Документи по наказателното производство

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

--

Първо прекратяване на досъдебното производство - 30.10.2014

(за периода преди първото прекратяване - вж кореспонденцията с РП-Варна, пр. 7510/13 и РП-Плевен, пр. 3624/13)

-

13.10.2014 - Предявяване на разследването (пред адвокат и внук на пострадалата). Следователят даде срок само няколко часа за запознаване с 15-тина тома материали. Аз, дъщерята на пострадалата, стоях отвън като наказана. Докато чаках, написах на ръка една жалба (стр. 1, стр. 2, приложение) и я подадох в деловодството на Следствения отдел. Заведоха я, обещаха ми, че ще получа отговор до един месец, но отговор така и не получих. След няколко месеца чакане се обадих да питам какво става с жалбата ми. Свързаха ме с шефа на ОСлО-Плевен. Той ми каза, че е само един административен ръководител и нищо не можел бил да направи.

-

14.10.2014 - Възражения, искания и бележки по чл. 229, ал. 2 от НПК от внука на пострадалата (без отговор; споменати бегло в постановлението за прекратяване)
    НПК Чл. 229, ал. 3 По исканията, бележките и възраженията по ал. 2 наблюдаващият прокурор се произнася в срок до седем дни с постановление, което не подлежи на обжалване

-

30.10.2014 - Постановление за прекратяване 

-

06.11.2014 - Обжалване пред РС-Плевен

-

13.11.2014 - Определение на РС-Плевен

-

22.11.2014 - Обжалване пред ОС-Плевен

-

02.12.2014 - Определение на ОС-Плевен

-

Второ прекратяване на досъдебното производство - 24.07.2015

(за периода преди второто прекратяване - вж кореспонденцията с РП-Плевен, пр. 6989/14, ОП-Плевен, пр. 42/15, ВТАП, пр. 1755/14)

-

01.07.2015 Призовка: стр. 1 и стр. 2

Сл. Димитров изрично е подчертал, че "повереникът не следва да е от кръга на лицата визирани в чл. 100 ал. 3 вр. с чл. 91 ал. 1 и ал. 2 от НПК. Излиза, че майка ми няма право да изпрати нито адвокат, нито роднина.

НПК Чл. 91. (1) Защитник на обвиняемия може да бъде лице, което упражнява адвокатска професия. (2) Защитник може да бъде и съпругът, възходящ или низходящ роднина на обвиняемия.

02.07.2015 До набл. прокурор - за погрешния текст на призовката и ограничаване правата на пострадалата (без отговор)

-

Предявяване - несъстояло се (не по вина на пострадалата)

-

24.07.2015 - Постановление за прекратяване

-

11.09.2015 Постановлението, редактирано и допълнено от дъщерята на пострадалата изпратено на 11.09.2015 до адм. р-л на РП-Плевен под формата на възражения и искания за служебна проверка по чл. 243 ал. 9 от НПК (придружаващ имейл), оттам препратено до ОП-Плевен на 15.09.2015 (без отговор)

НПК чл. 243, ал. 9 (Доп. - ДВ, бр. 71 от 2013 г.) Когато не са били налице основанията по ал. 1, постановлението за прекратяване на наказателното производство, което не е било обжалвано от обвиняемия или от пострадалия или неговите наследници, или от ощетеното юридическо лице, може служебно да бъде отменено от прокурор от по-горестоящата прокуратура. Отмяната може да се извърши в срок до две години, когато производството е образувано за тежко престъпление, и в срок до една година - в останалите случаи, от издаването на постановлението за прекратяване на наказателното производство. В изключителни случаи главният прокурор може да отмени постановлението за прекратяване на наказателното производство и след изтичането на този срок.

