Кореспонденция с ВТАП по преписка 1755/2014

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Дата на последна актуализация: 06.10.2023

-

Кореспонденция с Апелативна прокуратура - В. Търново по преписка 1755/2014, апел. пр. Димитър Лещаков.

-

Резюме. Не знам по какъв повод е образувана преписка 1755/2014 в Апел. прокуратура гр. В. Търново (ВТАП). Вероятно по първото ми писмо до нотариус Иванов №007 от 23.12.2014 г. В началото на 2015 получих копия от няколко еднотипни писма - ВТАП препращаше до РП-Плевен по компетентност. Така се започна. Макар и чисто формални, писмата ми направиха много добро впечатление като оформление. Харесваше ми най-вече това, че бяха изпратени по електронен път (другите прокуратури все още използват хартия). По-късно първоначалното хубаво впечатление се развали. 

-

09.01.2015 От ВТАП до РП-Плевен - препращане по компетентност Не се разбира какво се препраща, но писмото изглежда много добре.

-

15.01.2015 От ВТАП до РП-Плевен - препращане по компетентност Не се разбира какво се препраща, но писмото изглежда много добре.

-

16.01.2015 От ВТАП до РП-Плевен - препращане по компетентност Не се разбира какво се препраща, но писмото изглежда много добре.

-

23.01.2015 От ВТАП до РП-Плевен - препращане по компетентност Не се разбира какво се препраща, но писмото изглежда много добре.

-

30.01.2015 От ВТАП до РП-Плевен - препращане по компетентност Не се разбира какво се препраща, но писмото изглежда много добре.

-

17.02.2015 От ВТАП до РП-Плевен - препращане по компетентност Не се разбира какво се препраща, но писмото изглежда много добре.

-

11.03.2015 От ВТАП до РП-Плевен - препращане по компетентност Не се разбира какво се препраща, но писмото изглежда много добре.

-

12.03.2015 От ВТАП до РП-Плевен - препращане по компетентност Не се разбира какво се препраща, но писмото изглежда много добре.

-

16.03.2015 От ВТАП до РП-Плевен - препращане по компетентност Препраща писмото, изпратено на 13.03.2015 от майка ми до пр. Маркович "за излизане от тесния кръг около пълномощното", заедно с приложенията и придружаващия имейл Точно така трябва да се препращат писмата, а не да се чуди човек какво са препратили.

-

24.03.2015 От ВТАП до РП-Плевен - препращане по компетентност. Тук се споменава за някакво несъгласие с постановление за прекратяване. Не знам за какво става дума.

-

13.05.2015 От дъщерята на пострадалата (аз) до админ. р-л на ВТАП. Молба за проверка на ДП №2924/13 в РП-Плевен.  Придружаващо писмо.

-

27.05.2015, 12:56 От мен до ВТАП. Във връзка с току-що проведен тел. р-р със служителка от деловодството на ВТАП, препращам молбата си от 13.05.2015 г. до адм. р-л на АП-В.Търново, като обяснявам, че очаквам да получа отговора, началото на който ми беше прочетен по телефона - нещо за чл. 213 от ЗСВ, че прокурорът няма право да дава правни консултации.

--

27.05.2015 Получава се писмо от пр. Лещаков до пострадалата (майка ми) от дата 20.05.2015. Малко след разговора по телефона, се получи писмо, но не до мен, а до майка ми. Пр. Лещаков я уведомяваше, че съгл. чл. 213 от ЗСВ не може да дава правни консултации (майка ми не му е искала такива) и че нищо не може да направи, понеже липсва конкретен прокурорски акт (оправданията му с липса на прокурорски акт ще продължат и в следващите му писма; явно апел. прокурор не вижда нищо нередно в бездействието на прокурорите от по-долустоящите прокуратури; по-късно научихме, че бездействието на прокурора подлежи на дисциплинарно наказание по чл. 307 от ЗСВ, ал. 4, т.2)

ЗСВ Чл. 213. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.

ЗСВ Чл. 307. (1) На съдия, прокурор, следовател, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията се налага дисциплинарно наказание за извършено дисциплинарно нарушение. (4) Дисциплинарните нарушения са: т. 2 действие или бездействие, което неоправдано забавя производството;

 

----

27.05.2015 16:47 От мен до пр. Лещаков в отговор на току-що полученото му писмо до майка ми Благодаря му и обяснявам, че не искаме консултация от АП-В.Търново, а инстанционна проверка поради какви причини в РП-Плевен две години не разбират, че пострадалата има нотариални актове, а "пълномощникът" й е продавал с преписи от предходни документи за собственост и неактуални скици, при това единият препис е без нито един подпис на издателите си, а имената на самите издатели, постановили решението си в 5-членен състав на Поземлената комисия-Д.Митрополия през 1994 г. за възстановяване на около 50 дка зем. земя са подменени с имената на служители от 2013 г. в ОС "Земеделие"-Д.Митрополия." Прилагам и писмото си до ОП-Плевен от 05.05.2015: стр. 1 и стр. 2, в което моля за проверка, дали е назначавана спешна психолого-психиатрична експертиза на майка ми - психично здрава 82-годишна жена, пострадала по ДП №2924/2013 на РП-Плевен, към което е приложена  молбата на майка ми до ОП-Плевен от 30.04.2015 за проверка.

  -

02.06.2015 От пр. Лещаков до ОП-Плевен. Уведомява ги, че е получил сигнал от мен за „несвоевременно приключване на разследването" и указва приключване "в рамките на законоустановените срокове".

-

02.06.2015 От мен до пр. Лещаков. Благодаря  за отговора и обяснявам, че аз моля за проверка по случая не поради „несвоевременно приключване на разследването", а поради упорития отказ на РП-Плевен да обърне внимание, че майка ми се легитимира като собственик с нотариални актове, а не с решения на поземлена комисия. Преразказвам накратко досегашния ход на разследването и завършвам с думите: "Сега няма да се учудя, ако получа копие от отговор на ОП-Плевен до Вас, в който да пише, че всички срокове се спазват, че пострадалата е обжалвала пред две инстанции, че съдът е потвърдил правния извод на наблюдаващия прокурор, че в момента тече удължаване с 61 дни, считано от 02.06.2015 г. Това не би било удовлетворителен отговор, а укриване на престъпление."

Приложения към писмото - 8 бр. съгл. текста:

1. 14.10.2014 - ИСКАНИЯ, ВЪЗРАЖЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ СЪГЛ. ЧЛ. 229, АЛ. 2 ОТ НПК от внука на пострадалата, останали без отговор (а е трябвало да им се отговори в едноседмичен срок)

2. 06.01.2015 - Молба от пострадалата до набл. прокурор за предявяване на иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК, заради непредставяне на нотариалните актове, с които единствено се легитимира като собственик на земите си

3. 13.01.2015 - Постановление от набл. прокурор, че заверените преписи имат силата на оригинални решения на ПК: стр. 1, стр. 2 и  стр. 3 (този "препис" няма, бел. моя, Р.С., 16.07.2016)

4. 20.01.2015 - Пояснение от пострадалата, че и перфектни да бяха преписите, дори да не бяха преписи, а оригинални решения на ПК, нотариалните актове от 2013 г. пак са постановени в нарушение на закона, защото са съставени без представяне на последните (актуални) документи за собственост. Приложена разпечатка от официалния сайт на Агенцията по вписванията

5. 27.01.2015 - Уведомление от набл. прокурор до пострадалата, че ако е недоволна от постановлението, може да обжалва пред ОП-Плевен (класически пример за професионално високомерие, по думите на гл. прокурор, бел. моя, Р.С., 16.07.2016)

6. 13.03.2015 г. - Молба от пострадалата до набл. прокурор за излизане от тесния кръг около пълномощното: стр. 1 и стр. 2. Отговор няма.

7. 13.04.2015 г. - Повторна молба от пострадалата до набл. прокурор за предявяване на иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК, като този път добавя и "във вр. с чл. 574 от ГПК": стр. 1 и стр. 2. Новото е също така, че този път изтъква липсата на подписи под т.нар. препис от решение на ПК за 50-те дка зем. земя, като прилага и извадка от съдебни решения, съгласно които такива "преписи" са нищожни, неистински и т.н. Посочва и самоволната промяна в начина на трайно ползване на 3-те дка горска земя от Горския фонд, "продадена" като "земеделска". Отговор няма.

