Мъртвите ответници на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД

Начало на блога
 

Този материал е част от ДаллБогг дела и измами и от Застрахователна измама

-

Резюме: ДаллБогг води дела срещу починали лица. Защо ли?

-

Посл. актуализация: 10.08.2022

-

1. Мъртъв ответник по дело в РС-Добрич от 21.03.2017

2. Мъртъв ответник по дело в РС-Видин от 26.06.2017

3. Мъртъв ответник по дело в РС-Враца от 15.09.2017

4. Мъртъв ответник по дело в РС-Добрич от 18.10.2017

5. Мъртъв ответник по дело в РС-Добрич от 19.10.2017

6. Мъртъв ответник по дело в РС-Враца от 23.10.2017


-

Още един мъртвец изплува по дело в Добрич от 07.11.2017 - ответникът е починал през 2012, а "ДаллБогг" бил сключил 4 застрах. договора с него след смъртта му! Ужас!

-

И още един: 27.11.2017 Видин - неприсъствено; ответникът е починал,  съдът обявява нищожност на застрах. договор поради липса на съгласие и накрая пише, че решението не подлежи на обжалване, но може да бъде отменено по чл. 240 от ГПК, т.е. ако умрелият поиска отмяна. Ох, ох!

ГПК - Защита срещу неприсъственото решение

Чл. 240. (1) В едномесечен срок от връчването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено, може да поиска от въззивния съд неговата отмяна, ако е била лишена от възможност да участва в делото поради:
1. ненадлежно връчване на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание;
2. невъзможност да узнае своевременно за връчването на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание поради особени непредвидени обстоятелства;
3. невъзможност да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение, може да предяви с иск същото право или да го оспори, когато се намерят новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да и бъдат известни при решаването му или с които не е могла да се снабди своевременно.
(3) Искът по ал. 2 може да бъде предявен в тримесечен срок от деня, в който на страната е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който тя е могла да се снабди с новото писмено доказателство, но не по-късно от една година от погасяване на вземането.

 -

18.01.2018 РС-Добрич - още един мъртъв ответник на ДаллБогг!

-

Актуализация - 10.08.2022. През 2022 г. Даллбогг още води дела да не плаща за ПТП-та под предлог, че полиците били сключени от починали лица.

-

Из Рeшение от 04.08. 2022 по т.д. № 762/2021 на ВКС
"Настоящият състав намира, че мотивите към дадено тълкуване в т. 2в от ТР № 1/07.03.2019 г. по тълк.д. № 1/2018 г. на ОСТК на ВКС а именно, че „ не е допустимо, по иск на застрахователя, прогласяване нищожност на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" поради първоначално декларирани от застрахования неверни данни относно самоличността на лицата по чл. 477, ал.2 КЗ ", са относими изцяло и към хипотезата, при която застрахователният договор е сключен от името на починало лице. Това е така, тъй като сключването на застрахователен договор от трето лице, вписало в полицата името на починало лице, било то собственик на застрахованото МПС или не, представлява вписване на неверни данни относно самоличността на лицето по чл. 477, ал. 2 КЗ, което е сключило договора.

законът не предпоставя валидността на договора за застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите със сключването му от собственика на моторното превозно средство. Според чл. 477, ал.2 КЗ по задължителната застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите застрахован е не само собственикът, но и ползвателя и държателя на моторното превозно средство, за което и налице валидно сключен застрахователен договор , както и всяко лице, което извършва фактически действия по управлението или ползването на моторното превозно средство на законно основание. Според чл. 483, ал. 1, т. 1, предл. 2 КЗ договор за застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите може да сключи не само собственика, но и всяко друго лице, различно от собственика на моторното превозно средство. От посочените законови разпоредби следва, че меродавно за валидността на договора за застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите е идентифицирането в полицата на моторното превозно средство, за което се сключва договора, а не дали договорът е сключен от собственика или от друго трето лице.

С оглед изложените по-горе съображения настоящият състав намира, че застрахователят не може да се позовава на нищожност на застрахователните полици, сключени от името на починали физически лица"

Начало на блога
 

Този материал е част от ДаллБогг дела и измами и от Застрахователна измама

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1364

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.