"ДаллБогг" - интересно дело за прогласяване нищожност на застрахователен договор

Начало на блога
 

Този материал е част от Застрахователна измама и ДаллБогг дела и измами

-

Резюме. Ответникът си е продал колата през 2012. През 2017 "ДаллБогг" го сюрпризира с дело за прогласяване нищожност на застрах. договор, сключен неизвестно от кого за бившата му кола. Съдът игнорира искането на ответника да се потърси сегашния собственик на колата и лицето, което е сключило договора (платило премията) и направо прогласява нищожност. В края на решението се прави интересно предположение, че брокерите вероятно са злоупотребили с данните на ответника, но не става ясно дали материалите по делото са изпратени в Прокуратурата. С колата е станало ПТП. Документи за ПТП-то не са изискани. Не е установено кой е причинил щетите при ПТП-то. Сега, след като застрах. договор вече е нищожен, срещу ответника спокойно може да бъде предявен регресен иск да плаща щетите, които друг е причинил. Същото искат да направят и с мен.

-

                       РЕШЕНИЕ №....             

гр. Добрич, 29.11.2017 г.

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

https://dobrichrs.root.bg/2017/11/g/03634516/808b0917.htm

(ако линкът не работи, натиснете тук)                                              

      Добричкият районен съд, Гражданска колегия, девети състав, в открито съдебно заседание, проведено на девети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:    

            

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛЮБОМИР ГЕНОВ

при участието на секретаря Галина Христова сложи за разглеждане гр. дело №3808 по описа за 2016 г. на ДРС, докладвано от районния съдия, и за да се произнесе, взе предвид следното:

    

       Производството е по чл.26 ал.2 пр.2-ро, чл.26 ал.1 пр.2-ро, чл.26 ал.1 пр.1-во, чл.26 ал.1 пр.3-то, чл.26 ал.2 пр.4-то и чл.27 от Закона за задълженията и договорите.  

       Образувано е по искова молба на Застрахователно акционерно дружество „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" с ЕИК 200299615, седалище и адрес на управление гр. София, бул."Г. М. Димитров" №1, представлявано от изпълнителните директори Бисер Иванов и Росен Младенов, чрез процесуалния представител юрисконсулт Н.Б., срещу А.Н.Ч. с ЕГН ********** ***, като са предявени искове  за прогласяването на нищожността на застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица №****, издадена на 07.09.2015 г. от ищцовото дружество и с посочен застрахован А.Н.Ч., по чл.26 ал.2 пр.2-ро от Закона за задълженията и договорите поради липсата на съгласие; на основание на чл.26 ал.1 пр.2-ро от Закона за задълженията и договорите поради заобикаляне на закона; по чл.26 ал.1 пр.1-во от Закона за задълженията и договорите поради противоречие със закона; по чл.26 ал.1 пр.3-то от Закона за задълженията и договорите поради противоречие с добрите нрави; на основание на чл.26 ал.2 пр.4-то от Закона за задълженията и договорите поради липсата на основание и липса на застрахователен интерес; при условията на алтернативност се настоява договорът да бъде обявен за унищожаем на основание на чл.27 от Закона за задълженията и договорите поради извършването на измамливи действия с цел извличането на облаги и причиняването на вреди, като правните последици бъдат заличени с обратна сила, считано от датата на сключването на застрахователния договор (07.09.2015 г.).

       В законоустановения едномесечен срок ответникът чрез назначения особен представител е посочил, че предявените искове са недопустими, тъй като към датата на депозирането на исковата молба срокът на действие на договора е бил изтекъл и за ищеца липсва правен интерес от предявяването на исковете; в българското законодателство липсва забрана за упълномощаване от собственика на трети лица да управляват неговия автомобил, което е допустимо и съгласно общите условия на договора за застраховка; по същество предявените искове са неоснователни, тъй като е имало валидно сключен договор за застраховка, който е действал между страните; собственикът не дължи никакво уведомяване до застрахователя по чл.491 ал.1 от Кодекса за застраховането за упълномощаването на друго лице да управлява автомобила, а самото упълномощаване не води до извод за пълна дезинтересираност от страна на собственика; ако се установи, че договорът за застраховка е сключен от пълномощник, това не рефлектира на неговата валидност; дори договорът да е сключен от трето лице, действало като пълномощник без представителна власт, то няма пречка за сключването му и договорът е валиден (правилно становище, но ирелевантно в случая - тук вероятно става дума за злоупотреба с лични данни, вж в края на решението изказаното от съда предположение, че брокерите са злоупотребили с данните на ответника, бел.моя, Р.С., 01.12.2017) ; неоснователни са твърденията на ищеца, че ответникът се стремял да извлече неправомерни облаги; към исковата молба не са представени доказателства при управлението на процесното МПС да са причинени увреждания, както и застрахователят да е изплатил парично обезщетение за такива щети; настоява се за прекратяването на делото, евентуално за отхвърлянето на исковете.