Чл. 537, ал. 3 от ГПК: Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона.

Чл. 586, ал. 4 от ГПК: Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан.

8. 30.04.2015 г. - Пострадалата моли ОП-Плевен за проверка по случая. Отговор няма.

 

----------

 

09.06.2015 От пр. Лещаков до мен (дъщерята на пострадалата). Във връзка с мое уточнение от 27.05.2015 Лещаков пак повтаря, че съм била искала проверка за спазване на сроковете, което не било негова грижа - за сроковете отговаряла ОП-Плевен. Що се отнася до това, дали са достатъчни събраните доказателства - това пък било отговорност на РП-Плевен. Той нищо не можел да направи, защото нямало акт на ОП-Плевен.  

---

09.06.2015. От мен до ВТАП във връзка с току-що получения отговор от пр. Лещаков от 09.06.2015 г. Тъй като в него се споменава само мое уточнение от 27.05.2015 г., моля да получа отговор и на уточнението от 02.06.2015 г.

-------

10.06.2015 От пр. Лещаков до мен. Повтаря пак същото от предния ден - отговорността за сроковете била на ОП-Плевен, а за събраните доказателства - на РП-Плевен. Той нищо не можел да направи, защото нямало акт на ОП-Плевен. След поредното повтаряне на апелативния прокурор, че няма възможност да предприеме каквито и да било мерки срещу бездействието на прокурорите в по-долустоящите прокуратури, понеже липсва акт (действие), се зачетох в ЗСВ и ми направи впечатление, че в този закон има два отделни члена - един за ревизии и контрол (чл. 142), а друг - за обжалване на актове (чл. 143). Пр. Лещаков сякаш се позоваваше само на втория. 

ЗСВ Чл. 142. (2) Прокурорите от апелативните и окръжните прокуратури извършват ревизии и контролират работата на прокурорите в непосредствено по-ниските по степен прокуратури.

Чл. 143. (1) Всички актове и действия на прокурора могат да бъдат обжалвани пред непосредствено по-горестоящата прокуратура, ако не подлежат на съдебен контрол.

---

12.06.2015 От мен до пр. Лещаков. Благодаря за отговора и обяснявам, че аз не обжалвам акт по чл. 143 от ЗСВ, нито питам кой определя сроковете, а учтиво моля за проверка (ревизия, контрол) по чл. 142 от ЗСВ. Между другото питам и какво е това възражение до АП-В.Т. от 15.12.2014 (приложено).

   "Моля съвсем човешки да се поинтересувате какво вършат подчинените му в Плевен. Според мен по всичко изглежда, че се опитват с все сили да укрият престъпление, популярно под името "имотна измама". В случая става дума за "продажба" на около 50 дка горски и земеделски земи с предходни документи за собственост - измама, която от 7-8 години е в полезрението на компетентните органи, видно от сайта на БАСВ: http://www.basv.free.bg/, където можете да прочетете "В дейността ни като съдии по вписванията констатираме случаи на извършване на прехвърляния на имоти със стари актове -предходни, като по този начин лицата успешно се снабдяват и с удост. за данъчни оценки, скици и др."  С имоти от кадастъра е почти невъзможно да се извърши такава измама, но с територии извън него е много лесно."

   "Започвам да си мисля, че изработването на кадастрална карта за цялата страна нарочно се бави, за да се окрадат земите на хората".

    Обяснявам с какви трудности сме се сблъскали, докато успеем да получим копия от двете нотариални дела и оттам вече да разберем как е станала измамата.

    "Една дузина адвокати ни убеждаваха, че нямаме право да искаме копия от нотариалните дела. Двама твърдяха, че евентуално можело по съдебен ред или чрез Вас, АП-В.Търново. Тук можете да чуете как ме консултира плевенски адвокат и Ви споменава. Добре, че се намери варненски адвокат да ни насочи правилно към Наредба №32 за архива на нотариусите, та най-сетне в началото на октомври 2014 получихме копия от двете нотариални дела от март 2013 г.

---------

16.06.2015 От пр. Лещаков до мен. Отговаря на въпроса за възражението до ВТАП от 15.12.2014 - набл. пр. Маркович е искала да си направи самоотвод, но от ОП-Плевен и ВТАП не са й позволили. И пак настоява, че контролът от ВТАП по чл. 142 ал. 2 от ЗСВ е само върху върху издаден от ОП-Плевен акт. 

---

16.06.2015 От мен до пр. Лещаков. "Благодаря за отговора, но изглежда смесвате текстовете на чл. 142 ал. 2* и 143 ал. 2 от ЗСВ**."

*ЗСВ Чл. 142. (2) Прокурорите от апелативните и окръжните прокуратури извършват ревизии и контролират работата на прокурорите в непосредствено по-ниските по степен прокуратури.

**Чл. 143. (1) Всички актове и действия на прокурора могат да бъдат обжалвани пред непосредствено по-горестоящата прокуратура, ако не подлежат на съдебен контрол.


   "Разбирам, че ситуацията е деликатна - измама с участието на кмет, служители от зем. служба, нотариус и съдия по вписванията, прикривана от районна и окръжна прокуратура плюс две съдебни инстанции ... абсолютен ужас! Тотален стрес! В такива случаи, според психолозите, инстинктът за самосъхранение измества и морал, и вътрешно убеждение..."
   След това благодаря  за информацията, че в края на 2014 г. наблюдаващият прокурор е искала да си направи самоотвод, но ОП-Плевен и АП-В.Търново не са й позволили.

   "Това е много показателно за хода на въпросното ДП от 2013 г. То боксува, защото на наблюдаващия прокурор не се позволява да си направи отвод. Интересно, че при подобен случай (касаещ същия нотариус), всички плевенски магистрати са си дали безпроблемно самоотвода "Делото се гледа в Шумен, след като магистратите-съграждани на [нотариус Иван] Иванов [№007] си направили отвод". Източник на цитата: Шуменска онлайн медия".

---

29.06.2015 От ВТАП до ОП-Плевен с копие до майка ми. Моли ОП-Плевен да предприемат действия. 

---

22.07.2015 От майка ми до ВТАП. Моли за помощ да получи информация от ОП-Плевен.

---

24.07.2015 От ВТАП до ОП-Плевен. "Предвид поредицата сигнали" от пострадалата, нарежда на ОП-Плевен да създадат необходимата организация за своевременно уведомяване и да изпратят на майка ми копие от тяхно постановление от 07.07.2015 г. и резолюция от 10.07.2015г.

---

24.07.2015 От пострадалата до ВТАП. Пита какво става с преписката по нейния случай във ВТАП. Оплаква се, че няма никаква информация нито от ОП-Плевен, нито от ВТАП, че от ВТАП единственото, което е получила, е днешното писмо до ОП-Плевен и че информацията в интернет за преписката във ВТАП е неясна: постоянно се решава със сменящи се дати и периодично се появява един и същ надпис, че е решена с потвърждаване на някакво обжалвано постановление - неясно какво, няма и дата. Прилага снимки:

08.07.2015 - Очакват се материали от друг орган. Бланково писмо Адресат: ОП-Плевен
09.07.2015 - Преписката е за решаване.
10.07.2015 - Преписката е за решаване.
14.07.2015   Преписката е решена. Потвърждава обжалваното постановление (съобщението е без дата, снимката е направена на 14.07.2015)
16.07.2015 - Преписката е за решаване.
22.07.2015 - Преписката е решена. Потвърждава обжалваното постановление (съобщението е без дата, снимката е направена на 22.07.2015)

22.07.2015 - Преписката е за решаване (снимката е направена на 23.07.2015).

23.07.2015 - Преписката е за решаване.

-----

28.07.2015 От пр. Лещаков до майка ми. Във връзка с нейно запитване от 21.07.2015 (грешка в датата; вероятно има предвид 22.07.2015), я уведомява да си търси информацията запреписката в ОП-Плевен директно от ОП-Плевен. Нямало било причини за намеса от страна на ВТАП, тъй като липсвал прокурорски акт от ОП-Плевен.

--------

30.07.2015 От пр. Лещаков до майка ми. Уведомява я, че междувременно бил научил за прекратяването на ДП-то в РП-Плевен и я информира, че можела била да го обжалва по съдебен ред - нещо, което майка ми много добре знае, тъй като предната година обжалва първото постановление за прекратяване именно по съдебен ред, но беше силно разочарована, да не кажа - травмирана, от глупостите в определенията на съдиите от Плевен на две инстанции.

