24.11.2017 До ДАНС с копие до Гл. прокурор, СГП, Омбудсман и Пр-ство на ЕК

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор, СГП и ДАНС

-

Subject: Re: 456_ПН-2984.pdf
Date: Fri, 24 Nov 2017 15:20:41 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: DANS <dans@dans.bg>, office_gp@prb.bg, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, delovodstvo@ombudsman.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu


-

ДО: ДАНС, на Ваш рег. № ПН-2984 от 23.11.2017 по вх. № Ж-718/03.10.2017

КОПИЕ ДО: Гл. прокурор, СГП (към пр. 19310/17), Омбудсман (към жалба от 12.10.2017), Представителство на ЕК

-

Уважаеми компетентни лица от ДАНС,

Благодаря за отговора (приложен), че обаждането на 02.10.2017, което помислих за телефонна измама, наистина е било от агент на ДАНС. Пишете, че това обаждане е било продиктувано от служебна необходимост. Бихте ли моля ми отговорили, дали служебната необходимост вече е отпаднала, тъй като никой повече не ме е търсил (приложена кратка справка)?

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН ...

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com


КРАТКА СПРАВКА по издирването на сигнала от 13.07.2017

13.07.2017 Сигнал до Гл. прокурор отн. престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен: http://softisbg.com/dannies_blog/13072017.html

18.08.2017 До Гл. прокурор - запитване за сигнала от 13.07.2017: http://softisbg.com/dannies_blog/18082017-gl.html

02.10.2017 До Гл. прокурор с копие до ДАНС и др. във вр. с тел. обаждане от ДАНС http://softisbg.com/dannies_blog/02102017----.html

12.10.2017 До Омбудсман - молба за съдействие по липса на отговор от Гл. прокурор на сигнал до него от 13.07.2017: http://softisbg.com/dannies_blog/12102017---13072017.html 

23.10.2017 Отговор от пр. Р. Арнаудова - сигналът е при прокурор от СГП - Спец. звено "Антикорупция", преписката е № 19310/2017, на агент Стоян Лечев от ДАНС-Варна е възложено да снеме обяснения от мен: http://softisbg.com/dannies_blog/23102017.html

22.11.2017 До СГП с копие до ДАНС и др. - уведомявам, че агент Лечев от ДАНс-Варна още не е снел обяснения от мен и моля за информация по пр. 19310/17: http://softisbg.com/dannies_blog/22112017.html

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор, СГП и ДАНС

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1403

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.