-

25.11.2015 Дъщерята на пострадалата пита какво е станало с възраженията срещу постановлението за прекратяване и кога ще получи отговор. Прилага "За отмяната на нотариалните актове" (по чл. 537, ал.3 от ГПК). Вж също: Проф. д-р Петър Раймундов, "ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРОКУРОРА ПО ЧЛ. 537, АЛ. 3 ГПК" (превъзходни обяснения)

 

----

30.11.2015 Дъщерята пак пита за възраженията. Препраща и писмо от апел. прокурор от 11.11.2015, с което той иска да бъде уведомен за инстанционната проверка в ОП-Плевен

---

 

18.12.2015 Зам. главен прокурор при ВКП указва на ОП-Плевен са извърши служебна (инстанционна) проверка на прекратеното ДП

-------

07.01.2016 В очакване на инстанционната проверка, дъщерята препраща до окръжния прокурор искане до зам. гл. прокурор за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов №007 по чл. 311, ал. 1 от НК. Придружаващ имейл.

--------------

25.01.2016 Постановление на пр. Й. Антонова от ОП-Плевен - правно неграмотно: вж. Пети пример в списъка с ПРИМЕРИ ЗА ШИРЕЩАТА СЕ ПРАВНА НЕГРАМОТНОСТ В СРЕДИТЕ НА ПРАВОСЪДНАТА НИ СИСТЕМА

-

Служебна проверка по чл. 243, ал. 9 - несъстояла се (вж петия пример в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система)

-

28.01.2016 - Обжалване на постановлението на ОП-Плевен пред ВТАП

-

01.02.2016 - Определение на РС-Плевен  Вж Шести пример в списъка с ПРИМЕРИ ЗА ШИРЕЩАТА СЕ ПРАВНА НЕГРАМОТНОСТ В СРЕДИТЕ НА ПРАВОСЪДНАТА НИ СИСТЕМА

-

06.02.2016 - Обжалване от пострадалата пред ОС-Плевен

-

09.02.2016 - Протест от прокурора пред ОС-Плевен

-

15.02.2016 - Постановление на апел. прокурор - правно неграмотно и объркано (а и закъсняло - нещата вече вървят с бърза стъпка по линия на съда)

-

16.02.2016 - Възражение от пострадалата срещу протеста на прокурора

-

23.02.2016 От дъщерята на пострадалата до предс. на РС-Плевен  - жалба срещу районен съдия Димитър Кирилов. Жалбата в PDF. Придружаващ имейл.

"Аз нямам основания да се съмнявам в компетенността на съдия Кирилов, затова смятам, че грешките и пропуските му не са случайни, а представляват опит за прикриване на престъпление. Същото правят и в Прокуратурата, но това си е техен проблем."

Приложения към жалбата:

1. Благодарствено писъмце от Й. Найденова (майка ми, 83-год) до пр. Маркович, изпратено по е-поща на 05.08.2015

2. Постановление на окр. пр. Антонова от 25.01.2016 - разпорежда изпращане на благодарственото писъмце в РС-Плевен

3. Определение на РС-Плевен от 01.02.2016 - приемат благ. писъмце за жалба до РС-Плевен и се произнасят

4. Мое писмо до Вас, адм. р-л на РС-Плевен от 24.01.2016 - за хаоса в работата на съдиите по вписванията към РС-Плевен

---

01.03.2016 - Определение на ОС-Плевен

-

06.03.2016 Жалба до адм. р-л на ОС-Плевен от 83-г. постр. жена

-

08.03.2016 Жалба до адм. р-л на ОС-Плевен от дъщерята на пострадалата

-

14.03.2016 Самоотвод на прокурора

-

Средата на март 2016 Определен е нов наблюдаващ прокурор.

-

18.03.2016 До г-н Димитър Кирилов, съдия в РС-Плевен - "Ако бях районен съдия" (фейлетоноподобен информативен материал)

-

22.03.2016 Получаваме едно странно съобщение от деловодството на ОС-Плевен, подписано от Л. Михайлова, датирано 15.03.2016, изведено на 18.03.2016.  От него научаваме, че двете с майка ми уж сме били водили дело срещу Окръжна прокуратура. Делото било разгледано на 14.03.2016 и имало било някакво разпореждане. Във връзка с наши жалби №2577/16 и 2606/16 и с резолюция на съдия от ПОС (кой съдия, не става ясно, име не е посочено, не е посочена и датата на резолюцията) ни отговарят, че съдебният акт на ПОС е влязъл в сила и не може да бъде ревизиран.