06.11.2014 - Обжалване пред РС-Плевен

13.11.2014 - Определение на РС-Плевен

22.11.2014 - Обжалване пред ОС-Плевен

02.12.2014 - Определение на ОС-Плевен

-----

31.07.2015 От пр. Лещаков до ОП-Плевен. Напомня им, че майка ми следва да бъде уведомена от ОП-Плевен за резолюцията от 10.07.2015 г. по преписка № 42/2015 г., както и за постановление от 07.07.2015 г. по преписка № 42/2015 г. на ОП-Плевен.

------

05.08.2015 От пр. Лещаков до майка ми. Нямало основания за намеса от ВТАП, тъй като не сме имали конктерни искания. Да била обжалвала постановлението за прекратяване от 24.07.2015 по съдебен ред.

------

06.08.2015 От майка ми до пр. Лещаков. "Благодаря за съвета да обжалвам постановлението за прекратяване пред съда, но, уви, не мога, тъй като ми е връчено без дата на получаване."

----

14.08.2015 От адм р-л на ВТАП Огнян Басарболиев до ОП-Плевен. Писмото е без дата на изпращане. Получено е по ел. път на 14.08.2015. Във връзка с писмо от майка ми - пише г-н Админ. р-л, изпратено на 03.08.2015 (няма такова; вероятно става дума за писмото й до ОП-Плевен с копие до ВТАП и ПРБ от 04.08.2015), препратено от ВКП до ВТАП (неизвестно кога), нарежда на ОП-Плевен да изпратят на майка ми, ако не са го направили досега, постановлението от 07.07.2015 г. и резолюцията от 10.07.2015г. (направили са го, но няма кой да се обади до ОП-Плевен за справка, затова не знаят), както и да я уведомят за резултата от извършената проверка по ДП №2924/13 (такава проверка не е извършвана, така че няма как да има резултат; става дума за молбата на майка ми до ОП-Плевен от 30.04.2015, оставена без отговор)

 --------

31.08.2015 От ВТАП до ОП-Плевен. Нареждат служебна проверка, понеже пострадалата и дъщеря й били изразили несъгласие с постановлението за прекратяване на ДП-то в РП-Плевен

----

01.09.2015 До ВТАП от пострадалата и от дъщеря й. Обясняват, че не са изразявали несъгласие. Молят да бъдат изчакани да го изразят.

----

03.09.2015 От ВТАП до ОП-Плевен. Препращат писма от пострадалата, за да бъдат взети предвид при служебната проверка съгл. указанията от 31.08.2015

----

11.09.2015 От апел. пр. Лещаков до мен Настоява веднага да изпратя възраженията и исканията си, защото не съм била имала право да "отлагам във времето" служебната проверка: "По указаната от ВТАП служебна проверка на прокурорски актове (в мн. ч., вероятно има предвид както постановлението на районен пр. Маркович от 24.07.2015 за прекратяване на ДП-то по пр. №3624/2013 на РП-Плевен, така и постановлението на окр. пр. Георгиева от 31.08.2015 по пр. 2140/2015 на ОП-Плевен, с което потвърждава постановлението на районен пр. Илиева от 16.01.2015 по пр. 6989/2014 на РП-Плевен, бел. моя, Р.С.), бихте могли да посочите допълнителни Ваши възражения срещу конкретни прокурорски актове, но не и да искате отлагане във времето на извършваната служебна проверка."

     Изпратих ги същия ден: възражения и искания, макар че по закон имам пълното право да ги "отлагам във времето" поне една-две години, пък може и повече (вж чл. 243, ал. 9 от НПК).

          НПК Чл. 243, ал. 9. "постановлението за прекратяване на наказателното производство, което не е било обжалвано от обвиняемия или от пострадалия или неговите наследници [по съдебен ред], или от ощетеното юридическо лице, може служебно да бъде отменено от прокурор от по-горестоящата прокуратура. Отмяната може да се извърши в срок до две години, когато производството е образувано за тежко престъпление, и в срок до една година - в останалите случаи, от издаването на постановлението за прекратяване на наказателното производство. В изключителни случаи главният прокурор може да отмени постановлението за прекратяване на наказателното производство и след изтичането на този срок."

    Възраженията бяха приложени към писмо до админ. р-л на РП-Плевен. Оттам на 15.09.2015 са били изпратени в ОП-Плевен, тъй като ОП-Плевен е компетентна да извърши служебната проверка. А окръжният прокурор ги хвърли в кошчето за боклук, образно казано и след пет месеца мислене изпрати в съда едно кратко благодарствено писмо от пострадалата до набл. прокурор под формата на "жалба от пострадалата срещу постановление за прекратяване". Съдът го прие, но излезе с определение, в което написа: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." Набл. прокурор подаде отвод. От края на април имаме нов набл. прокурор. (пиша това на 18.07.2016, бел. моя, Р.С.)

---------

11.09.2015 От ВТАП до ОП-Плевен. Апел. пр. Лещаков иска да му изпратят материалите по пр. №2140/2015 на ОП-Плевен и № 6989/2014 на РП-Плевен. Аз не съм обжалвала пред ВТАП постановлението на окр. пр. Георгиева от ОП-Плевен. Писах само до админ. р-л на ОП-Плевен - молех го съвсем човешки да обърне внимание на множеството грешки, допуснати от подчинената му. Той го е препратил в горестоящата прокуратура, без да ме уведоми. Не е изключено да е хвърлил молбата ми в кошчето за боклук, образно казано, а във ВТАП да е изпратил само кратко писмо с молба за произнасяне по приложеното постановление на окр. прокурор.

-------

18.09.2015 Постановление на пр. Лещаков  Получено на 29.09.2015. И той, като окръжния прокурор, нищо не разбрал, но бърза да потвърждава и накрая, разбира се, пише, че постановлението му може да бъде обжалвано пред ВКП-София, сякаш и той, като окръжния, никога не е чувал нито за чл. 200, нито за чл. 213 от НПК. След няколко месеца върх. пр. Г. Найденов щеше да ми обясни, че съгл. чл. 200 от НПК пр. Лещаков не е трябвало да се произнася.  Да не се чудя значи, защо не получавам компетентен отговор - прокурорите не си познават наказателните закони, затова. Вж. 16-тия пример в списъка с ПРИМЕРИ ЗА ШИРЕЩАТА СЕ ПРАВНА НЕГРАМОТНОСТ В СРЕДИТЕ НА ПРАВОСЪДНАТА НИ СИСТЕМА.

НПК Чл. 200. Постановленията на прокурора, които не подлежат на съдебен контрол, се обжалват пред прокурор от по-горестоящата прокуратура, чието постановление не подлежи на обжалване.

НПК Чл. 213. (1) Прокурорът може да откаже да образува досъдебно производство, за което уведомява пострадалия или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението. (2) По свой почин или по жалба на лицата по ал. 1 прокурор от по-горестоящата прокуратура може да отмени постановлението по ал. 1 и да разпореди образуването на досъдебно производство и започване на разследване.

 

---------

25.09.2015 До Админ. р-л на ВТАП - предложения за подобряване на комуникацията Без отговор.

-------

29.09.2015 До Лещаков - моля го за някои уточнения по постановлението му от 18.09.2015

---http://softisbg.com/dannies_blog/MX-M316N_20171005_162933.pdf

01.10.2015 От Лещаков до мен - не можел бил да допълва и разяснява постановлението си (класически пример за професионално високомерие по думите на Гл. прокурор Цацаров)

___

01.10. 2015 До пр. Лещаков - за играта на развален телефон Отговор не получих. Сигурно се е обидил.

----

06.10.2015 До ВТАП - молба за проверка по липса на отговор на мое писмо от 10.12.2014 до тогавашния набл. прокурор.  Обърнах се към ВТАП, след като не получих отговор от ОП-Плевен на същата молба, отправена на 23.08.2015. От ВТАП също не отговориха.  На 29.11.2015 помолих и ВКП. И те замълчаха. Не знаят какво да кажат явно.

