21.11.2017 До ВТАП - Re: на № 3624/13, Д- 2924/13 На РП-Плевен

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с ВТАП

-

Subject: Re: на № 3624/13, Д- 2924/13 На РП-Плевен
Date: Tue, 21 Nov 2017 15:21:08 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: AP V.Tarnovo - official e-mail address <ap_vt@vt.prb.bg>, rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, Валя Ахчиева <otkrito@bnt.bg>, delovodstvo@ombudsman.bg, sp@prb.bg, dans@dans.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, priemna@parliament.bg, infocenter@parliament.bg, priemna@justice.government.bg, notarius007@abv.bg, i.ivanov007@notary-chamber.bg, chamber@notary-chamber.org


-

ДО: Пр. Лещаков, ВТАП, пр. 1755/14

КОПИЕ ДО: пр. 3624/13 на РП-Плевен, 42/15 на ОП-Плевен, 179/15 и 597/17 на ВКП, Гл. прокурор, пр. 19310/17 на СГП, пр. 148/17 на Спец. прокуратура, ДАНС, ВСС, ИВСС, МП, НС, Нотариална камара, нотариус Иван Иванов 007, Омбудсман, Представителство  на ЕК , Валя Ахчиева
-

Отн. Разследването по ДП 2924/13 на РП-Плевен е пълен провал от 2013 г. досега. Главният виновник за имотната измама е нотариус Иван Иванов № 007 - Плевен.

Почитаеми прокурор Лещаков,

На Ваше писмо от 20.11.2017 (приложено) възразявам:

НПК - Събиране и проверка на доказателства

Чл. 107. (1) Органите на досъдебното производство събират доказателствата служебно или по искане на заинтересованите лица.
(2) Съдът събира доказателствата по направените от страните искания, а по свой почин - когато това се налага за разкриване на обективната истина.
(3) Съдът и органите на досъдебното производство събират и проверяват както доказателствата, които разобличават обвиняемия или отегчават неговата отговорност, така и доказателствата, които оправдават обвиняемия или смекчават отговорността му.
(4) Не може да се откаже събирането на доказателства само защото искането не е направено в определен срок.
(5) Всички събрани доказателства подлежат на внимателна проверка.
-
-
прокурорът не изпълнява задължението си по чл. 107 НПК, както и други свои задължения - вж констатациите на Съда при съдебния контрол върху второто постановление за прекратяване: Съдебно определение от 01.02.2016  и от 01.03.2016;

- указанията на съда стоят неизпълнени близо две години, а те са задължителни:

-

"показанията на пострадалата са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент (!!!)"  НЕИЗМЕННИ ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ГОДИНИ!

и още: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." (цитатът е от Определение на РС-Плевен от 01.02.2016)

и още: "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК (!)."

и още: "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото (!)."

и още: "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно (!)".

Съдът констатира също така, че прокурорът само изрежда доказателствата (като журналист в новинарска емисия, без правен извод) и даде указания да се извърши преценка на вече събраните доказателства:

"Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка.(!)"

Съдът посочи и конкретните документи, които очакват преценката на прокурора: "приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове".

От съдебния контрол 01.02.2016-01.03.2016 изминаха почти две години, а преценка все още не е извършена на нито едно от събраните гласни и писмени доказателства! Изредиха се трима набл. прокурори, но указанията на съда стоят неизпълнени. Като че ли всички се мъчат да осуетят наказателното преследване ...

НК - Чл. 288. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН 5707304036

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com 

 

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1399

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.