Решение от 11.01.2019 по адм. д. № 11424/2018 на ВАС - ДаллБогг е анулирал 4228 полици "Гражданска отговорност", сключени през 2016-2017 г.

Начало на блога
 

Този материал е част от Застрахователна измама

-

Резюме. С решение № 832-03/09.06.2017 г. на КФН е разпоредено на ДаллБогг в срок от 10 работни дни да преустанови подаването на информация в ИЦ към Гаранционен фонд, че 4228 броя застрахователни полици са прекратени на основание неплатена премия или вноска и да подаде в ИЦ към Гаранционен фонд коригиращи данни, че полиците са валидни. ДаллБогг обжалва пред ВАС. Тричленният състав уважава жалбата му. Петчленният убедително я отхвърля с аргумента, че "съгласно разпоредбата на чл. 294, ал. 4, изр. първо КЗ (в действалата към момента постановяване на акт редакция, а сега ал. 6) когато застрахователен посредник или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, сключва застрахователен договор от името на застраховател и получава от ползвателя на застрахователна услуга застрахователна премия или вноска, се смята, че премията или вноската е получена от застрахователя. При това подаването на информация в Информационния център на Гаранционния фонд от застрахователя за прекратяване на тези застраховки, за които застрахователния посредник не е изпълнил задължението си да преведе получените суми по сключените застрахователни полици без съмнение застрашава интересите на ползвателите на застрахователни услуги и представлява нарушение на разпоредбите на КЗ." Решението на петчленния състав е окончателно.
.
Цялото решение:
.