      Тази година май пак ще се повтори същото с писмото ми до новия набл. прокурор от 09.05.2016. Изминаха вече два месеца и нещо, а отговор от РП-Плевен няма. И двете писма - от дек. 2014 и от май 2016 г. - са изпратени съвсем официално, на хартия, с нотариална заверка на подпис и съдържание. И в двете става дума за действията на нотариус Иванов №007 на 14 и 18 март 2013.  Към второто са приложени и двата нот. акта за покупко-продажба с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки. Всичко вече е ясно - документно престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, извършено от Иванов.  Пълномощното, с което се върти разследването повече от три години, няма нищо общо с престъплението на Иванов. Прокурорите знаят, че е така. И съдът знае. Няма смисъл да се мълчат. Крайно време е да се повдигне обвинение.

РС-Плевен, 01.02.2016: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице."

----

07.10.2015  Пострадалата до ВТАП - молба за проверка по липса на отговор от ОП-Плевен от  25.08.2015

-----

09.10.2015 От дъщерята на пострадалата до пр. Лещаков - още една грешка в постановление на апелат. прокурор

-------

12.10.2015 Пр. Лещаков изпраща във ВКП уж купища писма и жалби, с които сме го били засипали. По неговото описание това са: 2 бр. от 28.09.2015, 1 бр. от 01.10.2015, 3 бр. от 05.10.2015, 2 бр. от 06.10.2015, 2 бр. от 07.10.2015 и 1 бр. от 09.10.2015. Според мен, е попрекалил с бройката.  В резултат на жалбата му, на 21.10.2015 получих постановление и от върх. пр. Георги Найденов - потвърждаваше постановлението от 18.09.2015 на оплакващия се от нас апелативен прокурор. Шест месеца по-късно, по друг повод, върховният ми обясни, че пр. Лещаков не е трябвало да се произнася по постановление, което не подлежи на съдебен контрол, понеже съгл. чл. 200 от НПК постановленията, които не подлежат на съдебен контрол, се обжалват само пред непосредствено по-горестоящата прокуратура. Вж. 16-тия пример в списъка с ПРИМЕРИ ЗА ШИРЕЩАТА СЕ ПРАВНА НЕГРАМОТНОСТ В СРЕДИТЕ НА ПРАВОСЪДНАТА НИ СИСТЕМА.

------

26.10.2015 Пр. Лещаков препраща всичко наред до ОП-Плевен за служебна проверка по прекратеното ДП №2924/2013, като описва  получените от нас уж купища жалби с още по-голямо завишаване на бройката: 1 бр. от 27.09.2015, 2 бр. от 28.09.2015, 1 бр. от 29.09.2015, 1 бр. от 30.09.2015, 1 бр. от 01.10.2015, 4 броя от 05.10.2015, 2 бр. от 06.10.2015, 3 бр. от 07.10.2015, 1 бр. от 08.10.2015 и 1 бр. от 12.10.2015.

--------

30.10.2015 От мен до пр. Лещаков. Питам го защо е препратил в ОП-Плевен следните мои писма до ВТАП: от 29.09.2015 - молба за уточнения по постановление му от 18.09.2015, от 01.10. 2015 - отговор  на негово писмо от същата дата пак във връзка с постановлението му от 18.09.2015, и от 06.10.2015  до Адм. р-л на ВТАП - молба за проверка по липсата на отговор от ОП-Плевен на моя молба до тях от 23.08.2015 за проверка по липса на отговор от пр. Маркович-РП-Плевен на мое писмо до нея от 10.12.2015 г. 

--

30.10.2015 От пострадалата до пр. Лещаков. Пита го защо е препратил в ОП-Плевен нейно писмо от 07.10.2015  до ВТАП - молба за проверка по липсата на отговор от ОП-Плевен на нейна молба до тях от 25.08.2015 и моли да я пожали, да не изпраща писмата и до двете с дъщеря й Рени, а само до Рени. "Аз съм възрастна и нямам вече сили. Искам само спокойствие, кражбата на всичките ми земи много ми дойде. Моля Ви, пожалете ме!"

----

06.11.2015 От пр. Лещаков до ОП-Плевен. Напомня да изпратят исканите от пострадалата документи.

----

06.11.2015. Отговаря на запитванията от 30.10.2015, че е изпратил всичко в ОП-Плевен, защото ВТАП и ВКП са указали на тази прокуратура (ОП-Плевен), да извърши служебната проверка по прекратеното ДП №2924/2013 на РП-Плевен. 

----

08.11.2015 От мен до О. Басарболиев, админ. р-л на ВТАП - молба за проверка по бездействие на окръжен прокурор. Молбата е изпратена на хартия по куриер с обратна разписка.

Приложения към молбата от 08.11.2015 - 7 бр. съгл. текста:
1. Сигнал от майка ми до ОП-Плевен от 30.04.2015 за мудно и непълно разследване и скици с невярно съдържание
2. Сигнал от майка ми до ОП-Плевен от 24.06.2015 за документно престъпление - два нот. акта с невярно съдържание, с които са "продадени" над 50 дка нейни земи [този сигнал е под формата на обжалване на прокурорско постановление от 13.01.2015]
3. Писмо от ОП-Плевен до майка ми от 03.08.2015 - почакайте да приключи разследването
4. Писмо от ОП-Плевен до РП-Плевен  от 25.03.2015 - разследвайте нотариуса
5. Мои възражения и искания от 11.09.2015
6. Компютърни снимки от сайта на Прокуратурата - два месеца само се сменя датата [така правят всички прокуратури, имитират дейност, бел. моя, 18.07.2016]
7. За отмяната на нотариални актове - въпроси и отговори

----------

11.11.2015 От Лещаков до ОП-Плевен. Иска да го уведомят за инстанционната проверка по прекратеното ДП.  

---

11.11.2015 От мен до пр. Лещаков. Благодаря и моля да изпратили до ОП-Плевен още едно писмо, с което да изиска да го уведомят и защо 6 месеца не реагират на сигнал за скици с невярно съдържание (Приложение 1), както и защо 4 месеца не реагират на сигнал за нотариални актове с невярно съдържание (Приложение 2)? Пояснявам, че "невярно съдържание" или "лъжливо документиране" е термин по смисъла на Постановление № 3 от 23.III.1982 г. по н. д. № 12/81 г., Пленум на ВС, По някои въпроси на документните престъпления: "Документ, в който удостоверените факти или обстоятелства не съответстват на обективната действителност." Междувременно в хода на разследването в РП-Плевен се установи, че скиците са и неистински документи по смисъла на чл. 93 т. 6 от НК*.

*НК чл. 93, т. 6. "Неистински документ" е този, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на друго лице, а не на това, което действително го е съставил

----

19.11.2015 От мен до пр. Лещаков - питам дали е изпратил писмо до ОП-Плевен в отговор на молбата ми от 11.11.2015

----

20.11.2015 Объркан отговор от пр. Лещаков. "По наши данни - пише апел. прокурор, - е налице обжалване от Вас или Ваш роднина", поради което всички материали са били изпратени на ВКП. Направо изби рибата с това "по наши данни"! Сякаш имат тайна агентура, която е открила строго секретно обжалване и само ВКП може да се признесе по находката. Най-вероятно  това писмо бележи момента, когато е било решено пр. Антонова да изпрати в съда едно кратко благодарствено писъмце до набл. прокурор от 05.08.2015 под формата на обжалване на постановлението от 24.07.2015, а възраженията от 11.09.2015 да отидат в кошчето за боклук, образно казано. Планът е трябвало да бъде съгласуван с ВКП, а може би и със съда - вж. пети, шести и седми пример от списъка с ПРИМЕРИ ЗА ШИРЕЩАТА СЕ ПРАВНА НЕГРАМОТНОСТ В СРЕДИТЕ НА ПРАВОСЪДНАТА НИ СИСТЕМА

------

22.11.2015 От мен до пр. Лещаков  Пак моля същото като на 11.11.2015, като добавям: "Ако нещо не е ясно, моля не се колебайте да се свържете с мен - на този имейл или на посочените телефони." Това изречение, напълно обичайно в средите на бизнеса,  е абсолютно непознато в средите на правосъдната ни система. Прокурор да признае, че нещо не му е ясно? Никога!

--------

25.11.2015 От пр. Лещаков до мен. Предвид поредни мои запитвания, ме уведомява, че не можел да се произнесе, тъй като нямало акт от от ОП-Плевен.

