Застрахователна измама

Начало на блога
 

Обратно към всички Информативни материали

-

"ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

("ДаллБогг" съди случаен гражданин без кола и без шофьорска книжка, пострадал от измама с личните му данни (мен), като застрахователен измамник, регистрирал и застраховал на свое име огромен брой коли. Тук са публикувани съдебните актове по делото срещу "мен" и кореспонденцията ми с институциите във връзка с това абсурдно дело)

-

СТАТИИ за застрахователни измами с Гражданска отговорност

(по-точно за т.нар. "румънски казус" и ДаллБогг)

-

ДаллБогг дела и измами

(Оказва се, че ДаллБогг води множество дела уж срещу застрах. измамници - исковете са с един и същ текст, само се сменя името на ответника; дали няма да се окаже, че измамникът е самият застраховател?)

-


Списък на 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност"

(съдиите са решавали еднотипни дела "на килограм", без въобще да се замислят - вж  материалите "Малко пояснения ..." и "Приложимо право ..." по-долу

-

 

Списък на 574 дела за прогласяване нищожност на Гражданска отговорност
(Внимание! Нищожността е прогласявана зад гърба на собствениците на застрахованите коли и тъй като не е отразена на сайта на ГФ, в момента може да нямате Гражданска, без въобще да подозирате!)

-

Мъртвите ответници на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД

 (сред ответниците на ДаллБогг има и отдавна починали хора)

-


МАЛКО ПОЯСНЕНИЯ по делата на "ДаллБогг" за прогласяване нищожност на "Гражданска отговорност"

(Всички дела са еднотипни - представляват искове за обявяване нищожност на застрах. договори на основание чл.42 в.вр.чл.26, ал.2, пр.2-ро ЗЗД, чл.26, ал.1, пр.1-во, 2-ро и 3-то ЗЗД, чл.26, ал.2, пр.3-то ЗЗД, чл.26, ал.2, пр.5-то ЗЗД,  чл.349 от КЗ, чл.29, ал.1 ЗЗД и чл.124, ал.1 ГПК. Тоест стотици пъти е внасяна една и съща ИМ - като тази срещу "мен")      

-

ПРИЛОЖИМО ПРАВО при прогласяване нищожност на "Гражданска отговорност".

(Тук не се обяснява как може да се прогласи нищожност на  "Гражданска отговорност" по простата причина, че няма как.)

-
(Даллбогг май е анулирал полици още от 2015 г.)

-
(На 22.02.2017 г. ДаллБогг завежда търг. дело в ОС-Търговище срещу фирма-застрахователен брокер, понеже не му били платени около 800 000 лв. премии по 2299 застраховки "Гражданска отговорност". Но само две седмици след завеждане на ИМ, ДаллБогг анулира всичките 2299 неплатени полици, докато чака съдът да осъди брокера да ги плати. Съдът обаче установява факта на анулирането им и ДаллБогг губи делото, т.к. с анулирането им губи правен интерес да иска плащане по тях.)
-
Типично "споразумение" между "ДаллБогг" и набеден ответник 

(Посочените от ДаллБогг "ответници" са чужди на съдебния спор. ДаллБогг ги изненадва с неочакван иск срещу тях и ги кара да го признаят. Но не им казва директно "признайте иска", а ги уведомява учтиво, че са пострадали от измама с личните им данни и им поднася за подпис една декларация в смисъл "не съм подписвал/а тази полица" и „не съм плащал/а премия". Като я подпишат, ДаллБогг внася в съда едно такова "споразумение" и съдът прогласява нищожност на полицата при признаване на иска. Аз също бях уведомена с учтиво официално писмо , подписано от изп. директор на ДаллБогг, към което беше приложена декларация, че не съм подписвала полицата за чуждата кола и че не съм плащала премията, но не се съгласих да я подпиша, защото от съда вече ми бяха изпратили препис от исковата молба на ДаллБогг против "мен", където на 11 страници ДаллБогг "ме" описваше като същински член на ОПГ. Това описание ме стресира, затова отказах да се споразумявам с ДаллБогг, колкото и да ме уверяваше, че в нищо не ме обвинява и че било в мой интерес да подпиша декларацията, за да не плащам съдебни разходи.)