РЕШЕНИЕ

440
София, 11.01.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОВКА ДРАЖЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЗДРАВКА ШУМЕНСКА
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при секретар Мария Попинска
и с участието
на прокурора Илиана Стойкова
изслуша докладваното
от съдията ИЛИАНА СЛАВОВСКА
по адм. дело 11424/2018. Document Link IconПроизводството е по реда на чл. 208 - 228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба, подадена от Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застрахователен надзор", подадена чрез процесуален представител срещу решение № 10263 от 30.07.2018 г., постановено по административно дело № 8149/2017 г. тричленен състав на Върховния административен съд, с което е отменено негово решение и КФН е осъдена да заплати на жалбодателя направените деловодни разноски. По наведени доводи за неправилност на решението, като постановено при неправилно приложение на закона се иска отмяната му и постановяване на ново по съществото на спора, с което жалбата срещу административния акт бъде отхвърлена, като им бъдат присъдени и направените деловодни разноски. Развити са подробни съображения за неправилност на изводите на съда за допуснато нарушение от административния орган при постановяване на акта по чл. 35 АПК, както и за материалната законосъобразност на същия.
Ответникът по касационната жалба - „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве" АД (Дружеството), чрез процесуален представител и в представен от последния писмен отговор оспорва същата и моли съда да постанови решение, с което да я отхвърли като неоснователна.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд (ВАС), петчленен състав при II-ра колегия, при извършената служебно проверка на атакуваното решение по реда на чл. 218, ал. 2 АПК и предвид наведените в касационната жалба доводи, приема за установено следното:
Обжалваното решение е валидно и допустимо като постановено от компетентния съд след надлежното му сезиране с жалба против индивидуален административен акт от лице, чийто права и законни интереси са засегнати с него.
Разгледано по същество същото е неправилно.
Предмет на проверка за законосъобразност пред тричленния състав е било решение № 832-03/09.06.2017 г. на заместник-председателя на КФН , ръководител на управление „Застрахователен надзор", с което е разпоредено на Дружеството в срок от 10 работни дни да извърши следните действия:
1. Да преустанови подаването на информация в Информационния център към Гаранционен фонд, че действието на посочените в акта 4228 броя договори /застрахователни полици, сключени чрез застрахователното посредничество на застрахователен брокер „Булром- Глобъл Груп" ЕООД, по които се издадени знаци по чл. 487, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ) са прекратени на основание неплатена премия или вноска;
2. по отношение на същите полици да подаде в Информационния център към Гаранционен фонд коригиращи данни, необходими за удостоверяване, че:
1. съответната полица е валидна и действаща за периода от посочената в нея начална дата и час до посочената в нея крайна дата и час на застрахователното покритие,когато полицата е сключена при договорена еднократно плащане на застрахователната премия и за този период е издаден знак по чл. 487, ал. 1 КЗ; или
2. съответната полица е валидна и действаща за периода от посочената в нея начална дата и час на застрахователното покритие до
- датата на прекратяване на договора, когато полицата е сключена при договорено разсрочено плащане на застрахователната премия и за съответната част от този период са издадени съответните знаци по чл. 487, ал. 1 КЗ. При определяне на съответната дата на прекратяване на договора следва да се съобрази разпоредбата на чл. 487, ал. 2 и чл. 368, ал. 4, изречение трето КЗ, както и други разпоредби, относими за прекратяването на този клас застраховка; или
- посочената в нея крайна дата и час на застрахователно покритие, когато полицата е сключена при договорено разсрочено плащане на застрахователната премия и за съответните части от този период са издадени съответните знаци по чл. 487, ал. 1 от Кодекса за застраховането;
3. Да представи в КФН електронен носител (СD), съдържащ коригиращите данни по отношение на всяка една от посочените в точка 1 полици, които „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД е подало в Информационния център към Гаранционен фонд в изпълнение на точка 2., като информацията бъде представена съгласно поредността на полиците по точка 1 във формат МS Ехсеl и да бъде подписана от представляващите дружеството с квалифициран електронен подпис."
От съдържанието на оспорения пред тричленния състав акт се установява, че в хода на административното производство, започнало пред административния орган по жалба на застрахователното дружество с оплакване, че застрахователен посредник "Булром Глобъл Груп" ЕООД не изпълнява задължението си да му превежда застрахователните премии и вноски по полици за задължителна застраховка „Гражданска отговорност", сключени с жалбодателя чрез посочения посредник КФН извършва проверка за относно полиците предмет на тази жалба.
В акта е посочено, че при извършена проверка, разпоредена от заместник председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор" е установено, че през периода 02.03.2016 г. до 11.02.2017 г. са сключени 4228 броя застрахователни полици за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" с дружеството - жалбодател, чрез посредничеството на „Булром - Глобъл Груп" ООД, като по всяка една от тях последното не е изпълнило задължението си по чл. 337, ал. 2 от КЗ в срок до 5 работни дни от получаване на плащането да преведе в полза застрахователя получената премия или вноски по застраховката. На случаен принцип от посочените в решението 4228 броя полици е извършена проверка на 14 от тях, конкретно посочени в мотивите, за които е установено, че са прекратени поради неплащане на премия или вноски.
Въз основа на това е прието, че обстоятелството, че застрахователния посредник не е изпълнил задължението си по чл. 337, ал. 2 КТ не е основание за застрахователя да подаде информация в Информационния център към „Гаранционния фонд, че съответният договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите е прекратен поради неплатения премия или вноска, тъй като разпоредбата на чл. 294, ал. 4 КЗ предвижда, че когато застрахователен посредник сключва застрахователен договор от името на застраховател и получава от ползвателя на застрахователната услуга премие или вноски, се смята, че премията или вноската е получена от застрахователя.
Въз основа на това е изведен извод, че подаването на информация към Информационния център към Гаранционния фонд за прекратяване на застрахователна полица по задължителна застраховка по „Гражданска отговорност" на автомобилистите, поради неплатена премия или вноски, за чийто период на застрахователно покритие (при договорено еднократно плащане на застрахователната премия) и съответните части от този период (при договорено разсрочено плащане) на застрахователната премия е издаден знак по чл. 487, ал. 1 КЗ е в нарушение на чл. 294, ал. 4 КЗ и застрашава интересите на ползвателите на застрахователни услуги, тъй като създава убеждение у тях, че застрахователят не носи застрахователна защита.
След извършената по реда на чл. 168, ал. 1 АПК проверка тричленният състав приема, че оспореното пред него решение е издадено от компетентен орган и в предвидената от закона форма, но при допуснати съществени нарушение на предвидените в закона административнопроизводствени правила, които са довели и до нарушения на материалния закон и неговата цел.