-------

26.11.2015 От мен до Лещаков. Пак моля за същото, като на 11.11.2015. Повтарям непознатото за прокурора изречение: "Ако нещо не е ясно, моля не се колебайте да се свържете с мен - на този имейл или на посочените телефони." И веднага давам пример как се прилага на практика: "Ето например на мен не ми е ясно какви са тези мои запитвания, които споменавате. Може някой да ми е хакнал пощата и да Ви е изпратил нещо уж от мое име. Уверявам Ви, че не съм Ви изпращала никакви запитвания, а само въпросната молба от 11.11.2015 г., с която Ви моля - не питам, а учтиво моля! - да изпратите "още едно писмо, с което да изискате да Ви уведомят и защо 6 месеца не реагират на сигнал за скици с невярно съдържание (Приложение 1), както и защо 4 месеца не реагират на сигнал за нотариални актове с невярно съдържание (Приложение 2)". Молбата ми е съобразена с правомощията и задълженията Ви по ЗСВ - вж. чл. 142, ал. 2; чл. 307, ал. 1; чл. 307, ал. 4, т.2; и чл. 312, ал. 1, т. 2"*.

ЗСВ Чл. 142, ал. 2. (2) Прокурорите от апелативните и окръжните прокуратури извършват ревизии и контролират работата на прокурорите в непосредствено по-ниските по степен прокуратури

ЗСВ Чл. 307, ал. 1. На [...] прокурор [...] се налага дисциплинарно наказание за извършено дисциплинарно нарушение.

ЗСВ Чл. 307, ал. 4, т. 2. Дисциплинарните нарушения са: действие или бездействие, което неоправдано забавя производството;

ЗСВ Чл. 312, ал. 1, т.2. Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на [...] прокурор може да се прави от: 2. всеки висшестоящ административен ръководител;

________

02.12.2015 От мен до пр. Лещаков. Молба за проверка по липса на отговор по въпроса дали мога ли да бъда повереник на майка си. От РП-Плевен отговарят противоречиво. От ОП-Плевен мълчат.

---

02.12.2015 От пострадалата до ВТАП - молба за проверка по липса на отговор от ОП-Плевен на молба за проверка по липса на отговор от РП-Плевен на осем писма от периода 13.03.15-24.06.15

----

03.12.2015 От Лещаков  Нямал право да дава консултации. Пак нищо не иска да направи.

---

09.12.2015 От мен до Лещаков. Обяснявам, че не искам консултация и че няма как да обжалваме по съдебен ред, защото постановлението е прекратено на погрешно основание - недоказаност на обвинението, без да е повдигнато обвинение срещу нито едно конкретно лице (ДП-то се води срещу неизвестен извършител). Давам примери от съдебната практика на отказан съдебен контрол заради противоречиво / неясно основание и продължавам с обясненията: "Но дори Плевенският съд да си затвори очите за погрешното основаниe за прекратяване, пак няма смисъл от обжалване пред съда, тъй като съдът няма правомощия да изменя члена, по който се води разследването, а ние искаме именно това - разследването да излезе от тесния кръг около пълномощното (чл. 212 ал. 1 НК) и да се насочи към два нотариални акта с невярно съдържание (чл. 311 НК, доколкото знам). Това може да направи само прокурор от по-горна прокуратура - Вие, например."

----

15.12.2015 От мен до Лещаков - за липса на отговор от ОП-Плевен на възраженията и исканията от 11.09.2015 по прекратеното ДП.

----

16.12.2015 От мен до Лещаков  - моля за отговор на писмото ми от до него от 09.12.2015

---

18.12.2015-12-18 От пр. Лещаков - нищо не можел да направи

---

07.01.2016 Препращам искането до ЗГП Пенка Богданова от 06.01.2016 за повдигане на обвинение по чл. 311, ал. 1 от НК срещу нотариус Иванов №007 - за сведение на апел. прокурор. Придружаващ имейл.

----

12.01.2016 От пр. Лещаков до ОП-Плевен. Препраща им писмото ми от 07.01.2016 "за сведение и съобразяване при извършваната преценка на събраните доказателства от набл. прокурор и от прокурора при горестоящата прокуратура."

_______

2016-01-18 Обжалване постановление на окръжен прокурор от 07.07.2015

Постановлението от 07.07.2015 г. e приложено: стр. 1 и стр. 2. С него окръжен пр. Антонова потвърждава постановление на районен прокурор от 13.01.2015 г. (приложено: стр. 1, стр. 2 и стр. 3), с което районният прокурор категорично отказва да предяви иск по чл. 537, ал.3 от ГПК. Обжалвам постановлението именно в тази му част - потвърждението на отказа на районния прокурор да предяви иск по чл. 537, ал.3 от ГПК за отменяне на два нотариални акта.  Споменавам и чл. 574 от ГПК.

Чл. 537, ал. 3 от ГПК: Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона.

Чл. 574 от ГПК: Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.

--------

2016-01-28 Обжалване постановление на окръжен прокурор от 24.01.2016

ПРИЛОЖЕНИЯ към писмото:

Постановление на пр. Антонова от 25.01.2016 - правно неграмотно: вж. Пети пример в списъка с ПРИМЕРИ ЗА ШИРЕЩАТА СЕ ПРАВНА НЕГРАМОТНОСТ В СРЕДИТЕ НА ПРАВОСЪДНАТА НИ СИСТЕМА

Мое писмо до г-жа Даниела Дилова, адм. р-л на РС-Плевен от 24.01.2016 -  за произволните вписвания в СВ-Плевен

Възражения и искания по постановлението за прекратяване от 24.07.2015

Искане за повдигане на обвинение срещу нотариус №007

За отмяната на нот. актове - въпроси и отговори

-----------

01.02.2016 Фактическата обстановка - престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, извършено от нотариус Иванов 007 (инфромативен материал, изпратен до всички прокуратури и до председателя на РС-Плевен; по случайно съвпадение, същия ден РС-Плевен излиза с Определение, в което пише: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." вж. 18-тия пример в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система)

------

15.02.2016 Постановление на пр. Лещаков - объркано и безпомощно, сякаш е писано под натиск

----

2016-02-19 Напомняне за обжалването от 18.01.2016

-------

21.02.2016 От пострадалата до пр. Лещаков "Почитаеми г-н прокурор Лещаков, повярвайте в доброто! То съществува, но има нужда от помощ, защото е деликатно и ранимо".

-

Ето целият текст на писмото:

-

"Почитаеми г-н прокурор Лещаков,

Написали сте едно объркано постановление от дата 15.02.2016 
г.(приложено) в отговор на писмо до Вас от дъщеря ми (приложено), с 
което тя е обжалвала едно объркано постановление на окр. прокурор 
(приложено).

Уверявам Ви, че не съм изпращала жалба до РС-Плевен, а само едно 
благодарствено писъмце по е-поща до пр. Маркович на 05.08.2015. Дъщеря 
ми пък не Ви е писала нищо за пълномощното, а само за нотариус Иванов 
№007. Всичко сте объркали, оплели сте се като пиле в кълчища.

Да не би нещо да Ви заплашват тези престъпници и да не смеете да си 
кажете? Моля Ви, не се страхувайте! Повярвайте в доброто! То съществува, 
но има нужда от помощ, защото е деликатно и ранимо.

С почитание и вяра във Вашата прокурорска доблест и компетентност,
Йорданка Найденова, 83 г., бивша учителка с 37 г. стаж
гр. Варна

ПРИЛОЖЕНИЯ съгл. текста:
1. Мое благодарствено писмо до пр. Маркович от РП-Плевен, дата 05.08.2015
2. Объркано постановление на окр. прокурор от 25.01.2016 - твърди, че 
благодарственото ми писмо до пр.Маркович било жалба до РС-Плевен
3. Писмо от дъщеря ми до Вас - обжалва объркано постановление на окр. 
прокурор, 28.01.2016
4. Ваше объркано постановление от 15.02.2016 - твърдите, че 
благодарственото ми писмо до пр.Маркович било жалба до РС-Плевен и че 
дъщеря ми Ви е писала за пълномощното."

-------

10.03.2016 Пр. Лещаков твърди, че нищо не може да направи: "към настоящия момент ВТАП все още не би могла да вземе отношение по постановление от 07.07.2015 г., тъй като материалите по преписките на ОП-Плевен и РП-Плевен и ДП не са изпратени във ВТАП поради предприети действия по съдебно обжалване на постановлението за прекратяване на наказателно производство [от 24.07.2015] и липсата на влязъл в сила съдебен акт."

