13.11.2017 До предс. на РС-Добрич

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

 

ДО: Г-жа Анна Великова, Председателя на РС-Добрич

КОПИЕ ДО: СГП (моля да не се прилага по преписка 19310/17!) и др. компетентни органи

КОПИЕ ДО: Г-жа Валя Ахчиева, 'Открито", БНТ 1

-

Уважаема госпожо Великова,

Благодаря за своевременния отговор (приложен), от който става ясно, че отговорността за нарушаването на правата ми е изцяло на съдия Дженкова. Моля съдия Дженкова да бъде наказана за следните нейни пропуски:

- не е забелязала, че върху приложеното към ИМ копие от застрах. полица липсва подпис на застрахователя/брокера, следователно липсва и сключен застрах. договор, а искът е за обявяване нищожността му; как се "разваля" несключен договор?

- не е забелязала, че върху приложеното към ИМ копие от застрах. полица липсва заверка "Вярно с оригинала", следователно липсва Приложение № 3 "Заверено копие" и т.н.;

- не е забелязала, че липсва и Приложение № 6 към ИМ - справка за броя коли на името на ответника за периода 2015-2017 г.

Прилагам удостоверение от Пътна полиция, че на мое име не се води никаква кола.

Заради затворените очи на съдия Дженкова аз от три седмици съм в обяснителен режим, че не съм застрахователен измамник, което ми причинява огромни притеснения и тревоги. Нито съм млада, на 60 години съм вече, нито съм в отлично разположение на духа, тъй като пета година се разправям по друга линия с друга измама, имотна, от която през 2013 пострада клетата ми майка, покойница от март тази година. Не издържам вече на напрежението!

Моля да получа възможно най-скоро официално уведомление, че съм освободена от нелепата роля на ответник по дело срещу застрахователен измамник за разваляне на несключен договор.

С уважение,

Ренета Т. Стоянова, Варна

-

 

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1387

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.