     В последното съдебно заседание ищцовото дружество чрез своя процесуален представител е заявило, че с оглед на безспорно установеното неподписване на процесната полица от ответника тя е нищожна поради липсата на съгласие; предявеният при условията на евентуалност иск за нищожност поради липсата на застрахователен интерес също е основателен, защото от представените писмени доказателства се установява, че ответникът не е бил собственик на автомобила, посочен в полицата; доколкото в полицата е посочен А.Н.Ч., именно той е пасивно легитимиран.  

     В последното съдебно заседание ответникът чрез назначения особен представител е посочил, че той не е пасивно легитимиран да отговаря по предявените искове, тъй като от 2012 г. не е собственик на процесния автомобил; (ДаллБогг води множество дела срещу лица, които отдавна са продали колите си; хората с изненада научават, че са били застраховани, години след като вече не са собственици, съдът не се интересува от кого е платена премията, нито кой е сегашният собственик, най-интересното в настоящия случай е, че в края на това съдебно решение е изказано предположението, че брокерите са злоупотребили с данните на ответника, но не се съобщава материалите по делото да са били изпратени в прокуратурата, бел. моя, Р.С., 01.12.2017) според заключението на вещото лице ответникът не е положил подписа си и исковете спрямо него са недопустими; в производството трябва да се търси новия собственик на автомобила и този, който е сключил застраховката. (не е потърсен нито новият собственик, нито този, който е сключил застраховката / платил премията, бел. моя, Р.С., 01.12.2017)  

    Добричкият районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:  

     Предявеният главен иск е процесуално допустим.

     Неоснователни са възраженията на ответника, че след като към датата на депозирането на исковата молба срокът на действие на договора е бил изтекъл, то за ищеца липсва правен интерес от предявяването на исковете. Ищцовото дружество в последното съдебно заседание е представило извлечения от електронната информационна система за регистрирани щети при управлението на процесния автомобил по време на действието на застрахователния договор, които не са оспорени от ответника и са надлежно приети в настоящото производство. (не е установено кой е нанесъл щетите, а след прогласяване нищожност на застрах. договор, срещу ответника вече може да бъде предявен регресен иск той да ги плаща, бел. моя, Р.С., 01.12.2017) Те обосновават правния интерес от воденето на делото. Неоснователни са направените в последното съдебно заседание възражения за липсата на пасивна процесуална легитимация спрямо А.Н.Ч. с оглед на предполагаемото прехвърляне на процесния автомобил на трето лице, тъй като в полицата като застраховано лице е посочен именно той. (не са представени никакви други документи - нито квитанцията за платена премия, нито документите от ПТП-то, бел. моя, Р.С., 01.12.2017)

     Разгледан по същество, предявеният главен иск е основателен.

     Процесният застрахователен договор e нищожен поради липсата на съгласие. От изготвената и приета съдебно - графологична експертиза се установява, че подписът в графата „застрахован" не е положен от ответника. Това означава, че от страна на А.Н.Ч. липсва волеизявление за сключването на договора, което е най-важният елемент от фактическия му състав. Съгласно чл.184 от отменения Кодекс за застраховането (действал към момента на сключването на застраховката на 07.09.2015 г.) застрахователният договор се сключва писмено във формата на застрахователна полица или друг писмен акт, като трябва да съдържа подписите на страните. Кодексът за застраховането е специален закон спрямо общия Търговски закон, като разпоредбата на чл.184 от Кодекса за застраховането (отм.) е специална спрямо тази на чл.293 от Търговския закон. След като липсва обективирано волеизявление от страна на ответника за сключването на застрахователния договор, същият е нищожен поради липсата на съгласие, поради което предявеният главен иск като основателен трябва да бъде уважен.

      На ищеца не следва да се присъждат разноски, защото по делото не се установява каквото и да е неправомерно поведение на ответника. Нещо повече - с оглед на липсата на обективирано писмено волеизявление от негова страна върху договора е твърде възможно застрахователният брокер да е допуснал злоупотреба с неговите лични данни. (интересно предположение, защо ли материалите не са изпратени в прокуратурата, бел. моя, Р.С., 01.12.2017)

       Водим от горното и на основание на чл.26 ал.2 пр.2-ро от Закона за задълженията и договорите, Добричкият районен съд

                                      

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

РЕШИ:

         ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА ПОРАДИ ЛИПСАТА НА СЪГЛАСИЕ на застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица №****, издадена на 07.09.2015 г. от Застрахователно акционерно дружество „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" с ЕИК 200299615, седалище и адрес на управление гр. София, бул."Г. М. Димитров" №1, представлявано от изпълнителните директори Бисер Иванов и Росен Младенов, и с посочен застрахован А.Н.Ч. с ЕГН ********** ***.    

        РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ДОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

-

 

Начало на блога
 

Този материал е част от Застрахователна измама и ДаллБогг дела и измами

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1410

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.