----

11.03.2016 До пр. Лещаков - в отговор на писмото му от 10.03.2016

"Не става ясно за какво са Ви необходими преписките. Какво очаквате да намерите в тях? Там няма нищо по въпроса за нотариалните актове. Това е тема табу за разследващите в Плевен. Нотариус Иванов №007 бил заявил категорично, че всички документи, и по двете сделки, били изрядни, а пр. Маркович приела думите му на доверие, без да съобрази, че показанията на всички свидетели, в т.ч. и на нотариус Иванов №007, следва да се преценяват през разпоредбата на чл.121 от НПК, която им позволява да не дават показания, уличаващи ги в извършване на престъпление.

Нагледен пример за несъобразителността на пр. Маркович се дава и в постановлението й от 13.01.2015 г., с което постановява категоричен отказ да приложи разпоредбата на чл. 537, ал. 3 от ГПК, Нотариалните актове [от 2013] са истински официални документи и отразяват действителната воля на издателя и самия издател са именно лицата, които са ги подписали", „Този извод на прокурора не е бил оспорен от двете съдебни инстанции". Тук пр. Маркович не е съобразила, че нотариалният акт с невярно съдържание по принцип трябва да бъде истински документ по см. на чл. 93, т. 6 от НК, т.е. подписан от нотариуса, защото ако не е подписан от него, няма как да се повдигне обвинение срещу нотариуса по чл. 311 от НК. А подкрепата на „правният извод на прокурора" от двете инстанции на Плевенския съд, както и от Окръжна прокуратура в Плевен, разкрива, че и те не са особено съобразителни."

ПРИЛОЖЕНИЯ 5 броя:

1. Писмо от апел. пр. Лещаков, 10.03.2016

2. Определение на ОС-Плевен, 01.03.2016

3. Постановление на районен пр. Маркович от 13.01.2015 г.: стр. 1, стр. 2 и  стр. 3 - категоричен отказ да приложи чл. 537, ал. 3 от ГПК [с аргумента, че "издадените преписи имат същата сила като оригиналните решения на поземлената комисия". Прокурорът греши - "преписите" в случая са без подпис и печат на издателя, т.е. представляват нещо като проекто-документи без никаква удостоверителна стойност.  Н-к зем. служба вече е дала показания, че не съхраняват оригиналните решения, не знаят дори имената на членовете на поземлената комисия, заседавала през 1994. Оригиналите се съхраняват от майка ми, но тя не се легитимира с невписаните решения на ПК - нито в препис, нито в оригинал, има си вписани нот. актове за всичките си земи, но те пък не са били представени в кантората за "покубко-продажбите", т.е. кражбите. "Нотариалните актове [за покупко-продажба от 14 и 18 март 2013] - продължава пр. Маркович, са истински и отразяват действителната воля на издателя" Тук прокурорът също греши - нот. акт  отразява волята на страните, а не на издателя и задължително трябва да е истински по см. на чл. 93, т.6 от НК, за да може да се търси наказателна отговорност по чл. 311 от НК за невярното му съдържание, какъвто е нашият случай на имотна измама. По-нататък постановлението продължава така: "и самия издател са именно лицата, които са ги подписали" - пак грешка, издателят е само един - нотариусът. ]

4. Постановление на окр. пр. Антонова от 07.07.2015: стр. 1 и стр. 2 - потвърждава постановлението на районния прокурор от 13.01.2016 г, макар и не толкова категорично

5. „Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати изматата" (информативен материал)

 

---

18.03.2016 На вниманието на пр. Лещаков -  "Ако бях районен съдия и получех ..."

--

03.04.2016 Напомням, че очаквам отговор на обжалване от 18.01.2016

Тогава още не знаех, че няма как да получа отговор от ВТАП на обжалването от 18.01.2016 пред ОП-Плевен, тъй като съгл. чл. 200 от НПК, постановление, което не подлежи на съдебен контрол, може да се обжалва само пред непосредствено горестоящата прокуратура (ОП-Плевен в случая), чието постановление не подлежи на обжалване, дори да е правно неграмотно, объркано, непълно и т.н. (това последното не го пише в чл. 200 от НПК, бел. моя, Р.С.)

НПК, Чл. 200. [...] Постановленията на прокурора, които не подлежат на съдебен контрол, се обжалват пред прокурор от по-горестоящата прокуратура, чието постановление не подлежи на обжалване.

__

05.04.2016 До ВТАП - молба да изпратят отговор на възражението от РП-Плевен

"РП-Плевен все още очаква отговор от ВТАП на възражение от 16.03.2016
(вж.приложеното съобщение от сайта на Прокуратурата). През 2014 г. същия въпрос - самоотвод на районен прокурор и възражение до ВТАП - е бил решен за един ден и на следващия РП-Плевен вече е работела (през пръсти макар, но все пак е работела).
             Очаквам да видя съобщение, че ВТАП се е произнесла по исканото от РП-Плевен възражение. Случаят е много сериозен - документно престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК от нотариус Иванов №007. Застрашен е обществен интерес, не само личен, затова няма място за бавене."

-

14.04.2016 Пр. Лещаков одобрява самоотвода на Маркович "Във връзка с въпроса за приемането на самоотвода - пише апел. пр. Лещаков, - следва да бъде отбелязано и наличието на изразено отношение от Ренета Т. Стоянова, дъщеря па Йорданка Д. Найденова /напр, в становище получено на 02.12.2015г. по ел. поща във ВТАП и др./ за това, че в интерес на бързото и качествено приключване на разследването, според нея, било следвало да бъде приет самоотвода на прокурор Маркович още през месец декември 2014г."

    Цитираното от Лещаков писмо от 02.12.2015 беше на тема "Мога ли да бъда повереник на майка си?" и само накрая, между другото, бях написала: "Жалко, че декември миналата година не позволихте на набл. прокурор Маркович да си даде самоотвод. От това загубихме цяла година време." Това е просто една констатация, а не искане за отвод. Друго исках аз - търсене на наказателна отговорност от пр. Маркович по чл. 288 и чл. 289 от НК, но искането ми е било хвърлено кошчето за боклук, образно казано, както и всичките ми възражения и искания по прекратеното от Маркович ДП.  

---

14.04.2016 Пр. Лещаков потвърждава постановлението на ОП-Плевен от 07.07.2015 Апелат. прокурор не е трябвало да се произнася по обжалването ми, тъй като съгл. чл. 200 от НПК, постановление, което не подлежи на съдебен контрол, се обжалва само пред непосредствено горестоящата прокуратура (ОП-Плевен в случая), чието постановление не подлежи на обжалване. Аз не знаех тази разпоредба и обжалвах постановлението на ОП-Плевен. Той също не я знаеше и се произнесе - правно неграмотно, естествено.

В правно неграмотното си постанповление апелативният прокурор изразява личното си убеждение, че отмяната на нотариален акт от прокурора по чл. 537. ал. 3 от ГПК е само "една правна възможност за упражняване на прокурорски правомощия, но не и задължение". Пр. Лещаков греши. Според проф. д-р Петър Раймундов, отмяната на нот. акт, постановен в нарушение на закона, е задължение на прокурора. Глаголът "може" в юридическия смисъл означава "дадени са му правомощия" - вж. "ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРОКУРОРА ПО ЧЛ. 537, АЛ. 3 ГПК"

---

09.05.2016 Препращам до ВТАП писмото си до новия набл. прокурор в РП-Плевен - да знаят какво става в РП-Плевен. По-точно давам линк в интернет. Писмото е изпратено до РП-Плевен официално, на хартия с нотариална заверка на подпис и съдържание. Очаквах пр. Лещаков да се обади, но не би, мълчи (пиша това на 20.07.2016, бел. моя, Р.С.). Следователно е гузен.

---

04.08.2016 От майка ми до ВТАП. Моли за съдействие да получи от РП-Плевен писмото на пр. Кичева до нея от 01.07.2016 (прилага съобщение от сайта на прокуратурата). Предпочита по е-поща, а ако не е възможно - тогава препоръчано на точния й адрес (прилага официално уведомление до РП-Плевен от 05.03.2015 за точния си адрес)

-

Update, 28.08.2016. На 17.08.2016 на сайта на прокуратурата се появи съобщение, че преписката е разпределена за решаване на 29.08.2016. Съобщението се задържа дни наред: 1, 2, 3, 4, 5 Пророци и половина! Не могат да се мерят с ВКП обаче. Върховните са пророкували още на 27.07.2016, че преписката е разпределена за решаване на 07.09.2016 - яа-хуууу! Вж също Кореспонденция с ВКП по най-пророческите върховни преписки.

