014 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
02.12.2014 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
24.07.2015 Постановление за прекратяване
01.02.2016 Определение на РС-Плевен - отменя постановлението
01.03.2016 Определение на ОС-Плевен - потвърждава опр. на РС-Плевен
14.03.2016 Самоотвод на набл. прокурор, приет на 14.04.2016
01.05.2016 Нов набл. прокурор (втори)
18.10.2016 Вторият набл. прокурор е командирован в РП-Пловдив
01.11.2016 Нов набл. прокурор (трети), спира ДП-то
12.04.2017 Спряното ДП е възобновено със срок до 07.06.2017
07.06.2017 Срокът е удължен до 07.10. 2017

В момента срокът е удължен до 07.02.2018

 

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1444

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.