-

23.03.2016 До ОС-Плевен - питам за странното съобщение.

"Във Варна получихме някакво странно съобщение, подписано от деловодител Л. Михайлова (приложено). Г-жа Михайлова уведомява мен и майка ми, 83-год. пострадала от имотна измама, за неизвестно дело, което ние двете уж сме били водили срещу Окръжна прокуратура във връзка с жалби №2577/16 и 2606/16, което било разгледано на 14.03.2016. Бихте ли ми обяснили какво означава това? Ние сме подали само две жалби до адм. р-л на ОС-Плевен срещу съдиите, постановили едно непълно и противоречиво определение по чл. 243 от НПК на 01.03.2016 (приложени двете жалби и определението на съда). И къде може да се види и прочете документа по това дело? На сайта на ОС-Плевен не можах да го намеря. Опитах и с разширено търсене - няма го никъде."
ПРИЛОЖЕНИЯ:  странното съобщение, жалбата на майка ми от 06.03.2016моята жалба от 08.03.2016 и  определението на ОС-Плевен от 01.03.2016

___

23.03.2016 По съвет на Л. Михайлова от деловодството на ПОС, изпращам молба да получа копие от резолюцията на съдия от ПОС.

"Във връзка с току-що проведен тел. р-р на тел. 064892918 с г-жа Л.
Михайлова, деловодител в ОС-Плевен, моля да ми бъде изпратено копие от
резолюцията на съдия от ОС-Плевен, която се споменава в съобщение от
ОС-Плевен, получено във Варна вчера (приложено). Още веднъж Ви
уведомявам, че дело срещу ОП-Плевен не сме водили. Пострадалата (майка
ми, 83-годишна) дори не е обжалвала пред съда постановлението на РП за
прекратяване на ДП №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 от 24.07.2015 г., което
без нейно знание 6 месеца по-късно е минало през съдебен контрол в
РС-Плевен на 01.02.2016 и след това в ОС-Плевен на 01.03.2016."

-

23.03.2016 До Даниела Дилова от мен. Напомням, че очаквам отговор на писмото си от 23.02.2016

--

30.03.2016 Получавам още едно странно съобщение от деловодството на ОС-Плевен, подписано от Л. Михайлова, датирано 24.03.2016, изведено на 29.03.2016. Уведомява ме, че в отговор на молбата ми от 23.03.2016 изпраща копие от резолюцията на съдията (и пак не посочва името му). Отново пише за някакво измислено наше дело, но вече не се посочва срещу кого (предният път уж беше срещу Окръжна прокуратура). Делото уж било разгледано на 24.03.2016 с резолюция (предния път беше с разпореждане). И сега с резолюция от 23.03.2016, т.е. издадена един ден преди разглеждане на делото, ми изпращали резолюция от 14.03.2016.  Въобще изобщо - пълна каша!  Хубавото е, че в съобщението пише черно на бяло, че аз съм пълномощник на майка си, защото прокурорите от Плевен три години не можаха да проумеят, че по волята на майка ми, изразена с изрично пълномощно, заверено от Варненски нотариус на 28.05.2014 г., аз, родната й дъщеря, съм неин пълномощник. Признават за неин пълномощник само измамникът Станимир и считат за нейна воля само "волята" й да дарява, продава и т.н. на когото и да е на, каквато и да е цена - дори без пари (да дарява!), изразена с нескопосното кметско пълномощно от Гороцвет, Разградско, с дописваните в него 50 дка ниви, в което площта на най-голямата й нива е сбъркана и което е заверено с непоредни номера на подписа и съдържанието от кмета Иван Димитров, който по време на "заверката" вече е бил разследван от РП-Разград и в края на 2013 - осъден по чл. 311 от НК , а в началото на 2014 - предсрочно освободен от длъжност, все неща, които се премълчват от РП-Плевен, сякаш целта на разследването не е да разкрие цялата истина, а да прикрие извършеното престъпление.