--

31.08.2016 От пр. Лещаков до майка ми. Ако още не е получила писмото на набл. прокурор от 01.07.2016, да го уведоми.

-

31.08.2016 От майка ми до пр. Лещаков. Благодари за отзивчивостта и го уведомява, че все още не е получила въпросното писмо от 01.07.2016.

-

12.12.2016 От пр. Лещаков до майка ми. Пише, че бил получил някакво нейно писмо от 08.12.2016 с неустановено съдържание (получил копие от писмото до ОП-Плевен от 08.12.2016, бел. моя, Р.С.). Иска уточнения.

-

13.12.2016 От майка ми до пр. Лещаков. Отговаря на писмото от 12.12.2016.

-

15.12.2016 От пр. Лещаков до РП-Плевен с копие до майка ми. Указва да приключват разследването в законоустановения срок. Прилага писмото й от 13.12.2016.

-

19.12.2016 До ВТАП и РП-Плевен от майка ми. Пише, че няма информация дали разследването по нейния случай изобщо е започвало.

-

10.01.2017 До всички прокуратури и ВСС.  Майка ми моли компетентите лица за проверка, защо е спряно ДП-то по нейния случай на имотна измама. 

-

13.01.2017 От ВТАП до РП-Плевен с копие до майка ми  Пр. Лещаков иска информация от РП-Плевен.

-

24.01.2017 От ВТАП до РП-Плевен с копие до майка ми Пр. Лещаков иска информация от РП-Плевен (иска, писка, ма не му дават)

-

27.01.2017 От майка ми до ВТАП - напомняне

-

01.02.2017 От ВТАП до РП-Плевен Пр. Лещаков за трети път иска информация от РП-Плевен.

-

02.02.2017 От ВТАП до РП-Плевен Пр. Лещаков за четвърти път иска информация от РП-Плевен.

-

10.02.2017 От ВТАП до РП-Плевен. Пр. Лещаков за пети път иска информация от РП-Плевен.

-

14.02.2017 До ВТАП - напомняне от майка ми, че още не е получила нито постановлението за спиране от 03.01.2017, нито копие от протокола, с който е иззето пълномощното от Гороцвет, поискано преди близо 3 месеца.

-

21.02.2017 От ВТАП до РП-Плевен. За шести път иска да го уведомят за ДП-то на майка ми. Този път не се моли.

-

27.02.2017 От ВТАП до РП-Плевен и ОП-Плевен. Обяснява им като на идиотчета какво трябва да направят и пак им се моли ли, моли, сякаш го е страх, че ще направят още някоя глупост. Писмото съдържа важна информация - РП-Плевен е информирала ВТАП, че ДП-то е спряно и материалите са изпратени на ВКП, отдел "Административен" за извършване на проверка.

-

14.03.2017 От ВТАП до майка ми Получено в деня на смъртта на майка ми - 15.03.2017. В отговор на копие от напомнящото й писмо до ОП-Плевен от 09.03.2017, че още не е получила копие от протокола, с който е иззето пълномощното от Гороцвет, изискано още на 27.11.2016, въпреки указанията на ОП-Плевен от 19.12.2016. Пак нищо не можело било да се направи. Материалите още били във ВКП, отдел "Административен" за извършване на проверка. 

-------------------------------------------------------------

Оттук вече само аз кореспондирам с ВТАП

-

23.03.2017 От ВТАП - Нищо не можел да направи. Ние сме можели да обжалваме. ОП-Плевен следвало да прецени дали да извърши инстанционна проверка (Лещаков вече не споменава проверката от ВКП, отдел "Административен" - какво ли стана с нея?), а набл. прокурор следвало било да прецени дали да изпрати копия от искани материали (хм, едно копие е поискано само, от протокола, с който е иззето пълномощното от Гороцвет, поискано е още на 27.11.2016, на 19.12.2016 ОП-Плевен указа на РП-Плевен да го изпратят и пак нищо - голямо туткане се туткат тези прокурори)

-

23.03.2017 До ВТАП - Обяснявам защо няма как да обжалвам и изпращам за справка материала "Документните престъпления в нашия случай на имотна измама", в който се съдържа и цитат от едно хубаво съдебно определение по друг случай с отлични обяснения за връзката между чл. 311 и 212 НК.

-

21.04.2017 До пр. Лещаков Моля го за служебна проверка, защото съм "силно притеснена от липсата на информация относно хода на ДП-то в периода от март 2016 до днес. Доколкото знам, повече от година не са извършвани никакви процесуално-следствени действия. А като сложим и още 7-8 месеца преди това без нито едно ПСД - от второто прекратяване през юли 2015 до обжалването пред съда през февруари-март 2016, скоро ще станат цели 2 години бездействие в РП-Плевен по ДП 2924/13, без да броим изгубените две години от лятото на 2013 до лятото на 2015. Наистина съм силно притеснена от липсата на отговор от админ. р-л на ОП-Плевен по конкретно зададени от майка ми въпроси за срока, "който в изключителни случаи може да бъде удължаван [до безкрайност?] от админ. р-л на по-горестоящата прокуратура" съгл. чл. 234, ал. 3 от НПК. Отделен въпрос е, какво му е толкова изключителното на нашия случай, та срокът на досъдебното производство стана по-дълъг и от мегаделото по източването на КТБ с неговите 5000 страници обвинителни актове срещу 18 обвиняеми, над 90 експертизи, над 500 разпитани свидетели и над 1000 тома събрани материали."

-

25.04.2017 От Лещаков до РП-Плевен Моли да бъде уведомен за предприетите действия по ДП № 2924/13.

 -

26.04.2017 До пр. Лещаков В отговор на писмото му от 25-ти. Уведомявам го, че ДП-то е възобновено и отново изразявам притесненията си.

.-

05.05.2017 До пр. Лещаков от ВТАП - молба за контрол. Препращам писмото до ОП-Плевен от 04.05.2017 по пр. 42/15 на ОП-Плевен с молба да бъде прието като допълнение към писмото ми до ВТАП от 21.04.2017, тъй като преписката в ОП-Плевен е прекратена. Още на следващия ден след това писмо "прекратената" преписка пак се "отвори" и пак взеха да я решават, за кой ли път ....

15.05.2017 Телефонен разговор с пр. Лещаков по негова инициатива.

-

15.05.2017 До пр. Лещаков от ВТАП - във връзка с тел. р-р по негова инициатива.

-

15.05.2017 От пр. Лещаков, ВТАП, до РП с копие до ОП Плевен. Иска да бъде уведомен за предстоящите действия и прогнозния срок за приключване на ДП-то в РП-Плевен.

-

22.05.2017 До пр. Лещаков - напомняне за липса на отговор  на писмото ми до него от 21.04.2017.

-

26.05.2017 От пр. Лещаков в отговор на напомнянето ми от 22.05.2017. Не отговаря на напомнянето, но пише, че предстои да ме разпитват и да преценят предприемане на действия по привличане на обвиняеми лица. Ние сме жертва на бандата на Куката и Бокса, която беше разбита наскоро при зрелищна акция на ГДБОП в Плевен - вж статията ми "Става ясно защо боксува разследването по нашия случай"

-

26.05.2017До почитаемия пр. Лещаков от ВТАП  Уведомявам го, че доверието ми към Прокуратурата като институция е силно разклатено - особено след публикации в медиите, че плевенската банда на Куката и Бокса, арестувана при акция на ГДБОП в края на април т.г., е била покровителствана от окръжен прокурор, подсъдим за престъпление срещу правосъдието. Споменавам, че 50-те дка са във владение на Иво Бокса. Заявявам, че е застрашен обществен интерес, а не само личен и че майка ми е станала жертва на двойна измама - веднъж са я измамили бандитите, които отнеха поземлената й собственост, и втори път - прокуратурата, която прикриваше и все още прикрива престъплението. Искам гаранции, че няма да бъда измамена като нея.

31.05.2017 До пр. Лещаков от ВТАП - молба за проверка по липса на отговор от ОП-Плевен на молба от 04.05.2017 до окр. пр. Антонова за контрол и  предприемане на необходимите мерки срещу неизпълнението на нейните и на Съда указания по ДП № 2924/13 на РП-Плевен.

