23.10.2017 От Р. Арнаудова

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор

-

Резюме. Р. Арнаудова ме уведомява, че неизвестен прокурор от СГП на неизвестна дата е възложил на агент Стоян Лечев от ДАНС да снеме обяснения от мен. Към днешна дата, 16.11.2017, агентът още не ги е снел. 

-

Сканиран оригинал

-

    ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
            ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА
                ОТДЕЛ 01 „СПЕЦИАЛИЗИРАН"

№ 2953/2017 г.
/Моля, цитирайте при отговор/
София, 23.10.2017 г.

                        ДО
                        Ренета Тодорова Стоянова
                        гр. Варна ул.„Г. Бакалов" 17, вх.7, ет.1, ап.80


    Уважаема госпожо Стоянова,
    В отговор на Ваше запитване, изпратено по електронна поща, адресирано до кабинета на главния прокурор и съдържащо искане за предоставяне на информация по повод подаден от Вас сигнал от 13.07.2017г. и извършване на проверка за лицето, свързало се с Вас и представило се за Стоян Дечев от ДАНС, Ви уведомявам за следното:
    Сигналът Ви от 13.07.2017г. е изпратен по компетентност на Софийска градска прокуратура - Специализирано звено „Антикорупция" - СГП / СЗА-СГП/.
    В СЗА - СГП сигналът е заведен под № 19310/2017г. и по него наблюдаващият прокурор е разпоредил на органите на ДАНС извършване на проверка. Дадено е указание от прокурора за снемане на обяснения от Вас, в качеството ви на сигналоподател, а служителят, който извършва проверката по случая е агент на Териториалната дирекция на ДАНС във Варна с имена Стоян Лечев.


                        ПРОКУРОР, (Подпис, не се чете)
                Ръководител на СЗА:
                                    Р. АРНАУДОВА
    (Печат на Върховна касационна прокуратура, Република България)
-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Гл. прокурор

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1390

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.