-

23.09.2018 Ненадлежен ответник - няколко примера с бележки за моя случай  Аз съм била конституирана за надлежен ответник, без да съм такъв.

-


28.09.2018 КЗЛД дава разяснения по свое решение относно забраната за ползване на ЕГН като единствен идентификатор. Аз съм била "идентифицирана" от съда като застрахователен измамник само въз основа на ЕГН, а пък ЕГН на ответника дори не е задължителен реквизит на ИМ - чл.127, ал. 1, т. 2 ГПК.
                  ГПК - Съдържание на исковата молба
Чл. 127. (1) Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да съдържа:
1. посочване на съда;
2. името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива, както и единния граждански номер на ищеца и номера на факса и телекса, ако има такива; (NB! Само на ищеца ЕГН-то е задължително, бел.блогър)
3. цената на иска, когато той е оценяем;
4. изложение на обстоятелствата, на които се основава искът;
5. в какво се състои искането;
6. подпис на лицето, което подава молбата.
(2) В исковата молба ищецът е длъжен да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи заедно с нея всички писмени доказателства.

 -

Решение от 11.01.2019 по адм. д. № 11424/2018 на ВАС - ДаллБогг е анулирал 4228 полици "Гражданска отговорност", сключени през 2016-2017 г. С решение № 832-03/09.06.2017 г. на КФН е разпоредено на ДаллБогг в срок от 10 работни дни да преустанови подаването на информация в ИЦ към Гаранционен фонд, че 4228 броя застрахователни полици са прекратени на основание неплатена премия или вноска и да подаде в ИЦ към Гаранционен фонд коригиращи данни, че полиците са валидни. ДаллБогг обжалва пред ВАС. Тричленният състав уважава жалбата му. Петчленният убедително я отхвърля с аргумента, че "съгласно разпоредбата на чл. 294, ал. 4, изр. първо КЗ (в действалата към момента постановяване на акт редакция, а сега ал. 6) когато застрахователен посредник или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, сключва застрахователен договор от името на застраховател и получава от ползвателя на застрахователна услуга застрахователна премия или вноска, се смята, че премията или вноската е получена от застрахователя. При това подаването на информация в Информационния център на Гаранционния фонд от застрахователя за прекратяване на тези застраховки, за които застрахователния посредник не е изпълнил задължението си да преведе получените суми по сключените застрахователни полици без съмнение застрашава интересите на ползвателите на застрахователни услуги и представлява нарушение на разпоредбите на КЗ." Решението на петчленния състав е окончателно.
.

На 07.03.2019 г. излезе дългоочакваното ТР № 1/2018 на ОСТК към ВКС.  Единственото основание за прогласяване нищожност на ГОА е поради липса на съгласие. На пръв поглед звучи добре за ДаллБогг. Това винаги е бил главният му иск. Обаче - нито липсата на подпис е липса на съгласие при ГОА, нито полагането на неизвестно чий подпис. На застрахователя не му остава нищо друго, освен да твърди, че е прибрал премията на шега или като учебен пример, или пък че застраховащият го е заплашил, т.е. насила му е платил. Според мен, върховните съдии са вложили много фина ирония в решението си. Харесва ми.

-

19.06.2019 Застрахователите вече не могат да твърдят нищожност поради липса на подпис или премълчаване на обстоятелства от застрахования при договор за задължителна застраховка Гражданска отговорност  С Тълкувателно решение № 1/07.03.2019 г. по тълк.д. № 1/2018 г. на ВКС, ОСТК, бяха дадени отговори на част от противоречиво разрешаваните от съдилищата въпроси относно договорите за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите. Този вид задължителна застраховка е един от най-масово сключваните в България, поради което и възприетите от ВКС решения засягат мнозинството шофьори в България.

-

 

 


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1362

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.