-

02.06.2017 До пр. Лещаков - препращам му писмото до ОП-Плевен от 23.05.2017 (сигнала за длъжностно престъпление на 007) с молба да го препрати до ОП-Плевен, като ме уведоми, защото оттам не са ми изпратили дори обратната разписка.

-

05.06.2017 От пр. Лещаков - нямало било нарушаване на сроковете. Да, бе, да!

-

08.06.2017 До пр. Лещаков от ВТАП - за сроковете. Спазването на сроковете по НПK беше най-силният аргумент на прокурорите досега. Е, все още се опитват да го изтъкват с половин уста, но вече не върви. С това спиране и възобновяване направо се оляха.
-

14.07.2017 Fwd: сигнал за престъпление срещу правосъдието - препращам сигнала от 13.07.2017 до Главния прокурор

-

21.07.2017 От апел. прокурор до мен - пише, че няма основания за намеса, сроковете се били спазвали. 

-

07.08.2017 До апел. прокурор - изпращам бележките по пълномощното с молба да даде становище за работата на РП-Плевен по него. Според мен, РП-Плевен като че ли са под някакъв натиск, нещо сякаш им пречи да работят по нашия случай.

-

25.08.2017 До апел. прокурор Изпращам три искания: да получа копия от отдавна изискани документи, някои от които чакам вече 11-ти месец, РП-Плевен да изпълни указанията на ОП-Плевен, някои от които дадени още в края на миналата година, и на Съда, дадени още в началото на миналата година. Обяснявам, че се обръщам към ВТАП, защото ОП-Плевен изглежда не е в състояние да накара РП-Плевен да изпълни нееднократно даваните им указания. 

-

29.08.2017 До ВТАП във връзка с отговор от ВСС - Искам ускоряване на производството в РП-Плевен. Изпращам материала "Документите, с които е извършена имотната измама"

-

31.08.2017 От ВТАП - Апел. пр. Лещаков пак повтаря, че нямало основания за намеса. Нарекъл е акта си "резолюция" - термин, който не съществува в НПК. Цитира три мои писма до него - от 07.08.2017бележките по пълномощното), от 25.08.2017  (с трите искания) и от  29.08.2017 (с искане за ускоряване и с бележките по всички  документи, с които е извършена имотната измама, сред които са и трите, посочени като най-важни от съда), но не се произнася по сигнала, че в РП-Плевен не изпълняват нито исканията на пострадалата, нито указанията на ОП-Плевен, нито указанията на Съда.

-

06.09.2017 До ВТАП "РП-Плевен вече 9-ти месец не изпълняват указанията на ОП-Плевен да изпратят на пострадалата копия от отдавна изискани и неполучени документи. Моля за авторитетната Ви намеса. Прилагам 4 бр. писма с указания от ОП-Плевен до РП-Плевен - всички неизпълнени."

-

07.09.2017 До ВТАП - благодаря за обратната разписка (доста трудно издействана) и отправям две искания - да получа исканите копия и да се извърши обстойна проверка по нашето ДП.

08.09.2017 От ВТАП до РП-Плевен - вяло ги уведомява, че искам копия от документи и дава указания да вземат "отношение по предвидения за това ред по НПК", като уведомят "молителката" (мен).

-

11.09.2017 До ВТАП - благодаря и моля за обстойна проверка. Пак прилагам нашето собствено разследване (материала "Документите, с които е извършена имотната измама") Тук директно заявявам, че в РП-Плевен упорито пренебрегват доказателствата в документите, приложени в материалите по ДП 2924/2013 на РП-Плевен и на практика са изключили от обхвата на разследването всичко, което пречи на предварително приетата хипотеза за липса на престъпление или в краен случай - недоказаност на обвинението.

-

17.09.2017 До ВТАП Напомням, че не съм получила отговор на едно старо писмо, изпратено от майка ми до РП-Плевен на 13.03.2015. Препращам на ВТАП едно старо тяхно писмо, изпратено на 16.03.2015 до РП-Плевен, към което са приложили писмото на майка ми от 13.03.2015 с приложенията му. От днешна гледна точка това старо писмо на майка ми е особено важно, защото ... натисни тук (линкът води към материала "Какво разкрива едно старо писмо? Бърз отговор - корупционни практики")

-

05.10.2017 От апел. пр. Лещаков до мен - пак нищо не можел да направи

-

19.11.2017 До ВТАП - посмъртна псих. експертиза - гавра с паметта на майка ми  В неделя вечерта ме потърси д-р Луканова, психиатър от Плевен, за да направела била посмъртна псих. експертиза на майка ми.

-

20.11.2017 От ВТАП Няма причини за намеса

-

21.11.2017 До ВТАП - Re: на № 3624/13, Д- 2924/13 На РП-Плевен  НАКРАТКО. Разследването по ДП 2914/13 на РП-Плевен е пълен провал от 2013 досега. Главният виновник за имотната измама е нотариус Иван Иванов 007. Ако смятате, че не е в правомощията на ВТАП да се намеси, моля предайте сигнала ми на компетентните органи. ПРИЛАГАМ материалите по нашето разследване: http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html

-

23.11.2017 От ВТАП - препращат на РП-Плевен писмото ми от 21.11.2017

-

15.12.2017 От ВТАП в отговор на напомнящите писма от 5, 11, 13, 14 и 15.12.2017. Липсвали били основания за намеса от ВТАП, защото не съм била съобщавала нищо ново. 

-


29.12.2017 От ВТАП - указват  на РП-Плевен да били приключили "срочно". Хм, какво ли ознава това  "срочно", след като в РП-Плевен се размотават от 2013 г.? Може би след още 5 години, за да кажат "ах, г-жо, нищо не можем да направим, понеже е изтекъл давностният срок за наказателна отговорност"? Прокуратурата е пълна трагедия от мързел и некомпетентност. Отделно, че прокурорите може и да са под натиск не знам от къде и от кого.

-

08.10.2018 До ОП-Плевен с копие до горестоящи - молба за проверка по ДП 2924/13 на РП-Плевен
-

19.10.2018 До ОП-Плевен, ВТАП, ВКП и Гл. прокурор с копие до ВСС и Представителството на ЕК в София - молба за проверка отн. фалшифицирания подпис на пострадалата по ДП 2924/2013 на РП-Плевен

-

17.12.2018 До ОП-Плевен с копие до други - напомняне за липса на отговор: молба за проверка отн. фалшифицирания подпис на пострадалата по ДП 2924/2013 на РП-Плевен

-

20.12.2018 От ВТАП - уведомяват ме, че срокът на ДП 2924/13 е до 07.02.2019. За искания по НПК следва да уведомя набл. прокурор.

-

11.08.2020 от ВТАП до РП-Плевен с копие до мен Във връзка с писмото ми от 07.08.2020 до ОП-Плевен с копие до горестоящи.

-

04.09.2020 До апел. пр. Лещаков с копие до ВСС и Гл. прокурор  Моля за съдействие да получа копие от два документа по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен, поискани още през 2016 от майка ми приживе.

-

18.09.2020 До апел. пр. Лещаков с копие до ВКП, ВСС и Гл. прокурор Молба във вр. с писмото от апел. пр. Лещаков до РП-Плевен от 11.08.2020 (приложено), ако ВТАП е получила исканите копия от РП-Плевен, да ми бъдат препратени, т.к. аз все още не съм ги получила.

.

21.09.2020 Апел. пр. Лещаков прекратява преписката. Оставя ме да се оправям сама с наблюдаващия, който упорито мълчи и не се произнася по искането ми да получа копия от два документа, поискани още приживе от майка ми.

-

11.08.2023 Апел. пр. Лещаков препраща на РП-Плевен мое писмо от 09.08.2023 до набл. районен прокурор с копие до горестоящи, като го нарича молба, касаеща досъдебното производство в РП-Плевен без претенции към горестояща прокуратура.

-

11.08.2023 До апел. пр. Лещаков  с копие до ВКП и ВСС - "писмото ми не е молба по ДП 2924/2013 на РП-Плевен без претенции към горестоящите", намеквам за повдигане на обвинение по чл. 288 НК на набл. прокурор Здравко Луканов.

.

18.08.2023 От ВТАП до СГП с копие до мен Това писмо е изпратено на 28.09.2023 до ОП-Плевен с копие до горестоящи, в т.ч. и СГП като приложение 3.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/699

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.