Решение от 01.07.2021 по дело 1854/2020 на ВКС

Начало на блога

Този материал е част от Гражданско производство, което пък е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

-

Източник: http://www.vks.bg/pregled-akt?type=ot-delo&id=0D5FA1D7C6F2D46FC22587050025BA2D

.

Резюме. Пълномощно с "неразбираеми, объркани, взаимно изключващи се и противоречиви клаузи, както и клаузи, налагащи невъзможни забрани", дадено от умиращ човек, приет в болница "в критично животозастрашаващо състояние, със замъглено съзнание, с обострена енцефалопатия (заради отделянето на токсични вещества, които по кръвен път достигат до мозъка) и с мозъчна хипоксия (недостиг на кислород в мозъка), остра кръвоизливна анемия, с признаци на шок, ниско кръвно, унесен, сомнолентен, с инверсия на съня и забавена мисъл и реакции." Наследниците печелят делото, но на мен ми е много чудно, защо в България никой не търси отговорност от нотариуса, заверил подобно пълномощно? Как този нотариус се е уверил, че клиентът му разбира какво подписва?


-

ВКС: "следва да се посочи, че текстът на пълномощното съдържа неразбираеми, объркани, взаимно изключващи се и противоречиви клаузи, както и клаузи, налагащи невъзможни забрани: а/. упълномощителят декларира, че при подписване на пълномощното е получил напълно от пълномощниците продажната цена , а същевременно овластява пълномощниците да получат цялата продажна цена (по евентуалния бъдещ договор за продажба, в случай, че такъв бъде сключен); б/. пълномощниците се овластяват да продават имота от името на упълномощителя, а същевременно се сочи: „продавачът няма право да прехвърля собствеността , да ипотекира или да учредява в полза на трети лица ограничени вещни права върху имота, има право да ползва имота докато е жив и да го отдава под наем - целия или части от него; г/. пълномощното съдържа изречение, налагащо невъзможни забрани на бъдещия купувач - „Купувачът няма право да продава имота, ипотекира, залага и налага каквито и да било тежести върху имота." Обективираното в текста на пълномощното волеизявление сочи, че към подписването му състоянието на упълномощителя е било такова, че същият не е бил способен да разбира действията си и да даде учреди валидно упълномощаване за отчуждаване на процесния имот.

Упълномощителната сделка за разпореждане с недвижими имоти по пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание рег. № 10921 и 10922/5. 09. 2014 г. по описа на нотариус С. В. е била унищожаема на осн. чл. 31 ЗЗД, тъй като към извършването й упълномощителят не е бил в състояние да разбира действията си, да се грижи за работите си и да следи за интересите си."

            И нотариусът изглежда не е бил в състояние да разбира действията си, но съдиите кой знае защо въобще не се притесняват от това, че някакво безотговорно, да не кажа - неадекватно лице, си позволява да се подиграва с отговорните функции по гарантиране правната сигурност на гражданите, делегирани му от Държавата по силата на Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2588

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.