За да отмени административния акт тричленният състав приема, че същият е постановен без административният орган да е изяснил в пълнота фактите и обстоятелствата от значение за случая. Този извод е базиран на установените по делото от назначената експертиза, приета и неоспорена от страните факти, че от посочените в акта 4228 броя полици, 614 броя са били действащи валидни такива и не са били прекратени.
С оглед на така установеното е прието, че с наложената по т. 1 от решението принудителна административна мярка, която е преустановителна, по отношение на част от тях - 3614 броя от посочените в него 4228, съгласно заключението на вещото лице същата е без предмет, тъй като е разпоредено преустановяване на подаването на информация към Информационния център към Гаранционния фонд, за което няма спор между страните, че вече е извършено и по отношение на тази част от полиците не са били налице материално правните предпоставки за налагането на тази ПАМ.
По отношение на останалите 614 броя полици, които според заключението на вещото лице не са били подадени като прекратени в Информационния център на Гаранционния фонд, съдът приема, че е без предмет мярката по т. 2 от решението, доколкото при извършване на експертизата е установено, че същите фигурират в Гаранционния фонд като действащи.
При това в обжалваното решение е прието, че актът е постановен при допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила по чл. 35 АПК, тъй като преди постановяването му органът не изяснил в пълнота релевантните за спора факта и обстоятелства, което е довело до материалната му незаконосъобразност и постановяването му в противоречие с целта на закона.
Тези изводи не се споделят от настоящия състав.
За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях административните органи могат да прилагат принудителни административни мерки в случаите предвидени съответния закон.
Не се спори между страните, че по отношение на посочените в административния акт 4228 броя застрахователни полици застрахователния брокер не е изпълнил задължението си да преведе получените суми от застрахованите лица по сметка на застрахователя, а това се установява и от приложените по делото доказателства - писма от „Райфайзенбанк" ЕАД.
Няма спор и относно факта, че застрахователят е започнал да подава информация в Информационния център на Гаранционния фонд за прекратяване на тези застраховки.
Независимо от установеното от вещото лице, което обаче е извършило проверка на така подадената информация към момента на изпълнение на задачата в случая са били налице предпоставките за налагане на принудителните административни мерки, посочени в решението на заместник-председателя на КФН, доколкото същите се налагат за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях.
В конкретния случай тези предпоставки са били налице, а наложените мерки са тези, които предвижда КЗ по чл. 587, ал.1, т. 1 и т. 4 КЗ доколкото в случая е установено нарушение на разпоредбите на КЗ и е налице застрашаване на интересите на ползвателите на застрахователни услуги.
От съвкупния анализ на доказателствата безспорно е установено, че независимо от поведението на застрахователния брокер - непревеждане на дължимите суми, получени от него въз основа на сключени застрахователни полици „Гражданска отговорност" от името на дружеството, съгласно разпоредбата на чл. 294, ал. 4, изр. първо КЗ (в действалата към момента постановяване на акт редакция, а сега ал. 6) когато застрахователен посредник или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, сключва застрахователен договор от името на застраховател и получава от ползвателя на застрахователна услуга застрахователна премия или вноска, се смята, че премията или вноската е получена от застрахователя. При това подаването на информация в Информационния център на Гаранционния фонд от застрахователя за прекратяване на тези застраховки, за които застрахователния посредник не е изпълнил задължението си да преведе получените суми по сключените застрахователни полици без съмнение застрашава интересите на ползвателите на застрахователни услуги и представлява нарушение на разпоредбите на КЗ.
За разлика от налагане на административни наказания, при които извършеното нарушение следва да бъде установено конкретно и по безспорен начина, доколкото целите на налагането на принудително административни мерки е предотвратяване извършването на административно нарушение и отстраняване на вредните последици от това, то за същите не е необходимо установено конкретно и по безспорен начин извършено административно нарушение, а следва да е налице доказана възможност за извършване на такова. Доколкото от доказателствата е установено, че - „Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве" АД е започнало да подава информация за прекратяване на действието на посочените в решението застрахователни полици в нарушение на разпоредбата на чл. 294, ал. 4 КЗ( в относимата редакция) то в случая са били налице предпоставките за налагане на принудителните административни мерки - по т.1 целящи да предотвратят извършването на административно нарушение, а по т. 2 целящи да отстранят вредните последици от извършените действия, наложени с обжалваното пред тричленния състав решение на заместник - председателя на КФН - ръководещ управление „Застрахователен надзор" в КФН.
Поради изложеното настоящият състав намира, че изводът за постановяване на акта при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, довели до постановяването му в нарушение на материалния закон и неговата цел са неправилни и необосновани.
При така установеното настоящият състав намира, че обжалваното решение е неправилно, като необосновано и постановено при неправилно приложение на материалния закон и следва да бъде отменено, като бъде постановено ново по съществото на спора, с което жалбата на „Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве" АД срещу решение № 832-03/09.06.2017 г. на заместник-председателя на КФН, ръководител на управление „Застрахователен надзор" бъде отхвърлена като неоснователна.
При този изход на делото, предвид направените своевременно искания от процесуалния представител на заместник-председателя на КФН, ръководител на управление „Застрахователен надзор" и на основание чл. 143, ал. 3 АПК „Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве" АД следва да бъде осъден да заплати на КФН деловодни разноски за двете инстанции в размер на по 100 лв.за всяка от тях или общо в размер на 200 лв.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, Върховният административен съд, Петчленен състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 10263 от 30.07.2018 г., постановено по административно дело № 8149/2017 г. от тричленен състав на Седмо отделение на Върховния административен съд и ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве" АД срещу решение № 832-03/09.06.2017 г. на заместник-председателя на КФН, ръководител на управление „Застрахователен надзор", като неоснователна.
ОСЪЖДА „Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве" АД да заплати на Комисията за финансов надзор деловодни разноски в размер на 200(двеста) лева.
Решението е окончателно.


.

Начало на блога
 

Този материал е част от Застрахователна измама

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2599

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.