---

Към съобщението, получено във Варна на 30.03.2016 са приложени:

1. Резолюция от не знам кого. Силно казано - резолюция. Надраскани един-два реда на ръка върху молбата ми от 23.03.2016: "Да се изпрати препис от разпореждането на съда." Поставена е дата 23.03.2016. Подписът не се чете.

2. Резолюция от не знам кого, изпратена в плик, адресиран до майка ми. Силно казано - резолюция. Надраскани на ръка два-три реда върху жалбата на майка ми от 06.03.2016: отгоре по диагонал: "Е. Банков (да не греша името?) за проверка и отговор в 7 дн. срок, 14.03.2016" и отвесно отстрани в полето на печатния текст: "Да се отговори, че съд. акт е влязъл в сила и не може да бъде ревизиран.(подпис: не се чете)." Резолюция за чудо и приказ! А може и да е съдебно разпореждане, знае ли човек? По измисленото дело срещу Окръжна прокуратура от 14.03.2016 например? Или бог знае по какво, хм.

3. Резолюция от не знам кого, изпратена в плик, адресиран до мен. Пак силно казано - резолюция. Пак надраскани на ръка същите нареждания, само че сега върху моята жалба от 08.03.2016 .

_____

В крайна сметка какво излиза?  Майка ми се обръща към админ. р-л на ОС-Плевен с жалба, че съгласно Постановление № 1 от 10.XI.1985 г., Пленум на ВС влезлият в сила на 01.03.2016 г. съдебен акт на трима окръжни съдии е недопустим и получава свободни съчинения от деловодителката за някакви измислени дела и несъществуващи разпореждания и резолюции, съгл. които съдебният акт бил влязъл в сила. Именно! И точно това е проблемът! Че недопустим съдебен акт е влязъл в сила! Историята с неадекватните съобщения от деловодителката на съда ми напомня на историята с неадекватните отговори от админ. секретар на Нотариалната камара.

----

01.04.2016 Благодаря на българското правосъдие (първоаприлска шега) Писмо, изпратено на 1-ви април 2016 до всички прокуратури, съдилища и други институции, както и до медии. Привлече вниманието на Валя Ахчиева и стана повод за появата на репортажа "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама"

-

14.04.2016 Поредно напомняне до РС-Плевен за липса на отговор на жалба срещу районен съдия от 23.02.2016 и на писмо до г-жа Д. Дилова от 24.01.2016 за произволните вписвания на имоти от съдиите при вписванията към РС-Плевен

 

-

Началото на м. юни 2016? - Самоотвод на следователя. Може би е доста по-рано. В предаването "Открито" на 21.07.2016 казаха, че е станало веднага след самоотвода на първия набл. прокурор.

Края на м. юли 2016 - Все още не е определен нов следовател.

------------

Извод: Изгубена е цяла година в размотаване - от второто прекратяване на 24.07.2015 досега в РП-Плевен нищо не са свършили по нашия случай на имотна измама (пиша това на 18.07.2016). Като добавим и предишните две години разследване - от подаването на сигнала за имотна измама на 06.06.2013, през 6-месечната предварителна проверка от полицията в Д. Митрополия, последвана от образуване на ДП-то в края на 2013, стават общо три години и нещо туткане по един елементарен случай на документно престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, който изисква да се погледнат само няколко страници документи с невярно съдържание и да се отбележат грешките - работа за няколко дни, след което да се повдигне обвинение срещу нотариуса.

-

Ето документите, които трябва да се разгледат:

Нот. акт  от 14.03.2013 с номерирани грешки  и към тях - обяснителни бележки
Нот. акт от 18.03.2013 също с номерирани грешки и към тях - също обяснителни бележки

-

Евентуално могат да разгледат и "преписа" от невписан документ за собственост с липсващи подписи на издателите му, от който нотариусът се е "уверил", че продавачът е собственик на около 50 дка ниви и, без да го впише, съставил нот. акт за покупко-продажба:  "преписът" с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

-

Ако случайно ги обземе небивал трудов ентусиазъм, могат да обърнат внимание и на удостоверението за данъчна оценка за горския имот, погрешно издадено за земеделска земя: у-нието с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

-

И скиците също заслужават внимание. И петте са с невярно съдържание относно документа, от който черпи права собственикът. И петте са неистински  по см. на чл. 93, т.6 от НК.

