20.04.2017 До пр. Луканов, РП-Плевен

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко ЛукановSubject: искане по ДП 2924/13 РП-Плевен
Date: Thu, 20 Apr 2017 20:10:14 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bgДО: Г-н Здравко Луканов, набл. пр. по ДП № 2924/13 вр. пр.№3624/13 - РП-Плевен
КОПИЕ ДО: ОП-Плевен пр. 42/15, ВТАП пр 1755/14, ВКП пр. 179/15, к-т Гл. прокурор

Отн. Искане за заверени копия от оригинални документи по сделките от 14 и 18 март 2013 и напомняне за липса на отговори

Уважаеми г-н Луканов,

Моля да ми бъде изпратено заверено копие от цялата документация, налична в двете нотариални дела на Нотариус Иван Асенов ИВАНОВ с район на действие района на РС Плевен и рег.№007 в регистъра на НК, а именно:

 1. Нотар. дело № 58, акт № 66, том I, рег. № 718 / 14.03.2013 със страни Йорданка Дикова Найденова и Васко Николаев Данаилов

 2. Нотар. дело № 61, акт № 69, том I, рег. № 741 / 18.03.2013 със страни Йорданка Дикова Найденова и Райна Илиева Толева.

Ако РП-Плевен не разполага с оригиналите на документацията от горепосочените нотариални дела, моля същите да бъдат изискани (иззети) от кантората на нотариус Иванов №007 и надлежно съхранени в РП-Плевен или друга прокуратура, тъй като наближава изтичането на 5-годишния срок, след което Нотариусът унищожава делото съгл. Наредба № 32 за архивите на нотариусите и по този начин Прокурорът безвъзвратно се лишава от важни веществени доказателства за извършени документни престъпления. 

Моля също така, по същите причини - наближаващ срок за унищожение - да бъдат изискани (иззети) от Службата по вписванията - Плевен и надлежно съхранени в РП-Плевен или друга прокуратура оригиналите на декларациите до ДОПК, които нотариус Иванов №007 би следвало да е приложил към двата нотариални акта от 14 и 18 март 2013 при внасянето им за вписване. Съществуват основателни предположения, че в СВ-Плевен не са налични две декларации, а само една и че върху нея подписът на майка ми също е фалшифициран. Моля също така да ми бъдат изпратени заверени копия от тях или от нея (ако е само една).

Използвам случая отново да напомня, че все още не съм получила отговор на писмо, изпратено от покойната ми майка на 06.10.2016 до предишния набл. прокурор - за фалшифицирания й подпис върху пълномощното и за липсата на отбелязване в регистъра на кметството, забелязани от нас в изпратените ни от предишния набл. прокурор заверени копия от пълномощното, уж иззето от кметството и от двете страници на регистъра, иззет от кметството на 12.09.2013 (приложено).

Отново напомням, че все още не съм получила отговор на писмо, изпратено от покойната ми майка на 27.11.2016 до предишния набл. прокурор - то представлява искане на заверено копие от протокола, с който от архива на кметство Гороцвет е иззето оригиналното пълномощно, копие от което пр. Кичева беше така мила да ни изпрати (приложено) и за което искане ОП-Плевен указа с писмо от 19.12.2016 (приложено) да бъде удовлетворено.

Надявам се също така в рамките на близките няколко дни да получа Вашия компетентен отговор на писмото, което Ви изпратих на 13.04.2017 - то беше молба за преценка само на три от многото факти и обстоятелства, за пренебрегването на които съдът се произнесе още повече от година така: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице" (Определение от 01.02.2016 на РС-Плевен, приложено)   

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
дъщеря на покойната пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/
Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com


ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста. 

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с РП-Плевен по пр. 3624/13 с набл. пр. Здравко Луканов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1152

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.