14.11.2017 Разпореждане на РС-Добрич - ДаллБогг да посочи ответника си

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

 

-

Получено на 20.11.2017. Съдът иска от ДаллБогг да посочи ответника си, защото от направената справка в НБД "Население" е било установено, че лице Рената от Росеново с моето ЕГН не съществува, а издирената по ЕГН-то Ренета от Варна (аз) се оплаква от нарушени права, подмяна на самоличност, грешки на съда и прочие. Малко бавно загрява съдът, но все пак ... новината е хубава!

-

Сканиран оригинал на разпореждането

						РАЗПОРЕЖДАНЕ
						№ ..........

						град Добрич, 14.11.2017 год.

						В ИМЕТО НА НАРОДА

	Добричкият районен съд, гражданска колегия, шести състав в закрито съдебно заседание на четиринадесети ноември, две хиляди и седемнадесета година в състав: 
								ПРЕДСЕДАТЕЛ: СОНЯ ДЖЕНКОВА

разгледа докладваното от районния съдия гр. дело №З307/2017г. по описа на ДРС и за да се произнесе, взе предвид следното: 

	Производството е образувано по искова молба с вх. № 15191 от 08.09.2017г. от „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД - София, представлявано от Т. Веков и Ж. Христозов - изпълнителни директори, чрез редовно упълномощен адвокат, с която срещу Рената Тодорова Стоянова с ЕГН *** са предявени обективно съединени искове за прогласяване нищожността на застрахователен, договор, обективиран в застрахователна полица №BG/30/117000182705, издадена на 05.01.2017г. 
	С оглед невъзможността за връчване на книжата на ответната страна, по искане на ищеца, е изготвена справка от регистъра на населението НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ", от която се установява, че лице със същия единен граждански номер има регистриран настоящ и постоянен адрес в гр.Варна, на адрес ул."Георги Бакалов"№17, вх.7, ет.1, ап.80. Налице е обаче разминаване в една от буквите на личното име на ответника по искова молба и по справката. В справката личното име на ответната страна е „Рената", а в справката е „Ренета". Същевременно на докладчика по настоящото дело са докладвани две писма, адресирани до председателя на РС Добрич, в които се навеждат твърдения за нарушени права, за подмяна на самоличност, за грешки на съда и прочие с автор Ренета Тодорова Стоянова. 
	Ищецът е този, който сезира съда с исковата си молба, доколкото е длъжен да посочи имената на ответната страна. При констатирано несъответствие в хода на делото относно имената на ответника, съдията-докладчик следва да отстрани неяснотата, като даде указания на ищцовата страна да конкретизира точно имената на ответника. 
	В този смисъл на ищеца „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД следва да се даде едноседмичен срок да посочи кое лице посочва като ответник. (излишно е да се иска от ищеца да посочи ответника, тъй като в случая данните на ответника са посочени в застрах. полица, ищецът оттам ги е взел и няма как да ги измени; съдът следва да предаде полицата на прокуратурата за установяване на документно престъпление, бел. моя, Р.С.)  

	С оглед опазване процесуалните права на ответната страна, разпореждането, с което му е даден едномесечен срок за отговор следва да бъде отменено за да не тече този преклузивен срок Евентуално, след УТОЧНЯВАНЕ НА ТОЧНИТЕ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ДАННИ на ответната страна съдът отново ще връчи разпореждане за отговор на посочения ответник с оглед продължаване на съдопроизводствените действия по делото. 
	Възможността за прекратяване на съдебно производство е строго уредена от закона и доводите посочени в писма от 09.11.2017г. и 13.11.2017г. не представляват законови основания за това. Отправените упреци към настоящия докладчик не са правно обосновани и издържани. 
	Повторно УКАЗВА на ответника възможността да ползва правна помощ при необходимост и право на това съгласно чл.23 ал.2 от Закона за правната помощ.

	Извелечение от Граждански процесуален кодекс (от Закона за правната помощ е, бел. моя, Р. С.)
	„Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита, резервен защитник или представителство. 
	(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато обвиняемият, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това. 
	(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) По наказателни дела преценката, че обвиняемият или подсъдимият няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, въз основа на установеното имуществено състояние на лицето по конкретното дело. 
	(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид: 
	1. доходите на лицето или семейството; 
	2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
	3. семейното положение; 
	4. здравословното състояние; 
	5. трудовата заетост; 
	6. възрастта и 
	7. други констатирани обстоятелства.

	С оглед горното и на основание чл.129 ал.2 от ГПК, районния съд
						РАЗПОРЕДИ:

	ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ искова молба вх. № 15191 от 08.09.2017г. от „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД. 
	ДАВА ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК на ищеца да посочи точно имената на ответната страна. 
	ОТМЕНЯ разпореждане по чл.131 от ГПК от 08,09.2017г.

	При неотстраняване на нередовностите в указания срок исковата молба подлежи на връщане. 

	Настоящото разпореждане да се връчи на двете страни. (няма две страни, тъй като още не се знае кой е ответникът; това разпореждане е  трябвало да се направи още през септември, а не да ме тормозят почти  цял месец, бел. моя, Р.С.)

								РАЙОНЕН СЪДИЯ (Подпис, не се чете)

 -

 

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1397

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.