-

А ето и малко информативни материали - лесни за разбиране дори от юридически некомпетентни лица:

-

Фактическата обстановка - престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, извършено от Иванов 007 

-

За отмяната на нотариалните актове на Иванов 007 (по член 537, ал. 3 от ГПК)

 

За отмяната вж също Декларацията, приета на Националната кръгла маса ИМОТНИ ИЗМАМИ", 17 юни 2011 г. , София: "Прокуратурата на РБ да използва правомощията си по чл. 537, ал. З от ГПК като предявява искове за отменяне на охранителни актове, в това число и на нотариални, когато са издадени в нарушение на закона."

-

За отмяната вж също и Проф. д-р Петър Раймундов, "ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРОКУРОРА ПО ЧЛ. 537, АЛ. 3 ГПК" (превъзходни обяснения за разликата между ал. 2 и ал. 3 на чл. 537 от ГПК)

-

Горска територия, продадена като земеделска с лъжливо документиране  (това е за нашата гора. Иванов 007 я продавал като земеделска земя. Не разбрал, горкият, че е горска територия. И то от защитена зона по НАТУРА 2000!)

-

Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати имотната измама (фейлетоно-подобен материал, автор: Р.С.)

-

ППВС 3/82  - За документните престъпления - Постановление на Пленума на Върховния съд № 3 от 1982 г. - все още валидно и често цитирано. ППВС 3/82 съдържа много хубави обяснения за разликата между истински документ и документ с невярно съдържание. Наблюдаващият прокурор Ивета Маркович от РП-Плевен не знаеше, че има такава разлика и се произнесе с постановление, че нотариалните актове на Иванов №007 били истински, затова са си окей - 13.01.2015, стр. 2: "издадените Нотариални актове са истински документи и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, които са ги подписали"Горестоящите прокурори потвърдиха правно неграмотното творение на колежката си. Маркович вече си даде отвод, но сътворените от нея глупости останаха, останаха и потвържденията им.  -

-

Защо при покупко-продажба се ходи на нотариус?

-

Особените изисквания на закона в нотариалното производство (през призмата на една имотна измама)

-

Нотариалният акт узаконява правото на собственост: в PDF  (оригинална публикация: в. "Стандарт", 09.03.2001, автор: адв. Рени Цанова)

-

За естеството на нот. акт вж също и "Нотариалният акт обективира изявление за знание, а не волеизявления" (извадка от правен сайт с цитат от Живко Сталев)

-

За отговорността на нотариуса

-

За отговорността на нотариуса вж. също Важно решение на ВКС от 11.11.2010 - нотариусът не може да бъде измамен (отлични обяснения за отговорната професия на  нотариуса)

-

Документно престъпление по чл. 311 от НК (много хубави обяснения в Мотиви към присъда за видовете документи и за субекта на престъплението по чл. 311 от НК)

-

Проф. д-р Петър Раймундов, РОЛЯТА НА НОТАРИУСА

Превъзходни обяснения, че нотариусът не е прост регистратор на волята на страните. "Ето защо са неоснователни възраженията от рода на тези, че нотариусът само оформя волята на страните, че той документира и одобрява само техните волеизявления и не е в състояние да достигне до действителното фактическо и правно положение."

-

ПРИМЕРИ ЗА ШИРЕЩАТА СЕ ПРАВНА НЕГРАМОТНОСТ В СРЕДИТЕ НА ПРАВОСЪДНАТА НИ СИСТЕМА

-


 

ГРАМОТИ НА МАЙКА МИ - УЧИТЕЛКА С 37 ГОДИНИ СТАЖ!

Грамота за самоотвержен учителски труд - 1983 г.

Грамота за първенец в социалистическото съревнование за учебната 1985/86 г.

Поздравителен адрес по случай юбилея с пожелания за крепко здраве, радост и дълголетие - 1988 г.

Грамота за високи и трайни успехи в учебно-възпитателната дейност и за активна обществено-полезна дейност

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/729

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.